de horoscoop van 2014

De horoscoop hiernaast is gemaakt voor Nederland op de lengtegraad van 4°28' OL. Dat is ongeveer de lijn Leiden - Roosendaal. Ten oosten van die lijn staat het MC al in kreeft en de AC al in weegschaal; ten westen ervan staat het MC nog in tweelingen en de AC nog in maagd. Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°30' kreeft. Dat betekent dat heel Nederland de Maan in het 4e huis heeft.

Opvallend in deze horoscoop is de vrij exacte Zon-Pluto-Mercurius-conjunctie. Deze conjunctie is onderdeel van een groot vierkant of molen in het hoofdkruis. De betrokken planeten zijn Zon, Pluto en Mercurius in steenbok, Uranus in ram, Jupiter in kreeft en Mars in weegschaal. Het patroon bestaat uitsluitend uit opposities en vierkanten tussen 8°41' en 16°07' in het hoofdkruis.

Deze conjunctie in de basis van de horoscoop kunnen we herkennen in de discussies rond de aardgaswinning in Groningen. De grond onder de voeten schudt letterlijk en heeft gevolgen voor de hele samenleving. De bewoners komen in opstand en voeren actie, maar de economische belangen zijn groot, want verminderen van de aardgaswinning, leidt direct tot minder inkomsten voor de schatkist.

Ook de Maan staat in het 4e huis: Dit gaat over de stabiliteit van het land, over ons basisgevoel van veiligheid. Er is een sterke tendens - tegen beter weten in - alles bij het oude vertrouwde te laten en vast te houden wat we hebben. Tegelijkertijd zal steeds duidelijker worden, dat we in de zich verder ontwikkelende samenleving, veiligheid niet kunnen afdwingen met machtsvertoon of geweld, maar dat het van binnenuit moet komen vanuit verbondenheid in plaats van afscheiding. De nauwste verbinding die de Maan maakt is het sextiel met Neptunus. Dit vraagt om afstemming en verbinding.

Dit groot vierkant zet de toon voor het komende jaar. Als dit het beeld is van het komende jaar, dan kunnen we een jaar verwachten vol spanning en dynamiek, met strijd en conflicten, maar ook met uitdagingen en actie.

Met Pluto in steenbok zal het proces van versoberen, dat in 2008 met het begin van de crisis en de intrede van Pluto in steenbok is ingezet, gewoon verdergaan. Ook dit jaar blijft het krachtenspel tussen de gevestigde orde en hervormingen, tussen 'oud' en 'nieuw' sterk aanwezig, want het zevenvoudige vierkant tussen Uranus en Pluto tussen 2012 en 2015 is ook dit jaar weer twee keer exact. Dat betekent dat er ook dit jaar plotselinge en onverwachte gebeurtenissen zullen plaatsvinden die in grote mate bepalend zullen zijn voor verder ontwikkelingen op het gebied van hervormingen in de samenleving.


Pluto en Saturnus

Saturnus - heerser over steenbok, nu in schorpioen, het teken van Pluto - heeft net als Pluto veel te maken met autoriteit, gezag, invloed en macht. Met Saturnus in schorpioen kunnen we verwachten, dat het om processen gaat, die diepe ‑ al dan niet erkende ‑ angsten en tot nu toe verdrongen taboethema's en/of ervaringen in het bewustzijn zal brengen. Deze stand van Saturnus en zijn relatie met Pluto wijst erop dat er dit jaar ook de nodige schandalen aan het licht zullen worden gebracht, die leiders en hoge functionarissen ten val zullen brengen.

Saturnus in 2 geeft aan dat met name het bankwezen daarvoor gevoelig is en dat er nog hard gewerkt moet worden om het vertrouwen in die sector weer terug te krijgen.

Er lijken nog steeds ondermijnende activiteiten te zijn, die aan het licht moeten worden gebracht om echt orde op zaken te kunnen stellen. Een belangrijke taak ligt dan ook in het verder hervormen en op orde brengen van de financiële sector en het ziet er naar uit dat daar nog steeds (extra) bezuinigingen voor nodig zijn.

Jupiter in kreeft in 10 zal de discussie over de zorg en onze verantwoordelijkheid t.a.v. de zieken en ouderen in de samenleving bepalen. De oppositie tussen Jupiter en Pluto, kan daarin ook het contrast tussen arm en rijk scherp aan de kaak stellen. Hoewel Jupiter dicht bij het Zwarte Maangebied staat, heeft hij dit gebied - na een periode van ruim drie jaar erin en eruit - eind vorig jaar definitief verlaten. Daarmee is hopelijk een eind gekomen aan het voortdurend afwijzen, tegenspreken en ontkennen van vernieuwende ideeën en inzichten op allerlei maatschappelijke terreinen en kunnen deze eindelijk worden erkend en geïmplementeerd. De retrograde Jupiter (ook in de jaarhoroscopen van vorig en volgend jaar) geeft aan dat de overheid de intentie heeft zich daaruit terug te trekken, enerzijds door op de zorg verder te bezuinigen, anderzijds ook door voor de zorg bestemd en beschikbaar geld door te schuiven en zo de verantwoordelijk­heid te leggen bij lagere overheden.

Met Mars in weegschaal, die overigens meer dan de helft van het jaar in dit teken zal blijven, wordt het belang van een evenwichtige verdeling van lusten en lasten nog eens extra benadrukt. Mars in 1 wil voor zichzelf opkomen en dit zal wellicht zichtbaar worden

Opvallend is ook de ongeaspecteerde Venus in deze horoscoop. De planeet die alles te maken heeft met liefde, verbinding, harmonie en evenwicht staat op zichzelf. Zij is zelf niet verbonden en maakt geen deel uit van het dynamische patroon. Dat wijst erop dat het vinden en creëren van een goede balans veel moeite zal kosten en - met Mars in weegschaal -  soms wellicht alleen door harde actie kan worden afgedwongen.

De conjunctie van Pluto met de Zon wijst erop, dat van overheidswege opgelegde hervormingen en transformatie weinig effect zullen hebben en veel meer vanuit het individu zullen moeten ontstaan op basis van innerlijke overtuiging.

De jaarhoroscoop wijst op intensieve processen en interacties en het ziet ernaar uit dat de maatschappe­lijke turbulentie nog wel even aanhoudt. Het is belangrijk alle gebeurtenissen in het grotere perspectief van een veranderende tijd te zien. In zekere zin ontmoeten verleden en toekomst elkaar, met name in de eerste helft van 2014, want veel van de ontwikkelingen van de komende tijd hebben hun oorsprong en impulsen in het afgelopen jaar. En nu zal de werkelijke betekenis van deze eerdere gebeurtenissen duidelijk gaan worden.
Thema's die in het afgelopen jaar actueel werden, komen terug om verder verdiept en opgelost te worden. Bovendien zullen vele nauwelijks opgemerkte, op de achtergrond spelende processen zichtbaar worden, om aandacht en om concrete beslissingen vragen. Het zal steeds duidelijker worden, dat de veranderingen die zich gaandeweg voltrekken, niet alleen idealistische en abstracte gevolgen hebben, maar op de een of andere manier dieper in ons persoonlijke leven en ons huidige wereldbeeld ingrijpen. Daardoor wordt het in veel situaties belangrijk en dringend, dat tot nu toe nog niet bijzonder serieus genomen thema's aangepakt en stappen die we uit de weg zijn gegaan gezet worden. Tegelijkertijd is het van belang oude, bestaande normen en waarden en bronnen waaruit we putten onder de loep te nemen, om te onderzoeken wat daarvan de moeite van het behouden waard is, wat aan verandering en herziening toe is en waar we afstand van kunnen nemen, omdat het zijn functie heeft gehad en geen positieve energie meer voor ons heeft.

Laten we eens kijken hoe zich de thema's van deze horoscoop in de loop van het jaar ontwikkelen.


Venus retrograde

Allereerst speelt Venus een belangrijke rol. Op 21 december is zij op 28°59' steenbok retrograde gaan lopen en het gebied dat zij sinds haar conjunctie met Pluto half november heeft afgelegd, wordt nog twee maal doorlopen. Als Venus op 31 januari 2014 weer direct gaat lopen, zal zij opnieuw een conjunctie met Pluto maken, al wordt deze dan niet meer exact. Ook de oppositie met Jupiter die zij eind november maakte, zal er dan opnieuw zijn, maar ook deze wordt niet meer vol. Jupiter en Pluto staan precies op 31 januari in oppositie op 12°15'; de retrograde Venus blijft steken op 13°33' steenbok als zij weer direct gaat lopen.

Dit is exact de graad waarop Pluto half april 2014 stationair wordt en retrograde gaat lopen. Gebeurtenissen van eind januari 2014 kunnen daarom worden beschouwd als voorbode voor ontwikkelingen die in april 2014 actueel zullen worden.

De retrograde Venus geeft sterke impulsen op het gebied van de verandering van alles waar wij waarde aan hechten. Zij roept op ons intensief bezig te houden met onze waarden, opvattingen en houding t.o.v. geld en natuurlijk ook relaties, te onderzoeken wat de werkelijke waarde daarvan is. Vergeten, verwaarloosde of verloren gegane waarden vragen om herwaardering en herintegratie. Maar ook kunnen we dingen tegenkomen, waar we aan gehecht zijn, die oud en achterhaald zijn en daardoor mogelijk zelfs problematische kunnen worden, waarvan we afscheid moeten nemen. Onopgeloste thema's in relaties vragen om aandacht en willen opgelost worden, zodat ze als fundament voor nieuwe ontwikkelingen kunnen dienen.

Pluto loopt in deze (Venus-retrograde-)periode van 10°54' tot 12°18' steenbok 1).
Het eerste deel hiervan, tot 10 januari 2014, beweegt hij over graden (tot 11°35') die hij in het voorjaar van 2013, van eind februari tot begin juni, al heeft geactiveerd. Hij zal dan thema's die toen actueel zijn geworden opnieuw naar voren brengen, willen afronden en voorlopig (zie verder bij "Het groot vierkant") definitieve beslissingen vragen.
Na 10 januari neemt hij voor korte tijd een leidende rol in het aansnijden van (nieuwe) thema's die te maken hebben met het graadgebied van 11°35' tot 13°34' steenbok, welke rond Pasen tot een hoogtepunt zullen komen en in de laatste twee maanden van 2014 (voorlopig) afgerond willen worden.
En als het over maatschappelijke hervormingen gaat kunnen we met Saturnus in schorpioen verwachten, dat het hiermee ook om processen gaat, die diepe ‑ al dan niet erkende ‑ angsten en tot nu toe verdrongen of taboethema's en -ervaringen in het bewustzijn zullen worden gebracht.

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat waarden-, normen- en relatiethema's, die aanvankelijk op het persoonlijk vlak opduiken en om aandacht en herwaardering vragen, de voorbode en aanleiding kunnen zijn tot indringende en fundamentele discussies over maatschappelijke, economische, culturele en politieke structuren, waarden en relaties. Daarbij zullen bestaande dogma's en principes ter discussie komen.

1) Eigenlijk zouden we de gehele periode dat Venus de tweede helft van steenbok 3x doorloopt ‑ van 20 november 2013, als zij voor het eerst op 13°33' steenbok komt tot 4 maart 2014, als zij voor de laatste keer op 28°59' steenbok komt ‑ moeten beschouwen. Pluto loopt dan direct en beweegt zich van 9°53' tot 13°08' steenbok). Voor het verhaal doet dit verder niet ter zake.


Het groot vierkantde molen in de horoscoop van 2014

Daarmee samenhangend zien we ook een herhaling van het grote vierkant uit de jaarhoroscoop.
Pluto beweegt na 1 januari verder tot 13°34' steenbok op 15 april en gaat dan retrograde lopen.
Uranus is op 1 januari net weer direct gaan lopen en loopt tot 16°30' ram half juli en gaat dan weer retrograde lopen.
Jupiter loopt retrograde tot 6 maart op 10°26' kreeft en Mars gaat een paar dagen daarvoor retrograde lopen op 27°32' weegschaal. Hij loopt daarna terug tot 9°02' weegschaal op 20 mei.

Alle aspecten in deze molen worden vol tussen 20 en 23 april 2014 in het gebied tussen 13°27' en 13°48' in het hoofdkruis, een verschil van slechts 21'!

Onderstaande horoscoop is gemaakt voor 22 april 21:28 uur zomertijd, het moment waarop de molen het meest exact is: alle aspecten binnen een orb van 15'!

horoscoop 2014 molen dataDe molen van 22 april 2014

In de tijd van 29 december 2013 tot 5 januari 2014, met als hoogtepunt de Nieuwe Maan en de Zon-Pluto-conjunctie op 1 januari, was deze molen voor de eerste keer aanwezig. De thema's, die te maken hebben met diepgaande veranderingsprocessen in ons zelf, zullen met Pasen opnieuw, maar nu veel scherper als indringende maatschappelijke thema's zichtbaar worden. Iedereen met planeten of belangrijke punten in zijn geboortehoroscoop op 13°- 14° in het vaste kruis zal hier direct ook persoonlijk mee te maken krijgen. Voor deze mensen is het belangrijk de signalen en voortekenen rond de jaarwisseling in de gaten te houden.

In deze periode wordt ook het Uranus-Pluto-vierkant, dat zoveel te maken heeft met alle maatschappelijke, politieke en sociale veranderingen die nodig zijn, voor de vijfde keer exact. Op 15 december 2014 zal dit opnieuw het geval zijn.


De progressieve jaarhoroscoop

De Maan staat op 3°10' steenbok en zal op de eerste dag van het jaar aspecten maken met alle bij dit groot vierkant betrokken planeten. Dat betekent dat er deze dag ook een Nieuwe Maan is, die dus samenvalt met Pluto. Bovendien wordt het ingaande aspect tussen Zon en Pluto in de loop van de dag vol.

Voordat de Maan de aspecten met de planeten van de molen gaat maken, maakt zij een halfvierkant met Saturnus en als afsluiting maakt zij een halfvierkant met Neptunus. Daarmee heeft de Maan op 1 januari uitsluitend harde aspecten gemaakt en ook nog eens alle andere planeten geaspecteerd, behalve Venus, die ongeaspecteerd en retrograde in steenbok in het vierde huis verstopt staat.

Als we de tijdsleutel voor de secundaire progressie gebruiken (1 dag = 1 jaar), dan kunnen we stellen dat alle aspecten van de Maan dit jaar progressief ook vol worden.

Onderstaande tabel laat zien, wanneer dat gebeurt.

de progressies van horoscoop van 2014
Alle tijden in zijn Nederlandse Tijd.
Kolom 1:    aspecten
Kolom 2:    de radixpositie van de planeet die geaspecteerd wordt
Kolom 3:    dag en tijd waarop de Maan de radixpositie van de planeet bereikt
Kolom 4:    corresponderende progressieve datum
Kolom 5:    dag en tijd waarop het aspect vol wordt
Kolom 6:    de graad waarop het aspect vol is
Kolom 7:    corresponderende progressieve datum

De progressieve Maan maakt op 24 juni een conjunctie met de Zon en de progressieve Nieuwe Maan is op 7 juli. Dit is de periode waarin de Zon vanuit kreeft een oppositie met Pluto maakt.
De oppositie is op 4 juli exact op 12°17' kreeft-steenbok. Op 5 juli ontstaat gedurende de middag een nieuw groot kruis omdat de Maan vanuit weegschaal een oppositie maakt met Uranus en vierkanten naar de Zon en Pluto.

De progressieve Maan maakt een week later de conjunctie met Pluto vol.
In deze periode lijkt het machts- en autoriteitsthema sterk naar voren te komen, met de bedoeling dat bepaalde gezagsverhoudingen grondig en definitief getransformeerd worden.

De progressieve Zon maakt een conjunctie met Pluto op 21 oktober. We zien dan Mercurius nog retrograde in conjunctie met de Maansknoop en een ingaande Zon-Venus-conjunctie in weegschaal.
Op 1 november is de progressieve Zon-Pluto-conjunctie vol. Mercurius is dan intussen weer direct gaan lopen en staat opnieuw conjunct de Noordknoop. De Zon-Venus-conjunctie is er ook nog steeds, maar nu uitgaand en in schorpioen.
In deze periode komen deze thema's opnieuw op de agenda. Nu moeten de veranderde gezagsverhoudingen besproken worden tegen de achtergrond van meer evenwicht en gelijkwaardigheid in de betreffende relaties. Aanvankelijk komt het gesprek wat moeizaam op gang en is er tijd nodig om af te tasten, maar de uitdaging om dingen bespreekbaar te maken blijft.

Als de progressieve Maan het vierkant met Mars volmaakt op 27 juli is het Nieuwe Maan en is Mars naar schorpioen gegaan. En met het vol worden van de progressieve Maan conjunct Mercurius en opposiet Jupiter, resp. eind augustus en begin november, vinden we Mars conjunct Saturnus op 25 augustus en Mars conjunct Pluto op 10 november.
Ook hierdoor wordt het autoriteits- en machtsthema opnieuw actueel en kan de noodzaak gevoeld worden dingen letterlijk en figuurlijk uit te vechten.

Bij de progressieve Maanaspecten, zien we telkens een van de planeten van het groot vierkant betrokken zijn. Dit geeft aan, dat er telkens weer facetten van dit aspectpatroon aan het licht komen die om aandacht vragen. Uiteindelijk biedt dit patroon de mogelijkheid vergaande maatschappelijke hervormingen en transformaties door te voeren, zij het dat daarvoor veel conflicten aangegaan, strijd geleverd en weerstanden overwonnen moeten worden.

De Zon-Pluto-conjunctie aan de basis van dit patroon geeft aan dat dit alleen van onderaf en van binnenuit kan ontstaan.


Data om in de gaten te houden:

31 januari            Jupiter oppositie Pluto en Venus stationair
22 april                Groot vierkant opnieuw aanwezig, nu bijzonder exact
10-11 mei            Opposities Zon-Saturnus, Venus-Mars en Maan-Uranus
24-25 juni            Progressieve Maan conjunct Zon en (actueel) Mars oppositie Uranus
4-7 juli                 Progressieve Nieuwe Maan en (actueel) Zon-Pluto-oppositie
26-27 juli             Progressieve Maan vierkant Mars en 
                             (actueel) Mars van weegschaal naar schorpioen
25 augustus         Progressieve Maan conjunct Mercurius en (actueel) Mars conjunct Saturnus
7 oktober             Zon oppositie Uranus
laatste week 
van oktober          Progressieve Zon conjunct Pluto en (actueel) Zon-Venus-conjunctie overgaand
                              van weegschaal naar schorpioen
7-10 november     Progressieve Maan oppositie Jupiter en (actueel) Mars conjunct Pluto
15 december        Uranus vierkant Pluto zesde keer exact


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.