Jupiter tromAls we onze horoscoop beschouwen als een orkest, waarin alle planeten een plaats hebben en iedereen zo goed en zo kwaad als dat gaat samenspeelt, dan zou de Zon de dirigent zijn en Jupiter de grote pauken slaan. Met een donderende slag doet hij het publiek, dat net op de zoete tonen van de violen was weggedroomd, weer wakker schrikken.
Het is zijn hemelse opdracht ons wakker te schudden en te houden en onze geest te verlichten, al komt hij op sommige mensen nogal overdreven en luidruchtig over. Als de muziek is afgelopen en het publiek al naar huis, dan geeft hij van puur enthousiasme nog een slag op de grote Chinese gong en het doordringende geluid galmt tot ver in de omgeving na. Dat is Jupiter!

Dan gaat hij tevreden naar huis, opgevuld met de klanken van de verschillende instrumenten, maar vooral met een gevoel over het geheel, de compositie, de indruk, de boodschap, de essentie van het stuk en vol fantasieën over hoe het de volgende keer nog beter, mooier en indrukwekkender kan. Voor Jupiter is het niet acceptabel te blijven staan bij wat er is. Zijn drang is voorwaarts, naar de verte, het nieuwe, onbekende, de toekomst tegemoet. Jupiter is het verlangen om alles te leren kennen, te ervaren en te begrijpen, om de hele wereld te bevatten en zicht te krijgen op haar diepste waarheid en wijsheid. Jupiter zoekt achter alles wat er is, de zin ervan, de verborgen betekenis. En als hij tot de kern weet door te dringen en de ware natuur vindt, dan beschrijft hij dat vaak in termen van het goddelijke.
Dit verlangen en streven naar het goddelijke, naar het diepste, het beste, het hoogste, het meest wezenlijke zorgt ervoor, dat Jupiter voortdurend in beweging is, op zoek, op verkenning, op reis, uiterlijk en innerlijk. Jupiter zoekt het geluk. Hij probeert van alles uit, wat gelukbrengend lijkt, onderzoekt en schift net zolang tot hij het hoogste heeft bereikt wat er voor hem is: de bevrijding en vrijheid van zijn eigen geest.

Alles wat ons inspireert is het werk van Jupiter. Hij laat ons zien, dat het leven een oneindige reis is, een avontuur waarin in elk moment van de dag een uitdaging ligt. Hij is de stem in ons die ons er toe aanzet verder te gaan, die ons opvrolijkt als we somber zijn, die ons begeleid op onze zoektocht naar de essentie van alles wat we tegenkomen.
Hij is onze leraar, onze goeroe, onze meester die precies weet wat we nodig hebben en die ons in staat stelt uit alles wat we meemaken dat te halen wat ons verder brengt en ons doet groeien. Overal en in alles ligt een mogelijkheid besloten, ons te ontwikkelen, inzicht te krijgen en een stukje dichter bij de waarheid te komen.
Door Jupiter kunnen we contact maken met ons Hogere Zelf. Op zoek naar onze eigen goddelijkheid gaan we op reis naar verre landen, bestuderen we interessante boeken, gaan we bij de verschillendste leraren naar school en onderzoeken we met behulp van de kennis en ervaringen die we opdoen hoe we zelf in elkaar zitten. En daarbij vergeten we wel eens, dat er in feite niets is, dat we niet al weten, dat wat we buiten onszelf zoeken ook binnen in ons ligt en dat wat in ons is, door onze omgeving weerspiegeld wordt. Er is niets voor ons achter de horizon, dat niet ook vlakbij te vinden is.


Meer, meer, meer...

Jupiter wil meer! Als geestelijk principe wil hij uiteraard de geest der dingen doorgronden, de innerlijke kwaliteit ervan. Totaliteit en heelheid zijn zijn hoogste principes. Maar soms, als hij geen idealistische doelen nastreeft, is hij in de ban van meer als kwantiteit. Dan gaat hij op in aardse rijkdommen, of in verlangen daarnaar. Voor de idealisten gaat het niet om bezit op zich, maar om zich met behulp daarvan met werkelijk wezenlijke zaken te kunnen bezighouden.

Jupiter speakerJupiters aangeboren behoefte aan nieuwe mogelijkheden, aan inspirerende ontmoetingen, aan vooruitgang en andere prikkels is spreekwoordelijk voor zijn angst voor stilstand. Zijn innerlijke natuur is beweging, en rust en stilte worden al snel met verveling geassocieerd; dat mag in geen geval. In de mythologie van Jupiter / Zeus verovert hij de ene na de andere vrouw, voortdurend op zoek naar opwinding, bevrediging, sensatie. Dat is ook een kant van Jupiters aard: honger naar meer, meer vrouwen, meer reizen, meer avontuur, meer geld, meer plezier, meer van alles wat het 'ware' leven lijkt te zijn.

In de traditionele astrologie zien we dat Jupiter in verband wordt gebracht met religie, geloof en filosofie. In een religie met een levend geloof - in tegenstelling tot een die dogma's en lege rituelen vertegenwoordigt - vinden we veel Jupiterkwaliteiten. In de eerste plaats is dat het gevoel van deel zijn van en deelhebben aan een gemeenschap. Om deze levend te houden is inspiratie nodig, die o.a. geput wordt uit het gezamenlijk beleven van rituelen. Goede rituelen veroorzaken bij de aanwezigen een gevoel van geraakt zijn, waardoor ieder individu zich op hartniveau, vanuit liefde met de gemeenschap kan verbinden, zonder daarbij andersdenkende uit te sluiten of af te wijzen.


Geloof en vertrouwen

In zijn positieve uitingsvorm symboliseert Jupiter een houding die getuigt van rijpheid en wijsheid. Zijn rechtspraak is voor iedereen rechtvaardig, want hij past zijn oordeel aan aan de mensen met wie hij te maken heeft en oordeelt niet volgens starre rechtsregels. Hij laat tegenstellingen toe, want alleen door dynamiek en integratie zijn groei en ontwikkeling mogelijk. De functie van Jupiter maakt hierdoor ook een heroriëntering op onszelf mogelijk. Hij biedt uitkomst waar we vastgelopen zijn, laat nieuwe invalshoeken zien en accepteert uiteindelijk ook de schaduwkanten van het leven. En dit is alleen mogelijk vanuit innerlijk vertrouwen, geloof is over het algemeen iets uiterlijks: wij geloven in God of in de toekomst.

Jupiter in de horoscoop weerspiegelt de manier waarop iemand de maatschappij tegemoet treedt. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door de leermeesters die je in je leven hebt gehad. Deze eerste en belangrijkste daarvan zijn je ouders. Als een kind zijn ouders als ideaal voorbeeld en vertegenwoordigers van de maatschappij heeft geaccepteerd, en van zijn ouders voornamelijk ondersteuning en aanmoediging heeft ervaren, dan zal zijn maatschappelijke en sociale structuur steeds ruimte bieden voor verdere groei en ontwikkeling. Dit is het type van de optimist, dat het wel redt in het leven.
Als de ouders niet in staat waren de verwachtingen die het kind aan het leven had te beantwoorden en het kind zijn ouders eerder als angstig, kleinburgerlijk en bedacht op zekerheid heeft ervaren, dan zal dit kind, om zijn geloof aan de mogelijkheden die het leven te bieden heeft te behouden, al vroeg een 'einzelgänger'houding gaan aannemen en ervoor zorgen, dat het door niemand in zijn leven wordt beperkt of betutteld. Dit is het type van de vrijbuiter, dat zich liever niet wil binden en moeilijk compromissen kan sluiten. Pas als hij zijn idealen voor een belangrijk deel heeft kunnen verwezenlijken, kan maatschappelijke integratie plaats vinden.


De leraar

Jupiter heeft ook iets te bieden, dat voor andere mensen bestemd is.Jupiter leraar Wat hij ontdekt en ervaren heeft, wil hij doorgeven; anderen wil hij overtuigen met zijn inzichten. Waar wij samen bij het eten onze ideeën en meningen uitwisselen, daar voelen sommigen zich geroepen, hun persoonlijke waarheid met druk, macht of geweld te verspreiden. In het klein zien we dan iemand moraliserend zijn pedagogische wijsvinger opsteken, zijn mening doordrukken of met zijn ethische opvattingen anderen beïnvloeden, zoals bv. de getuigen van Jehova. In het groot kunnen we denken aan de imperialistische invloed van machtige staten, de missiecampagnes van de kerken, vroeger de inquisitie, de talloze godsdienstoorlogen die gevoerd zijn en heden ten dage nog steeds gevoerd worden of het massatoerisme dat oorspronkelijke culturen volledig kapot kan maken. Hier vinden we natuurlijk de overdrijving, die uiteindelijk alleen maar negatieve gevolgen heeft.

Uiteraard hebben we ervaringen in alle mogelijke schakeringen nodig, om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, om ons eigen wereldbeeld te vormen en uiteindelijk om ons bestaan een zin te kunnen geven. Daar hebben we jaren voor nodig en het belangrijkste is wellicht de mogelijkheid om ons eigen leven te kunnen leiden en onze identiteit te volle te ontplooien. Herman Hesse - met Jupiter in boogschutter op de Ascendent - heeft in veel van zijn boeken de zoektocht, die de mens moet gaan om bij zichzelf te komen, beschreven. Je eigen weg gaan, ondanks alle tegenstand is niet altijd gemakkelijk en deze weg te gaan, daar is vertrouwen voor nodig.

Het is een esoterische wet, dat alles wat we uitzenden, ooit ook weer bij ons terugkeert. Het is een streven van elke (planeet)energie, terug te keren en ons terug te voeren naar de verloren gegane eenheid, onze goddelijke bron, door de grenzen van de dualiteit te overstijgen en de scheiding tussen binnen en buiten, tussen ik en jij op te heffen. Jupiter lijkt ons daarbij zeer behulpzaam te zijn en ons de weg te wijzen naar deze cirkel van eenheid. Het is zijn opdracht het leven een zin te geven en de waarheid te vinden. Hij wakkert het vuur van de inspiratie aan en geeft ons de kracht en wil verder te kijken dan onze neus lang is. Hij stelt ons de schitterendste hulpmiddelen ter beschikking die we ons kunnen wensen op onze queeste: geloof, hoop, (zelf)vertrouwen, optimisme, inzicht en het contact met onze innerlijke godsvonk, die ons eraan herinnert, wat onze eindbestemming is. Maar zijn grootste gevaar ligt in de overdrijving. Als dat gebeurt, dan wordt ons verlangen naar groei verbeten, vertrouwen blind, zelfvertrouwen zelfoverschatting, geloof dogma, idealen utopieën en ons religieuze gevoel godsdienstfanatisme. En dan zitten we des te meer in het systeem van de dualiteit.

De weg die ieder van ons heeft te gaan, is een zeer persoonlijke, één van talloze. En het is goed dat we ons realiseren, dat ieder mens de godsvonk in zich draagt en in feite al verlicht is, ook al zijn we ons hier niet of nauwelijks van bewust en is de toegang tot deze innerlijke wijsheid verborgen. Met deze kennis kunnen we ons vanuit ons hart met anderen verbinden en vanuit liefde waar nodig de ander een hand toesteken. Het goddelijke vuur van Jupiter zal ons uiteindelijk allen in eenheid verbinden.


Jupiter en het beweeglijke kruis

Het beweeglijke kruis rondt elk kwadrant, dat begonnen is met het hoofdkruis, af en bereid voor op het nieuwe. Het heeft tot taak de spanning tussen de uiterlijke verschijningsvorm van het hoofdkruis, het kruis van het worden, en de ritmische levenssubstantie van het vaste kruis, het kruis van het zijn, met elkaar in evenwicht te brengen en om te zetten in harmonische beweging. Hier komen hoofd- en vaste energie bij elkaar op zoek naar een synthese. Dit gebeurt door middel van verwerken, relativeren en abstraheren. Het is een afrondingsfase die de weg vrij moet maken voor een nieuw begin. Het beweeglijke kruis is het kruis van de herinnering en de toekomst die er is in dit kruis is de overgang naar een nieuwe fase. De jeugdige, op de toekomst gerichte ideeën van het hoofdkruis worden in de volwassenheid tot gevestigde (vaste) opvattingen en in de ouderdom tot beweeglijke overpeinzingen.

De opdracht van het beweeglijke kruis is overgave en doorgeven van ervaringen. Dit is mogelijk in vrijheid van geest. Hiervoor hebben we Mercurius en Jupiter, de heersers van het beweeglijke kruis ter beschikking.


Jupiter heerst over boogschutter

boogschutterBoogschutter is een positief teken, behorend bij het beweeglijke kruis en het vuurelement. Het is het laatste teken waarin de dagen korter worden, voor de winterzonnewende, en symbolisch het teken waarin het innerlijk geestelijk leven zijn hoogtepunt bereikt. Na de ervaringen in het teken schorpioen, waarin de mens de strijd aangegaan is met zijn oerdriften, het dierlijke, worden deze in boogschutter geïntegreerd: het instinctieve wordt met het geestelijke verbonden.
In boogschutter wordt het in schorpioen doorleefde omgevormd tot nieuwe inzichten en nieuwe idealen. Niet voor niets is het symbool van de boogschutter de kentaur, half paard, half mens, die zijn pijlen op verheven doelen richt. Denk ook eens aan Sint Maarten en Sint Nicolaas, die gezeten op hun paard als heiligen van goede gaven in de boogschuttertijd door het land reizen. Door de synthese van het instinctieve en geestelijke wordt symbolisch ook de dualiteit van het tegenoverliggende teken tweelingen opgelost. Boogschutter is zodoende het teken van bewustwording.


Jupiter heerst over vissen

vissenVissen is een negatief teken, behorend bij het beweeglijke kruis en het waterelement. Het is het laatste teken waarin de dagen korter zijn dan de nachten, voor er een nieuw evenwicht tussen licht en donker ontstaat. Symbolisch gaat het in dit teken om het verwerken van de laatste resten van een periode van sterk innerlijk geestelijk leven en het vinden van een nieuw evenwicht. Na een uitwisseling van de innerlijk verkregen inzichten met gelijkdenkenden in waterman, vindt in vissen een evaluatie en herbezinning plaats, waarmee in ram opnieuw naar buiten getreden kan worden. Het is het eind van de winter en onder de aarde ligt onzichtbaar het zaad te kiemen, klaar om als de lente begint - ram - ineens uit de grond te schieten.

In de yin-yang-symboliek vinden we hier de meer introverte kanten van Jupiter. De behoefte aan expansie is hier niet zo zeer op de uiterlijke, maar op de innerlijke wereld gericht. Dit is de kant van Jupiter die ontvankelijk is voor stemmingen, dromen en zijn ideeën toetst aan zijn innerlijke gevoelens. Beide tekens hebben gemeen, dat ze ons van het leven van alledag (weerspiegeld door de tegenoverliggende tekens tweelingen en maagd en beheerst door Mercurius) willen wegvoeren. Beide processen hebben te maken met geloof in de toekomst, met andere woorden, ons te oriënteren op iets dat er nog niet is, maar dat kan worden.
Zo gezien slaat Jupiter een brug tussen de uiterlijke en innerlijke weg tot verbreding van onze horizon.

Wij moeten duidelijk onderscheid maken tussen geloof en vertrouwen. Geloof is in de praktijk namelijk vrijwel lijnrecht tegenover vertrouwen komen te staan. Geloof is staande houden, dat de waarheid is, wat je graag zou willen dat ze was. De gelovige stelt zijn geest open voor de waarheid op voorwaarde dat deze aansluit bij de ideeën en wensen die hij al heeft. Vertrouwen betekent echter, je geest onvoorwaardelijk openstellen voor de waarheid, wat deze ook mag blijken in te houden.

Vertrouwen is niet vooringenomen; het is een sprong in het grote onbekende.
Geloof betekent vasthouden, vertrouwen loslaten.
In die zin is vertrouwen de meest wezenlijke deugd van elke
persoonlijke geloofsovertuiging die je niet voor het lapje houdt.
Alan W. Watts


Reageren?  Dit kan alleen nog via de mail.