Corona-1

De huidige coronacrisis heeft ons behoorlijk opgeschrikt en houdt ons nog steeds stevig in de greep doordat steeds nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan. Waarom gebeurt dat en wat heeft het ons te zeggen?

Alle oude culturen kennen het bestaan ​​van de wet van karma1), de universele wet van harmonie.
Dit houdt in dat elke beweging in het heelal - of het nu gaat om daden, woorden of gedachtes - een reactie veroorzaakt, die erop gericht is een verstoord evenwicht weer te herstellen. Onze taal zit vol verwijzingen hiernaar: "Zoals men zaait, zal men oogsten", "wie goed doet, goed ontmoet", "wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten", "boontje komt om zijn loontje", enz. Wie schadelijke handelingen verricht, zal vroeger of later zelf schade oplopen, wie iets goed doet, zal daar op een of andere manier voor beloond worden. En dat geldt niet alleen voor ons als individu, maar ook voor het collectief van een clan, een volk, een cultuur, een samenleving en de hele wereldbevolking.

Wanneer we als persoon, als familie, als gemeenschap of als mensheid als geheel, de natuur destructief behandelen en haar natuurwetten overtreden, dan komt er een automatische reactie van de natuur. Want de natuur is een levend organisme en probeert zichzelf voortdurend in een dynamisch evenwicht te houden.
Als we de natuur schenden (met luchtvervuiling, waterverontreiniging, landvergiftiging) en exploiteren (gas- en oliewinning, delven van metalen, vernietigen van regenwouden, plant- en diersoorten, overbevissing), dan is het eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend en logisch dat de natuur als levend organisme reageert.
Tegelijkertijd vergiftigen wij ook ons eigen lichaam (met pesticiden, herbiciden, insecticiden, conserveringsmiddelen, kunstmatige geur- kleur- en smaakstoffen, genetisch gemodificeerde planten en dieren, medicijnen en andere chemicaliën, enz.), waardoor ook ons eigen immuunsysteem steeds zwakker wordt en ook daarop is op een geven moment reactie te verwachten.

Corona-2Wij mensen zijn onderdeel van de natuur. En ook virussen maken deel uit van de natuur. Nooit zal de mens in staat zijn de natuur te beheersen. In werkelijkheid beheerst de natuur ons! Dat kunnen we telkens weer ervaren, als we te maken krijgen met extreem natuurgeweld of met zoiets als een virus...
De oplossing voor de wereldwijde crisis bestaat dan ook niet uit het injecteren van kunstmatige chemicaliën in ons lichaam en het produceren van nog meer plastic in de vorm van tests, mondkapjes en beschermende wegwerpkleding, maar in het duurzaam veranderen en verbeteren van onze levenswijze. Respect voor Moeder Aarde is onontbeerlijk voor de gezondheid van ons lichaam, ziel en geest en vanuit die optiek zouden moreel gedrag en duurzaamheid dan ook de hoogste prioriteit moeten hebben.
Zolang de mensheid dit principe niet begrijpt en er niet naar handelt, zullen crises telkens weer andere vormen aannemen en bovendien steeds ernstiger worden2). Zo werkt de natuur: volkomen neutraal en volledig automatisch. Dat gebeurt niet als straf, niet om ons te pesten of gewoon zomaar, het is uitsluitend een natuurlijk mechanisme als reactie op onze omgang met de natuur, waardoor wij de gevolgen van onze daden kunnen zien en ervaren. "Wie niet horen wilt, moet maar voelen", zegt de volksmond.
Dit is de universele wet van karma1): Alles wat je denkt, zegt en doet verspreidt een energetische trilling. Vroeg of laat komt daar een energetische respons op, om de balans weer te herstellen. De christelijke cultuur benadert dit principe in termen van schuld en boete en in de bijbel vinden we passages over plagen die geïnterpreteerd worden als straf voor zondige daden.

Maar er is helemaal niets en niemand die in de gaten houdt wat er gebeurt en hoe de balans hersteld dient te worden. Ik denk eerder dat zielen dit vrijwillig onderling met elkaar afspreken, waarbij het veel meer gaat om het elkaar aanbieden van ervaringen, waarvan we als ziel kunnen leren.
Dat betekent dat karma niet perse negatief is: ook hele goede daden zullen in evenwicht gebracht worden.
Dankzij het feedbackmechanisme van de natuur krijgen we de kans om ons gedrag aan te passen en ons af te stemmen op haar universele en tijdloze wetten die zorgen voor evenwicht, gerechtigheid, opvoeding en bewustwording.

Corona-3In het proces van de zielsontwikkeling - zowel die van de individuele als van de collectieve - spelen een paar belangrijke factoren, die het voor ons lastig maken dit universele principe goed te begrijpen.

1. Een belangrijk gegeven is, dat onze ziel niet aan één leven gebonden is. De ziel is het onsterfelijke deel in ons, dat zich na onze fysieke dood losmaakt van het lichaam en na een periode van verwerking van de opgedane ervaringen in dat leven, opnieuw in een ander lichaam incarneert.
Dat betekent ook dat wat iemand overkomt, dat wat wij als karma zouden kunnen beschouwen, niet gerelateerd hoeft te zijn aan gebeurtenissen in ons huidige leven. Onze ziel kan immers ervaringen uit eerdere incarnaties met zich meedragen, die nog uitgezuiverd moeten worden en waarvoor we kennelijk een nieuwe incarnatie hebben uitgekozen.

2. Een andere factor van belang is, dat net zoals een individu zich kan ontwikkelen door middel van crises, zo heeft een samenleving en de mensheid als geheel ook bepaalde crises nodig, om de impuls te voelen zich geestelijk verder te ontwikkelen en wijzer te worden. Crises maken deel uit van het groeiproces naar psychologische gezondheid, naar psychologische volwassenheid. Dergelijke ontwikkelingsprocessen gaan in golven. De wereld kan een tijdlang op een bepaald niveau standhouden en op bepaalde momenten ontstaat er een impuls tot verdere ontwikkeling. In deze tijd hoor je veel over de nieuwe tijd (new age), het beginnende watermantijdperk, spirituele ontwikkeling of de stap naar de vijfde dimensie. Het zijn allemaal signalen dat de mensheid toe is aan een volgende ontwikkelingsstap. En daarvoor is nieuw, verhoogd bewustzijn nodig.
Als collectief lijken we nu begonnen om een eeuwenlang opgebouwde traditie van schending en uitbuiting van de aarde te compenseren. De crisis die we momenteel doormaken is dus een les die ons laat zien hoe de natuur reageert op onverstandig, ongezond en schadelijk gedrag. Zodra wij dit met z'n allen begrijpen, en naar aanleiding daarvan adequaat kunnen reageren, is de les geleerd en hebben we deze vorm van crisis (voorlopig) niet meer nodig.

3. In een collectief zijn altijd mensen die dit niet begrijpen en - vaak met nog meer schadelijk gedrag - zo snel mogelijk terug willen naar de oude situatie. Maar er zijn ook mensen die de boodschap wel verstaan. Zij kunnen hem overbrengen aan anderen en initiatieven ontplooien, die leiden naar meer evenwicht, respect, duurzaamheid en bewustzijn. En gelukkig is dit een groeiende groep. Zodra deze groep groot genoeg is, zitten we op het kantelpunt en kunnen we definitief de nieuwe weg inslaan.

Corona-4In spirituele kringen wordt deze tijd veelal gezien als een overgangstijd, naar een nieuwe dimensie, naar het aquariustijdperk, naar een verhoogd bewustzijn. Maar dat gaat niet vanzelf.
We zijn terechtgekomen in een steeds beperktere leefruimte. Waar we eerst nog allerlei afleidingen buiten onszelf konden vinden, krijgen we steeds minder bewegingsvrijheid en worden we gaandeweg steeds meer vastgekluisterd aan huis, alsof het zo geënsceneerd is, dat we niet meer bij onszelf weg kunnen lopen.
Maar doordat we zo ongelooflijk op onszelf teruggeworpen worden, krijgen we ook een enorme kans met onszelf in het reine te komen en oude belastende patronen te ontrafelen en af te leggen. In dat proces kunnen we sterke emoties, grote onzekerheid, gevoelens van moedeloosheid, diepe zelftwijfels en oude overtuigingen en faalangst tegenkomen. Dat voelt zwaar en er is weinig energie om iets te ondernemen. Eigenlijk kunnen we weinig anders dan naar binnen keren en de uitnodiging aan te gaan om ver weggestopte overtuigingen, oude pijn en verdriet te doorvoelen. De tijd is er rijp voor.

Een crisis is dus niet per definitie slecht. Het is iets dat keer op keer optreedt en sterker wordt, zolang we ons niet wijs, maar onbewust, onderdrukkend en liefdeloos gedragen. Crises geven ons de nodige feedback waardoor we geestelijk kunnen groeien en ons verder kunnen ontwikkelen. Alleen door de confrontatie met de effecten van onze handelingen, krijgen we de kans om wijzer en liefdevoller te worden, want dat is de richting waarin de natuur ons stuurt. Ons leven wordt niet zozeer bepaald door wat ons overkomt, maar door de manier waarop we daar mee omgaan. Onze grootste kracht daarin is keuzevrijheid.

Voor een betere wereld is het dan ook noodzakelijk dat ons denken, onze taal en ons handelen respectvoller, ethischer, verstandiger, duurzamer, liefdevoller, idealistischer en wijzer worden. Dat vraagt moed en vooral veel inspanning, maar als we dat leren, zal onze groei naar psychologische volwassenheid een enorme spurt maken. En om dat voor elkaar te krijgen, hoeven we alleen maar de signalen van de natuur juist te begrijpen.

Frans Langenkamp schrijft: "Zelfs als op een zekere dag zou blijken dat het coronavirus een genetisch gemanipuleerd virus is, dat ontwikkeld werd als biologisch wapen (en of het nu opzettelijk of per ongeluk in de wereld werd vrijgezet), zou dat de bovenstaande analyse niet veranderen. Deze analyse biedt een kosmisch allesomvattend perspectief. Een perspectief dat helaas heel weinig aandacht krijgt in de media. Maar nu jij deze analyse hebt gelezen en intuïtief hebt herkend, draag je er op jouw manier toe bij, dit belangrijke perspectief in het bewustzijn van de wereldbevolking te brengen.3)

Corona-5We gaan door allerlei lagen heen en worden overladen met verplichtingen, regels, verwachtingen, goede bedoelingen, speculaties, aannames, leugens, dreigementen, meningen, oplossingen, reddingen, inzichten en waarheden over ons heen. Veel daarvan is vooral gebaseerd op egoïsme, zelfbehoud en angst. Te midden van dit alles is het heel lastig om de stem van ons eigen Hogere Zelf te horen, op onze innerlijke autoriteit te varen, onze intuïtie te volgen, naar ons gevoel te luisteren en daarop te vertrouwen en onze eigen waarheid te vinden.

Bij velen van ons wordt de onderste stenen naar boven gehaald, want het is echt heel moeilijk om iets in beweging te krijgen wat levens lang heeft vastgezeten, wat weggestopt moest blijven, omdat het niet gezien mocht worden. Flinke uitdagingen dus, zowel voor ons persoonlijk als voor ons als samenleving!
Maar als we goed kijken, luisteren en voelen, dan kunnen we ook waarnemen dat er verandering in aantocht is. Ons verlangen daarnaar is groeiend. Wat zijn jouw verlangens? Welk weten in jou laat zich niet meer wegdrukken? En durf je daar al op te vertrouwen?

 

1)    Een heldere uitleg over de wet van karma vind je op Antroweb onder Cursus Antroposofie en De wet van karma.
2)    Lees in dat verband ook het artikel van Vivian Lammerse:
     "Kans op uitbraak van een compleet nieuw coronavirus wordt zwaar onderschat" in de februari-nieuwsbrief van Scientias.

3)    Website Frans Langenkamp: www.selfrealisation.net


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.