Pluto wat 1Op 23 maart 2023 gaat Pluto voor het eerst sinds het eind van de 19e eeuw naar waterman. Aan de vooravond van deze eerste overgang wil ik een duik nemen in de geschiedenis en onderzoeken wat er in voorgaande periodes is gebeurd om zo een beeld te krijgen van de thema's en mogelijke uitwerking van de voor ons liggende periode met Pluto in waterman.

Telkens als een planeet een nieuw teken binnengaat, begint er een nieuwe fase in de ontwikkelingen die met deze planeet en dit teken samenhangen. Dat geldt zeker voor de langzame planeten, die nauw samenhangen met wat er op maatschappelijk gebied gebeurt. Het teken waarin Pluto zich bevindt, markeert generatiethema's die diep doorwerken in de samenleving. Het brengt opschudding en een diepe transformatie teweeg in zaken die verband houden met het teken.

Door de elliptische baan van Pluto beslaan deze periodes in de geschiedenis tussen de 12 en 31 jaar. In 2008 kwam Pluto in steenbok en een wereldwijde crisis brak uit. Sindsdien zijn we getuige geweest van enorme onrust in het politieke en economische spectrum. Nu staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk waarin de fundamenten van technologie, energie, milieu en duurzaamheid en sociale omgang de wereldgemeenschap op nieuwe manieren zal opschudden.

De laatste drie tekens van de dierenriem - steenbok, waterman en vissen - staan bekend als collectieve tekens. Ze worden geassocieerd met brede concepten die onpersoonlijk zijn. Met Pluto, vertegenwoordiger van omwenteling en wedergeboorte, die door deze laatste sector van de dierenriem beweegt, zullen ontwikkelingen globaal zijn en wij zijn allen deelgenoot in dit proces, of we ons daar nu bewust van zijn of niet.

Om een beter beeld te krijgen van thema's die zich kunnen aandienen en wat ons mogelijk te wachten staat, is het zinvol een blik in de geschiedenis te werpen, bv. naar de laatste keren dat Pluto door waterman liep. Hieronder eerst een overzicht van de tekenwisselingen van Pluto naar waterman, om te beginnen van de komende jaren, daarna die van de vorige keer en van de keer daarvoor.

In de tabel zie je achter elkaar de datum waarop Pluto naar waterman gaat, gevolgd door de datum en graad waarop hij retrograde gaat lopen. Dan volgen de datum waarop hij - retrograde - weer teruggaat naar steenbok, dag en graad waarop hij weer direct gaat lopen en op de volgende regel de datum waarop hij voor de tweede keer naar waterman gaat. Dan weer dag en graad van retrograde gaan lopen, terugkeer in steenbok, dag en graad van weer direct gaan lopen, de definitieve intrede in waterman en de datum dat hij waterman voor het eerst weer verlaat en naar vissen gaat.
Op de laatste regel is te zien dat Pluto nog een keer terugkomt in waterman, voordat hij definitief naar vissen gaat. In de 18e en 16e eeuw gebeurde dat twee keer.
In de laatste twee kolommen kun je aflezen hoeveel dagen Pluto in de betreffende periode in waterman was en hoeveel dagen hij terugkeerde naar steenbok.
Op de onderste regels zie je het totaal aantal dagen (jaren) van Pluto in waterman en van het aantal dagen (jaren) van de eerste intrede tot de laatste uittrede van Pluto in waterman.


Pluto waterman 21 eeuw tabel


Pluto waterman 18 eeuw tabel


Pluto waterman 16 eeuw tabel


De laatste keer dat Pluto aan het eind van de 18e eeuw door de waterman trok, kwam het Franse volk in opstand tegen hun extravagante en dictatoriale monarchie en bestormde het op 14 juli 1789 de Bastille, waarmee de Franse Revolutie begon. Tussen 1788 en 1794 bevond de net ontdekte planeet Uranus zich in leeuw, precies in oppositie met Pluto, een duidelijk signaal voor het einde van de absolute macht van koningen en andere gezaghebbers. Het volk (waterman) projecteerde de repressie (Pluto) terug op de machthebbers. 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap' was de slogan van de revolutie. De Franse adel verloor al zijn privileges en werd uiteindelijk gewoon afgeschaft. De koning werd gevangen genomen en er begon een bloedige vervolging van zijn aanhangers.
Toen de monarchie door de Nationale Conventie, zoals het nieuwe parlement genoemd werd, afgeschaft en de republiek uitgeroepen werd, werd de koning naar de guillotine gevoerd en op 21 januari 1793 onthoofd. De Franse Revolutie woekerde voort en er ontstond een waar schrikbewind. Het christendom werd verboden en talloze priesters en bisschoppen werden vermoord. Zelfs de christelijke kalender werd vervangen door een geheel nieuwe. Onder leiding van Robespierre werden steeds meer mensen naar het schavot gebracht en vermoord. De kritiek op hem werd steeds luider, terwijl de executies gewoon doorgingen. Met de moord op de Martelaressen van Compiègne sloegen de stoppen door en Robespierre werd zelf met een groot deel van zijn aanhangers in 1794 onthoofd. Pas toen Napoleon Bonaparte als keizer de Rooms-Katholieke kerk weer toestond, eindigde het antichristelijke geweld en door de militaire successen in het buitenland, kwam in 1795 de Franse Revolutie tot stilstand.

Pluto wat 2Pluto wat 3Ook in de Verenigde Staten van Amerika werd een onafhankelijkheidsoorlog gevoerd. Hoewel de officiële proclamatie van onafhankelijkheid - uitgeroepen door 13 Britse koloniën op 4 juli 1776 - plaats­vond met Pluto nog net in steenbok, moest er daarna nog jaren oorlog gevoerd worden om de onafhankelijkheid van het toenmalige grootste koloniale heersende Britse Rijk definitief te bekrachtigen. Pas toen de Fransen en Spanjaarden zich met de onafhankelijk­heidsoorlog gingen bemoeien en andere Britse koloniën in het Caraïbisch gebied en Midden-Amerika veroverden, kon de strijd uiteindelijk in 1783 beslecht worden. Overigens staat Pluto in de horoscoop van de Verenigde Staten op 27°33' steenbok en maakt dit land in 2022 zijn Pluto-return door.

Ook in Rusland bracht Pluto radicale sociale veranderingen. Catharina de Grote kwam in 1762 aan de macht toen Pluto nog in steenbok was. Ze arrangeerde een staatsgreep tegen haar man Peter III en claimde de macht. Maar eerst moest zij afrekenen met Poegatsjov, die een opstand tegen haar begon. Zij liet de opstand genadeloos neerslaan, arresteerde Poegatjov en liet hem in Moskou publiekelijk executeren. Catharina werd een gepassioneerd pleitbezorger voor onderwijs, kunst en mensenrechten. Ze regeerde Rusland tot 1796 gedurende de hele periode van Pluto in waterman.

En in de Nederlandse Republiek verzetten de anti-orangistische regenten zich tijdens de patriottentijd (1781-1787) tegen het eigengereide bestuur van de stadhouder Willem V. Verlichtingsideeën maakten de geesten rijp voor verandering. De Verlichting stelde de rede tegenover de traditie en ging uit van de volkswil. Het absolutisme, waarbij een vorst regeerde op basis van een goddelijk recht, verwierpen de meeste Verlichtingsdenkers als irrationeel.


Uranus

Nieuw botst met oud als Pluto door waterman beweegt. In 1781, met Pluto in waterman, werd uit het niets de planeet Uranus ontdekt, die de kosmologie voorgoed veranderde. Vanwege hun symbolische overeenkomsten is Uranus door veel astrologen aangenomen als de heersende planeet van waterman en werd de traditionele Saturnus naar de achtergrond verwezen. Afgezien van zijn onverwachte ontdekking en zijn ongebruikelijke rotatie, komt de symboliek van Uranus ook overeen met het tijdbeeld in de geschiedenis, een tijd van radicale sociale onrust, de Eerste Industriële Revolutie, de Franse Revolutie en de Amerikaanse Onafhankelijkheid, die de samenleving voorgoed hebben getransformeerd.

Pluto wat 4Een planeet die op een bepaald tijdstip te voorschijn komt, heeft daarvoor zijn baan in het onbekende getrokken. Hij was er wel, maar niemand wist het. Op een dag wordt hij voor de eerste keer door de mens waargenomen; hij wordt ont-dekt. Hij gaat een drempel over van onzichtbaar naar zichtbaar.
Uranus deed dit op 13 maart 1781 tussen 10 en 11 uur 's avonds.
Als we het midden hiervan als 'geboortetijd' nemen, ontstaat het volgende beeld:

De Ascendent - dat wat de tijd uit zichzelf heeft afgezonderd, waardoor dit nieuwe planeetbeeld als spiegel voor de innerlijke werkelijkheid van de mens zichtbaar moest worden - is schorpioen: de onderwereld. Direct daarop staat de Maan, die uiteraard ook deel is van dit afzonderingsproces, het vrouwelijke: De ziel is gevangen in de onderwereld en maakt haar gevangenschap bekend.
De heer van de Ascendent, die nadere informatie geeft over dit gebeuren, staat in het derde huis in waterman: zij maakt het probleem van de gevangen ziel bekend en zoekt nieuwe contacten om zich in vrijheid opnieuw te kunnen gaan verbinden. < br> Uranus, om wiens horoscoop het hier gaat staat in tweelingen in het achtste huis en is heer van vier:
Er is een zielstoestand ontstaan, die niet meer door de zeven antieke planeten kan worden omvat. Een historisch nieuw gegeven, dat om een nieuwe aanpak vraagt: de bevrijding van de ziel uit haar gevangenschap.
En uiteraard ontstond er direct een bevrijdingsbeweging: acht jaar later volgde de Franse Revolutie.


De 16e eeuw

Een eerdere, maar even radicale herziening van het zonnestelsel vond plaats 238 jaar voordat Uranus werd ontdekt, toen Pluto zich ook in waterman bevond. In 1543 zette Copernicus voor het eerst zijn bevindingen op papier dat de zon en niet de aarde het centrum van het zonnestelsel was. Copernicus stierf op 15 oktober 1543 en kort voor zijn dood publiceerde hij zijn ideeën over de heliocentrische aard van het zonnestelsel, 'De Revolutionibus Orbium Coelestium' ('Over de omwentelingen van de hemelse sferen'). Zijn boek bracht een revolutie teweeg in het toenmalige denken. Natuurlijk waren er veel tegenstanders, net zoals er tegenwoordig mensen zijn die de realiteit van klimaatverandering ontkennen.

Een andere thema uit die tijd was de protestantse reformatie die zich over Europa verspreidde, die de macht van de rooms-katholieke kerk behoorlijk ondermijnde. De Reformatie begon met Pluto in steenbok toen deze in januari 1518 een conjunctie maakte met Saturnus. Dat was kort na het moment waarop Maarten Luther zijn stellingen tegen de aflatenhandel aan de kerkdeur van Wittenberg had bevestigd. Dank zij de drukpers werden deze al gauw vertaald en verspreid in heel Europa. Mensen die voorheen bang waren om zich uit te spreken tegen de macht en corruptie van de kerk, creëerden hun eigen systeem van geloven en naast Maarten Luther ontpopten ook de Zwitserse Huldrych Zwingli, de Franse Johannes Calvijn en de Schotse John Knox zich tot de grote hervormers van de katholieke kerk. Met Pluto in waterman waren de uiteindelijke gevolgen van deze revolutionaire krachten verstrekkend.

Aan het begin van Pluto's reis door waterman in 1532 tartte ook Hendrik VIII het gezag van Rome. Hij brak na een conflict over de scheiding van zijn eerste vrouw, Catherina van Aragon, met de Roomse kerk en scheidde zich af met de Kerk van Engeland, de Anglicaanse Kerk, waar hij zichzelf aanstelde als het hoofd. Tegenstanders die zich verzetten werden gevangen genomen en terecht gesteld. Vervolgens begon hij met het ontbinden van de kloosters in Engeland, Wales en Ierland (1536-41), waarbij hij zich hun bezittingen en inkomsten toe-eigende.
In januari 1547 stierf Hendrik VIII. Hij werd opgevolgd door zijn toen pas 9-jarige zoon Edward VI, die de agenda van religieuze hervormingen die door zijn vader was geïnitieerd versnelde, ondanks dat hij nog maar een jongenskoning was. Zo werd in 1549 het eerste Engelse gebedenboek geïntroduceerd, wat misschien niet zo belangrijk lijkt, maar in die tijd een radicale verandering was.
In 1553 stierf Edward, en na de nodige schermutselingen werd Maria I koningin. Zij probeerde het Rooms-katholieke geloof weer terug te brengen en zocht steun bij Spanje door met Philips II te trouwen. Ondertussen begonnen hevige vervolgingen van de protestanten, wat haar de bijnaam 'Bloody Mary' opleverde. Omdat zij geen kinderen had, werd zij na haar dood opgevolgd door haar protestantse halfzus Elizabeth I.


De signatuur van de komende overgang van Pluto naar waterman

Zoals we kunnen zien, is waterman origineel, principieel, vooruitstrevend en experimenteel in zijn manier van doen en laten. Wetenschappelijke innovatie staat hoog op de agenda. Originaliteit en logica gaan hand in hand om nieuwe uitvindingen voort te brengen. Waterman heeft altijd een oog op de toekomst. Met Pluto in dit teken is er een tendens naar decentralisatie, aangezien groepen en gemeenschappen de intentie hebben macht van individuen terug te vorderen, krachten bundelen en zich verbinden in netwerken om kennis en hulpbronnen te delen. Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer waarde krijgt.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat we met de doorgang van Pluto in waterman aanzienlijke maatschappelijke, politieke en sociale veranderingen kunnen verwachten, die echter niet zonder slag of stoot tot stand komen. Er ontstaat een tweedeling: degenen die het systeem volgen en trouw blijven en degenen die ertegen in opstand komen. Er moet steeds eerst een flinke strijd worden geleverd met oude normen, waarden, systemen en machthebbers. Bovendien begint de strijd al jaren voordat Pluto daadwerkelijk naar waterman gaat. Ook in deze tijd zien we dat gebeuren. In een volgende blog wil ik kijken in welke astrologische context dat momenteel gebeurt.


Naar het volgende deel