hor 22 1


December… het had een feestelijke maand moeten worden waarin we samen en er voor elkaar zijn. Maar onze demissionaire leiders hebben ervoor gekozen dit onmogelijk te maken en veroorzaken met alle goedbedoelde buitenproportionele maatregelen een enorme schade aan onze samenleving. En daarmee heeft Saturnus in de strijd tegen Uranus opnieuw gewonnen.

Bijna een jaar geleden brak, met de Jupiter-Saturnus-conjunctie van 21 december 2020 in waterman, een nieuw tijdperk aan, dat voor de volgende 20 jaar gekenmerkt zal worden door het teken waterman en voor de volgende 200 jaar door Jupiter-Saturnus-conjuncties in het luchtelement.
Vanuit astrologisch oogpunt is het van belang dat gedurende het jaar 2021 deze beide planeten vrijwel het hele jaar in waterman liepen en dat er een veelheid aan nieuwe ideeën en stromingen mee gepaard ging. Maar hoe het verder gaat, door welke nieuwe normen, waarden, principes en doelen we ons kunnen laten leiden, is nog steeds onduidelijk. Wel zien we overal in de wereld conservatieve krachten in de problemen komen en de oude manier van denken, doen en laten botst steeds meer met de vernieuwende krachten van deze tijd. Het materialisme van het aarde-element van de afgelopen 200 jaar moet plaats maken voor nieuwe waarden.
Dit wordt astrologisch mooi weergegeven door de drie Saturnus-Uranus-vierkanten die het jaar 2021 domineerden en waarvan de werking overigens nog tot eind 2022 van invloed zal zijn.
Als je bedenkt dat dit spanningsaspect, dat optreedt tussen de oude (Saturnus) en de nieuwe (Uranus) heersers van het teken waterman, symbool staat voor de strijd tussen de oude zekerheden en structuren en nieuwe ideeën en idealen, is het niet moeilijk te begrijpen dat 2021 als eerste jaar in een nieuwe 20- en 200-jarige periode in de geschiedenis een jaar is geweest van onrust en onzekerheid met veel verrassingen, waarvan sommige nog steeds plaatsvinden.

In zo'n jaar ontstaat er hoop, maar deze wordt ook vaak net zo hard de kop in gedrukt door ontwikkelingen die leiden tot teleurstelling. Een voorbeeld hiervan is het door velen in de zomer van dit jaar aangekondigde vooruitzicht, dat vaccinaties tegen de herfst verlichting zouden brengen in de corona-plaag. Maar nu zien we ons ineens geconfronteerd met een situatie die doet denken aan de kerstperiode van vorig jaar, toen vaccinaties nog niet beschikbaar waren. Hier komt opnieuw de astrologische analogie van Uranus om de hoek kijken: in tijden dat dit principe overheerst, kunnen er meer mutaties optreden: een jaar geleden de delta- en nu de omikron-variant. Uranus symboliseert de vindingrijkheid van de mens, maar de natuur kan daarop anticiperen en sneller zijn, waarmee de strijd tussen mens en natuur - ook gesymboliseerd door het bovengenoemde vierkant - opnieuw verhevigd wordt.


Polariteit

Vanuit de astrologie weten we ook dat het conflict van een vierkant (en ook van andere aspecten) alleen overwonnen kan worden door beide polen van het aspect serieus te nemen en te erkennen. Pas in de samenwerking tussen beide polen kan de polariteit overstegen worden en kunnen er constructieve oplossingen tot stand komen. Voor het Saturnus-Uranus-vierkant betekent dit dat we aan de ene kant zullen moeten erkennen dat de bestaande situatie is vastgelopen en niet meer functioneert, maar dat we ook bestaande tradities en waarden zullen moeten wegen en het goede daarvan meenemen naar een nieuwe, vernieuwde situatie. Alleen dan voelt de nieuwe situatie niet als opgelegd of geforceerd, maar kan zij zich dynamisch ontwikkelen vanuit de oude.


Het nieuwe jaarhor 22 2

In dat licht brengt het komende jaar een nieuwe uitdaging: de conjunctie van Jupiter en Neptunus in vissen medio april. Deze conjunctie nodigt ons uit om openheid en solidariteit met onze medemensen te ontwikkelen, zodat grenzen kunnen worden overschreden om te werken aan een vernieuwde en duurzame wereldeconomie. Onder deze conjunctie mogen de (ego)belangen van machthebbers naar de achtergrond verdwijnen en gewone mens naar voren komen. Ook ideologische en geloofsthema's kunnen door deze conjunctie geactiveerd worden.
In de negatieve uitwerking van deze conjunctie zouden we kunnen zien dat mensen, zodra ze op hun gedrag en handelen worden aangesproken, zich terugtrekken, bewust naar de achtergrond verdwijnen en zich onzichtbaar maken, om van daaruit te zorgen dat hun persoonlijke belangen gewaarborgd blijven.

In positieve zin is dit een tijd van verzoening waarin de gevoelswereld om de hoek komt kijken na de vele ruzies en conflicten tussen bestaande en nieuwe ideeën en de felle confrontaties tussen verschillende groepen met verschillende opvattingen. Dit aspect belichaamt de gelegenheid dat mensen door gezamenlijk ervaren situaties en geraakt door gemeenschappelijke gevoelens weer nader tot elkaar komen en daardoor verschillen overbrugd worden. De langdurige Venus-Pluto-conjunctie met twee exacte conjuncties kort na elkaar in december 2021 en een retrograde van Venus, die op 19 december is begonnen, kunnen daarin een mooie opmaat zijn.

De Jupiter-in-vissen-tijd is een tijd van dromen en fantaseren over de toekomst, maar biedt ons ook gelegenheid om oude zaken los te laten en ons te bevrijden van aan de pandemie gerelateerde gevoelens van eenzaamheid en depressie, en van verlies van vertrouwen en angst voor de toekomst in het algemeen.
Als Jupiter van 11 mei tot 28 oktober zijn eerste stappen in ram gaat zetten, ontstaat een nieuw elan om de bij Neptunus gecreëerde dromen ook concreet te gaan maken en de bereidheid te strijden om ze te verwezenlijken. Dit geldt zeker ook voor gedachtegoed en overtuigingen die - in het licht van de Venus-Pluto-conjunctie waarmee het jaar begint - fel en verbeten bestreden (als het van anderen betreft) of verdedigd (als het om eigen gaat) kunnen worden. Van tijd tot tijd kunnen conflicten hevig de kop op steken, bijvoorbeeld in de week van 3 februari als Mars een conjunctie met Pluto maakt of de week rond 5 april als hij over Saturnus loopt. Ook op politiek niveau kan deze Jupiter-in-ram-stemming er toe leiden dat eigenbelang meedogenloos wordt doorgedrukt, vooral in de herfst als Jupiter retrograde is gaan lopen het vierkant tussen Saturnus en Uranus nog een laatste keer geactiveerd en bijna exact wordt.

Voorafgaand aan de Jupiter-Neptunus-conjunctie zien we in februari-maart een conjunctie tussen Venus en Mars, die begint in het door Saturnus beheerste teken steenbok en exact wordt nog geen uur nadat deze beide planeten van teken gewisseld zijn gegaan op 0°02' waterman. Ook hierin kunnen we de potentie van een verzoening en samenwerking tussen Saturnus en Uranus zien. Deze Venus-Mars-conjunctie valt samen met een Zon-Jupiter-conjunctie halverwege het teken vissen.
Verder maakt ook Mercurius in mei zijn eerste lus in de verbinding tussen steenbok en waterman, hetgeen perspectieven biedt om op z'n minst zaken bespreekbaar te maken.


De horoscoop van 2022

Wanneer begint het nieuwe jaar? Als het om de planeten gaat, is 1 januari behoorlijk discutabel, want zij houden zich niet aan de kaders en kalenders die wij mensen met elkaar hebben afgesproken. Er zijn vele moment van een nieuw begin. In feite is elke conjunctie symbool voor een nieuwe fase, in het klein met een Nieuwe Maan, waarvan er 13 in een jaar zijn, een Venus-Mars-conjunctie, zoals begin maart, die ongeveer elke 2 jaar plaats vindt, een 20-jarige Jupiter-Saturnus-cyclus, die net van start is gegaan of een collectieve nieuwe fase voor de komende 100 jaar met de jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020...
Er zijn in elk geval twee manieren om astrologisch met behulp van een horoscoop het nieuwe jaar te beschouwen.

1.  De meest gangbare manier is een horoscoop te maken voor het werkelijke moment dat op een bepaalde plaats het nieuwe jaar begint, op 1 januari om 0:00 uur 's nachts.
In deze horoscoop zal de Zon zich ongeacht de plaats op aarde altijd in de buurt van het IC bevinden. De onderstaande horoscoop is gemaakt voor Nederland en België, waar op de lijn Wassenaar - Antwerpen de hoofdassen precies op de overgangen van de beweeglijke tekens naar de hoofdtekens vallen. Ten oosten daarvan vallen ze in de tekens van het hoofdkruis, ten westen nog in de beweeglijke tekens.

2.  Een andere uit de Keltische tradities stammende manier is om gebruik te maken van de Midwinterhoroscoop, de horoscoop die de overgang van de Zon naar steenbok en daarmee op het noordelijk halfrond het begin van de winter markeert. Symbolisch markeert dit moment de kortste dag van het jaar en daarmee de terugkeer van het licht.
Deze horoscoop heeft één vaste (universele) tijd, die - afhankelijk van de plaats waarvoor de horoscoop gemaakt wordt en de daar geldende tijdzone - verschillende huizen zal laten zien. Voor Nederland en België zien we een horoscoop met een kreeft-AC en de Zon in het 6e huis. Voor het deel van Europa ten zuidwesten van de lijn Dublin - Parijs - Lyon valt de Zon in het 7e huis. (Ter vergelijking: de winterzonnewende is in New York om 10:59 lokale tijd en de Zon valt dan in het 10e huis, in Tokio is de zonnewende op 22 december om 0:59 uur lokale tijd en vinden we de Zon in het 3e huis.)
In deze horoscoop ligt de focus meer op de plaatsing van de Zon in de huizen. Voor het grootste deel van Europa is dat het zesde huis, waarmee thema's als structuur en ordening in het dagelijks leven, maar ook de inrichting van de) gezondheid in het komende jaar belangrijke thema's zullen zijn.

hor 22 3

Als we kijken naar de horoscoop van 2022 zien we Pluto op 26° steenbok geflankeerd door twee zich verwijderende planeten, de retrograde Venus op 23° - zij passeerde Pluto op 25 december - en Mercurius op 28°, die de conjunctie met Pluto op 30 december maakte. Mercurius en Venus maakten zelf een conjunctie op 29 december, de dag dat ook Jupiter definitief naar vissen ging.

Dit drietal wijst op een enorme diepgang en intensiteit op het gebied van relaties en communicatie. De intentie van Pluto is om alles wat op deze terreinen en in samenhang met relaties en communicatie scheefgegroeid, onduidelijk, onuitgesproken, onuitgeleefd, oneerlijk of uit de weg gegaan is, naar boven te halen, aan het licht te brengen en uit te zuiveren. En dat geldt zowel persoonlijk als in het collectief. Met name mensen die in hun geboortehoroscoop persoonlijke planeten of een hoekpunt rond de 26° in het hoofdkruis hebben, zullen hiermee te maken krijgen. De Maan-Mars-conjunctie in deze horoscoop in het 3e huis wijst daarbij ook op emotionele conflicten die onder ogen gezien en aan gegaan moeten worden.

In dat verband laat de loop van Mars door het jaar zien, dat met name de laastte week van februari en de eerste week van maart en later in het jaar de laatste week van juli en de eerste week van augustus door de conjunctie van Mars met resp. Pluto en Uranus bijzonder explosief zijn. Er kan sprake zijn van nieuwe conflicten op grotere schaal waarbij landen met autoritaire regimes betrokken zijn, die gemakkelij kunnen escaleren en waarbij de gewone bevolking de dupe wordt.

In de horoscoop van de winterzonnewende zien we alleen Venus, die nagenoeg stationair staat naast Pluto.
Hier ligt de focus wat meer op relaties en samenwerking en minder op de communicatie. Het communicatiethema komt echter op een andere manier wel naarvoren, aangeduid door Mercurius, de communicatieplaneet in het 7e huis, het relatiehuis.
Een ander wezenlijk verschil is de plaats van Jupiter: in de midwinterhoroscoop nog in waterman en in de nieuwjaarshoroscoop net in vissen. Daarmee wordt wellicht ook de verbinding tussen waterman (onze collectieve ideeën en opvattingen) en vissen (de manier waarop we daar gevoelsmatig mee omgaan) geaccentueerd. 
Ook de Maansknopenas die op 23 december van teken wisselt staat in de eerste horoscoop nog in tweelingen-boogschutter en in de tweede horoscoop in stier-schorpioen. De nadruk van Jupiter en Maansknopenas op een tekenwisseling wijst op een veranderingsproces dat gaande is en zodoende ook het hele jaar 2022 zal kleuren.
Tenslotte heeft ook de Maan een andere focus: in de midwinter-horoscoop in eigen teken kreeft en tegenover Venus-Pluto, in de andere horoscoop in boogschutter in 3, waarmee een extra accent op communicatie en uitwisseling wordt gelegd.

hor 22 4


Uranus en de Maansknoop

Orb   Datum
  3 juni 2022
  12 juni
  22 juni
  3 juli
  14 juli
  26 juli
  11 augustus
  27 augustus
  21 september
  16 november
  2 januari 2023

De tweede helft van 2022 wordt sterk gekleurd door de conjunctie tussen de altijd achterwaarts door de dierenriem bewegende Maansknopenas en Uranus. De conjunctie is exact op 26 juli op 18°35' stier. Ongeveer 2 maanden ervoor komt de conjunctie binnen orb, vlak na de exacte conjunctie gaat Uranus retrograde lopen en tot het eind van het jaar beweegt Uranus in zelfde richting als de Noordelijke Maansknoop. De tabel laat o.a. zien dat in de maand oktober de snelheid van Uranus nagenoeg gelijk is aan die van de Noordknoop en de orb langere tijd blijft steken rond 3½°. De conjunctie raakt pas in januari 2023 buiten orb, waardoor deze conjunctie in totaal 7 maanden actief zal zijn tussen 10° en 21° stier.

Dit aspect wijst op het enorme leerproces en de daarmee samenhangende uitdagingen om te vernieuwen, in het bijzonder ten aanzien van stierthema's, zoals klimaat, landbouw en veeteelt, omgang en grondstoffen en verdeling van rijkdommen.

Tegelijk met dit aspect komt Saturnus in april vierkant op de knopenas te staan. Dit vierkant is op 21 april exact, maar omdat Saturnus in mei retrograde gaat lopen, beweegt ook hij mee en zal ook dit aspect tot het eind van zijn retrograde periode in oktober nog binnen orb blijven. Deze verbinding stelt ons vragen als: "Wat willen we uit het verleden behouden en waar moeten we afstand van nemen?" "In hoeverre zijn we gehecht aan materiële en emotionele zaken, die ons geen goed meer doen en ons alleen maar steeds meer gaan belasten?" en "Kunnen we de angst om iets te verliezen omzetten in vertrouwen, dat het nieuwe dat daar voor in de plaats komt, ondersteunt en verder brengt?"

hor 22 6We leven ineen heftige en vervreemdende tijd, waarin keer op keer toezeggingen van kabinet en OMT aan onze samenleving zoals: 'kinderen gaan wij zeker niet vaccineren', 'vaccinaties zijn vrijwillig' en 'niemand wordt buitengesloten' na verloop van tijd weer ingetrokken of tegengesproken worden. Dat sterkt ons vertrouwen in de overheid bepaald niet en eens te meer worden we op onszelf teruggeworpen.
Maar het is ook een tijd waarin we in vertrouwen met elkaar kunnen toewerken naar een menselijke samenleving met goede zorg, waarbij niet de politicus of viroloog het voor het zeggen heeft, maar jijzelf vanuit je eigen innerlijk autoriteit, zo nodig gesteund door de (huis)arts.

Een jaar geleden werd Stichting Artsen Covid Collectief opgericht. Zij zijn niet per definitie tegen vaccineren, maar stellen wel kritische vragen daarover. Ze zijn tegen de eenzijdige informatie die vanuit angst en negatieve scenario's verstrekt wordt en pleiten voor veel meer openheid in de informatieverspreiding over covid. Ze staan voor een open gesprek. Wil je meer daarover lezen, volg dan deze link.De bewegingen van de planeten door het jaar heen


Zon en Maan

 • De Zon loopt per jaar een ronde door de dierenriem.
 • De Maan doet dat bijna 13½ keer.
 • De eerste Nieuwe Maan is op 2 januari in steenbok.
 • Volgende Nieuwe Manen zijn steeds 29-30 dagen later en één teken verder op 1-02 (conjunct Saturnus en activeert het Saturnus-Uranus-vierkant), 2-03 (conjunct Jupiter), 1-04 (conjunct Mercurius en Chiron), 30-04 (conjunct Uranus), 30-05, 29-06 (conjunct de Zwarte Maan), 28-07, 27-08, 25-09 (in oppositie met Jupiter), 25-10 (conjunct Venus), 23-11 en 23-12.
 • De Nieuwe Maan van 25 oktober is tevens een gedeeltelijke zonsverduistering, die in Nederland en België zichtbaar is van 11:08 tot 13:03 uur lokale tijd.

Mercurius

 • Mercurius begint dit jaar op 28°11' steenbok.
 • Hij heeft in 2022 drie retrograde periodes, steeds in de overgang van aarde naar lucht.
 • De eerste lus is van 14 januari tot 4 februari tussen 24°23' steenbok en 10°20' waterman.
  Mercurius bevindt zich in het gebied dat hij 3x bestrijkt tussen 29 december 2021 en 24 februari 2022.
 • De tweede lus is van 10 mei tot 3 juni tussen 26°05' stier en 4°51' tweelingen.
  Mercurius bevindt zich in het gebied dat hij 3x bestrijkt tussen 26 april en 18 juni.
 • De derde lus is van 10 september tot 2 oktober tussen 24°13' maagd en 8°55' weegschaal.
  Mercurius bevindt zich in het gebied dat hij 3x bestrijkt tussen 20 augustus en 17 oktober.
 • Op 12 december betreedt Mercurius het volgende gebied, dat hij 3x zal bestrijken en op 29 december gaat hij op 24°21' steenbok retrograde lopen.
 • Aan het eind van het jaar staat hij op 23°42' steenbok.

Venus

 • Venus begint dit jaar retrograde op 23°18' steenbok.
 • Op 29 januari gaat zij weer direct lopen op 11°05' steenbok.
 • Op 2 maart verlaat zij het gebied waar zij vanaf 17 november 3x doorheen is gelopen en op 3 maart maakt zij haar 3e conjunctie met Pluto. (De eerste en tweede waren in december 2021 rond het begin van haar retrograde periode.)
 • Op 6 maart gaat zij 7 minuten na Mars naar waterman om nog geen uur later op 0°02' waterman een conjunctie te vormen.
 • Vervolgens gaat zij in een tempo van gemiddeld 25 dagen per teken door de dierenriem om aan het eind van het jaar te eindigen op 27°23' steenbok.

Mars

 • Mars begint dit jaar op 13°06' boogschutter.
 • In 2022 doorloopt hij de halve dierenriem: op 24 januari gaat hij naar steenbok en maakt in dat teken op 3 maart een conjunctie met Pluto.
 • Op 6 maart gaat hij precies samen met Venus naar waterman en maakt een conjunctie op 0°02'.
 • Op 29 april gaat hij naar vissen, waar hij op 18 mei een conjunctie met Neptunus vormt.
 • Op 25 mei gaat Mars naar ram, waar hij op 29 mei Jupiter passeert.
 • Op 5 juli gaat hij naar stier.
 • Op 20 augustus is de overgang naar tweelingen, waar hij tot eind van het jaar blijft.
 • Hij loopt in dit teken tot 25°37' tweelingen en gaat daar op 30 oktober retrograde lopen.
 • Aan het eind van het jaar staat Mars nog steeds retrograde op 9°04' tweelingen.
 • Op 12 januari 2023 gaat hij op 8°08' tweelingen weer direct lopen.
 • Tussen 3 september 2022 en 16 maart 2023 loopt Mars door dat deel van de dierenriem dat hij 3x bestrijkt.

Jupiter

 • Jupiter begint dit jaar op 0°33' vissen. (Zijn definitieve intrede in vissen was op 29 december 2021.)
 • Op 9 januari verlaat hij het gebied waar hij in 2021 3x doorheen is gelopen.
 • Op 5 maart maakt hij op 14°58' vissen een conjunctie met de Zon.
 • Conjuncties met Mercurius, Venus en Mars volgen op resp. op 21 maart, 30 april en 29 mei.
 • Op 12 april maakt hij op 23°59' vissen een conjunctie met Neptunus. Deze conjunctie is eenmalig en duurt bij een orb van 8° van 3 maart tot 28 mei, waarbij dit aspect in de periode van 10 tot 28 mei buiten teken is. In de periode van 18 maart tot 9 mei is de orb minder dan 5° en tussen 2 en 23 april minder van 2°.
 • Op 4 mei betreedt Jupiter het gebied van de dierenriem, dat hij dit jaar 3x zal bestrijken.
 • Op 11 mei gaat Jupiter naar ram. Hij blijft daar tot 28 oktober om dan nog voor een kleine 2 maanden terug te keren in de vissen.
 • Hij loopt tot 8°43' ram, waar hij op 28 juli retrograde gaat lopen.
 • Op 24 november gaat Jupiter op 28°48' vissen weer direct lopen.
 • Op 20 december gaat hij definitief naar ram.
 • Aan het eind van het jaar staat hij op 1°12' ram en op 14 februari 2023 verlaat hij het gebied van de dierenriem, dat hij 3x bestreken heeft.

Saturnus

 • Saturnus begint dit jaar op 11°54' waterman.
 • Op 15 januari verlaat hij het gebied waar hij in 2021 3x doorheen is gelopen.
 • Op 4 februari maakt hij op 15°56' waterman een conjunctie met de Zon.
 • Op 27 februari betreedt Saturnus het gebied van de dierenriem, dat hij dit jaar 3x zal bestrijken.
 • Conjuncties met Mercurius, Venus en Mars volgen op resp. op 2 maart, 28 maart en 5 april.
 • Hij loopt tot 25°15' waterman, waar hij op 4 juni retrograde gaat lopen.
 • Op 3 oktober is de orb van het vierkant met Uranus in stier nog maar 37'. Daarna neemt het weer toe.
  Tussen 15 september en 23 oktober is de orb van dit vierkant kleiner dan 1°.
 • Op 23 oktober gaat Saturnus op 18°35' waterman weer direct lopen.
 • Aan het eind van het jaar staat hij op 22°25' waterman en op 26 januari 2023 verlaat hij het gebied van de dierenriem, dat hij 3x bestreken heeft.

Uranus

 • Uranus begint dit jaar retrograde op 10°57' stier.
 • Op 18 januari gaat hij op 10°49' stier weer direct lopen.
 • Op 5 mei maakt hij op 14°47' stier een conjunctie met de Zon.
 • Conjuncties met Mercurius, Venus en Mars zijn op resp. op 18 april, 12 juni en 2 augustus.
 • Hij loopt tot 18°55' stier, waar hij op 24 augustus retrograde gaat lopen.
 • Tussen 15 september en 23 oktober is de orb van het vierkant met Saturnus, dat net niet meer exact wordt, kleiner dan 1°.
 • Aan het eind van het jaar staat hij op 15°09' stier en op 22 januari 2023 gaat hij op 14°55' weer direct lopen.

Neptunus

 • Neptunus begint dit jaar op 20°40' vissen.
 • Op 13 maart maakt hij op 22°52' vissen een conjunctie met de Zon.
 • Conjuncties met Mercurius, Venus en Mars zijn op resp. op 23 maart, 27 april en 18 mei.
 • Op 12 april maakt hij op 23°59' vissen een conjunctie met Jupiter.
 • Op 24 juni gaat hij op 25°27' vissen retrograde lopen.
 • Hij loopt terug tot 22°39' vissen, waar hij op 4 december weer direct gaat lopen.
 • Aan het eind van het jaar staat hij op 22°52' vissen.

Pluto

 • Pluto begint dit jaar op 25°56' steenbok.
 • Op 16 januari maakt hij op 26°27' steenbok een conjunctie met de Zon.
 • Conjuncties met Mercurius, Venus en Mars zijn op resp. op 29 januari (Mercurius R), 11 februari (Mercurius D) en 3 maart (eerst Mars, dan Venus).
 • Op 29 april gaat hij op 28°36' steenbok retrograde lopen.
 • Hij loopt terug tot 26°07' steenbok, waar hij op 8 oktober weer direct gaat lopen.
 • Aan het eind van het jaar staat hij op 27°39' steenbok.

Chiron

 • Chiron begint dit jaar op 8°30' ram.
 • Hij loopt tot 16°26' ram, waar hij op 19 juli retrograde gaat lopen.
 • Op 23 december gaat hij op 11°56' ram weer direct lopen.
 • De beweging van Chiron dit jaar raakt de geboortepositie van Eris van iedereen die geboren is tussen ± 1954 en 1990. Met name de geboortejaren vanaf 1967 hebben hun geboorte-Eris tussen 11°56' en 16°26' ram en zullen dus ook de transit van Chiron 3x over hun Eris krijgen.
  (Voor het opzoeken van je eigen geboorte-Eris kun je gebruik maken van de Eris-efemeride op astro.com: onder deze link.
  Een goed verhaal over Eris vind je o.a. op de website sterrentaal.nl van Saskia van Vliet onder deze link.)

Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.