horosc 2015De horoscoop hiernaast is gemaakt voor Nederland op de lengtegraad van 4°43' OL. Dat is ongeveer de lijn Alkmaar - Breda. Ten oosten van die lijn staat het MC al in kreeft en de AC al in weegschaal; ten westen ervan staat het MC nog in tweelingen en de AC nog in maagd.
Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°18' kreeft en de AC op 1°45' weegschaal. Voor het uiterste westen staat het MC op 29°04' tweelingen en de AC op 28°46' maagd. Alleen voor Neptunus betekent dit dat hij in het westen van het land meer in het 6e huis en in het oosten meer in het 5e huis werkzaam is.


Pluto, de machtige heer van het ondermaanse, zet zijn in 2008 begonnen werk voort om alles waar we altijd op konden bouwen, dat onverwoestbaar, onbreekbaar en voor de eeuwigheid gecreëerd leek, en alles wat vastgelopen en verhard is gewoon verder te ondermijnen en af te breken. Dat geldt net zo goed op het persoonlijke vlak als voor het collectief, waar met name financieel-economische structuren en arbeidsverhoudingen, maar ook het terrein van bazen, gezagsdragers, leiders en andere autoriteiten het moeten ontgelden. De Zon, die in alle jaarhoroscopen sinds het uitbreken van de crisis in conjunctie met Pluto staat, wijst erop dat van overheidswege opgelegde hervormingen en transformaties weinig effect zullen hebben en veel meer vanuit het individu zullen moeten ontstaan. Hard werken, plichtsbesef en eigen verantwoordelijkheid zullen in deze veranderingsprocessen een belangrijke rol spelen.

Uranus die vanuit ram sinds 2012 een vierkant met Pluto maakt, heeft in het afgelopen jaar opnieuw een aantal onverwachte en verrassende aanvallen uitgevoerd.

Veel van de gewelddadige incidenten, onvoorspelbare en onberekenbare oorlogen, afbraakpolitiek, radicalisme en fundamentalistisch geweld kunnen we op het conto van dit vierkant schrijven. Maar dit vierkant heeft uiteindelijk ook positieve kanten: het beoogt een maatschappijhervorming, waarin veiligheid, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en stabiliteit de belangrijkste waarden zijn, in plaats van geld en macht.
Hoewel dit krachtenspel tussen de gevestigde orde en hervormingen, tussen 'oud' en 'nieuw', tussen verleden en toekomst nog lang niet gestreden is, lijkt 2015 wel een jaar waarin dit conflict gaandeweg minder heftig zal worden, want half maart zal dit aspect voorlopig voor de zevende en laatste keer vol worden.

Ook Saturnus die de afgelopen 2 jaar door schorpioen heeft gelopen en zo Pluto in een wederzijdse receptie heeft ondersteund, is van teken veranderd en heeft net de eerste stap in boogschutter gezet.
Dat maakt Jupiter, de heerser van dit teken belangrijker.


Jupiter

Jupiter komt retrograde het jaar in, loopt R tot 8 april op 12°35' leeuw.
Op 11 augustus naar maagd.
Op 17 september oppositie met Neptunus op 7°58' maagd.
Op 17 oktober als Venus opposiet Neptunus staat, conjunctie met Mars op 14°12' maagd.
Op 25 oktober conjunctie met Venus op 15°38' maagd.

Jupiter blijft tot het eind van de zomer in leeuw. Hij kan ons het nodige optimisme en creativiteit bieden om dat wat werkelijk nodig is aan te gaan en te hervormen, om daarna vanuit maagd de strijd aan te gaan met de grenzeloze, dromerige en idealistische Neptunus in vissen.

Vele nauwelijks opgemerkte, op de achtergrond spelende processen zullen steeds zichtbaarder worden en om aandacht en concrete beslissingen vragen. Het zal steeds duidelijker worden, dat de veranderingen - die we overigens het best in het licht van de grotere maatschappelijke ontwikkelingen kunnen zien - die zich gaandeweg voltrekken, niet alleen idealistische en abstracte gevolgen hebben, maar op de een of andere manier dieper in ons persoonlijke leven en ons huidige wereldbeeld ingrijpen. Daardoor wordt het in veel situaties belangrijk en dringend, dat tot nu toe nog niet bijzonder serieus genomen thema's aangepakt worden en stappen die we uit de weg zijn gegaan gezet worden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de veranderingen in de zorg, waarvan de consequenties misschien langzamerhand enigszins zichtbaar gaan worden, maar die nog bij lange na niet serieus worden genomen.

Hoewel Jupiter aan het Zwarte Maangebied schampt, heeft hij dit gebied - na een periode van ruim drie jaar erin en eruit - definitief verlaten. Daarmee is weliswaar een eind gekomen aan het voortdurend afwijzen, tegenspreken en ontkennen van vernieuwende ideeën en inzichten op allerlei maatschappelijke terreinen, toch zal het de nodige moeite kosten deze erkend en geïmplementeerd te krijgen. De retrograde Jupiter (ook in de jaarhoroscopen van de afgelopen twee jaren) geeft aan dat de overheid de intentie heeft zich steeds meer terug te trekken van verschillende maatschappelijke terreinen, zoals de zorg, het onderwijs of openbaar vervoer. Het betekent voor ons persoonlijk dat we moeten werken aan innerlijk zelfvertrouwen en een eigen visie op de toekomst.

Het systeem kraakt, want het past al lang niet meer voor iedereen. Uit de puinhopen van de crisis, die steeds zichtbaarder worden en de daaruit voortgekomen beslissingen, bezuinigingen en hervormingen, zullen echter ook nieuwe, persoonlijke en onafhankelijke, op gelijkwaardigheid en wederzijds respect gebaseerde initiatieven ontstaan, waarin creativiteit en inventiviteit een belangrijke rol spelen. Daarnaar verwijst Mars in waterman. Toch zullen deze initiatieven als David tegen Goliath hun bestaansrecht moeten bevechten en verdedigen, want Mars staat in oppositie met Jupiter in leeuw. De behoefte aan zekerheid en weten waar we aan toe zijn roept veel heftige emoties, angst en onmachtgevoelens op, waarmee deze strijd wordt beïnvloed, want de Maan in stier 8 maakt een vierkant met zowel Jupiter als Mars.

Begin augustus, vlak voor Jupiter naar maagd gaat, ontstaat nog een vierkant met Saturnus op 28°17' leeuw-schorpioen. Ook dit aspect kan duiden op maatschappelijke conflicten die behoorlijk confronterend kunnen zijn. Maar ze lijken noodzakelijk in het proces naar verzoening en herstellen van evenwicht, alsof sommige dingen nog even op scherp moeten worden gesteld, om toch vooral duidelijk te maken waar het om gaat. Er komen nog een tweede en derde keer dat dit aspect vol wordt, maar pas in 2016.


Saturnus

Saturnus, net een week in boogschutter, komt nog terug in schorpioen.
Op 14 maart retrograde op 4°55' boogschutter.
Op 15 juni terug in schorpioen.
Op 2 augustus direct op 28°17' schorpioen.
Op 18 september weer naar boogschutter.
Op 26 november vierkant Neptunus op 7°03' boogschutter.

Om de betekenis van Saturnus in boogschutter te begrijpen, moeten we wellicht eerst een blik terug-werpen op de voorafgaande periode van Saturnus door schorpioen.
Misschien is het gelukt dat wat ons al jaren dwarszat, wat ons belemmerde, angst, sterke emoties of pijn veroorzaakte op te sporen, onder ogen te zien en los te laten. Misschien hebben we zelfs ontdekt en erkend dat we teveel verschillende onbewuste beweegredenen of angsten hebben, om los te laten en te veranderen. Of we hadden helemaal geen mogelijkheid, om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen, door financiële problemen, verlies van een dierbare of ander persoonlijk leed en zijn onze angsten en onmachtgevoelens alleen maar toegenomen. In het beste geval hebben we over het leven nagedacht: wat beweegt mij, op wie kan ik bouwen, wat blijft er over als dat waarmee ik me altijd heb geïdentificeerd wegvalt, mijn werk, mijn status, mijn geld, mijn relatie?
Het gevoel op jezelf te worden teruggeworpen is niet gemakkelijk. Toch hebben veel mensen dit meer dan ooit in de laatste jaren meegemaakt. Het biedt ook de gelegenheid, ons diepste zelf te leren kennen, dat wat we in essentie zijn.

In de nu beginnende fase van Saturnus in boogschutter gaat het erom, dat we ons met onze ervaringen uit de schorpioenfase gaandeweg weer op de toekomst gaan richten. Dat lukt natuurlijk het best als we schoon schip hebben gemaakt en bereid zijn geweest onze overbodige ballast, afhankelijkheden, verstrikkingen, leugens, illusies en alles wat onze verdere ontwikkeling in de weg stond, onder ogen hebben kunnen zien en transformeren. Dit proces krijgt nog een laatste kans in de zomerperiode, als Saturnus in zijn retrograde periode nog eenmaal terugkomt in de schorpioen - van 15 juni tot 18 september. We kunnen dan nog de nodige naweeën verwachten van de afgelopen jaren en het is een voorlopig laatste gelegenheid de resten van oude en achterhaalde dingen aan te pakken en op te ruimen en ook om oud zeer nog een keer onder ogen te zien, voor het ergens een plekje kan krijgen, waar het zich gaandeweg als kracht kan gaan (verder)ontwikkelen. Vooral mensen en organisaties die een persoonlijke planeet, de Ascendant of Midhemel in de laatste graden van een van de tekens van het vaste kruis hebben, zullen dit aan den lijve ervaren.

Als Saturnus half september definitief naar boogschutter gaat, breekt een tijd aan waarin een hernieuwde zoektocht begint naar samenhang en verbinding tussen de vele verschillende wereldbeschouwelijke en religieuze opvattingen en waarden. Tegen het eind van het jaar zal deze behoefte nog eens versterkt worden, als Saturnus op 7° boogschutter een vierkant gaat maken met Neptunus in vissen. Omdat Neptunus als sterke planeet in eigen teken veel diepgaande verlangens zichtbaar maakt, die decennialang ondergesneeuwd zijn geweest, kunnen we zonder meer een golf verwachten van idealen, hoop op verlossing, en wellicht ook vervulling van lang gekoesterde dromen. Daarbij zullen materiële belangen langzaam maar zeker ondergeschikt raken aan ideële en spirituele principes. In de laatste maanden van dit jaar zouden de eerste tekenen hiervan zichtbaar kunnen worden.

Boogschutter is een expansief teken. Hier wil het door Saturnus in schorpioen in het verborgene gelegde zaad ontkiemen. Saturnus in boogschutter nodigt uit dat te doen, wat ons inspireert, wat zin geeft en onze persoonlijke ontwikkeling bevordert. De komende jaren met Saturnus in boogschutter kan dan veel vreugde en bevrediging opleveren, ook al lijkt dat niet zo bij deze planeet te passen. Maar Saturnus zal wel in de gaten houden of de motieven eerlijk en oprecht zijn en of we werkelijk voor onze idealen gaan, bereid zijn ons te engageren en verantwoording op ons te nemen.
In feite wil Saturnus in boogschutter niets anders dan dat wij onze eigen spirituele autoriteit worden, want uiteindelijk ligt alle kennis en wijsheid in onszelf.

Saturnus loopt dit jaar voor het eerst sinds 27 jaar weer in boogschutter, het teken van overzicht, visie en idealen. Hij vraagt zijn grote planeetvrienden wat zij voor doelen hebben in 2015.
"Het gaat de diepte in, naar de diepste lagen van de aarde. We moeten doorgaan tot de onderste steen boven is", antwoordt Pluto in steenbok.
"Welnee," roept Uranus in ram, "Het gaat omhoog en voorwaarts. Laten we de hemel bestormen."
Saturnus vraagt Neptunus: "En jij?" "Ach," zegt Neptunus in vissen, "Ik weet het niet zo goed; misschien moeten we het in de breedte zoeken. Laat het gewoon stromen, dan zien we wel..."
En Saturnus concludeert: "In de diepte, in de hoogte, in de breedte... da's wel veel voor een jaar!"
Maar met zijn boogschutteroptimisme voegt hij er onmiddellijk aan toe: "Ach, waarom ook niet, als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we alle doelen wel combineren! Iemand nog vragen?"
Jupiter in leeuw heft het champagneglas en vraagt: "Wanneer gaan we dat vieren?"

Wij mensen hebben de keus ons door deze verschillende en tegengestelde impulsen heen en weer te laten slingeren, maar ook om naar de boogschutter-Saturnus te luisteren, die zegt dat verschillende doelen elkaar prima kunnen aanvullen, als er een duidelijke structuur wordt gevormd.
Laten we onszelf daarom afvragen: "Wat in mijn leven vraagt om verdieping en betere gronding? Welke diepliggende gewoontes en overtuigingen belemmeren mij en willen blootgelegd, uitgegraven en veranderd worden?" (Pluto)
Op welke terreinen in mijn leven is het zinvoller vooruit te kijken en je af te vragen: "Waar wil ik helemaal voor gaan?" of te roepen: " Laat ik gewoon een stap zetten en zien waar het toe leidt. Kom op, voorwaarts! (Uranus)
En met welke mensen is het goed samen te vloeien en te laten komen wat komt? Aan welke situaties kan ik mij overgeven en vertrouwen op wat er komt?" (Neptunus)
En hoe kan ik hierin het leven vreugdevol blijven vieren? (Jupiter)


Venus en Mars

Dit jaar wordt gekenmerkt door een krachtige verbinding tussen Venus en Mars. Venus en Mars zijn de planeten die een polariteit vormen en die we associëren met het vrouwelijk en mannelijke principe.
De tegenstelling tussen Mars en Venus vinden we in: eigenbelang versus gezamenlijk belang, uitgaan van jezelf versus rekening houden met anderen, ik tegenover jij.
De verbinding tussen deze twee planeten daagt ons uit een goed evenwicht te vinden tussen geven en nemen, tussen ik en de ander, tussen de eigenzinnige, actie- en egogerichte initiatieven van Mars en de op de relatie gerichte, aanpassende en ontvankelijke Venus-energie.

Een conjunctie van Venus en Mars komt gemiddeld eens in de ruim anderhalf jaar voor. Als we een orb van 8° aanhouden, dan duurt deze conjunctie gemiddeld ongeveer 30 dagen. Maar in het afgelopen jaar kwam een conjunctie van Venus en Mars niet voor.
Het komend jaar ligt dat wel even anders: 2015 is een jaar waarin drie keer een Venus-Mars-conjunctie plaatsvindt, op 22 februari, 1 september en 3 november. Omdat in de herfst - na de retrograde periode van Venus - de snelheid van Venus en die van Mars min of meer gelijk is, lopen ze geruime tijd gelijk met elkaar op. Daardoor ontstaat een lange periode, waarin beide planeten een conjunctie maken.
Voor 2015 betekent dit, dat we met de genoemde 8°-orb 96 dagen een Venus-Mars-conjunctie hebben; dat is meer dan een kwart van het jaar. Als we een orb van 10° aanhouden, zijn dat 136 dagen, ruim een derde deel van het jaar, waarvan 3 maanden aaneengesloten in de herfst vallen. In 2015 lopen Venus en Mars 162 dagen in hetzelfde teken. Dat is meer dan 5 maanden ofwel ruim 44% van het jaar.

Wat zou de betekenis kunnen zijn van zoveel Venus-Mars-verbinding?
In het licht van de enorme maatschappelijke veranderingen zal dit jaar een bijzondere uitdaging geven om van alles dat uit het lood is geslagen weer in balans te brengen. De extremen kunnen alleen verdwijnen als ook de andere kant gehoord en serieus genomen wordt. Nadat twee dagen ervoor Venus en Mars naar ram zijn gegaan, vormen zij op 22 februari in de eerste graad van ram de eerste conjunctie. Aangezien ram het begin en de pioniersfase van iets nieuws aangeeft, kan deze conjunctie duiden op een eerste stap in de richting van het herstellen van verstoorde relaties.

Venus gaat op 25 juli retrograde lopen op 0°46' maagd. Deze periode duurt tot 6 september als Venus op 14°23' leeuw weer direct gaat lopen. De gehele periode dat Venus zich in dit gebied bevindt loopt van 21 juni, als zij voor het eerst op 14°23' leeuw komt, tot 9 oktober, als zijn voor de laatste keer op 0°46' maagd komt. Mars loopt van 31 augustus tot 26 september in één keer door dit gebied.
Ook Jupiter en Mercurius bestrijken dit gebied: Jupiter van half mei tot half augustus, Mercurius van 30 juli tot 8 augustus.
Iedereen die in de geboortehoroscoop een planeet heeft in de tweede helft van een vast teken of in de eerste graad van het beweeglijk kruis, krijgt hier Venus als transit 3x en Jupiter, Mercurius en Mars als transit 1x overheen.

Dat betekent dat de geaspecteerde planeten van twee (tegengestelde) kanten worden aangesproken en dus uitgedaagd worden in de manier waarop zij zich doorgaans manifesteren een balans dienen te vinden: aan de ene kant wordt van deze planeet gevraagd zich actief en op eigen wijze te laten zien, maar zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Aan de andere kant wordt een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen en de compromisbereidheid van deze planeet en gevraagd zich te verbinden, maar zonder dat daarbij de eigenheid hoeft te worden opgeven. Een flinke opgave, waarvoor we dan ook extra lang de tijd krijgen.


De progressieve jaarhoroscoop

Voor de progressieve jaarhoroscoop gebruiken we de tijdsleutel 1 dag = 1 jaar. Dat betekent dat we alleen hoeven kijken, welk aspecten er op 1 januari 2015 worden gevormd. Het tijdstip waarop een aspect vol wordt, bepaalt wanneer in het jaar dit aspect progressief vol wordt. Vlak (of kort erna, als de geaspecteerde planeet retrograde loopt) daarvoor zal de transitplaneet de graad bereiken, waarop de aspecteerde planeet in de radixhoroscoop staat. Onderstaande tabel geeft de aspecten op 1 januari weer en de bijbehorende progressieve data in het jaar.

de horoscoop van 2015

Alle tijden in zijn Nederlandse Tijd.
Kolom 1: aspecten
Kolom 2: de radixpositie van de planeet die geaspecteerd wordt
Kolom 3: dag en tijd waarop de Maan de radixpositie van de planeet bereikt
Kolom 4: corresponderende progressieve datum
Kolom 5: dag en tijd waarop het aspect vol wordt
Kolom 6: de graad waarop het aspect vol is
Kolom 7: corresponderende progressieve datum

In de tabel kunnen we zien dat het T-vierkant in de radix tussen Mars, Jupiter en de Maan progressief nog vol moet worden: De Maan gaat in het begin van 2015 eerst het vierkant met Mars en vervolgens met Jupiter volmaken en aan het eind van het jaar wordt de oppositie tussen Mars en Jupiter vol. De eerder beschreven thema's van dit T-vierkant zullen dus het hele jaar voelbaar zijn.


Reageren?  Dat kan alleen nog via de mail.