Iedereen kent wel het indrukwekkende gevoel, dat je kan overkomen, als je 's nachts,
ver van alle lichten van de stad opkijkt naar de donkere hemelkoepel,
waaraan duizenden lichtjes schitteren.
Steeds weer hetzelfde en toch altijd weer anders.
Het meest fascinerende hemellichaam is ongetwijfeld de Maan,
die met haar oneindig herhalende cycli, sinds het begin van haar bestaan,
de mensheid tot verbeelding heeft gesproken
en dat waarschijnlijk tot in lengte van dagen zal blijven doen…


maanbeeld

Iets vertellen over de Maan is vrijwel onmogelijk zonder ook de Zon erbij te betrekken.
Logisch eigenlijk, we kunnen de Maan tenslotte alleen maar ervaren dank zij de Zon.
Om de oorspronkelijke betekenis van de Maan te achterhalen, moeten we terug naar het begin van de astrologie, toen de mensheid nog een magisch wereldbeeld had. De mensen waren toen hulpelozer aan de krachten van de natuur uitgeleverd dan nu en ze ervoeren de kwaliteit van het dag- en jaarritme veel directer. Ook het klimaat van het gebied waar de astrologie zijn wortels heeft, het warme subtropische Klein-Azië, speelde toen een veel belangrijker rol dan tegenwoordig. Het levengevende én vernietigende aspect van de zon was sterk aanwezig: de Zon had de macht; hij kon de gewassen doen groeien, maar ook de Aarde verzengen en het koren laten verdorren. In deze gebieden was en is water een uiterst kostbaar goed en de Maan als heerser over al het vloeibare in de natuur werd al snel met het levensnoodzakelijke water geassocieerd. Men herkende haar invloed in de getijden, in de vrouwelijke menstruatiecyclus, de paringstijden van de dieren en de groei van de planten. Zo werd de Maan tot symbool van vruchtbaarheid.

maanfasenHaar wisselende fasen weerspiegelden de ritmes van de dagen en seizoenen en de processen van groei en afbraak in de natuur. Haar groei van een klein fragiel sikkeltje tot ze groot, vol en rond is en het afnemen daarna, om vervolgens bij Nieuwe Maan te sterven en enkele dagen later weer geboren te worden, symboliseerde de grote cyclus van het leven zelf: geboorte, ontwikkeling, aftakeling, dood en wedergeboorte. Niet verwonderlijk dat in vele oude culturen de Maan werd gezien als de verblijfplaats van de zielen van de overledenen die daar op hun wedergeboorte wachtten. De Maan is vergankelijkheid en onsterfelijkheid tegelijk.

Men herkende ook de invloed van de Maan op de veranderlijke stemmingen van de mens zelf. De wassende fase van de Maan werd geassocieerd met positieve gevoelens, want haar toename betekende de groei van het licht, dat vreugdevol werd begroet. De Volle Maan werd als een extatisch hoogtepunt gevierd. De afnemende fase werd met negatieve, levensontkennende gevoelens geassocieerd, want deze fase confronteerde met de vergankelijkheid van het leven en het naderbij komen van de dood. Dat riep gevoelens van afweer en verdriet op. De toe- en afnemende maanfasen weerspiegelen het hele palet van menselijke gevoelens, van jubelstemming tot diepe rouw.

Terug naar het begin, waarin slechts de Maan licht in de lange duistere nachten zonder elektriciteit kon geven. Wij kunnen ons in een tijd waarin we probleemloos de nacht tot dag kunnen maken en over het algemeen het licht pas uitdoen als we naar bed gaan, nauwelijks nog voorstellen wat dit psychologisch betekende. In de duisternis is de wereld opeens niet meer nuchter en vertrouwd. Afstanden zijn veranderd, contouren worden schimmen of verdwijnen geheel en geluiden klinken anders. In deze geheimzinnigheid van het duister, waarin alles veranderlijk, vormloos en vol mogelijkheden is, wordt de fantasie geprikkeld. We weten niet wat er voor onberekenbaars en geheimzinnigs in de donkere nissen van de nacht verborgen is, wat er aan reëel of ingebeeld gevaar dreigt, en onze fantasie kan gemakkelijk met ons op de loop gaan. We horen elke grasspriet bewegen, elk takje kraken, het kleinste geluidje kan ons laten schrikken en we ontdekken zelfs onbekende geluiden die we niet kunnen plaatsen.
Als we onze oren in de uiterlijke stilte spitsen, laat onze innerlijke stem zich horen en deze is niet zo gemakkelijk te overstemmen als in het lawaai van overdag.

De Maan doopt alles in een ander licht. Afhankelijk van onze stemming ervaren we dat als aangenaam of kil, als rustgevend of beangstigend, als troostend of vervreemdend. Irreële angsten, angst voor de eigen innerlijke demonen kunnen de kop opsteken en bezit van ons nemen.
Het verlangen naar iets onbestemds wordt wakker. Het verlangen naar toen, naar ooit, naar een echt thuis, naar geborgenheid, naar liefde?
Nachtelijke dromen ontvoeren ons naar een wereld voorbij tijd en ruimte, waar de wetten van materie en logica niet meer gelden en ze tonen ons hoe ons innerlijk er werkelijk uitziet. We komen onze meest geheime verlangens, onze diepste angsten en onbewuste drijfveren tegen die overdag sluimeren en ’s nachts wakker worden. De Maan verbindt ons met deze diepe gevoelslagen van het driftmatige, het instinctieve en vegetatieve, het onbewuste waarin oeroude persoonlijke en collectieve kennis ligt opgeslagen. De Maan vertegenwoordigt dit verborgen deel van onze persoonlijkheid. Het zijn juist onze onbewuste verlangens, wensen, hoop, verwachtingen en angsten die ons voortdurend van binnenuit beïnvloeden en zo ons gedrag mee bepalen. Terwijl we vaak geloven, dat onze beslissingen op rationele overwegingen zijn gebaseerd, merken we vaak niet wat onze werkelijke drijfveren zijn. Juist omdat dit deel onbewust is, kan het enorm veel macht hebben en hoe meer we de Maan – ons gevoel – verloochenen, des te krachtiger kan het zich aan ons opdringen.
Terwijl de Zon laat zien hoe we ons leven actief en bewust vorm willen geven, toont de Maan hoe we op het leven reageren: op mensen, dieren en planten, op alle mogelijke indrukken, op stemmingen, sferen, kleuren, klanken en geuren, waardoor we voortdurend geprikkeld worden en waaraan we ons niet kunnen onttrekken. We reageren met wisselende gevoelens, spontaan en niet bewust stuurbaar, met sympathie en antipathie, met aangetrokken worden en afwijzing.


Moeder

maanmoederIn de astrologie kennen we drie soorten ik-bewustzijn, overeenkomend met de planeten Saturnus, Maan en Zon. Het saturnale bewustzijn is gerelateerd aan het collectief, het lunaire bewustzijn verbonden met de individuele ziel. We ervaren onze Maan als gevoelsplaneet uitsluitend in de reflectie met een ander. Vergelijkbaar met de fysieke Maan, die geen eigen lichtkracht bezit en alleen maar het licht van de Zon weerkaatst, ervaren we onze gevoelens in en door het contact met anderen. Daarom zoekt de Maan naar samenzijn, erbij horen, warmte, geborgenheid, genegenheid en liefde.
Onze eerste ervaringen met deze gevoelens komen voort uit de verbondenheid met moeder (of vervangster), als we ons nog niet afgescheiden voelen. Het intieme contact met haar en haar liefdevolle koestering is uiterst belangrijk. Zonder deze liefde kunnen we niet overleven, zoals gruwelijke expe-rimenten hebben aangetoond waarin baby's, die weliswaar lichamelijk verzorgd werden, maar verder geen enkele aanraking en aandacht kregen. Aan het begin van ons leven zijn we dus totaal van de hulp en liefde van anderen afhankelijk en onze eerste ervaringen op deze wereld leren ons, dat we ons zonder deze relaties niet kunnen ontwikkelen en dat het leven zonder genegenheid niets waard is.
Overeenkomstig deze goede of minder goede ervaringen ontwikkelt zich onze latere relatievaardigheid. Moeder is onze eerste indruk van de wereld en zij is beslissend voor onze instelling en verwachtingen ten aanzien van het leven. Deze eerste ervaringen bepalen of we het leven optimistische en open tegemoet treden, dan wel of we liever in een schijnwereld vluchten, ons vreemdelingen voelen en van een beter leven ergens anders of in een verre toekomst dromen, kortom, of we ons hier en nu thuis voelen of niet.


Het innerlijk kind

Een van de belangrijkste maansubpersonen is ons innerlijk kind, het kind dat altijd in ons leeft. Dit kind is van nature kwetsbaar, speels, wijs en afgestemd op de magie van het universum. Het kwetsbare kind in ons is uiterst gevoelig, open en beïnvloedbaar en vormt de bron van onze emoties. Het speelse kind weet van nature hoe het zich moet vermaken en hoe het plezier moet maken; het is oneindig creatief en kan met alles spelen en overal een spel van maken. Het wijze kind is onschuldig en eerlijk en in staat haarscherp aan te voelen wat er aan de hand is, of wat er achter woorden of daden schuilgaat. Het kan onbevangen door de meeste onoprechtheid heen prikken en weet zonder omwegen de kern van waar het om draait te raken. Het magische kind is afgestemd op het wezen van de natuur en in staat contact te maken met ka¬bouters, elfen en andere natuurwezens. Zij communiceren met een vlinder, een boom, een bloem, een grassprietje, een steen, de wolken, de wind en het water.

We zijn spirituele wezens, nemen een fysiek lichaam aan en komen als klein kind ter wereld. Het innerlijk kind is dus dat deel van onze persoonlijkheid, dat het dichtst bij onze spirituele essentie staat. Wanneer een kind geboren wordt, is het een bijna zuiver spiritueel wezen, want het heeft nog geen beïnvloedende ervaringen met de wereld. Daarom voelen we ons zo vertederd, als we een baby zien: de zuigeling weerspiegelt onze eigen diepgewortelde, onschuldige en schitterende spirituele essentie, die nog niet volledig aan het oog onttrokken of weggestopt is.  
Wanneer we contact krijgen met het kind in ons, komen we in aanraking met ons diepste en zuiverste spirituele wezen. Door de relatie met ons innerlijk kind te ontwikkelen, creëren we automatisch een diepere en hechtere band met onze kern en kan onze creativiteit weer gaan stromen en onze essentie meer en meer tot uitdrukking komen.

De Maan is ook de sleutel tot intimiteit in relaties. Omdat het kind het deel van ons is, dat de diepste gevoelens in ons ervaart, is het ook het deel van ons dat werkelijk kan liefhebben. Maar het is ook kwets-baar en kan gemakkelijk pijn gedaan of gekrenkt worden.
Juist vanuit die ervaringen en de angst om opnieuw gekwetst te worden, hebben de meesten van ons het kind de mond gesnoerd of weggestopt, omdat we op heel jonge leeftijd ontdekt hebben dat de wereld nogal onveilig is voor het kind. Daarom zijn we al vroeg begonnen verdedigingsmechanismen op te bouwen ter bescherming van dit gevoelige, kwetsbare wezen. Gaandeweg hebben we steeds stevigere en doeltreffendere afweermechanismen en overlevingsstrategieën opgebouwd en hebben we vergeten dat dit alles ter bescherming van het kind en de vervulling van zijn behoeftes was.
Maar als het kind in ons niet in zijn behoeftes wordt voorzien, lijdt het en zolang we ons niet bewust zijn van deze behoeftes, zijn we voortdurend bezig ze onbewust te bevredigen. Zo vormt de Maan de onbewuste drijfveer voor al ons gedrag.
Er zijn vele manieren om in contact te komen met onze Maan in ons: door spelen, dansen, zingen, door in de natuur te zijn, door te durven voelen wat we werkelijk nodig hebben.

Als rationeel denkende en technisch goed geïnformeerde aardbewoners aan het begin van de 21e eeuw, hebben we nauwelijks toegang meer tot het magische wereldbeeld van onze voorvaderen, die de eeuwigdurende dans van Zon en Maan nog op zielsniveau beleefden.
Toch zijn we niet ongevoelig geworden voor de eeuwige dans van deze twee lichten. Ondanks wetenschap en technologie, ondanks de overheersende rationalisering en ondanks de ontzieling van de maatschappij, bewegen wij ons nog altijd in het ritme van Zon en Maan. Iedere tegennatuurlijke handeling kost alleen maar extra energie, die in veel gevallen nuttiger, creatiever en liefdevoller gebruikt had kunnen worden. We hebben nooit opgehouden te voelen, fantaseren en dromen en we zijn nog altijd in staat, ons bewust open te stellen voor de cyclische dans van Zon en Maan, mee te stromen met de kosmische ritmes en de speciale energieën van de bijzondere maanfasen in ons op te nemen en te gebruiken.


Meditatie: op zoek naar het kind in jezelf

maankindZorg voor je begint voor een omgeving die veilig voelt en waar je ongestoord jezelf kunt zijn. Het is ook prettig een begeleider te hebben, iemand die bij je is en aan wie je je kunt overgeven, die je ver-trouwt. Je begeleider kan je helpen te ontspannen en met behulp van onderstaande tekst in contact brengen met je kind.
Leg een warme deken en eventueel een speelgoedknuffel klaar.
Als je deze meditatie voor het eerst doet, is het goed je te realiseren, dat het kind in je zonder twijfel naar dit contact verlangt, maar dat het misschien lang gewacht heeft en daardoor niet direct in staat is jou te vertrouwen. Als het kind terughoudend reageert, geef het dan alle tijd en heb vertrouwen in wat er gebeurt. Het is mogelijk dat je een kind ontmoet dat erg gekwetst, verdrietig of bang is, maar misschien kom je het magische of wijze kind tegen. Je kunt deze meditatie – ook alleen – vaker gebruiken en je zult dan merken, dat het contact groeit, sterker en positiever wordt.

Maak het jezelf gemakkelijk, zittend of liggend, en sluit je ogen. Haal rustig en diep adem en laat je lichaam zich op je uitademing ontspannen. Herhaal dit zo vaak tot je lichaam helemaal ontspannen voelt.
Haal nogmaals diep adem en laat ook je denken zich ontspannen door je gedachten op je uitademing weg te laten stromen.
Haal nogmaals diep adem en stel je voor dat je nu met je bewustzijn naar een diepe, rustige plek in jezelf beweegt. Herhaal dit zo vaak tot de contouren van een prettige plek in de natuur zichtbaar worden. Neem dit landschap rustig in je op: voel het zachte gras onder je, voel de warmte van de zon die op je schijnt, de wind die langs je gezicht strijkt, de kleuren en geuren van bloemen, de geluiden om je heen….
Dan word je je ook gewaar van de aanwezigheid van een klein kind.
Als je je in de richting van het kind begeeft, kun je zien of voelen, of het een jongen of een meisje is, hoe oud het is en waar het mee bezig is….
Ga langzaam naar het kind toe en zie hoe het gekleed is.
Neem waar, hoe je je op dit moment voelt en sta jezelf ook toe de emotionele toestand van het kind te voelen….
Maak contact met het kind op een manier die voor jouw gevoel op dit moment goed is….
Vraag het kind of er iets is, dat het jou zou willen vertellen en luister naar wat het kind je wil meedelen, in woorden of misschien op een andere manier….
Vraag het kind nu, wat het op dit moment het meest van jou nodig heeft en luister naar wat het je te vertellen heeft, in woorden of op een andere manier….
Wees een poosje met je kind samen. Laat het kind aangeven op welke wijze het met jou samen wil zijn, misschien wil het alleen maar dicht bij je zijn en vastgehouden worden, misschien wil het spelen, een liedje horen of voorgelezen worden….
Het kind heeft een speciaal geschenk voor je. Neem dit in ontvangst en sta jezelf toe te voelen wat dit ge-schenk voor je betekent…. Laat je kind weten, dat je voor hem wilt zorgen, zo goed als je kunt, dat je terug zult komen, zo vaak als je kunt ….
Beëindig nu het contact voor dit moment en als je kind op deze plek wil blijven, neem dan nu afscheid. Als het kind met je mee wil, neem het dan in je armen of pak het bij de hand. Wees je bewust van hoe je je voelt, na deze ontmoeting….
Word je nu bewust van je lichaam en neem alle tijd die je nodig hebt om weer terug te komen naar het hier en nu, naar de plek waar je bent vertrokken en open je ogen….

Neem nu de tijd om deze ontmoeting te laten bezinken. Deel je ervaringen en je gevoelens, als je dat wilt, met je begeleider. Maar misschien wil je liever in stilte met je begeleider samen zijn. Gun jezelf dat, wat je op dit moment nodig hebt.

Nu je contact hebt gemaakt met het kind in je, is het belangrijk dit contact ook te onderhouden. Jij bent de ouder voor je eigen innerlijk kind en het is belangrijk dat je een lieve, respectvolle en verantwoordelijke moeder of vader bent voor je kind. Als je onzeker bent, wat het kind precies nodig heeft of wat het van je verlangt, vraag het dan gewoon. Het kind weet altijd wat het wil en wat het nodig heeft!


De energetisch twee krachtigste momenten in de maancylus zijn Nieuwe en Volle Maan.
Nieuwe Maan is de tijd waarin een oude cyclus ten einde komt en een nieuwe begint: een tijd van afron-den, loslaten en opnieuw beginnen.
Volle Maan is een tijd van oogsten van dat wat in de wassende fase van de maan is ontwikkeld.
Voor de komende maanden:
Nieuwe Maan:      18 mei
Volle Maan:            2 juni
Nieuwe Maan:      16 juni
Volle Maan:            2 juli
Nieuwe Maan:      16 juli
Volle Maan:          31 juli


Reageren?  Dit kan alleen nog via de mail.