NM 0
Rond Saturnus-Pluto-conjuncties gebeuren vaak dingen die zo ingrijpend zijn, dat we als samenleving volledig uit onze comfortzone worden getrokken. Het gaat daarbij om gebeurtenissen die zeldzaam en eenmalig zijn en die normaal gesproken op geen enkele manier door voorspellers, planners of trendzetters worden gezien. In het Engels bestaat hiervoor de term 'Black Swans' en ze luiden meestal een nieuw tijdperk in, doordat ze als onverwachte en onvoorziene ontwikkeling werken.


NM decAls we kijken naar de nieuwemaan­cyclus waarin deze conjunctie plaatsvindt, komen we bij de Nieuwe Maan van 26 december 2019, die bovendien gepaard ging met een zonsverduistering. Een dergelijke eclips-nieuwemaan heeft een langere en ingrijpendere werking van een gewone Nieuwe Maan. In de­ze nieuwemaanshoroscoop valt de Nieuwe Maan samen met Jupiter en maakt een driehoek met Uranus.

De verbinding tussen Saturnus en Pluto is een uitermate krachtige veranderingsenergie, zowel individueel als maatschappelijk. Het blootleggen en opruimen van oude achterhaalde, niet meer functionele structuren kan ingrijpend zijn en zich manifesteren in zowel innerlijke processen als uiterlijke gebeurtenissen. Innerlijk kan het gaan om oude patronen, vastgeroeste gewoontes, vroeg ontstane conditioneringen, onbewuste overtuigingen en beperkende voorstellingen die een verdere ontwikkeling belemmeren. De uiterlijke gebeurtenissen die zich in dit proces hebben gemanifesteerd zijn ongekend...

Omdat deze nieuwemaanshoroscoop samenviel met een eclips, mag de werking ervan beschouwd worden met een duur van een half jaar. Dat betekent, dat niet alleen de Saturnus-Pluto-conjunctie van januari binnen deze cyclus valt, maar ook de Zwarte Maan-Chiron-conjunctie in maart en de eerste Jupiter-Pluto-Conjunctie in april.  


NM janAls plotseling alles anders is, is meestal ook Uranus in het spel. Zo was dat met de Nieuwe Maan van 24 januari, toen in China de coronacrisis ten volle uitbrak. De nieuwemaanshoroscoop die samenviel met het Chinese nieuwjaar had een sterke Uranusinvloed. De Nieuwe Maan maakte een vierkant met Uranus en viel zelf in het door Uranus beheerste teken waterman. Deze Nieuwe Maan bezat een grote potentie aan onverwachte veranderingen en nieuwe mogelijkheden. Voor Wuhan in China viel deze Nieuwe Maan in het 1e huis op dezelfde graad als de Maan (symbool voor het volk) in de horoscoop van China, terwijl de Saturnus-Pluto-conjunctie net over Jupiter van deze staatshoroscoop was gedenderd, waarmee de vraag 'hoe gaan we hier in China eigenlijk om met econimische groei(modellen) en expansiedrang'aan de orde was gesteld.

Wat voor de Chinezen realiteit was geworden, was voor ons nog ver weg. In Europa hebben we deze Nieuwe Maan als collectief niet als problematisch, laat staan als dramatisch ervaren. Maar tijdens deze cyclus begon zich een golf van besmettingen te verspreiden die ook Europa bereikte.


Waar komt het virus vandaan?

Het Covid-19-virus dat momenteel een pandemie veroorzaakt, is verwant met het SARS-virus dat in 2003 vooral in Zuidoost-Azië grote paniek en vele doden veroorzaakte. Hoewel het eerste ziektegeval van SARS zich al op 16 november 2002 in Guangzou in de provincie Guangdong in China voordeed, werd de WHO pas in april 2003 hierover ingelicht. Zelfs toen de WHO China op 10 februari 2003 om informatie over de mysterieuze ziekte vroeg, die ondertussen al diverse doden had geëist, werd door China vooral desinformatie verstrekt en Chinese artsen werd verboden over de ziekte te berichten. Maar omdat de SARS-epidemie intussen de grenzen van China was overgestoken, kwamen er van verschillende andere kanten meldingen bij de WHO, die op 12 maart 2003 alarm sloeg en een SARS-waarschuwing gaf. Dat gebeurde nadat Uranus 2 dagen eerder naar vissen was gegaan en de Zon een vierkant vormde naar de Saturnus-Pluto-oppositie.

Precies 85 jaar eerder meldden zich in de militaire basis van Fort Riley in Kansas op 4 maart 1918 de eerste ziektegevallen van de Spaanse Griep. Drie weken later waren dat er duizend met 38 overledenen en het resultaat was dat de USA door deze griep meer doden te betreuren hadden dan tijdens de gehele eerste wereldoorlog.
De Spaanse Griep telde wereldwijd tussen 20 en 50 miljoen doden en het is interessant om eens te kijken, welke astrologische parallellen er te vinden zijn tussen de Spaanse Griep van 1918/19, de SARS-epidemie van 2002/03 en de actuele Corona-pandemie. Uranus bevond zich ook toen, net als tijdens de uitbraak van SARS op 25° waterman.

De eerste melding van het Corona-virus kwam op 31 december 2019 bij de WHO binnen. Ook dit keer reageerde de Chinese overheid laat en werd aan mensen, die op eigen initiatief ziektegevallen meldden bij de overheid, maar daar op muren stuitten, het zwijgen opgelegd. Dit overkwam ook de Chinese oogarts Li Wenliang, toen hij op 30 december in een chatgroep met collega's op grond van een aaneenschakeling van longontstekingen in zijn ziekenhuis in Wuhan voor een virus met SARS-achtige verschijnselen waarschuwde.
Samen met anderen werd hij op 3 januari 2020 door de politie officieel gewaarschuwd voor het 'verspreiden van onwaarheden op het internet' en 'het ernstig verstoren van de openbare orde'. Wenliang ging daarna weer aan het werk, raakte besmet en overleed op 7 februari 2020 op 33-jarige leeftijd aan het virus waarvoor hij zelf had gewaarschuwd. Om aan de openbare mening tegemoet te komen, heeft de Chinese overheid hem en de anderen gerehabiliteerd. Ongetwijfeld heeft hij ertoe bijgedragen, dat de Chinese autoriteiten op 31 december over de uitbraak van het virus bij de WHO informeerden, dat 'sinds begin december 2019 meerdere gevallen van ernstige longontsteking in de stad Wuhan waren opgetreden, waarvan de oor­zaak niet kon worden geïdentificeerd en waarvoor een tot dan toe onbekende ziekteverwekker werd aangenomen' (citaat van Wikipedia). De volgende dag werd de vis- en dierenmarkt van Wuhan gesloten en gedesinfecteerd. Op 23 januari werden Wuhan en meerdere steden in de provincie Hubei van de buitenwereld afgesloten. Op 30 januari werd door de directeur-generaal van de WHO Thebrayesus het nieuwe coronavirus tot een 'gezondheidsbedreiging van internationaal belang' uitgeroepen.


NM oktOp grond van verschillende gegevens, data, aannames en waarschijnlijkheidsberekeningen over de verspreiding heeft de epidemioloog Christian Althaus van de Universiteit van Bern met zijn onderzoeksgroep afgeleid, dat de eerste besmetting met het coronavirus op 8 november 2019 moet hebben plaatsgevonden. Dat lijkt aannemelijk, want ook de onderzoeken en berekeningen van Trevor Bedford van het Cancer Research Center in Seattle gaan ervan uit dat de uitbraak vóór half november moet hebben plaatsgevonden. Daarnaast is de eerste gedocumenteerde besmetting in China van 1 december 2019 en de patiënt moet daarvoor al geïnfecteerd zijn.
Omdat een exacte datum ontbreekt, kunnen we ook gebruik maken van de nieuwemaanshoroscoop voorafgaand aan de vermoede datum. Die is van 28 oktober 2019. Hierin speelt Uranus ook een belangrijke rol, want hij staat precies tegenover de Nieuwe Maan. Deze horoscoop voor Wuhan heeft Saturnus en de Zuidknoop op de Ascendant.NM febTijdens de volgende cyclus die op 23 februari begon met de Nieuwe Maan in vissen, lijkt Uranus op het eerste gezicht geen rol van betekenis te spelen. Hij maakt uitsluitend harmonische aspecten, met de Nieuwe Maan, met Mars en de Knopenas, maar hij valt voor het grootste deel van Europa conjunct het MC. Traditioneel staat het 10e huis voor het openbare maatschappelijke leven en met Uranus daar werd dit onverwacht totaal veranderd. We werden teruggeworpen in het tegenoverliggende 4e huis, dat symbool staat voor de thuissituatie.
Deze terugtrekking past overigens helemaal in het beeld van deze Nieuwe Maan in vissen, waar zich ook Mercurius en Neptunus bevinden. Archetypisch is de vissenperiode de fase van terugtrekken en naar binnen gaan. Ook als dit niet vrijwillig gebeurt, ligt hierin toch een mogelijkheid om tot rust te komen, om van het oppervlakkige naar buiten gerichte naar diepere innerlijke lagen te komen.

Het is verbazend hoe een onzichtbaar virus vele negatieve tendensen van de laatste jaren in recordtempo ondermijnt en uitroeit. Het virus maakt gelijker en gelijkwaardiger, want het treft elke laag van de bevolking. De oververhitte, op hol geslagen wereld krijgt een gedwongen adempauze en we mogen even een tandje minder, we mogen tot rust komen. En ook de natuur profiteert ervan: De luchtvervuilingsstatistieken tonen veel schonere lucht boven de gebieden waar de stikstofconcentraties per definitie altijd te hoog zijn, er stroomt weer schoon water door Chinese rivieren en in de kanalen van Venetië zwemt weer vis. De CO2-uitstoot van de luchtvaart is drastisch gedaald. Ook waarden als solidariteit, gemeenschapsgevoel en hulpvaardigheid die in onze hyperindividualistische maatschappij naar de randen van de samenleving waren verdrongen, beleven een nieuwe renaissance. De vraag is echter: Wat blijft er nog van over, als we weer terugkeren naar ons oude leven? Het is toch te hopen dat er wel het een en ander van blijft hangen, en dat de waardering voor onze 'vitale' beroepen, zoals bijvoorbeeld zorgpersoneel, leraren, schoonmakers, kassières en vakkenvullers in de supermarkten, ook in salarissen tot uitdrukking gaat komen.


NM mrtNu naar de nieuwemaanshoroscoop van 24 maart. Hierin staat de Nieuwe Maan op 4° ram in nauwe conjunctie met de Zwarte Maan op 5° en Chiron op 6°. Deze viervoudige conjunctie staat loodrecht op de Maansknopenas, die voor West-Europa met de AC-DC-as samenvalt. Een andere be­langrijke conjunctie in deze horoscoop is tussen Jupiter op 23°, Pluto op 25° en Mars op 26° steenbok. Verder is van belang dat Saturnus na een tweeëneenhalf jarig verblijf in steenbok, 2 dagen eerder voor de eerste keer naar water­man is gegaan, waardoor hij een vierkant met Uranus in stier maakt. Uranus maakt een halfsextiel naar de Nieuwe Maan, evenals Mercurius vanuit vissen, die net weer direct is gaan lopen, waarmee Mercurius en Uranus een sextiel­aspect vormen.

Normaal gezien staat een Nieuwe Maan in ram altijd voor een nieuw begin, analoog aan het teken ram een fase van in de benen komen, de mouwen opstropen en vertrekken, het avontuur tegemoet. Er begint een nieuwe levenscyclus die door actief te zijn nieuwe ervaringen en inzichten, als ook een stuk groei op onze levensreis belooft. Maar dat is nu juist wat momenteel maar in zeer beperkte mate tot uitdrukking kan komen. De conjunctie met de Zwarte Maan geeft echter aan dat hier ook een stuk ontkenning en afwijzing te vinden is doordat zij de kwaliteit van de ram, waarin deze conjunctie staat blokkeert. En dat heeft vooral betrekking op onze bewegingsvrijheid die veel van onze uiterlijke activiteiten beperkt. De door de Saturnus-Pluto-conjunctie aangeduide opgave om steeds meer te gaan varen op onze eigen innerlijke autoriteit krijgt, nu we met z'n allen letterlijk op onszelf teruggeworpen thuis moeten zitten, wel een hele krachtige impuls.

Maar op een ander niveau kan in deze komende cyclus juist heel veel gebeuren. Deze nieuwemaanshoroscoop aan het begin van ram wijst op een nieuw begin dat tegen de achtergrond van de nog maar net begonnen nieuwe Saturnus-Pluto-cyclus én de eveneens net nieuwe Zwarte Maan-Chiron-cyclus - begonnen op 4 maart in ram - groter, veelomvattender, fundamenteler en essentiëler is dan ooit. Het gaat er nu om in ons leven nieuwe fundamenten te bouwen, alternatieven voor onze huidige levensstijl te vinden en daarin de eerste stappen te zetten.
De verbinding van Pluto met Mars en Jupiter kan ons daarin ondersteunen met moed, uithoudingsvermo­gen en nieuwe inzichten en het sextiel tussen Mercurius en Uranus kan voor de nodige vindingrijkheid, originaliteit en humor zorgen.
Maar de schaduwkant van deze steenbokconjunctie is, dat we ons geblokkeerd en lamgeslagen voelen, vooral als we ons in de huidige crisis door angst laten leiden. Het feit dat er ongelooflijk veel nieuwe en creatieve impulsen zijn om elkaar te steunen deze crisis het hoofd te bieden, geeft kracht en vertrouwen.
Venus, de planeet van verbinding en samenwerking staat in haar eigen teken stier sterk en ze maakt bovendien een mooie driehoek naar de steenbokplaneten. Daarmee kunnen we toch veel aanpakken, bereiken, doorstaan en trotseren.

In deze crisis zijn velen die zich machteloos, weerloos en kwetsbaar voelen. Daarvoor is de nauwe verbondenheid van Chiron met de Nieuwe Maan een duidelijke aanwijzing. Chiron staat symbool voor de verwonding en daarmee samenhangende pijn, kwetsbaarheid en verdriet, waarvoor we niemand verantwoordelijk kunnen stellen of de schuld geven. Maar Chiron staat ook voor heling en genezing. Zijn geheim is, dat dat wat ons bedreigt en verwondt, tegelijkertijd ook het medicijn is dat ons kan helen, zoals de klassieke homeopathie ons leert. Inentingen die volgens dit principe worden gedaan, vallen onder de heerschappij van Chiron. Passend daarmee wordt er op dit moment op volle kracht gewerkt aan de ontwikkeling van een medicijn tegen het coronavirus. Hoewel experts zeggen dat het nog wel een jaar kan duren, voor dat dit op de markt is, is het niet ondenkbaar dat juist in deze cyclus belangrijke vooruitgang in dit proces geboekt kan worden, bijvoorbeeld doordat een geschikte combinatie van reeds bestaande entstoffen wordt ontdekt. Juist op dat gebied wordt veel onderzoek gedaan en onder wetenschappers is de bereidheid hun onderzoeksdata te delen nog nooit zo groot geweest.

Tijdens deze nieuwemaancyclus vindt ook de eerste Jupiter-Pluto-conjunctie op 5 april plaats. London heeft deze conjunctie op de AC en in het grensgebied van Iran met Pakistan en Afghanistan valt deze conjunctie op de Midhemel, terwijl Uranus daar op de Ascendant staat.
Jupiter-Pluto-conjuncties hebben historisch gezien veel te maken met een herwaardering van geld. De laatste was in december 2007, aan de vooravond van de laatste grote financiële en economische crisis. Symbolisch is het een verbinding tussen de klassieke heersers van de onderwereld (Pluto - Hades) en de bovenwereld (Jupiter - Zeus), ofwel een clash tussen naar binnen- en naar buiten gerichte energie, tussen verleden en toekomst, tussen angst en hoop, tussen macht en visie.
Het is niet ondenkbaar dat, in het licht van de door de Saturnus-Pluto-conjunctie aangeduide noodzakelijke maatschappijhervormingen, we in een wereldwijde zware recessie terechtkomen met een beursval die tot gevolg heeft dat zowel de financiële markten als de economie op andere, solidere grondslagen moeten worden opgebouwd. Als parallel verwijs ik naar de tijd van januari 1518 toen de vorige Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok plaatsvond. In dat jaar begon de reformatie, nadat Marten Luther enkele maanden ervoor stelling had genomen tegen de kerkelijke aflatenhandel, waarmee de kerkleiders over de ruggen van de gelovigen hun projecten financierden. Ook nu gaat het om machtsmisbruik en zelfverrijking waarover rekenschap dient te worden afgelegd als kernthema's van de veranderende maatschappij.


NM aprDe nieuwemaanshoroscoop van 23 april valt in stier en valt samen met Uranus en maakt een vierkant met Saturnus in waterman. In heel West-Europa zien we een waterman-Ascendant, met op de lijn Oslo - Brussel - Madrid bovendien Mars op de Ascendant. Daarmee treedt Uranus hier wel behoorlijk op de voorgrond. In deze nieuwe­maancyclus kunnen we belangrijke ontwikkelingen in de coronacrisis verwachten, wellicht met onverwachte wendingen, verrassin­gen en doorbraken. De Nieuwe Maan valt in West-Europa in het 2e huis, waarmee in deze cyclus ook de economie en financiële thema's een belangrijke rol gaan spelen. We zullen worden aangesproken op onze normen en waarden en hoe we daarmee omgaan.

Het vierkant van de Nieuwe Maan naar Saturnus doet vermoeden, dat we te maken krijgen met (nog meer) beperkingen, die we overigens net zo goed uiterlijk als innerlijk kunnen tegenkomen. Maar met Jupiter als hét symbool voor economische groei, internationale handel en vooruitgang in het algemeen, is te verwachten dat er na de eerste periode van beperkingen en 'lockdowns' een stevige discussie op gang zal komen over de economische gevolgen en kosten van deze maatregelen. Terwijl de een uitgaat van maximale veiligheid en gezondheid, zal de ander daar tegenin brengen dat niet alleen de verwoestende economische, maar ook de psychologische gevolgen van een verlengde isolatie, niet langer te rechtvaardigen zijn, naar het idee dat het medicijn niet erger moet worden dan de kwaal zelf.


NM meiDe Nieuwe Maan van 22 mei valt in het begin van tweelingen, terwijl de Noordelijke Maansknoop vanuit de kreeft eveneens het tweelingenteken heeft bereikt. De Nieuwe Maan maakt een vierkant naar Mars in vissen en gedurende de hele periode loopt Venus retrograde.
In deze fase gaat communicatie een belangrijke rol spelen in de strijd tegen het coronavirus. Deze strijd lijkt met Mars in vissen nog altijd ongrijpbaar en met bovendien een vierkant tussen Mercurius en Neptunus, beide in eigen teken, is het des te belangrijker juist ook gevoelens te communiceren, emoties te delen en onduidelijkheden uit de weg te ruimen. 
Maar ook liggen met deze standen fake news, misinformatie, verkeerde voorlichting, dingen over hoofd zien, niet heldere of logische gedachtes en analyses, verwarring, etc. op de loer.
Deze stand is vergelijkbaar met de periode februari tot april, toen Mercurius lange tijd in vissen verbleef en de vele vragen en onduidelijkheden die toen speelden zullen misschien met andere thema's beslist terugkomen.

Voor West-Europa hebben we in deze horoscoop te maken met de Nieuwe Maan in het 7e huis en een schorpioen-Ascendant. Daarmee komt een accent te liggen op onze individuele relaties. Het noodgedwongen lang op elkaars lip moeten zitten of het je moeten beperken tot digitaal contact, zal in onze intiemere relaties ook het nodige oproepen en het is belangrijk in gesprek te blijven en ook onderliggende gedachtes en gevoelens te uiten, om onnodige ruzies te voorkomen. Hetzelfde geldt ook op collectief niveau, bijvoorbeeld in bilaterale contacten. Ook hier is een open en eerlijke uitwisseling en samenwerking van groot belang in de strijd tegen corona.


NM junTenslotte kijken we nog even naar de Nieuwe Maan van 21 juni. Deze gaat samen met een zonsverduistering en zal dus ook weer een langere en dieper inwerkende energie vertegenwoordigen dan de voorafgaande nieuwemaancycli. De Nieuwe Maan valt nu op 0 graden kreeft, het punt waar de zon het hoogste punt van zijn baan bereikt, het begin van de zomer. Ook deze horoscoop laat een vierkant met Mars zien, nu aan het eind van vissen: een nieuwe fase in de strijd tegen corona begint. Het maximale - aan voorbereiding, aan onderzoek, aan informatie - is voorlopig bereikt en hiermee moeten we het in het komende halfjaar doen.

In deze nieuwemaancyclus valt de tweede Jupiter-Pluto-conjunctie, dit keer met beide planeten retrograde. Dit wijst op een herhaling en een verdieping van de thema's die rond 5 april naar voren zijn gekomen. De afronding hiervan is rond de derde conjunctie op 12 november 2020 van deze planeten te verwachten. In de week voor de kerst gaan rond de kortste dag van het jaar vlak na elkaar Saturnus (17-12) en Jupiter (19-12) naar waterman en maken dan een conjunctie (21-12). Een nieuwe stap in de richting van het watermantijdperk. De positieve kant van de drievoudige Jupiter-Pluto-conjunctie is dat onder een dergelijke constellatie grote bewustzijnsstappen mogelijk zijn. We kunnen onder invloed van zulke energieën ons leven waar nodig herinrichten en wel zo, dat we minder afhankelijk zijn van meningen, normen en verplichtingen van buitenaf, maar meer en meer kunnen varen op onze eigen innerlijke principes en autoriteit. Daarbij ontstaat vanzelf ook een nieuwe relatie met een diepere levenszin, wat weer een belangrijke bron voor ons gevoel van geluk is.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.