De Plutoknopen op de as kreeft - steenbok sinds 487 na Chr. verwijst naar het thema autoriteit, macht, gezag, heerschappij, status en aanzien (steenbok) versus gevoelsmatig erbij horen, deel uitmaken van een gemeenschap en het ingebed zijn in een samenleving of cultuur, het volk, onderwerping, familie en tradities (kreeft). Pas in het jaar 2717 zal de Plutoknopenas naar de as leeuw-waterman verschuiven.
Op de Plutoknopenas gaat het niet om de ontwikkeling van individueel bewustzijn, zoals bij de Maansknopen, maar om het vrijmaken van dat, waar het in essentie om gaat. Dat gebeurt met het gereedschap van afbraak, vernietiging en dood, waarmee ruimte wordt gemaakt voor transformatie en regeneratie.
Met name bij Pluto-overgangen over zijn eigen knopen kan de wisseling van noord naar zuid of omgekeerd daarom ook wel als leven-en-dood-situatie worden beschreven.

Op persoonlijk vlak kan het gaan om absolute macht, waaraan iemand totaal onderworpen wordt of die aan anderen wordt opgelegd. Dit zijn initiaties die als hoogtepunten, dieptepunten of nulpunten kunnen worden ervaren. In de maatschappij zien we vaak een periode waarin bestaande machtsstructuren aan de kaak worden gesteld, vaak met een flinke cultuuromslag tot gevolg. Tijdens de overgang zijn meestal de nieuwe ontwikkelingen, stromingen, tendensen, normen en waarden al zichtbaar. En in een zekere overgangsperiode zien we 'strijd' tussen het oude en nieuwe, zoals machtsconflicten die oplaaien, oude, diepgewortelde gewoontes en tradities die worden aangevallen, de kloof tussen arm en rijk die pijnlijk zichtbaar wordt of bijna onoplosbare macht-onmacht-overmacht-situaties, die niet zelden met geweld worden uitgevochten. Vaak laaien in de conflicten de oude structuren nog een keer allesoverheersend op voor de nieuwe ontkiemende tendensen kunnen doorzetten.

De Saturnusknopen bevinden zich sinds ongeveer 570 jaar v. Chr. op de as kreeft - steenbok. In 2717 vallen de Knopenassen van Saturnus en Pluto samen en in datzelfde jaar gaan ze beide naar de as leeuw - waterman, terwijl ze in dat jaar ook een conjunctie maken.

Op de Saturnusknopenas gaat het om de ontwikkeling van structuren, regels en werkvormen die ondersteunend zijn in ontwikkelings- en groeiprocessen ten aanzien van nagestreefde doelen. Dit is Saturnus in zijn pure essentie, onafhankelijk van de manier waarop dit gebeurt.
Bij Saturnusovergangen over zijn eigen knopen, ongeacht van noord naar zuid of omgekeerd, gaat het daarom altijd om het hervormen van bestaande patronen en structuren.
Bij de Saturnuszuidknoop vinden we alle structuren, gewoontes, gezagsverhoudingen, regels, patronen en rituelen, die vertrouwd zijn en waaraan we houvast en zekerheid ontlenen. Als Saturnus daar langs komt, zien we dat de tot dan toe vertrouwde zekerheden gaan knellen en afbrokkelen. Ze voldoen niet meer en zijn aan vervanging toe. Dat kan enorm veel onrust geven en angst oproepen en we zien zowel op persoonlijk vlak als in de maatschappij, dat men zich in de angst en onzekerheid die dit met zich meebrengt of wel dwangmatig controlerend gedrag gaat vertonen en krampachtig aan bestaande structuren wil vastklampen of op zoek gaat naar sterke leiders, die zelfvertrouwen, zekerheid en bescherming uitstralen.
De bedoeling is echter dat we naar onszelf gaan luisteren, contact maken met onze eigen innerlijke autoriteit en daarop gaan varen. We gaan van uiterlijke gecreëerde veiligheid naar innerlijke veiligheid, van uiterlijke verplichtingen naar eigen verantwoordelijkheid, van opgelegde normen en waarden naar onze eigen innerlijke waarheid met respect voor die van anderen.

De heliocentrische knopenassen van Pluto en Saturnus liggen dicht bij elkaar: die van Pluto op 20°33' en die van Saturnus op 23°48' steenbok. Voor de geocentrische posities van de Saturnus- en Plutoknopen geldt dat in de eerste helft van het jaar de beide Noordknopen conjunct staan en in de tweede helft van het jaar de beide Zuidknopen. In onderstaande tabel is te zien, dat 20 februari en 29 mei de geocentrische Saturnus- en Pluto­noordknopen conjunct staan en op 4 september en 16 november hun beider Zuidknopen.

Bij een orb van 2° houdt de conjunctie tussen de Noordknopen precies 5 maanden aan, van 28 januari tot 29 juni. Voor de Zuidknopen is dat eveneens bijna 5 maanden, van 2 augustus tot 25 december.

Planeetknopen Sat Plu cj In de tijd dat Pluto en Saturnus door steenbok lopen, passeren zij ook hun Zuidknopen. De tabel op de volgende pagina laat zien dat beide planeten van 2017 tot en met 2020 gedurende 4 jaar regelmatig over hun eigen en elkaars Zuidknoop pendelen en opposities vormen met hun Noordknopen.
Op 12 januari 2020 vindt ook de enige Saturnus-Pluto-conjunctie plaats op 22°46' steenbok. Op die dag staat de Zon precies tussen beide knopen in: jaarlijks op 11 januari gaat hij over de Plutozuidknoop en op 14 januari over de Saturnuszuidknoop.
Daarnaast loopt ook de actuele Zuidelijke Maansknoop van februari tot en met juni 2019 door het steenbokgebied waar de planeetknopen liggen. Er komen in deze jaren dus nogal wat krachten samen.

Voor het komende kwart millennium lijkt dit dé gelegenheid voor een collectieve verandering ten aanzien van het geloof in en delegeren van eigen verantwoordelijkheid aan sterke leiders. Maar het is vooral ook een gelegenheid tot individuele zelfverwezenlijking en transitie naar een hoger niveau van bewustzijn.


PLaneetknopen Pluto en Saturnus data Een korte blik in het verleden

Met de intrede van Pluto in kreeft in 1913 kwam de kerngedachte 'alle mensen zijn gelijk' naar voren, hetgeen bv. resulteerde in vrouwenstemrecht in veel landen en de oprichting van de Volkenbond, waarin een gemeenschap van volkeren zich aaneensloot. Maar toen Pluto in 1929-30 over zijn eigen Noordknoop ging, werd het begrip 'volk' gaandeweg anders gedefinieerd, namelijk als de ideologie van het zuivere ras.
Interessant is ook, dat Pluto in 1930 werd ontdekt, toen hij conjunct zijn eigen Noordknoop in kreeft stond! Wellicht vertegenwoordigt deze synchronistische gebeurtenis een versnelling van het thema gelijkheid tussen de geslachten: de generatie geboren met Pluto in kreeft was een van de pioniers van de emancipatiebeweging. Vlak na zijn ontdekking liep Pluto over de Saturnusknopen en in de jaren daarna volgden de conjunctie en oppositie met de eigen Planeetknopen, terwijl Saturnus vanuit de oppositie in steenbok eveneens over de beide knopenassen liep.

Veel politieke evenementen vormden in deze vroege 30-er jaren de toekomst van de wereld. Het is een economisch dieptepunt na de grote beurskrach van 1929. In Duitsland kwam Hitler aan de macht en werd het nationaalsocialisme met zijn buitenproportionele macht- en geweldsstructuren geboren. In India leidde Gandhi de revolutie naar de onafhankelijkheid van India en Pakistan. Zowel de meest verachtelijke als de meest vereerde leiders van dit tijdperk kregen geloofwaardigheid en bekendheid in deze kritieke jaren.

Evenals in het begin van de 30-er jaren, zullen de overgangen over de Planeetknopen en de conjunctie tussen Saturnus en Pluto zelf, ook nu een hele nieuwe dimensie aan de komende tijd toevoegen en de collectieve implicaties zullen een groot effect hebben. We hebben beslist nog vele hobbels te nemen, maar kunnen verwachten dat er uiteindelijk radicale politieke verschuivingen plaats zullen vinden.
Saturnus en Pluto verwijzen ook naar karma dat kan worden gecreëerd of worden ingelost. Deze veelvoudige conjunctie tussen Saturnus, Pluto en hun beide Zuidknopen zal zowel gepaard gaan met gebeurtenissen die nieuwe deuren naar een betere wereldorde zullen openen, maar kan ook extreme verdorvenheid, corruptie en machtsmisbruik tevoorschijn brengen, zoals te zien in de machtscultuur van personen als Trump, Erdogan, Putin, Maduro en anderen.
Gelukkig ontstaan er ook steeds nieuwe initiatieven op het gebied van klimaat, milieu, duurzaamheid, zorg en sociale omgang met elkaar. De drang naar verandering wordt steeds sterker en de ingezette beweging zal op een gegeven moment onomkeerbaar zijn.

De laatste conjunctie van Pluto met zijn Zuidknoop vond plaats in december 1770 en leidde pas 18,6 jaar (één Maansknopenomloop) later tot de Franse Revolutie en het eind van het absolutisme. De passage van Pluto over zijn Noordknoop en het aan de macht komen van dictators rond 1930 leidde ook pas een Maansknopenomloop later tot een intensivering van de democratie, o.a. door de oprichting van de Ver­enigde Naties. Democratie biedt gelegenheid tot vrije individuele ontplooiing binnen een collectieve gemeenschap. Planeetknopen Plu ZknDit staat nu weer ter discussie, want autoritaire, nationalistische en daarmee egocentrische machtsstructuren nemen massaal toe. Het is mogelijk en te wensen, dat men de lange termijnvoordelen van een democratisch systeem gaat zien, want de geschiedenis heeft telkens weer laten zien dat een totalitair regime zelfs met de grootste militaire machtsmiddelen geen stand meer houdt, zodra het bewustzijn van het volk groot genoeg is, om hiertegen succesvol in verzet te komen. Maar het kan goed zijn, dat ook dit keer nog een volledige Maansknopen­omloop nodig is, voor deze ondemocratische impulsen kunnen worden afgebroken.

Aan de Zuidelijke Plutoknoop verzamelen zich de ervaringen uit het verleden. Hier wordt een thema tot in de perfectie ontwikkeld en neigt ertoe statisch te worden, omdat het zich hecht aan de status quo. Maar wat eens goed was, begint langzamerhand tot een last te worden en blokkeert verdere ontwikkeling. In verzet tegen verandering door de geringe bereidheid de bestaande status quo op te geven, bestaat het gevaar tot implosie.

Het is nog moeilijk te voorspellen, hoe de actuele overgangen van Saturnus en Pluto over hun beider Zuidknopen op den duur zullen gaan uitwerken. Directe veranderingen zijn niet te verwachten, want de plutonische molens draaien langzaam, maar wel diepingrijpend. Het is niet ondenkbaar dat de crisis zich eerst nog verder toespitst, want de meeste landen en regeringen hebben nog geen oplossing voor de economische en sociale gevolgen van de neoliberale politiek van de 80-er jaren - toen Pluto vierkant zijn eigen knopenas liep - de tijd dat openbaar eigendom, de sociale en technische infrastructuur van een land, geprivatiseerd werd en marktwerking op deze terreinen zijn intrede moest gaan doen, met fatale gevolgen voor de democratie en samenleving. Maar regeringen, die steeds afhankelijker zijn geworden van economische grootmachten, houden nog steeds de status quo in stand, hetgeen overigens wel past bij Pluto's overgang over de Zuidknoop. Maar in deze fase kunnen de problemen zich gaan stapelen en de conflicten zodanig intensiveren, dat het kritieke punt wordt bereikt en een oncontroleerbare kettingreactie op gang brengt, waarin de opgestuwde energie in één klap ex- of implodeert.

Maar zoals het Pluto betaamt, kan werkelijke verandering alleen maar van onderaf komen. Daarvoor is het nodig, dat het individuele bewustzijn van alle afzonderlijke mensen wordt vergroot. En juist de overgang van Pluto over zijn Zuidknoop - gesteund door de vormgever Saturnus - is de tijd dat deze bewustzijns­transformatie mogelijk is. Niet voor niets klampen veel mensen die hier bang voor zijn zich vast aan oude zekerheden. Zij voelen wel aan dat, maar weten niet wat hen te wachten staat. En omdat zij dit (nog) niet aankunnen, zoeken zij naar de sterke leider die het wel zal oplossen. De bedoeling is juist in deze tijd dat we onze geestelijke en spirituele ontwikkeling een kans geven. Een unieke gelegenheid, want dit kan maar vier keer per millennium!. Juist nu worden we enerzijds geconfronteerd met het verleden, waaraan we vastgekluisterd zitten, anderzijds krijgen we gelegenheid ons hiervan te bevrijden. Voorwaarde is een diepgaand transformatieproces, waarin het persoonlijke en wellicht zelfs een zeker groepskarma in het 'vuur van de ziel' kan worden verbrand. Pluto is de innerlijke drijfkracht, die transformerend op het ego, zijn maskers en zelfbeeld inwerkt. En dat gebeurt zeker niet van vandaag op morgen.
Laten we in gedachten houden dat de planetaire Zuid- en Noordknoop in evenwicht moeten worden gebracht, willen we de evolutionaire lessen kunnen begrijpen en toepassen. De polariteiten steenbok en kreeft weerspiegelen een behoefte aan zowel strengheid als genade, aan verantwoordelijkheid én flexibiliteit, aan orde én creativiteit, aan structuur én zachtheid, aan doorzetting én compassie. Maar met Saturnus en Pluto beschrijft deze polariteit ook dat het collectief zich in een proces bevindt van het vestigen en verstevigen van (nieuwe) fundamenten voor het bestaan van leven op aarde. Kreeft en steenbok gaan over rijpingsprocessen. Het lijkt alsof we in de bouwfase zijn en werken aan het verder definiëren van onze identiteit via de systemen die wij ontwikkelen.

In de veranderingsprocessen die momenteel gaande zijn werken twee belangrijke krachten in op de mens­heid. De eerste is de energie van het individualisme, die de mens in contact brengt met zijn eigen zielskern en leert vertrouwen op zijn eigen autoriteit en eigen innerlijke waarheid. De tweede is een vrouwelijke energie die - na eerst 3000 jaar matriarchaat en vervolgens 3000 jaar patriarchaat - gericht is op herstel van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie.
Het zijn beide energieën die tot doel hebben om de mens in contact te brengen met zijn spirituele kern. Dit betekent dat heel veel oude denkbeelden en structuren losgelaten moeten worden en dat roept vaak enorme weerstanden en angsten op. Daar waar de verandering het grootste is, komt ook veel negativiteit los.
De spirituele wereld waar wij allen vandaan komen, is een wereld van innerlijk weten en liefde voor elkaar. Daar is eenheid en gelijkwaardigheid. Er zijn geen regels, wetten en allerlei hiërarchische structuren en organisaties zoals wij die kennen. Geleidelijk aan zijn we op weg naar een nieuwe aarde, een wereld waarin de ene mens geen macht meer uitoefent over de andere. Een wereld die in het teken staat van liefde en waarin de mens in harmonie leeft met zijn omgeving. Een wereld waarin onze ziel ten volle incarneert en de schoonheid en vrijheid van de geestelijke wereld ook hier realiteit wordt.


Gebruikte literatuur

Dane Rydhyar Astrologie - Aanleg en Karakter (hoofdstuk 9)
Dane Rydhyar Astrological Timing - The Transition to the New Age
Michael Erlewine Interface: Planetary Nodes
Jeffrey Wolf Green Planetary Nodes
Jürgen Dorsch Forschungsergebnisse zu den Planetenknoten
      artikel op eigen website.  Opm.: Dit artikel is niet meer aanwezig.
Philip Schiffmann Die Planetenknoten  -  artikel op www.sternwelten.net
Michael R. Meyer Handbook for the humanistic astrologer
Astrowiki Planetenknoten
Richard Vetter Planetenknoten, Artikel in Astrologie Heute nr. 149
Maurice Fernandez Planetary Nodes from Saturn to Pluto, 2008
Carl Payne Tobey Heliocentric Planetary Nodes (Facebook, 2013)
Theodor Landscheidt Geozentrische Planetenknoten, 1976
Isolde & Tony Bonin Planeten-Knoten Dauer-Ephemeride, 1996
  Efemeride voor het berekenen van planeetknopen:  www.true-node.com/eph1

Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.