Hor18 dataHor18 tek

Bovenstaande horoscoop is gemaakt voor Nederland op de lengtegraad van 4°27' OL. Dat is ongeveer de lijn Noordwijk - Roosendaal. Ten oosten van die lijn staat het MC al in kreeft en de AC al in weegschaal; ten westen ervan staat het MC nog in tweelingen en de AC nog in maagd. Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°33' kreeft en de AC op 1°57' weegschaal. Voor het uiterste westen staat het MC op 29°00' tweelingen en de AC op 29°15' maagd. Alleen voor Neptunus betekent dit dat hij in het westen van het land meer in het 6e huis en in het oosten meer in het 5e huis werkzaam is.

Zoals gebruikelijk staat de Zon in de jaarhoroscoop in het 4e huis. Hier staat sinds 2008 ook Pluto. Dit jaar bevindt zich echter ook Saturnus - nog maar net in zijn eigen teken - op het IC. Saturnus beweegt naar Pluto toe en zal in januari 2020 een conjunctie maken. Maar deze conjunctie zal in 2018 al voelbaar zijn want de Zon, verbonden met Venus, staat precies tussen Saturnus en Pluto in en maakt met beide een conjunctie.

Sat steenbokDe intrede van Saturnus in zijn eigen domein kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende conjunctie. Deze planeet staat dan ook centraal in de horoscoop van 2018. Saturnus in eigen teken vraagt beperking tot het wezenlijke, daagt uit tot eigen verantwoordelijkheid en weloverwogen handelen, inclusief alle daarmee samenhangende consequenties. Het vierkant met Chiron, dat door de tekenwisseling naar ram vanaf half april ontstaat, stelt ons de vraag voor wat of wie het echt de moeite waard is zich in te zetten, met name op het gebied van werk, milieu en gezondheid. Wat is aan verandering toe, ook al gaat dit soms tegen weerstanden in gaan? Half mei krijgt dit proces hulp van Uranus, die naar stier gaat en van daaruit een driehoek vormt met Saturnus. Deze driehoek biedt mogelijkheden oude, vastgeroeste patronen en achterhaalde principes (inclusief eigen gedrag, gewoontes en ideeën) aan de kaak te stellen en ze te hervormen. Dat zal ons van oude lasten bevrijden.

Het teken steenbok representeert de wijze waarop wij omgaan met ordening, regels, gezag, afspraken, verantwoordelijkheid en principes, die zichtbaar worden in bestaande maatschappelijke en sociale structuren. Pluto vertegenwoordigt het thema omwenteling en transformatie, in die zin dat Pluto ons confronteert met alles, wat vastgeroest, oud en achterhaald is en niet meer bij ons past.


Pluto

Pluto is al over de helft van het teken steenbok, waar hij nog tot 2024 zal blijven.
Hij beweegt tot 21°17' steenbok en gaat op 22 april retrograde lopen.
Op 1 oktober gaat hij op 18°45' weer direct lopen.
Aan het eind staat hij op 20°36' steenbok.

Toen Pluto, de machtige heer van het ondermaanse, in 2008 het teken steenbok binnenkwam, werden we geconfronteerd met een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis met omgevallen banken, een Arabische Lente, het ontstaan van IS, enorme vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal voortekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. Ook in het komende jaar zet hij zijn werk voort en we ervaren keer op keer dat alles waar we altijd op konden bouwen, dat onverwoestbaar, onbreekbaar en voor de eeuwigheid gecreëerd leek, ondermijnd en afgebroken wordt. Nu Pluto het laatste deel van steenbok gaat doorlopen, zullen ook meer en meer bazen, gezagsdragers, leiders en andere autoriteiten tot aan politieke machthebbers en multinationals het moeten ontgelden. Daardoor kunnen de confrontaties heftiger worden, want aangezien zij de macht hebben, zullen ze nog wel enige tijd compromisloos hun machtsposities blijven verdedigen.
De turbulente wereld waarin we al enige tijd leven, grijpt diep in ons persoonlijke leven in. En dit brengt een steeds grotere behoefte aan stabiliteit, zekerheid en controle met zich mee. Als gevolg daarvan zien we aan de ene kant dat sterke leiders met dubieuze machtsbelangen worden gekozen en banken en multinationals hun machtposities proberen te versterken, aan de andere kant zien we ook initiatieven ontstaan, waarin een eigen verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de wereld hoog in het vaandel staat.


Saturnus

Saturnus is aan het begin van het jaar nog maar net 10 dagen in steenbok.
Hij beweegt tot 9°09' steenbok en gaat op 18 april retrograde lopen.
Op 6 september gaat hij op 2°33' weer direct lopen.
Aan het eind van het jaar staat hij op 11°22' steenbok en is hij Pluto tot op 9° genaderd.

Saturnus is de planeet van de structuur en vormgeving en nu deze planeet het steenbokteken is binnen gegaan, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen steeds meer gestalte zullen gaan krijgen. In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de naderende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020 de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven.
Om te beginnen de drie weken rond de jaarwisseling: De intrede van Saturnus in het steenbokteken op 20 december wordt vergezeld door de Zon. De Zon maakt op 9 januari een conjunctie met Pluto en brengt in deze periode als het ware het bewustzijn van Saturnus naar Pluto.
Van 13 tot 24 januari 2018 doet Mercurius hetzelfde.
Aan het begin van de zomer gebeurt iets vergelijkbaars als eerst Mercurius en aansluitend de Zon in de oppositie van Saturnus en Pluto voorbijtrekken.


Op weg naar de Saturnus-Pluto-conjunctie

Een mooie illustratie van wat de Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok kan bieden, is de vergelijking met de historische gebeurtenis van de reformatie. Tot het begin van de 16e eeuw was de handel met aflaten, waarmee je boetedoening kon afkopen, een uiterst lucratieve business voor de katholieke kerk. Tot Martin Luther zich ermee bemoeide en een streep door de rekening trok, toen hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel aan de kerkdeur van Eisleben spijkerde. Dit gebeurde kort voor de laatste Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok, precies 500 jaar geleden in januari 1518. Het was het begin van het einde van de aflatenhandel. Nu zouden de tussenliggende jaren 2018 en 2019 voor de conjunctie de voorbereidingen kunnen treffen voor een soort 'reset', een 'reformatie', waarin evenals toen, financieel-economische wantoestanden aan het licht gebracht en aan de kaak gesteld worden.


Sat Plu 1Zwarte Maan

Het Zwarte Maangebied wordt begrensd door de ware en de gecorrigeerde Zwarte Maan.
In 2017-18 trekt ook het Zwarte Maangebied ook door steenbok.
In de tweede helft van 2017 schoof het gebied over Saturnus; in de eerste helft van 2018 schuift het over Pluto.

Het Zwarte-Maangebied in de horoscoop laat zich het best omschrijven als een pure essentie, die we echter vaak helemaal niet als zodanig ervaren. Beschouw het als een soort loep waarmee je de dingen haarscherp en oordeelsvrij kunt waarnemen: zien wat ontbreekt, wat teveel is, hoe iets in elkaar zit, welke invloeden ergens van uitgaan en waarop. Het is een vorm van transpersoonlijk ervaren en waarnemen die elke invloed van buitenaf negeert, veelal op een manier die we niet eens in de gaten hebben. Juist omdat het leven vol zit met verplichtingen, conditioneringen, mentale en emotionele belastingen, zijn we geneigd ons ervoor af te sluiten en daarmee ook voor de pure essentie en vermogens die in de kern verborgen zitten.Als zich in dit gebied een planeet bevindt, dan hebben we op de daarmee verbonden energie ook vaak weinig zicht. Zo zullen in het afgelopen half jaar de vormgevende potenties van Saturnus vaak onderkend zijn en in het komende half jaar het belang van de transformerende Plutokrachten niet worden gezien. Hoe dit precies uitwerkt, is moeilijk te voorspellen, maar het is niet ondenkbaar dat de behoudende tegenkrachten van macht en autoriteit nog wel een tijdje zullen proberen hun posities te behouden en versterken. In het bijzonder het weekend van 14-15 april, als Mars - in het Zwarte Maangebied - precies tussen Saturnus en Pluto in staat is hier gevoelig voor. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat dit weekend sterk gekleurd wordt door vernieuwende acties, die het noodzakelijke hervormingsproces van de komende jaren een belangrijke impuls geven.


Jupiter

Jupiter komt halverwege de schorpioen het jaar in, in conjunctie met Mars.
Op 9 maart retrograde op 23°13' schorpioen.
Op 9 mei oppositie met de Zon op 18°29' stier.
Op 25 mei driehoek met Neptunus op 16°19' vissen.
Op 10 juli direct op 13°21' schorpioen.
Op 19 augustus opnieuw driehoek Neptunus op 15°36' vissen.
Op 8 november naar boogschutter.

Jupiter loopt het grootste deel van het jaar door schorpioen. Dit geeft de potentie van zien wat zich onder oppervlakte, tussen de regels door en achter de schermen afspeelt. Daarmee kunnen diepe inzichten, een beter begrip van de zin en bedoeling van alles wat er momenteel gaande is en grote lijnen en samenhangen worden verworven. In die zin kan Jupiter, die zich in 2020 aansluit bij de Saturnus-Pluto-conjunctie, vanuit visie een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke veranderingsprocessen in de komende jaren. Met name in de maanden oktober en november, als Jupiter door het gebied van de slangendrager loopt, kunnen belangrijke beslissingen worden genomen, die op termijn uitermate belangrijk zijn voor helende veranderingsprocessen, met name ten aanzien van milieu, klimaat en vluchtelingenproblematiek. Het onderzoeken en aan het licht brengen van verborgen zaken kan, omdat Jupiter dit jaar samengaat met Mars, echter ook veel weerstand en confrontaties oproepen, die in behoudende kringen zeker niet altijd gewenst zijn en de nodige crises kunnen veroorzaken. Op het persoonlijke vlak worden we door Jupiter op onszelf teruggeworpen. Hij confronteert ons met belemmerende overtuigingen en diepliggende angsten, hetgeen gevoelens van onmacht en andere sterke emoties kan oproepen. Hij vraagt ons over het leven na te denken: wat beweegt mij, op wie kan ik bouwen, wat blijft er over als dat waarmee ik me altijd heb geïdentificeerd wegvalt, mijn werk, mijn status, mijn geld of mijn relatie?
Het gevoel op jezelf te worden teruggeworpen is niet gemakkelijk. Maar het biedt ook de gelegenheid, ons diepste zelf te leren kennen, dat wat we in essentie zijn. Zodra Jupiter in boogschutter komt, gaat het erom dat we ons met onze ervaringen uit de schorpioenfase gaandeweg weer op de toekomst gaan richten. Dat lukt natuurlijk het best als we schoon schip hebben gemaakt en bereid zijn geweest onze overbodige ballast, afhankelijkheden, verstrikkingen, leugens, illusies en alles wat onze verdere ontwikkeling in de weg stond, onder ogen hebben kunnen zien en transformeren.


Maan en Mercurius

De Maan, symbool voor het volk, staat in tweelingen in 9 (huisdomein van Jupiter). De communicatieplaneet Mercurius staat ertegenover in boogschutter (tekendomein van Jupiter) in 3. Het volk is nieuwgierig en wil weten hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn, erover in gesprek en discussie en... gehoord worden. Dit kan met name in de politiek ook leiden tot felle debatten over de voors en tegens van allerlei zaken en beslissingen die moeten worden genomen.
Nieuwe en Volle Maan zijn krachtige energetische momenten, die actuele thema's kunnen versterken of een nieuwe impuls geven. Verbonden met een andere planeet worden de thema's die deze planeet representeert, geactiveerd.

De Nieuwe Maan van 17 maart valt samen met Chiron. Dit kan wijzen op het tegenkomen van onverwerkte pijn of oud-zeer-thema's en biedt de gelegenheid hieraan te werken en deze op te lossen.
De Nieuwe Maan van 16 april valt samen met Uranus. Hierin kunnen onverwachte gebeurtenissen nieuwe kansen geven, belangrijke stappen te zetten of veranderingen teweeg te brengen.
De Volle Maan van 28 juni valt op Saturnus, hetgeen thema's als beperking tot het wezenlijke, verantwoordelijkheid en weloverwogen stappen zetten om doelen te bereiken op de voorgrond brengt.
Met de Nieuwe Maan van 13 juli, die precies tegenover Pluto valt, worden crisis- en machtsthema's en zaken van dringende verandering nog eens onder de aandacht gebracht.
De Volle Maan van 27 juli valt precies samen met Mars en werkt extra sterk omdat hij samengaat met een verduistering. Thema's als wilskracht, actie, aanpakken, de strijd aangaan, doorzetten en voor jezelf opkomen worden actueel.
De Nieuwe Maan van 9 september valt tegenover Neptunus, waarmee je geconfronteerd kunt worden met onduidelijkheden, leugens, illusies, maar ook meer zicht kunt krijgen op je diepste verlangens en dromen.
De Volle Maan van 25 september valt opnieuw op Chiron, waarmee het proces en de thema's van 17 maart een nieuwe impuls krijgen.
De Volle Maan van 24 oktober valt opnieuw op Uranus, waarmee het proces en de thema's van 16 maart een nieuwe impuls krijgen.
De Volle Maan van 23 november valt op Jupiter. Deze nodigt uit, de ervaringen en inzichten van het afgelopen jaar, de tijd dat Jupiter door schorpioen liep, om te gaan zetten naar nieuw beleid en nieuwe toekomstperspectieven.


Sat Plu 2Neptunus en Chiron

Neptunus loopt het hele jaar in vissen en beweegt zich tussen 11°54' en 16°30', de graad waarop hij op 19 juni retrograde gaat lopen.
Op 25 mei en 19 augustus driehoek met Jupiter.
Chiron loopt door de laatste graden van vissen en gaat op 17 april voor het eerst naar ram.
Vanaf 26 september is hij tot het eind van het jaar terug in vissen.

Met Neptunus en Chiron in vissen in 6 lijkt het erop, dat er op arbeidsgebied dit jaar nog niet zoveel verandert. Veel oneerlijkheid, onzekerheid en oud zeer wordt weliswaar aan de orde gesteld, maar er zal ook veel worden verzwegen, ondoorzichtig blijven of als illusie worden afgedaan, waardoor echte veranderingen uitblijven. Tegelijkertijd zijn er ook kleinschalig nieuwe en vernieuwende initiatieven op arbeids- en milieugebied te verwachten, die later als voorbeeld kunnen dienen voor echte vernieuwingen op de arbeidsmarkt.

Tenslotte geeft deze horoscoop ook aan dat we deze tijd moeten leren samenwerken, ons te verbinden met anderen die vergelijkbare ideeën hebben, zonder overigens onze eigenheid uit handen te geven. Dat vraagt in eerste instantie veel luisteren, delen en overleggen hoe we het best gezamenlijk aan onze doelen kunnen werken.


Ik ben benieuwd naar commentaar, reacties en aanvullingen op deze duiding.

Reacties graag via de mail.