Saturnus versus UranusSaturnus en Uranus vormen in meerdere opzichten een paar. Ze zijn tegengesteld en complementair.

Saturnus-symboolSaturnus vertegenwoordigt het bekende, het oude vertrouwde, het weten waar je aan toe bent. Onder zijn heerschappij stellen we doelen, maken we regels, nemen we verantwoordelijkheid en beklimmen we door hard werken en vervullen van verplichtingen de treden van de ladder van succes binnen het systeem.

Met behulp van zijn energie zijn we in staat de eigenschappen van de planeten binnen zijn baan te ontwikkelen en een stabiele persoonlijkheid te vormen, die ons in staat stelt om onderscheid te maken tussen het essentiële en het onbeduidende, om ruggengraat te tonen, om een geweten te vormen en om verantwoordelijkheid te dragen. Met deze eigenschappen nemen we onze plaats in de samenleving in en ontwikkelen we een uitgesproken realiteitszin.

JanuskopMaar Saturnus is meer dan dat. Zo laat de Januskop, de naar twee zijden kijkende Saturnus, ook het tweede gezicht zien, dat zich afkeert van het materiële en gericht is op het spirituele. Dit beeld herinnert eraan dat, lang voordat Uranus in 1781 werd ontdekt, Saturnus niet alleen de heerser van steenbok was, maar ook van het teken waterman. Het is goed dit in gedachten te houden bij de duiding van Saturnus-Uranusaspecten. Deze kant symboliseert het vermogen zich te bevrijden van het uit gewoonte volgen van vaste normen en sociale dwanghandelingen, waartoe we ons niet langer verplicht voelen. Hier ligt het vermogen tot bezinning en reflectie en het verbinden van conclusies aan het resultaat van die beschouwingen.

Deze potentie bestaat uit het genereren van nieuwe ideeën in een oude, niet meer goed functionerende situatie en het gebruik maken van eigenschappen die het mogelijk maken om uit de impasse te komen door een gewaagde sprong buiten de bestaande kaders. Thomas Ring beschrijft deze functie in zijn vierdelige werk 'Astrologische Menschenkunde, in deel 1' als volgt: "Als een mens in omstandigheden terecht komt die totaal tegengesteld zijn aan zijn aard en aanleg, zal hij normaal gesproken ten onder gaan. Zijn lot is dan voltrokken, omdat de mogelijkheden voor aanpassing binnen zijn structuur zijn uitgeput. Om te overleven en de nodige veranderingen wel te kunnen bewerkstelligen, is een radicale transformatie en reorganisatie nodig. Sommige mensen hebben dat vermogen, om (tot op zekere hoogte) opeens abrupte veranderingen te produceren." En in deze tijd 'moeten' we dat allemaal!

Uranus-symboolSinds de ontdekking van Uranus wordt deze potentie aan Uranus toegeschreven. Hij staat voor het grensoverschrijdende en patroondoorbrekende principe (Uranus is ook de eerste planeet van ons zonnestelsel, die buiten de grens van het zichtbare valt en pas ontdekt kon worden nadat de telescoop was uitgevonden). Hij vertegenwoordigt het vermogen om buiten de kaders te denken en - met alle risico's van dien - te handelen. Waar Saturnus vastloopt en verstrikt raakt in wetten, regels en principes, is Uranus nodig om de impasse te doorbreken. Op dezelfde manier is Saturnus onontbeerlijk om de in eerste instantie vaak nog ongepolijste ingevingen en ideeën van Uranus te slijpen en in een passende vorm te gieten.

In het totale beeld kunnen we Saturnus en Uranus dus beschouwen als een complementair paar van tegenpolen, waarbij de een langzaam, voorzichtig en doelgericht opereert, terwijl de ander, bevlogen door een nieuw idee, ongeduldig heen en weer stuitert en liever overschakelt naar de hoogvliegmodus, zodat hij minder risico loopt over obstakels te struikelen. Als Uranus ons opjaagt, terwijl Saturnus ons juist afremt, dan is dat nogal tegenstrijdig. Dat geeft op z'n minst de nodige spanning, maar er kunnen ook ongelukken gebeuren - een van de onaangename uitwerkingen van Saturnus-Uranusverbindingen.


De Saturnus-Uranuscyclus

Een cyclus van twee planeten is de tijd tussen twee opvolgende conjuncties. Een Saturnus-Uranuscyclus duurt gemiddeld 45 jaar en een paar maanden. Elke volgende conjunctie valt gemiddeld 195° verder in de dierenriem, hetgeen overeenkomt met iets meer dan een halve Uranusomloop en iets meer dan anderhalve Saturnusomloop.

Na de conjunctie loopt de snelste planeet, in dit geval Saturnus, weg van de langzaamste. Dit noemen we de uitgaande cyclus. Halverwege de cyclus wordt de oppositie bereikt - in de Saturnus-Uranuscyclus is dat na ± 22-23 jaar. Dan begint het ingaande deel van de cyclus.
In de onderstaande tabel een overzicht van de twee voorgaande, de actuele en komende Saturnus-Uranus-cyclus.

Tabel Saturnus-Uranus-cycli

Met een Saturnus-Uranus-conjunctie komt een oude cyclus ten einde en begint een nieuwe. Meestal functioneert een oude vorm, structuur of systeem niet meer en moet vervangen worden in een nieuwe context. Om dit proces mogelijk te maken verliest Saturnus veelal iets van zijn rigide defensieve houding, en Uranus iets van het onverwachte en plotselinge. De kunst is om traditie en erfgoed naar een nieuw gebied over te brengen, waarbij de ervaringen met een andere blik dan voorheen moeten worden bekeken en op een passende manier worden meegenomen en opnieuw vormgegeven.

Als we hier op een onbewuste en onvolwassen manier mee omgaan, zullen we in de verouderde vorm steeds meer weerstanden en beperkingen tegenkomen, die we vooral ervaren als verlies (bv. van vrijheid) of afscheiding (bv. iets niet meer kunnen of mogen). De nieuwe situatie voelt dan als opgelegd en brengt onrust, irritaties, ruzie, strijd en conflicten met zich mee en vaak knaagt het van binnen. Ook kunnen we onszelf, vaak tegen beter weten in, voortdurend willen bewijzen in een compromisloze strijd om onze basisopvattingen en -houding te handhaven.
De bewuste omgang met de thema's die door de conjunctie worden aangeduid, vraagt in de eerste plaats van ons dat we ons openstellen voor onconventionele nieuwe concepten. Om überhaupt tot nieuwe ideeën te komen, die vaak voortkomen uit de tijdgeest, moeten we ons eerst overgeven aan de ongemakken die de oude situatie met zich meebrengt en toegeven aan of berusten in de onhoudbaarheid ervan. Uranus werkt met plotselinge ingevingen, vindingrijke flitsen van gedachten die tot aan genialiteit kunnen reiken, waardoor ze de kraamkamer van buitengewone ontdekkingen kunnen worden.
Aha-ervaringen gaan hand in hand met paradoxen en leiden tot plotselinge inzichten en veranderingen, die vaak de oplossing bieden voor de problemen die ons tot dan toe hebben belast. Het bijzondere van het Saturnus-Uranusaspect is dat we het nieuwe moeten ontwikkelen uit het oude door middel van hard werken en diep doordringen in de essentie van de actuele situatie, om tot een oplossing te komen die zowel Vertaling in het Nederlands. voldoet aan het conservatieve Saturnusprincipe, met zijn verlangen naar degelijkheid, serieuze betrokkenheid en continuïteit, als aan het progressieve Uranus-principe, met zijn drang naar vernieuwing en bevrijding. Ten tijde van de conjuncties vinden steeds ontwikkelingen plaats, die belangrijke veranderingen markeren.

1897
Ten tijde van de Saturnus-Uranus-conjunctie van 1897 vonden belangrijke ontwikkelingen plaats die een stempel drukte op de 20e eeuw, zoals enkele 'uranische' uitvindingen, o.a. de radio door Marconi, de seismograaf door Milne, de ontdekking van uraniumstraling door Becquerel en van radioactiviteit door het echtpaar Curie. Op politiek vlak woedde de Spaans-Amerikaanse oorlog, die leidde tot de overdracht van de Filipijnen, Guam, Cuba en Puerto Rico aan Amerika. In Basel vond het eerste zionistisch congres plaats, wat later zou leiden tot de staat Israël.

1942
De aanval op Rusland, operatie Barbarossa, kwam tot stilstand. De aanval van Japan op Pearl Harbour leidde tot een oorlogsverklaring van de Verenigde Staten. Dit bracht een keerpunt en zette de zegetocht van de geallieerden in gang. Vertaling in het Nederlands.
Tegelijkertijd voerden de Verenigde Staten in december 1942 de eerste succesvolle nucleaire kettingreactie uit, waardoor de weg werd vrijgemaakt naar een overwinning op het gebied van wapens.

1988
Door de staatkundige en economische hervormingen van perstrojka en glasnost in het Sovjetrijk ontstond onrust in de satellietstaten. In 1988 kwam een enorme vluchtelingenstroom van DDR-burgers naar West-Duitse ambassades op gang, die leidde tot de val van de muur in het jaar daarna. Met deze vrijheidsdoorbraak werden de verhoudingen tussen oost en west op z'n kop gezet. Vertaling in het Nederlands. 
In de bezette Palestijnse gebieden woedde een opstand en ook in Noord-Ierland vonden gewelddadige confrontaties plaats. Een verdrag over Afghanistan werd ondertekend en de Sovjets begonnen met de terugtocht. In Chili boog Pinochet voor de wil van het volk en kondigde zijn aftreden aan.


Het ingaande vierkant

Een vierkant wijst op een conflict tussen beide planeten. Een belangrijk verschil tussen het eerste, het uitgaande vierkant en het laatste, het ingaande is, dat bij het uitgaande vierkant een conflict aan het licht komt, terwijl bij het ingaande een bestaand conflict actueel wordt en om een oplossing vraagt. Als Saturnus deel uitmaakt van dit vierkant gaat het vaak om situaties die jarenlang met man en macht in stand zijn gehouden, waardoor dergelijke conflicten helemaal vastgelopen zijn. Een moeilijke, soms uitzichtloze situatie moet worden opgeruimd en veranderd.

Het uitgaande vierkant van de actuele Saturnus-Uranus-cyclus was in 1999-2000 van stier naar waterman, in de tijd van oplopende spanningen tussen de westerse en islamitische wereld en aan de vooravond van de aanval op de Twin-Towers in New York door de moslimfundamentalistische beweging Al Qaida, opgericht in 1988 (begin van de cyclus) door Osama bin Laden.
Dit jaar, van februari tot december 2021, hebben we te maken met drie exacte ingaande vierkanten tussen Saturnus en Uranus van waterman naar stier. Het vierkant van 24 december is het laatste harde aspect van de cyclus. Komend najaar van 2022 zal dit vierkant nog een laatste keer op 18-19° actief zijn, al zal het met een orb van minder dan 1° niet meer exact worden. Maar dit bijna-vierkant verdient zeker ook aandacht, omdat Uranus in die periode in conjunctie met de Maansknopenas loopt.
Over het eerste ingaande vierkant van 2021 heb ik geschreven in mijn blog: Saturnus versus Uranus.

Het ingaande vierkant tussen Saturnus en Uranus van de vorige cyclus vond plaats in 1975-76. Saigon was toen gevallen en de Amerikanen ontvluchtten in allerijl Vietnam. Nu, 45-46 jaar later, is Kabul gevallen en verlaat dezelfde grootmacht overhaast Afghanistan.
Met dit vierkant komt ook het vrijheidsthema van het begin van de cyclus weer terug. Nu moeten we ons realiseren dat vrijheid niet betekent dat we alles kunnen en mogen, maar dat ook vrijheid kanalen nodig heeft om constructief geleefd te kunnen worden.
Dit vierkant is ook het conflict tussen uiterlijke en innerlijke autoriteit. Hierin wordt ook iets zichtbaar, waar we momenteel veel last van hebben, namelijk mutaties. We hebben hier grote problemen mee, omdat we dit principe niet zelf toepassen, maar veroorzaakt worden door de virussen die we tot onze vijand hebben verklaard. Het is veelzeggend dat de mens door ontwikkeling van zijn geest de mogelijkheid heeft, om gemuteerde virussen tegen te gaan, namelijk door vaccinaties. Maar zoals we deze zomer ontdekten, lijkt het gevecht echter te ontaarden in een wedstrijd tegen de tijd. Wie zijn sneller: de virusmutaties of de ontwikkeling van nieuwe vaccins om ze op afstand te houden? Omdat het nooit mogelijk is om binnen een bepaalde tijd genoeg mensen te vaccineren, zullen we moeten leren leven met het virus, zelfs als dit indruist tegen onze idealen van haalbaarheid.

In mijn nieuwsbrief van december 2021 ga ik dieper in op dit vierkant en beschrijf ik hoe dit zichtbaar is in het beleid rond de coronapandemie.
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je hiernaast aan. Je kunt ten allen tijde weer opzeggen.

 

Wil je nog vanuit een andere invalshoek meer lezen over dit vierkant?
Lees dan het artikel van Faye Blake: Beautiful collisions in 2021.Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.