SvU 1

Nog één keer het Saturnus-Uranus-vierkant


Tussen februari en december 2021 waren er drie exacte vierkanten tussen Saturnus en Uranus van waterman naar stier. Vierkantaspecten - letterlijk: haaks op elkaar staan - tussen deze twee planeten creëren een spanning tussen traditie, het bekende, conventionele en traditionele, het verleden (Saturnus) en vrijheid, verandering van perspectief, het ideaal van de toekomst en technische vooruitgang om nieuwe wegen in te kunnen slaan (Uranus).


Strijd tussen vrijheid en afhankelijkheid

Hoewel het vierkant tussen de voormalige en de nieuwe heerser van waterman eind vorig jaar voor het laatst exact was, krijgen we ook dit jaar nog een keer te maken met dit aspect, want in de herfst van 2022 wordt tussen Saturnus en Uranus opnieuw binnen 1° nauwkeurig een vierkant gevormd. Dat maakt duidelijk dat we nog niet klaar zijn met de thema's van vorig jaar, gekenmerkt door een strijd tussen vrijheid (Uranus) en afhankelijkheid (Saturnus) *1. De thema's zijn legio, of het nu gaat om vluchtelingen en asielbeleid, klimaat en stikstofbeleid, de oorlog in Oekraïne en onze reactie daarop of de zgn. coronawet, die overheden vergaande bevoegdheden biedt om verordeningen in te voeren en controle uit te oefenen.
Steeds worden we geconfronteerd met vaste, oude structuren die botsen met radicale veranderingen.

SvU 2SvU 3Saturnus en Uranus stonden voor het laatst in 1999-2000 vierkant op elkaar. Saturnus stond toen in stier en Uranus in waterman. Afgelopen en dit jaar is het omgekeerd: Saturnus neemt de toenmalige positie in van Uranus in waterman en Uranus de toenmalige positie van Saturnus in stier.
Op 5-10-2022 wordt tussen 18° en 19° aan het eind van de retrograde periode van Saturnus met 37 boogminuten de kleinste orb van het vierkant bereikt.
Omdat de graadbereiken uit beide periodes op elkaar aansluiten ‑ het tweede Saturnus-Uranus-vierkant van beide periodes vallen op precies dezelfde graad ‑ ligt het voor de hand aan te nemen dat de conflicten tussen de twee langzaam bewegende planeten van nu een directe relatie hebben met die van 1999-2000.

Heel direct zien we dit bij de politiek van Rusland.
Op 9 augustus 1999 werd Vladimir Putin premier in de regering van een oude en zieke Boris Jeltsin. Bij zijn benoeming was hij vrijwel onbekend bij het grote publiek en werd hij vooral beschouwd als een loyalist van Jeltsin. In de vroege herfst van 1999 vielen bij een golf van bomaanslagen op appartementen in heel Rusland honderden doden en duizenden gewonden. Deze bomaanslagen, waarvan de schuld aan de Tsjetsjenen werd toegeschreven, boden Poetin de mogelijkheid om zich te positioneren als een sterke leider die in staat was de Tsjetsjeense dreiging het hoofd te bieden. Zijn populariteit steeg in korte tijd door zijn herstel-van-de-openbare-orde-politiek, o.a. in de 2e Tsjetsjeense Oorlog en zijn aanpak van corrupte oligarchen.

SvU 4Toen Jeltsin, achtervolgd door corruptieschandalen en impopulair geworden, op 31 december 1999 plotseling aftred, nam Putin, zoals de Russische grondwet dat voorschrijft, als waarnemend president het roer over. Het eerste presidentiële decreet dat hij dezelfde dag nog ondertekende, stelde de vertrekkende president en zijn familie vrij van vervolging tegen corruptieaanklachten. Hoewel Putin de corrupte oligarchen bestreed, bleef de corrupte familie van Boris Jeltsin buiten schot. Voor wat, hoort wat, nietwaar?
Terwijl zijn tegenstanders zich voorbereidden op verkiezingen in juni 2000, leidde het aftreden van Jeltsin tot vervroegde presidentsverkiezingen op 26 maart 2000. De partijloze ex-KGB-er Putin wist door steun te beloven aan de nog maar pas opgerichte Eenheidspartij in de eerste ronde met 53% van de stemmen het presidentschap naar zich toe te trekken.
Dit alles speelde zich af onder het uitgaande drievoudige Saturnus-Uranus-vierkant van 1999-2000.

In de afgelopen 22 jaar heeft Putin o.a. door (grond)wetswijzigingen in zijn eigen voordeel, door repressie en geholpen door de coronapandemie zijn dominante Russische politiek kunnen uitbouwen en perfectioneren. Het leidde o.a. tot de inval in Oekraïne, zorgvuldig voorbereid in het jaar van het drievoudige Saturnus-Uranus-vierkant.
Het zal geen astroloog verbazen dat Putin zelf in zijn geboortehoroscoop *2 een graadnauwkeurig Saturnus-Uranus-vierkant heeft, waarvan Uranus op de Descendant de neiging uitstraalt om het publiek met eigenzinnige acties te verrassen. Overigens had ook Boris Jeltsin (1-02-1931) een Saturnus-Uranus-vierkant in zijn geboortehoroscoop!

Als waarnemers van wat er gebeurt - en in mindere mate misschien ook als direct betrokkenen - resoneren we mee met wat er in de wereld gebeurt en voelen we ons aangesproken of uitgedaagd door de strijd van de Oekraïners, of de invoering en mogelijke toepassing van de coronawet. Daarbij komen we in aanraking met de vraag, welk commitment we willen aangaan om zelf in vrijheid te kunnen leven. Het voorbeeld van de brute aanval op het Oost-Europese land, dat er alleen naar streefde in vrijheid zijn eigen weg te gaan, laat ons allemaal zien dat vrijheid en zelfbeschikking niet vanzelfsprekend zijn, zoals we misschien dachten, maar zomaar kunnen worden ondermijnd. In deze situatie realiseren we ons, dat we klaar moeten zijn om onze vrijheid te verdedigen en actiever moeten zijn om ervoor op te komen. In die zin heeft de wake-up call van Saturnus-Uranus ons ruw gewekt uit ons eerdere vertrouwen en onze lethargie, gebaseerd op onze overtuiging dat vrede een mensenrecht is, dat voor iedereen vanzelfsprekend is.


Saturnus en Uranus - de twee heersers van het teken waterman

Zoals gezegd spelen Saturnus en Uranus een grote rol in de overgang naar waterman. Het sterrenbeeld waterman, dat de naam geeft aan een aanbrekend nieuw tijdperk, staat voor zeer specifieke kwaliteiten, kenmerken, onderwerpen, behoeften en gedragingen. Deze omvatten spirituele openheid, vrijheid, individualiteit, gelijkheid, maar ook echte vriendschap en een gevoel van gemeenschap. Als het gaat om de manier waarop deze watermanthema's worden uitgedrukt, spelen de heersende planeten Saturnus en Uranus een niet te onderschatten rol. Laten we ze nog een keer onder de loep nemen.


Uranus - De weg van kennis en wetenschap

SvU 5De persoonlijke planeet Mercurius is verantwoordelijk voor het dagelijks denken, verzamelen, analyseren en doorgeven van informatie, terwijl Jupiter het mogelijk maakt om deze informatie in een grotere context te plaatsen en er betekenis aan te geven.
Als het zogenaamde hogere octaaf van Mercurius staat Uranus voor collectieve kennis. Hij biedt toegang tot informatie die verder gaat dan de capaciteit van onze persoonlijke waarneming en belichaamt de vermogens van ons bewustzijn, het (hogere) Zelf en intuïtie.

Sinds de ontdekking van Uranus heeft zich een enorme ontwikkeling voltrokken, in het bijzonder op het gebied van wetenschap en techniek (elektriciteit, machines, relativiteitstheorie, kwantumfysica, gentechnologie, computers, internet, smartphones, enz). Tegelijkertijd werden occulte, esoterische en spirituele kennis, die eeuwenlang voorbehouden was aan een hand vol 'ingewijden', toegankelijk voor iedereen die dat wilde. Al deze onderwerpen zijn gerelateerd aan Uranus. De stormachtige ontwikkeling van deze nieuwe kennisgebieden en het gebruik van de bijbehorende mogelijkheden, brengt echter ook gevaren met zich mee.


Individualiteit en intellectuele vrijheid

Uranus staat ook voor reformatie, rebellie en revolutie. Het motto van de Franse Revolutie, die plaatsvond ten tijde van de ontdekking van Uranus, 'vrijheid, gelijkheid, broederschap', is net zo goed een analogie van Uranus als het streven naar en de aanspraak op persoonlijke ontwikkeling. Dit laatste komt wellicht het sterkst tot uiting in de Verenigde Staten, een staat die eveneens in de tijd van de ontdekking van Uranus is ontstaan. In dit land staat de vrijheid van het individu en de vrijheid van meningsuiting boven bijna alles. Bovendien getuigt een van de belangrijkste opvattingen in de Verenigde Staten, dat iedereen, ongeacht zijn afkomst, vooruit kan komen in het leven en zichzelf kan realiseren volgens zijn eigen ideeën, van het uranische karakter. Maar deze 'vrije' wereld, waar iedereen verantwoordelijk is voor zijn vooruitgang, heeft ook zijn schaduwkanten: het elitaire denken van 'blanken' en intellectuelen en degenen die het 'gemaakt hebben' staan in schril contrast met de onderdrukking van de zwarte bevolking en het daaraan gekoppelde rascisme.
Ook in Frankrijk, waarvan het revolutionaire motto als metafoor voor Uranus geldt, zijn talloze uranische equivalenten te vinden, zoals bv. de studentenrellen in de 60-er jaren van de vorige eeuw of een paar jaar geleden de gele hesjesbeweging).

Op het niveau van persoonlijke ontwikkeling heeft Uranus een sterke link met de puberteit en adolescentie. In deze tijd gaat het om het vinden van de eigen identiteit (Zon), zelfstandig worden en uiteindelijk autonoom worden. Deze periode wordt meestal gekenmerkt door rebellie tegen ouders, de gevestigde orde en de samenleving. Er is een sterke behoefte om uit het verleden te breken, een uitgesproken verlangen om zelfbestemd te leven, gekke dingen te doen, experimenten aan te durven en over het algemeen alleen te doen wat persoonlijk interessant is en past.

Een dergelijke houding en het bijbehorende gedrag is belangrijk op weg naar volwassenheid. Veel mensen komen echter nauwelijks verder dan deze onvolwassen vorm van Uranus in hun ontwikkeling. Ware individualiteit veronderstelt een gezond zonnebewustzijn (de Zon als heerser van het tegenoverliggende teken leeuw). Deze tijd die sterk gekleurd wordt door Uranus en het teken waterman, daagt ons uit verdere stappen in onze ontwikkeling te zetten naar authenticiteit en autonomie.
Elk mens leeft Uranus in de vorm die bij hem past en vanuit een gezond en ontwikkeld zonnebewustzijn betekent dit: ten eerste dat hij in staat is om de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag te dragen (Saturnus), ten tweede dat hij in staat is om de vrijheid van anderen te erkennen in overeenstemming met hun aard en ten derde dat hij bereid is om medeverantwoordelijkheid op zich te nemen voor het welzijn van de gemeenschap.

De onvolwassen vorm van Uranus bevat, net als de onvolwassen vorm van zonnebewustzijn, een sterke neiging tot narcisme. Mensen die zich op deze manier gedragen, zijn gefixeerd op eigenbelang en missen het gevoel van gelijkheid van anderen en hun individuele pad. En er is een gebrek aan bereidheid voor een gemeenschap te werken waarin iedereen zichzelf kan zijn en om samen te werken voor een gemeenschappelijk doel.
In zo'n gemeenschap draagt iedereen bij aan het welzijn van het geheel met dat wat elk individu met zich meebrengt volgens zijn aard en capaciteiten - waarbij alle prestaties als gelijkwaardig worden behandeld. Dergelijk gedrag vereist een goed getrainde en geïntegreerde Saturnus. Er is al veel geschreven over Saturnus.3 Daarom zal ik me op dit punt beperken tot de rol van Saturnus in relatie tot de actuele watermanperiode en het vierkant naar de heerser daarvan.


Saturnus - Orde, veiligheid en regelmaat

SvU 6Saturnus staat onder andere voor grenzen, wetten en regels. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen natuurlijke grenzen (van het lichaam, van ruimtes en vormen) als ook natuurwetten en grenzen die door de mens zijn gecreëerd (van een dorp, een land, een eigendom) als ook wetten van een religie of cultuur, een samenleving, een familie of bv. een gedeelde flat.

De natuurlijke grenzen en wetten zijn gedefinieerd en vastgelegd. Die van menselijke wezens worden bepaald door 'God' als de hoogste autoriteit, door een menselijke autoriteitsfiguur of door wetgevende instellingen. Ze kunnen ook worden bepaald door een enkele persoon binnen hun persoonlijke ruimte. Wie een grens overschrijdt of een wet overtreedt, kan in ieder geval consequenties verwachten.
Volgens de oude, energetisch mannelijke Saturnus (Kronos) zijn de eens gedefinieerde wetten en grenzen geldig totdat de tijd eindigt (eon), of totdat iemand die de kracht en macht heeft om ze af te schaffen en te vervangen door eigen, andere wetten en regels. Als we Saturnus bekijken als vrouwelijk, cyclisch principe, dan zijn grenzen en wetten ook onderhevig aan een cyclus. Ze staan ten dienste van het leven en dienen om een gezonde ontwikkeling te waarborgen. Wanneer hun oorspronkelijke doel is vervuld en ze niet langer het huidige leven dienen, worden ze broos, desintegreren ze en verdwijnen ze, omdat ze worden opgebroken door nieuw groeiend leven. Daarna worden ze opnieuw gemaakt om de volgende cyclus te ondersteunen.

In het verleden waren Saturnus en zijn vertegenwoordigers belangrijke, gerespecteerde en vaak gevreesde instanties. Analoog aan het teken steenbok waren het figuren met autoriteit, gezagsdragers en ouders. Ze zorgden voor veiligheid en bescherming, vrede en orde, en straften degenen die zich niet aan de wet hielden. Alleen degenen die zich machtig en sterk genoeg voelden, durfden de Saturnusfiguur en zijn structuren aan te vallen, zijn grenzen en wetten in twijfel te trekken, te bestrijden of zelfs te vernietigen. De winnaar nam vervolgens de Saturnusfunctie over en definieerde de nieuwe regels.
Met de verschijning van Uranus op het podium van het bewustzijn veranderde er in dit opzicht veel. Gelijkheid en gemeenschappelijke, democratische beslissingen werden toegevoegd als nieuwe principes. Het (absolute) gezag van Saturnus, zijn vertegenwoordigers en zijn wetten werd aangevochten (opstanden en revoluties) - maar niet door een enkele machtige figuur en zijn metgezellen, maar door een groep gelijkgestemde mensen die zelf hun leider kozen.

In elk proces van overgang naar een nieuwe vorm zien we een opleving van de oude vorm. Dit is een kracht die het oude wil beschermen en in stand houden. In het heden komt het gedrag van autocratische en dictatoriale heersers als Poetin, Erdogan, Duterte, Kim Jong-Un, Xi Jinping of Bolsonaro overeen met een extreme variant van het oude steenbok-Saturnus-principe. Als archetypen van de Saturnus-Pluto-conjunctie die plaatsvond in januari 2020, vertegenwoordigen ze het verlangen naar macht, de behoefte aan controle en spelen met de angsten die deze conjunctie bij veel mensen teweegbracht. Zelensky (Zon in Waterman) neemt op zijn beurt in het actuele vierkant de rol van Uranus op zich.

Saturnus speelt ook een belangrijke rol in waterman. Het zorgt ervoor dat nieuwe ideeën een concrete vorm krijgen en dat bestaande regels worden hervormd, d.w.z. aangepast aan de inzichten van de nieuwe tijd. Het creëert structuren die individuele levensvormen ondersteunen en de vrijheid van het individu beperken als die de gezonde ontwikkeling van anderen in gevaar brengt. Deze nieuwe Saturnusrol veronderstelt de bereidheid van degenen die hem aannemen, om zich ten dienste te stellen van de doelen van een gemeenschap, van een algemeen ondersteunde visie of van de mensheid in zijn geheel, en om persoonlijke verlangens zonodig op de achtergrond te plaatsen. Zo'n houding is pas authentiek en duurzaam als de betrokkenen een gezond zelfbewustzijn (Zon) hebben. En dus niet afhankelijk zijn van erkenning en applaus, maar het kunnen hebben als hun beslissingen en acties niet met enthousiasme worden ontvangen.


Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap

SvU 7Verantwoordelijkheid en daarbij het vermogen om te reageren op een situatie is een belangrijk Saturnusthema in deze overgangsperiode. De afgelopen jaren is er veel gesproken over verantwoordelijkheid in verband met de pandemie. De focus lag op eigen verantwoordelijkheid, maar ook de term medeverantwoordelijkheid werd vaak gebruikt. Het lijkt voor de meesten duidelijk dat iemand die een zelfbestemd leven leidt, verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van zijn handelen en nalaten. Als het echter gaat om medeverantwoordelijkheid voor de gemeenschap (samenleving), wordt het veeleisender. Hier is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de Saturnus van de as kreeft-steenbok en Saturnus van de as leeuw-waterman.

Als het gaat om gemeenschap, laten de meeste mensen zich leiden door de beelden van de kreeft-steenbok-as. Zulke gemeenschappen functioneren conform een traditioneel familiesysteem, een traditionele dorpsgemeenschap of een traditioneel geloofssysteem. Daarin zijn steenbok-Saturnus-ouder-figuren verantwoordelijk voor het welzijn van het gezin, de gemeenschap en uiteindelijk het volk. Zij zijn verantwoordelijk voor orde en voor een organische, gezonde ontwikkeling. De anderen gedragen zich volgens het kreeft-Maan(kind-)principe: ze volgen de instructies en richtlijnen van autoriteiten en leiderschapsfiguren en verwachten in ruil daarvoor dat zij in hun basisbehoeften voorzien. Als alle zich gedragen overeenkomstig de rollen die aan hen zijn toegewezen of door hen worden ingenomen, d.w.z. de Saturnus-ouder-rolspelers nemen hun verantwoordelijkheid serieus en vervullen hun taken en plichten en de Maan-kind-rolspelers volgen de regels, dan functioneren dergelijke gemeenschappen vrij goed.
Overigens ligt In de oosterse wereld (met name in Azië) de focus nog steeds sterk op de gemeenschap (het 'systeem': familie, clan, partij, staat). Het welzijn van een systeem als geheel heeft daar absolute prioriteit en de belangen van het individu moeten op de achtergrond blijven.

Het wordt een uitdaging wanneer Uranus mee gaat doen en de regels overtreedt, de structuur in twijfel trekt en de orde verstoort. Zoals eerder gezegd, leven veel mensen hun Uranus in een puberale, adolescente vorm. In dit stadium van ontwikkeling komen ze in opstand tegen beperkingen, die worden opgelegd door Saturnusrolspelers. En tegelijkertijd eisen zij dat deze gezagsdragers ervoor moeten zorgen dat alles goed gaat en verantwoordelijkheid moeten nemen als er iets misgaat.
In watermangemeenschappen is de situatie anders. Deze komen thematisch overeen met de as leeuw-waterman: hier is iedereen zelfvoorzienend en zelfverantwoordelijk. Tegelijkertijd draagt iedereen naar vermogen bij aan het welzijn van de gemeenschap en is ieder medeverantwoordelijk voor haar welvaart. Taken en verplichtingen worden vrijwillig op zich genomen en als het welzijn van het geheel dat vereist, is er een bereidheid om sommige dingen op te geven. In dergelijke gemeenschappen neemt elke persoon de taken en functies op zich die overeenkomen met zijn of haar aard en capaciteiten. De utopie van een gemeenschap volgens het teken waterman kan alleen vruchtbaar, constructief en duurzaam worden beleefd als alle betrokkenen zichzelf, hun aard en hun behoeften kennen en hebben geleerd verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Het is net zo belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen wat individueel essentieel en onmisbaar of schadelijk is en dat wat wenselijk, maar niet absoluut noodzakelijk is. Als het bovendien mogelijk is om jezelf en anderen te ontmoeten in een waardevrije houding en tegelijkertijd de gewenste visie, het gemeenschappelijke ideaal en doel in de gaten te houden, dan opent zich de mogelijkheid om individualiteit en gemeenschap te leven.


SvU 8Wat valt er voor ons als individu te leren?

In de vorige eeuw werd eens aan een wijze vrouw gevraagd wanneer het watermantijdperk zou beginnen. Ze antwoordde: "Het begint wanneer mensen hebben geleerd om dienovereenkomstig te leven". Deze verklaring betekent, dat pas wanneer we hebben begrepen hoe we de ware kwaliteiten moeten leven, begint het door velen zo geprezen watermantijdperk. Dan zal het nieuwe bewustzijn geen valstrik worden voor de mensheid. Iedereen die dit pad volgt, levert zijn of haar bijdrage aan de vervulling van deze visie.

In dat verband zijn er verschillende vragen die de moeite waard zijn om te stellen.
 -   Leef je volgens jouw eigenheid en autonomie?
 -   Heb je contact met jouw innerlijke autoriteit en kun je daarop varen?
 -   Welk gedrag van jezelf werkt eerder blokkerend en brengt je vaak in problemen?
 -   Draag je volledige verantwoordelijkheid voor je eigen denken en handelen?
 -   Van wie anders dan jijzelf heb je onterecht verantwoordelijkheden op je genomen?
 -   Leid je een leven dat jou in staat stelt jezelf te ontwikkelen en jouw potentieel te ontplooien? 
 -   Welke afhankelijkheden belemmeren jou om meer jezelf te kunnen zijn en dingen te doen die jou inspireren en vreugde brengen?

We worden wakker geschud door alles wat er in de wereld om ons heen gebeurd. Maar écht ontwaken betekent de beperkingen van de dualiteit en de derde dimensie met ons bewustzijn overstijgen. En dat is een levenslang proces. Het is een illusie dat we zo maar ineens het nieuwe watermantijdperk binnenvallen of dat we vanzelf van een driedimensionaal naar een hoger bewustzijn zullen overgaan!
Ons denken en handelen is diep verstrengeld met de derde dimensie en doorspekt van dualiteit. Het vraagt heel wat innerlijke werk om de dualiteit in onszelf overstijgen. Dat werk begint met zelfreflectie en is een intensieve reis die om overgave en onze totale inzet vraagt.

Vanuit talloze incarnaties zit het diep in ons systeem dat we 'moeten handelen' om te overleven. En dus zijn we het gewend om meteen in actie te gaan om iets aan te pakken, te creëren, te bestrijden of te veranderen. Ons 'verstandige hoofd' heeft goede bedoelingen, maar is voorop gaan lopen, zonder aandacht te hebben voor onze gevoelskant, ons innerlijk weten en onze intuïtie. Deze grote transformatie in onszelf vraagt om ruimte, geduld, eindeloos oefenen en vertrouwen op het 'hogere', of we dat nu god, de kosmos of het spirituele Zelf noemen. Stap voor stap en vooral samen komen we er wel...


*1   Lees ook mijn blogs Saturnus versus Uranus  en  Het Saturnus-Uranus-vierkant van 2021

*2   Vladimir Putin is geboren op 7-10-1952 in het toenmalige Leningrad (59°55' NB, 30°15' OL).
      De tijd die over het algemeen wordt gebruikt is 16:00 lokale tijd (= 13:00 GMT), door Claude Weiss gecorrigeerd naar 16:10 LT,
      maar deze gegevens zijn onzeker. Boris Jeltzin is geboren op 1 maart 1931.

*3   Zelf heb ik Saturnus van verschillende kanten belicht in mijn blogs Saturnus vanuit mythologisch perspectief,
      Saturnus en de mysterieplaneten en Saturnus in de horoscoop.


SvU 9SAMEN - relatiecyclus

Wie in groepsverband wil werken met deze en andere persoonlijke relatiethema's kan meedoen aan een korte intensive van 5 workshopdagen die vanaf 15 oktober om de twee weken in Enschede worden gehouden. Er zijn daarin nog 2 plekken vrij. 
Als je meer wilt weten, vind je onder deze link uitgebreide informatie.


SvU 10Astrologische agenda 2023

De nieuwe astrologische agenda van uitgeverij Hajefa is uit en heeft als thema 'Pluto in waterman'. Je kunt 'm via mijn webshop bestellen.


Tweedehands (astrologie)boeken

Ook vind je in mijn webshop weer een aantal nieuwe tweedehandsboeken, bv. van Martin Schulman, Liz Green en Melly Uyldert. Je vindt ze hier.


Het Lege Midden

Onze online opstellingenapp 'Het Lege Midden' is vernieuwd en uitgebreid met een pagina astrologische symbolen. Hiermee is het mogelijk naast gewone (familie)opstellingen ook planeetopstellingen te doen. De beide sets kunnen ook gecombineerd worden en zo kun je bv. een opgestelde moeder voorzien van een Mars- of Neptunus-symbool.
Nieuwsgierig? Je kunt de app zelf uitproberen! Volg deze link en klik vervolgens op demoversie.


SAMEN onderweg

Voor kleine groepjes van drie tot maximaal 6 deelnemers bieden we de online intensive 'SAMEN onderweg' aan: In 4 wekelijkse sessies een maand lang intensief uitwisselen over persoonlijke thema's en deze m.b.v. de app 'Het Lege Midden' met ons en elkaar onderzoeken en uitdiepen. Onder deze link vind je alle informatie.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.