NM lilith1Jupiter naar vissen en de Nieuwe Maan in stier

Op dinsdag 11 mei vindt om 21.00 uur de volgende Nieuwe Maan plaats in stier. De lunaties van de afgelopen maanden vielen vaak samen met een van de langzame planeten - met Pluto, Neptunus, Chiron en Uranus. Nu wordt deze serie aangevuld met een andere factor, nl. de Zwarte Maan, ook wel Lilith genoemd. Zij maakt een nauwe conjunctie met de Nieuwe Maan en is daarom prominent aanwezig.
Enkele dagen later, op vrijdag 14 mei om 0:36 uur, gaat Jupiter naar vissen. Maar waar Jupiter de afgelopen 10 jaar telkens in één keer naar het volgende teken ging, doet hij dit jaar een korte voorverkenning. Dat wil zeggen: hij gaat alvast een kijkje nemen in het volgende teken, maar keert weer terug naar het voorgaande, om pas later definitief zijn intrede in het nieuwe teken te doen. Dit jaar gaat Jupiter op 14 mei naar vissen, maar op 27 juli keert hij weer terug om zijn werk in waterman af te ronden. Pas op 29 december betreedt hij definitief de vissen.

Welke boodschap brengt de kosmos ons met deze Nieuwe Maan en Jupiterovergang?
Bij de komende Nieuwe Maan staan Zon en Maan op 21°18' stier en vormen - zoals gezegd - een conjunctie met Lilith op 22°31' stier bevindt. Deze drievoudige conjunctie vormt een harmonische sextiel naar Neptunus op 23° vissen. Tweeëneenhalf uur later loopt de Maan over de Zwarte Maan en op 13 mei om 7:05 uur maakt de Zon de conjunctie exact.


NM lilith2Relatiethema's, werk- en gezondheidskwesties

Als we de nieuwemaanhoroscoop voor Midden-Europa maken, dan valt op dat deze dicht bij de Descendant valt, in het zesde of zevende huis. Dit wijst op relatie-, werk- en gezondheidsthema's in de komende cyclus. Door de samenstand met de Zwarte Maan vestigt de Nieuwe Maan niet alleen onze aandacht op deze thema's, maar waarschijnlijk zullen ze zich ook gewoon aan ons opdringen. Als de Zwarte Maan een bepaald gebied of punt activeert, kunnen we verwachten dat daarmee samenhangende onderwerpen, zich toespitsen en in intensiteit zullen toenemen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat er dingen naar voren komen die tot dan toe onderdrukt, genegeerd of taboe waren, gewoon omdat het niet in het gebruikelijke beeld past, niet voldoet aan wat gangbaar is en daarom angst en afweer oproept. Om die reden wordt het meestal ontkend, ontkracht of verbannen.
We moeten er daarom rekening mee houden dat er situaties kunnen ontstaan, hetzij op de werkplek of in verband met partnerschappen en relaties, die ons behoorlijk kunnen opschudden. Misschien worden we geconfronteerd met dingen die we nog niet konden of wilden zien, maar waarvoor het nu tijd is om ze onverbloemd en zonder mitsen en maren onder ogen te zien.

Als de Zwarte Maan problemen veroorzaakt, dan gaat het altijd om een ontwikkelingsstap die moet worden gezet. Dit is vaak lastig, ongemakkelijk en gaat vaak gepaard met pijn en lijden, vooral wanneer we ons verzetten en teveel aan oude patronen en structuren vasthouden. Dit zou zich met deze Nieuwe Maan in stier onder andere kunnen manifesteren in de vorm van problemen met geld, financiën, eigendomskwesties, territoriale claims of waarden die bijzonder belangrijk voor ons zijn. In zekere zin zet de Zwarte Maan een streep door de stierrekening door dat waar dit teken zo van houdt - veiligheid, vaste gewoonten, goede voorzieningen, zekerheden en genieten - te dwarsbomen. In de afgelopen maanden hebben we dat vooral gezien in de maatregelen die zijn opgelegd als gevolg van de pandemie. Mogelijkheden van samenzijn, verbinding, genegenheid en nabijheid werden ernstig beperkt of zelfs verboden.


NM lilith3Terug naar de essentie

Als Zon en Maan samenkomen met de Zwarte Maan, dan is dat een uitermate krachtige gelegenheid voor een verbinding met ons ware wezen, onze ziel, ons Hogere Zelf, om tot de zuivere kern van iets te komen. We kunnen onszelf persoonlijk en als mensheid iets eigen maken, dat verbonden is en voortkomt uit onze ware essentie. Maar dat zal niet vanzelf gaan, omdat we daar in de loop van de tijd vaak allerlei oordelen, afweer en afwijzing tegen hebben ontwikkeld. In eerste instantie zullen we eerder met onze schaduwkanten worden geconfronteerd, met de bedoeling ons hiervan bewust te worden en deze eerst op te lossen. Het is daarom goed mogelijk dat met deze Nieuwe Maan slechts een zaadje wordt geplant, maar dat dit proces zelf veel meer tijd nodig heeft.
Lilith kan zich inderdaad voordoen als een grote weigeraar. Maar dat is niet haar echte boodschap en dus ook niet die van de nieuwe Zon-Maancyclus. De obstakels of uitdagingen die we tegenkomen, vragen een bredere kijk en een meer holistisch begrip van ons ten aanzien van allerlei zaken. Waarschijnlijk zien we het hele plaatje nog niet en begrijpen we niet waarom er nu iets aan de hand is. Maar we kunnen er gerust van uitgaan dat het proces dat plaatsvindt, gebaseerd is op een diepere wijsheid die niets minder wil, dan ons naar een nieuw niveau van bewustzijn brengen. Lilith gaat altijd over het doorbreken van verouderde vormen en beperkende gedragspatronen, om ons de kans te geven naar meer eigenheid en vrijheid te groeien.

De terugkeer van een planeet naar een teken dat hij verlaten heeft, geeft aan dat hij daar nog iets af te maken heeft, wat nog niet klaar was. En zeg nou zelf, Jupiter die gemiddeld een jaar over een teken doet, is na zijn intrede in waterman op 19 december 2020 in nog geen 5 maanden door het teken waterman gejakkerd. Daar zullen waarschijnlijk nog wel de nodige steekjes zijn gevallen. Vanaf eind juli krijgt hij nog eens 5 maanden om zijn werk in dit teken, in het bijzonder de laatste 8 graden, nog eens grondig over te doen. Het bijzondere is, dat hij in waterman terugloopt tot 22°20'. Dat is precies vierkant de graad waarop de Zwarte Maan stond op het moment van de Nieuwe Maan. Daarmee kan de periode dat Jupiter weer direct gaat lopen, de weken rond 18 oktober, wel eens een tijd zijn waarin de nodige nieuwe inzichten doorbreken en er iets zichtbaar wordt van het zaadje dat met de Nieuwe Maan in mei conjunct de Zwarte Maan is geplant.


Jupiter naar vissen

NM lilith4Vissen is het oorspronkelijke eigen domein van Jupiter, tot Neptunus halverwege de 19e eeuw zijn heerschappij over dit teken overnam. Maar Jupiter voelt zich nog steeds erg thuis in dit teken. Met name zijn morele, sociale, religieuze en spirituele behoeftes, als ook zijn kwaliteiten als idealisme, inzicht door ervaring, zijn rechtvaardigheidsgevoel en zijn helende vermogens komen hier goed tot hun recht.

Jupiter als symbool voor geestelijke waarden zal in dit teken gevoelig zijn voor de collectieve behoeftes en sterk gevoelsmatig reageren op onderstromen. In positieve zin kunnen we daardoor gemakkelijker universele normen en waarden boven onze eigen persoonlijke stellen, hetgeen een bepaalde mate van onzelfzuchtigheid met zich meebrengt, maar daar tegenover kunnen we ook juist enorm gaan varen op bestaan­de dogma's, al dan niet aan een religieus instituut ontleend of helemaal uit de band springen en met niets en niemand meer rekening houden.

Jupiter is in vissen op het moment dat het vierkant tussen Saturnus en Uranus, dat symbool staat voor de strijd tussen het 'oude' en het 'nieuwe' in een veranderende maatschappij voor de tweede keer dit jaar oplaait. Dit vierkant is op 14 juni exact en zal de derde en laatste keer exact zijn op 24 december, vlak voor Jupiter enkele dagen later definitief naar vissen gaat. Jupiter in vissen zou dit conflict kunnen verzachten, als hij in staat is duidelijk te maken, dat de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen de hele samenleving ten goede komen en uitstijgen boven individuele belangen.


Investeren in geestelijk eigendom

Ook een belangrijke kernboodschap van deze Nieuwe Maan sluit hierbij aan, namelijk dat echte veiligheid nooit te vinden is in de vergankelijke wereld van vaste structuren. Wat we bezitten, kunnen we op elk moment verliezen. Maar ons immaterieel bezit en onze spirituele ontwikkeling zijn onvergankelijk. Hoe meer we daarin investeren, hoe beter we om kunnen gaan met nieuwe uitdagingen, omdat we dan kunnen putten uit een innerlijke rust, een rijke ervaring, en diepe inzichten die ons in staat stellen om veel beter om te gaan met de stormen van het leven.

Lilith brengt vaak paradoxale ervaringen met zich mee. In de context van de huidige Nieuwe Maan kan dit betekenen, dat we niet krijgen wat we willen, vooral als we dat onvoorwaardelijk of te veel willen. Als we open, ontspannen en zonder grote eisen blijven, kunnen we veel meer ontvangen dan we voor mogelijk hadden gehouden of ooit hadden gedacht. Dus deze Nieuwe Maan en Jupiter-in-vissen-verkenning gaat ook over het wegwerken van fixaties, vooral op het gebied van bezit, van hebben of willen hebben.


NM lilith5Relaties op gelijke voet

Omdat Lilith een vrouwelijke energie is, moedigt deze Nieuwe Maan met name ook vrouwen aan om hun kracht te laten zien, bijvoorbeeld door zich sterk te maken en op te komen voor hun eigen behoeftes en belangen. Mannen krijgen de mogelijkheid om tijdens deze maancyclus meer in contact te komen met hun vrouwelijke kant. Belangrijke voorwaarde is dan, om hun gevoelens toe te staan. In relaties komen vragen en thema's naar voren die gaan over gelijkwaardigheid. Waar dit onvoldoende het geval is, kunnen we veel dynamiek verwachten, waarbij het gevaar voor conflicten op de loer ligt.


Luisteren naar je lichaam

De behoeftes van ons lichaam spelen in deze maancyclus ook een belangrijk rol. Stier is het meest lichaamsbewuste teken van de dierenriem en Lilith is in staat om de wijsheid van het lichaam te versterken. Concreet betekent dit dat deze Nieuwe Maan ons uitnodigt meer aandacht te geven aan onze lichamelijke impulsen en behoeftes, want het lichaam weet precies wat het nodig heeft voor zijn welzijn.

Soms heeft het lichaam niets nodig, let dan op om niets te forceren, zoals bv. op een bepaalde tijd moeten eten of ergens moeten zijn. Laat je lichaam zelf beslissen wat het nodig heeft en wanneer.

Deze Nieuwe Maan nodigt ons ook uit om contact te maken met Moeder Aarde. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een klein ritueel.


Overhaaste oordelen en beslissingen

Tenslotte kan het in de komende cyclus ook van belang zijn een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt in te nemen, bijvoorbeeld als iemand onrecht wordt aangedaan. We kunnen een dringende behoefte voelen om op te komen voor iemand die wordt gediscrimineerd, gemarginaliseerd of oneerlijk wordt behandeld. Het is belangrijk om niet in een dader-slachtoffer-dynamiek terecht te komen en te voorkomen dat de standpunten verharden, want we kunnen ook makkelijk overdrijven en er kunnen snel vooroordelen ontstaan, die later als de gemoederen weer zijn gekalmeerd onnauwkeurig of ongegrond blijken. Daarom moeten we niet te snel handelen en beslissen.

Halverwege deze cyclus komt er op 26 mei om 13:15 uur een Volle Maan met totale maansverduistering, een zgn. bloedmaan op de as boogschutter-tweelingen. Deze zal overigens in Europa niet zichtbaar zijn. De tweeling-Zon en boogschutter-Maan maken dan een vierkant naar Jupiter in vissen, wat een mooie uitdaging kan zijn om je bezig te houden met je eigen opvattingen en overtuigingen en te onderzoeken of ze nog steeds kloppen en passen in je eigen leven. De Volle Maan kan ook een bepaalde stemming oproepen van opbreken, er weer tegenaan gaan en er weer op uit gaan, waarin als schaduwkant ook de neiging tot onvoorzichtigheid en overdrijving of te gemakkelijke meegaan op de algemene stroom besloten ligt. Wie op reis gaat, doet er goed aan zichzelf niet zonder meer veilig te achten en voorzichtig blijven.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.