Venus en Mars maken momenteel een conjunctie met elkaar, maar het is geen conjunctie die je in de efemeride zult terug vinden. Vlak voor de conjunctie exact wordt trekt Venus terug en wordt de afstand tussen beide planeten weer groter. We moeten wachten tot 5 februari 2024 tot hun samenstand een feit wordt.
Laten we eens kijken hoe dat komt en een nadere blik werpen op Venus-Mars-conjuncties.

VMc 01VMc 02

Wie alle Venus-Mars-conjuncties van de afgelopen 40 jaar op een rijtje zet, moet tot de conclusie komen, dat de tijd tussen twee opeenvolgende conjuncties volkomen willekeurig lijkt: soms 2 maanden, vaak bijna 2 jaar met uitschieters naar 18 dagen en naar ruim 2½ jaar.
Ook de graadposities in de dierenriem lijken willekeurig: deels is de volgende Venus-Mars-conjunctie 5 tot 6 tekens verder in de dierenriem, deels een half teken terug in de dierenriem, en ook hierin lijkt geen systeem te zitten.
Toch is er wel degelijk een vast patroon in de Venus-Mars-conjuncties, als we de positie van de Zon erbij betrekken.
Er zijn 5 verschillende types te onderscheiden.

Vrijwel precies om de 6 jaar en 5 maanden valt een Venus-Mars-conjunctie samen met de Zon. Dat wil zeggen: er is in een kort tijdsbestek sprake van een Zon-Venus-conjunctie, een Zon-Mars-conjunctie en een Venus-Mars-conjunctie. De data daarvan zijn in de tabel geaccentueerd. Ik noem deze Venus-Mars-conjuncties type 1.
Daar tussenin vinden andere Venus-Mars-conjuncties plaats, die echter niet allemaal in de tabel zichtbaar zijn. Dat vraagt natuurlijk om nadere uitleg.

Bij de Venus-Mars-conjunctie die volgt op Zon-Venus-Mars-conjuncties staat de Zon ongeveer 1 teken vóór de conjunctie. Ik noem deze Venus-Mars-conjuncties type 2. Voorbeeld: de Venus-Mars-conjunctie van 13-07-2021 viel op 19°49' leeuw. Op dat moment stond de Zon op 21°23' kreeft.
Bij de Venus-Mars-conjunctie voorafgaand aan Zon-Venus-Mars-conjuncties staat de Zon ongeveer 1 teken ná de conjunctie. Ik noem deze Venus-Mars-conjuncties type 5. Voorbeeld: de eerstvolgende Venus-Mars-conjunctie van dit type is op 22-02-2024 en valt op 6°58' waterman. De Zon staat op dat moment op 3°09' vissen.
Alle conjuncties van type 2 en 5 staan vermeld in de tabel.
De opvolgende Venus-Mars-conjuncties van type 2 en die van type 5 vallen, net als de Zon-Venus-Mars-conjuncties (type 1) ook vrijwel exact om de 6 jaar en 5 maanden.

Tussen type 2 en type 5 vallen nog 2 Venus-Mars-conjuncties.
Deze vinden plaats aan het eind van of net na de retrograde periode van Venus (type 3) of net vóór of aan het begin van een retrograde periode van Venus (type 4). Voor deze types conjunctie betekent dat, dat ze door de richtingsverandering van Venus altijd tweevoudig zijn. Of ze worden net niet exact en komen dus niet voor in de lijst van conjuncties.
In de tabel zie je in de laatste kolom van welk type Venus-Mars-conjunctie er sprake is.

Hieronder is dit schematisch weergegeven, eerst voor de Venus-Mars-conjunctie type 3 en daaronder voor type 4. De gele lijn geeft de beweging van de Zon aan, de rode de beweging van Mars en de groene die van Venus. Elk vakje horizontaal is 1 teken, elk vakje verticaal is 1 maand.

VMc 03
Als Venus aan het eind van een retrograde periode weer direct gaat lopen, is haar snelheid nog laag, zodat Mars haar in kan halen. Pas als Venus weer op haar normale snelheid is, haalt zij Mars weer in. De twee blauwe stippen in het voorbeeld geven de exacte conjuncties aan. Voorbeeld: de laatste twee Venus-Mars-conjuncties waren in februari en maart 2022. Nadat Venus op 28 januari 2022 weer direct was gaan lopen, was de snelheid van Mars zo veel groter, dat hij Venus inhaalde op 16 februari op 16°53' steenbok. Op 24 februari was de snelheid van Venus weer zo ver toegenomen dat deze gelijk was aan die van Mars. Vanaf dat moment begon Venus Mars weer in te halen en passeerde hem op 6 maart 2022. Beide planeten waren nog geen uur eerder naar waterman gegaan en deze conjunctie viel op 0°02' waterman en nagenoeg samen met een conjunctie met Pluto. In mijn blog 'De dans van Venus rond Pluto en Mars' ben ik uitgebreid op deze conjuncties ingegaan.

In het tweede voorbeeld is de snelheid van Venus na haar retrograde periode al weer zodanig toegenomen dat zij Mars voor blijft en hij haar net meer niet kan inhalen. Er is dan wel sprake van een conjunctie, omdat beide planeten binnen een bepaalde orb komen, maar de conjunctie wordt niet exact. Voorbeeld: dit zagen we gebeuren tussen de Venus-Mars-conjuncties van 10-05-2002 en 5-12-2004. Mars naderde Venus tot 0°47' voor Venus zich door haar toenemende snelheid weer van Mars ging verwijderen.

VMc 04 

Als Venus Mars ingehaald heeft vlak voordat zij retrograde gaat lopen, kan Mars haar opnieuw inhalen, omdat de snelheid van Venus in aanloop naar haar retrograde periode steeds verder afneemt tot zij stilstaat.

Er is dan sprake van twee Venus-Mars-conjuncties kort na elkaar. Een voorbeeld hiervan zagen we in 2010: Op 20 augustus van dat jaar haalde Venus Mars in op 13°35' weegschaal. Omdat Venus retrograde ging lopen begon de snelheid van Venus af te nemen en vanaf 14 september liep zij langzamer dan Mars. Deze planeet haalde op zijn beurt Venus weer in op 3-10-2010. Op 8 oktober stond Venus stil en ging zij retrograde lopen.

In het tweede voorbeeld is de snelheid van Venus voor zij retrograde gaat lopen al zodanig afgenomen, dat zij Mars niet meer kan inhalen. Er is dan wel sprake van een conjunctie, omdat beide planeten binnen een bepaalde orb komen, maar de conjunctie wordt niet exact. Voorbeeld: dit gebeurde eveneens tussen de Venus-Mars-conjuncties van 10-05-2002 en 5-12-2004. Venus naderde Mars tot 4°32' voor haar snelheid zodanig was afgenomen, dat de afstand tussen Venus en Mars weer groter werd.

In de tabel is te zien dat tussen de Venus-Mars-conjunctie van 12-09-2008 (type 2) en 23-05-2011 (type 5) zowel in 2009 (type 3) als in 2010 (type 4) twee Venus-Mars-conjuncties kort na elkaar vallen.

Maar tussen 10-05-2002 (type 2) en 12-05-2004 (type 5) wordt geen van beide conjuncties van type 3 en type 4 exact. Dat verklaart natuurlijk ook de lange tijd van meer dan 2½ jaar zonder Venus-Mars-conjuncties.
In de tabel zie je in de laatste kolom van het type Venus-Mars-conjunctie er sprake is.

Nog even terug naar de type 1 Venus-Mars-Zon-conjuncties.

Een Venus-Mars-Zon-conjunctie bestaat in feite uit 3 conjuncties, te weten Zon-Venus, Venus-Mars en Zon-Mars. Hoe dichter deze drie conjuncties bij elkaar vallen, hoe kleiner de orb.

In het patroon dat door de eeuwen heen zichtbaar wordt, valt op dat de orbs van deze drievoudige conjuncties in de 20e eeuw steeds kleiner worden. In de 21e eeuw worden ze weer groter. Het keerpunt ligt in 1993/94. Dit valt nagenoeg samen met de Uranus-Neptunus-conjunctie.

In de bijgaande tabel kun je dat goed zien.

In het patroon van de verschillende soorten conjuncties, zoals hierboven beschreven als type 1, 2, 3, 4 en 5, komt het in de 20e eeuw regelmatig voor dat van de tweevoudige conjuncties type 3 net niet exact wordt, terwijl dat in de 21e eeuw juist type 4 is die net niet exact wordt. De kentering valt tussen 2002 en 2004, waar twee achtereenvolgende bijna-conjuncties plaatsvonden.
Daarom is de tijd tussen de conjunctie van mei 2002 en de volgende in december 2004 met ruim 2½ jaar beduidend langer dan gewoonlijk. De conjunctie op 10 mei 2002 was op 18° v. De conjunctie van 5 december 2004 was op 17° C. In de tijd ertussen vinden twee bijna-conjuncties plaats in… C en v.

Samenvattend kunnen we stellen dat er in de decennia rond de eeuwwisseling een kentering in het spel tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten heeft plaatsgevonden, waarbij in de Venus-Mars-relatie het accent aan het verschuiven is van de mannelijke naar de vrouwelijke kant. Dit past bij collectieve ontwikkelingen van de laatste decennia, zoals vrouwenrechten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, #Metoo, meer economische zelfstandigheid voor vrouwen, gelijke kansen, gelijke beloning, emancipatie en vrijheid.

Ook op collectief niveau wint het vrouwelijke principe aan betekenis: De natuur en het milieu en daarmee de zorg voor moeder aarde worden steeds belangrijker. In de geneeskunde wint de holistische visie terrein en ook in de wetenschap en politiek zijn dergelijke ontwikkelingen waar te nemen. Het wordt steeds meer zichtbaar dat niet alleen een sterke wil, daadkracht en een mentale benadering ‑ alle mannelijke principes ‑ tot het beoogde doel leiden. In veel gevallen worden juist ook vrouwelijke benaderingswijzen als geduld, afwachten, gas terugnemen, aanwezig zijn en verbeeldingskracht gevraagd. En het blijkt dat juist deze kwaliteiten tot oplossingen leiden, vaak tot verbazing van de betrokkenen. Hoewel vandaag de dag een vrouwelijke benadering ook vaak afgewezen en bekritiseerd wordt, kan dat ook gezien worden als een tijdelijke tegenreactie op de tegenwoordige ontwikkelingen. Gezien vanuit een holistisch perspectief is dit overigens volkomen normaal.

Bekijk hier het schematische overzicht van alle Venus-Mars-conjuncties in 6 jaar en 5 maanden.


Lees meer over de inhoudelijke betekenis van deze drievoudige Venus-Lilith-conjunctie mijn blog 'De Venus-Mars-conjunctie en de rol van Lilith'.