We staan aan de vooravond van de eerste verkenning van Pluto in waterman. Zojuist heeft Saturnus, die ruim 2 jaar door dit teken heeft gelopen het teken waterman verlaten en is naar vissen gegaan. Hij heeft het teken verkend en draagt zijn opgedane ervaringen nu over aan Pluto die er op zijn manier mee verder zal gaan en ongetwijfeld nog vele andere watermanthema's aan de kaak zal stellen.
De geschiedenis heeft ons geleerd dat we met de doorgang van Pluto in waterman aanzienlijke maatschappelijke, politieke en sociale veranderingen kunnen verwachten, die echter niet zonder slag of stoot tot stand komen. Er moet steeds eerst een flinke strijd worden geleverd met oude normen, waarden systemen en machthebbers. Bovendien begint de strijd al jaren voordat Pluto daadwerkelijk naar waterman gaat. Ook in deze tijd zien we dat gebeuren.
Opvallend is dat een transit van deze planeten door waterman - het teken dat we misschien wel associëren met de veelbesproken 'age of aquarius', een nieuw tijdperk waarin alles beter wordt - helemaal niet zo lieflijk en vriendelijk is als we wel zouden willen. Watermanwaarden als vrijheid, gelijkheid, broeder- en zusterschap, respect, duurzaamheid, individualiteit en onafhankelijkheid zijn bij lange na niet vanzelfsprekend en moeten soms zwaar bevochten worden...

Dit heb ik in mijn blog Pluto in 1 uitgebreid besproken.


De voorgeschiedenis

Pluto wat 5Tegelijk met de intrede van Pluto in steenbok in 2008 zijn we in een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis terechtgekomen. Het werd al snel duidelijk dat er op vele maatschappelijke gebieden misstanden waren, die om aandacht en verandering vroegen.
Nog hetzelfde jaar maakte Saturnus een oppositie naar Uranus, waarmee de toon werd gezet van een conflict tussen 'het oude' en 'het nieuwe'.
Door de tekenwisseling van Saturnus eind 2009 verdween de oppositie tijdelijk, maar er kwam direct een vierkant met Pluto voor in de plaats: Een strijd tussen 'het oude' en 'de ondermijning daarvan' zelf. Met een korte onderbreking in april-mei 2010, waarin de Saturnus-Uranus-oppositie nog even terugkwam, was dit vierkant tot minstens halverwege 2011 actief.
Intussen was - na een kort voorproefje van 2½ maand in 2010, waardoor van eind juli tot half augustus een krachtig T-vierkant tussen de drie genoemde planeten ontstond, waar ook Jupiter aan meedeed - Uranus ook van teken gewisseld en vanaf dat moment begint een periode van een jaar of 8 waarin het vierkant tussen Uranus en Pluto actief en zeven keer exact was.


2010-2014: De strijd is begonnen

Dit uitgaande vierkant was het eerste in de ± 140-jarige Uranus-Pluto-cyclus die halverwege de 60-er jaren is begonnen. Deze tijd kennen we als revolutionair: protestjaren waarin enerzijds veel gedemonstreerd werd, tégen misstanden en de gevestigde orde, vóór vrede en gelijke rechten, anderzijds veel geëxperimenteerd werd, met drugs, alternatieve woonvormen en wetenschap, wat o.a. een enorme technologische vooruitgang, zoals televisie, koelkast, wasmachine en auto, met zich meebracht.

Het uitgaande vierkant van deze cyclus is een fase die gepaard gaat met radicale paradigmaverschuivingen, met politieke revoluties en de - soms ontwrichtende - doorbraak van nieuwe technologieën. En dus wordt de kernperiode van 2011 - 2017 gekenmerkt door massademonstraties en politieke omwentelingen, evenals door nieuwe technologieën zoals smartphones of 3D-printers.

Een centrale gebeurtenis in deze fase was de Arabische Lente. De Uranus-Pluto conjunctie van de jaren 1960 had bevrijding van de koloniale heersers naar het Afrikaanse continent gebracht. Maar zoals zo vaak het geval is in jonge democratieën, werden machtsmisbruik en totalitaire regimes al snel orde van de dag. De Arabische Lente wilde een substantiële omslag brengen in de richting van vrijheid, democratie en mensenrechten. Dictators werden verdreven (of bleven zitten en veroorzaakten een burgeroorlog) en uiteindelijk creëerde dit een machtsvacuüm, dat al snel werd opgevuld door reactionaire bewegingen zoals 'Islamitische Staat' (IS). Een enorme vluchtelingengolf was het gevolg. Hoewel de exacte vierkanten inmiddels voorbij zijn, heeft dit Uranus-Pluto-vierkant ook nog een aanzienlijke invloed gehad in de jaren erna (5° orb tot begin 2018 en 10° orb tot in 2020).


2015-2017: De chaos na de strijd

Eind 2014 begon een vierkant tussen Saturnus en Neptunus en heeft gaandeweg de Uranus-Pluto-thema's naar de achtergrond verdrongen. Door de enorme vluchtelingenstromen werden bestaande structuren, zekerheden, wetten en ordeningen (Saturnus) uitgehold, geïnfiltreerd, doorlaatbaar of opgelost (Neptunus). Een collectieve onzekerheid is het gevolg: irrationele angsten, het gevoel de grond onder je voeten te verliezen of de boot te missen. Omdat dit vierkant zich afspeelde tussen de twee 'religieuze' tekens boogschutter en vissen, worden ook geloofsthema's manifest. Een uitwas daarvan was de terroristische aanslag op Charlie Hepdo. Plotseling was de religieuze strijd van islamitische extremisten niet langer nieuws uit verre landen, maar midden in Europa.
In de nazomer van 2015 domineerden de positieve beelden van een behulpzame welkomstcultuur nog: "Wir schaffen das!" (Neptunus in oppositie met de optimistische, genereuze Jupiter), maar toen dit aspect verdween en Saturnus half september boogschutter betrad, is de stemming omgeslagen en begon Saturnus muren en obstakels voor vluchtelingen op te werpen. Wat begon in de Arabische Lente (Uranus-Pluto) wordt 'chaos na de revolutie' onder Saturnus-Neptunus.

Saturnus vierkant Neptunus is ook een tijd van schandalen die het vertrouwen in de bestaande orde (Saturnus) permanent verzwakken (Neptunus). Zo hebben we in deze periode kennisgemaakt met Volkswagen en de sjoemelsoftware, de Ashley-Madison-hack, de privacyschendingen door Facebook, WhatsApp en Huawei of de Griekse schuldencrisis, om er een paar te noemen. En zo werden de hoop en de geest van optimisme van de revolutionaire jaren gaandeweg verdampt. Uitputting, desoriëntatie, onzekerheid en collectieve katerstemming presenteerden de rekening na het grote feest. Vanuit macroperspectief heeft Saturnus-Neptunus als doel om de verstarde structuren weer doorlaatbaar te maken voor nieuwe dingen en ze op te schonen.


2018-2021: Het ontstaan van een nieuwe orde

Met de intrede van Saturnus in steenbok in december 2017 begon het voorspel van de Saturnus-Pluto-conjunctie. Onnodige ballast wordt afgeworpen. Diversiteit van meningen is voorbij. Saturnus en Pluto grijpen in met een ijzeren vuist, desnoods met pijnlijke ingrepen, ascetische ontberingen en strenge wetten. Ze gaan er niet over in discussie. Ze bepalen. Zo nodig worden externe vijandbeelden uitvergroot of gecreëerd om tegen te strijden, wat helpt om het volk in het gareel te krijgen en een harde koers uit te zetten. En het gezag kreeg corona in de schoot geworpen om de eigen belangen te versterken het volk verder te 'manipuleren'.

Na de grote meervoudige conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter in 2020 1) die algemeen wordt beschouwd als het kantelpunt in een mondiale politieke, economische, sociale en culturele crisis, is Saturnus vooruitgesneld en kwam op 22 maart 2020 voor een eerste verkenning in de waterman. Nadat hij nog een klein half jaar weer terug in steenbok is geweest, kwam hij vervolgens samen met Jupiter op 21 december 2020 definitief in de waterman. Deze nieuwe 20-jarige Jupiter-Saturnus-cyclus begon op 0°29' waterman en was daarmee ook de definitieve overgang van dit planetenpaar van het aarde- naar het luchtelement. Deze belangrijke vertegenwoordigers van maatschappelijke stromingen gaven daarmee een duidelijk signaal af voor een nieuwe waterman-agenda. Zie mijn blog 'Met vallen en opstaan naar het watermantijdperk'.
Saturnus is nog in waterman gebleven tot 8 maart 2023, vlak voor het moment dat Pluto dit teken voor de eerste keer zal betreden. Het is Pluto's taak, ons een spiegel voor te houden en politieke doelstellingen te herformuleren naar een meer principiële, progressieve en vooruitstrevende agenda.

Ook Venus en Mars hebben van zich laten horen in twee krachtige conjuncties, enkele weken na elkaar, waarvan de tweede op 6 maart 2022 was op 0°02' waterman, enkele dagen nadat ze beide een conjunctie met Pluto hadden gemaakt, en precies op de plek waar ruim een jaar ervoor Jupiter en Saturnus hun con-junctie vormden. Deze Venus-Mars-cyclus is werkzaam tot de volgende Venus-Mars-conjunctie in febru-ari 2024. En omdat die eveneens in waterman plaatsvindt, zal de werking zeker nog tot januari 2026 aan-houden. Dat is gedurende het gehele proces van Pluto naar waterman.

Met deze drie gegevens, Jupiter-Saturnus op 0° waterman, Venus-Mars op 0° waterman en Pluto naar waterman hebben we binnen een paar jaar tijd een duidelijke en krachtige impuls tot vernieuwing en verandering op het persoonlijke, relationele vlak (Venus-Mars), het maatschappelijke, sociale vlak (Jupi-ter-Saturnus) en op wereldwijd collectief niveau (Pluto). Onze persoonlijke relaties, hoe we omgaan met elkaar in ons dagelijks leven, onze maatschappelijke ambities, en de mondiale politieke agenda, elk as-pect van het leven lijkt klaar voor een grondige herziening.
Natuurlijk is er altijd de tegenkracht. Met Pluto aan het eind van steenbok zien we het streven naar het behoud van macht extreem toenemen en worden machtsmisbruik, geweld en oorlog als middel daartoe niet geschuwd. De strijd tussen het oude (Saturnus) en het nieuwe (Uranus) werd astrologisch haarfijn weerspiegeld in het drievoudige vierkant tussen deze beide planeten in 2021 en de herfst van 2022.


Saturnus in waterman als platform voor Pluto in waterman

Pluto wat 6Pluto en Saturnus hebben in hun betekenis sterke parallellen. Zo hebben beide te maken met de dood en het einde der dingen. In de traditionele westerse astrologie, die geldig was tot de ontdekking van de 'collectieve' planeten, was Saturnus de laatste planeet vanwege zijn verste baan. Hij werd daarom de 'wachter op de drempel' naar de spirituele wereld genoemd. Hij regeerde onvoorwaardelijk over het 'lot', en hij verscheen als 'Magere Hein' met een zandloper, die bepaalt wanneer iemands levenstijd is verstreken. Talloze verhalen vertellen hoe onweerlegbaar zijn beslissingen waren voor de mensen van vroegere tijdperken.

Inmiddels is Saturnus niet langer de langzaamste planeet in ons zonnestelsel. Deze rol wordt al bijna 100 jaar toegekend aan Pluto, die in 2006 door astronomen weliswaar tot 'dwergplaneet' werd gedegradeerd, maar astrologen trekken zich daar niets van aan. Mythologisch regeert Pluto (Hades) over de onderwereld, waarin zielen na de dood terechtkomen.
Pluto belichaamt een ander bewustzijn dan dat van Saturnus. Terwijl Saturnus uitdrukking is van een lineair bewustzijn dat een begin en een einde veronderstelt (een visie die voortkwam uit het concept van monotheïstische religies, vooral zichtbaar in het vroege Jodendom), gaat Pluto verder terug naar de denkbeeldige wereld van cyclisch bewustzijn. In dit concept is er geen begin en geen einde, maar zijn er alleen cyclische processen, waarin er periodiek een nieuwe ontwikkeling volgt op een veranderd bewustzijnsniveau. Het idee dat hiermee samenhangt, komt voort uit een bewustzijn waarin er geen definitieve dood bestaat, omdat wat Moeder Aarde in de wereld heeft gebracht, onvermijdelijk ooit weer naar haar terugkeert. Een verwante visie kennen we vandaag de dag in het idee van reïncarnatie. Volgens deze leer is niet het ik (ego) de constante, maar de ziel die door verschillende incarnaties gaat.

Beide planeten hebben ook te maken met autoriteit en gezag. Saturnus is van beide de meest praktische. Hij geeft structuren en kaders aan, bepaalt regels, draagt verantwoordelijkheid en kan belonen en straffen. Een kind heeft Saturnus nodig in de vorm van ouders, die bescherming bieden door regels te stellen, verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van het kind, zolang dat nodig is en leren wat goed en fout is.
Het gezag van Pluto is van een andere orde. Hij bezit macht en kan daarmee invloed uitoefenen op een gehele gemeenschap. Hij kan zijn macht gebruiken om te confronteren en te transformeren, maar ook om te manipuleren en onderdrukken.

Saturnus en Pluto hebben ook gemeen dat ze 'schaduwplaneten' worden genoemd. Over het algemeen worden ze zodanig van elkaar onderscheiden dat Saturnus als een 'persoonlijke schaduw' wordt beschouwd, terwijl Pluto de kenmerken heeft van een 'collectieve schaduw'. Dit kan zo worden geïnterpreteerd dat Saturnus in de horoscoop aangeeft wat er op persoonlijke niveau in dit leven moet worden overwonnen, zodat we met een serene houding de rust kunnen vinden die voldoening en misschien geluk mogelijk maakt. Het meest veelbelovende is, om te leren doen wat vroeger moeilijk of beangstigend was, zodat we gevoelens van weerstand en ontoereikendheid kunnen overwinnen en ons veilig kunnen voelen in allerlei situaties in het leven. De weg van Saturnus kan dus ook worden omschreven als een pad van zelfoverwinning, dat ook wordt omschreven als 'het overwinnen van het ego'. Werken met Pluto zou betekenen dat we, in verband met onze inspanningen om tekorten te overwinnen, niet stoppen bij dit leven, maar ook collectieve taken op ons nemen die niet beperkt zijn tot dit leven, maar - afhankelijk van het gezichtspunt - collectieve thema's van onze familie en clan of samenleving belichamen en uiteraard ook taken omvatten die zijn meegebracht uit eerdere incarnaties.

Wat voor Saturnus vanzelfsprekend is, kan voor Pluto duister blijven totdat we inzicht krijgen in grotere contexten die verder gaan dan dit leven. We moeten dan afscheid nemen van het idee dat er een eenvoudige oorzaak is voor dingen die ons aangaan en situaties die ons overkomen, ofwel dat bij Pluto het oorzaak-gevolg-principe niet meer werkt, ofwel omdat de veronderstelde oorzaak zo ver terug ligt dat we er geen toegang toe hebben. In dit geval is het dus het beste om gewoon te erkennen dat er onverwerkte problemen zijn in het betreffende gebied, die ons tot eenzijdigheid op de polariteitsas brengen, omdat we het probleem willen aanpakken met het ongeschikte instrument van het oorzaak-gevolgprincipe, terwijl het de kunst is om beide polen als gelijk te ervaren binnen een polariteit.

Sinds de ontdekking van Pluto zijn er verschillende therapievormen (her)ontdekt en verder ontwikkeld, die het mogelijk maken toegang tot deze diepliggende gebieden te krijgen. Denk bv. aan hypnose, regressie of systemisch werk.


Sociale en politieke motieven van tijden met Saturnus of Pluto in Waterman

Mensen die geboren zijn of in de wereld zullen komen met Saturnus of Pluto in waterman of onder een vergelijkbare constellatie met bv. een Saturnus-Uranus of Uranus-Pluto-aspect of met Saturnus of Pluto in 11, ervaren meestal op het moment van hun geboorte een wereld die in grotere verandering is. Meestal gaat het om het afschaffen van oude structuren, die vrijheid, individualiteit en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen belemmeren, zodat een vrijere samenleving mogelijk wordt. In samenlevingen zonder gevestigde democratische tradities kan de strijd tussen het oude en het nieuwe echter ook worden gekoppeld aan dictatoriale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door op dictatoriale wijze een nieuwe samenleving en een nieuw regime in te voeren, of door bestaande feodale structuren in leven te houden door ze af te schermen van democratische invloeden. In het geval van grote onzekerheid of gebrek aan democratisch bewustzijn, biedt de projectie van het Uranus-principe op een dictator de mogelijkheid om zich te identificeren met iemand die - in een als gevaarlijk ervaren wereld, waarin echte of geconstrueerde bedreigingen van buitenaf de overhand hebben - de belangen van zijn eigen land op een krachtige manier vertegenwoordigt. Deze projectie kan echter alleen worden gehandhaafd zolang de projectiedrager succesvol blijft en dient als een voorbeeld van doorzettingsvermogen en kracht.


Saturnus in waterman

Na mijn blog Pluto in waterman 1, waarin ik de geschiedenis van vroegere periodes van Pluto in waterman heb onderzocht, wil ik nu eerst eens kijken naar eerdere periodes van Saturnus in waterman.
Daarin zijn zowel positieve en bemoedigende als negatieve en ondermijnende uitingen te vinden, die vaak te maken hebben met het feit dat na een periode van crisis in een land een populistische leider het voortouw neemt die de superioriteit van de eigen groep of mensen vertegenwoordigt.

De laatste periodes met Saturnus in waterman zijn:

1932-1935

    feb. - aug. 1932  en  nov. 1932 - feb. 1935

    Uranus vierkant Pluto

1962-1964

    jan. - mrt. 1964  en  sept. - dec. 1964

    aanloop naar Uranus conjunct Pluto

1991-1994

    feb. 1991 - mei 1993  en  juni 1993 - jan. 1994

    Uranus conjunct Neptunus

2020-2023

    mrt. - jul. 2020  en  dec 2020 - mrt. 2023

    Saturnus vierkant Uranus


1. 1932-35

Pluto wat 7De periode van 1932-35 met Saturnus in waterman valt samen met een serie Uranus-Pluto-vierkanten tussen 1932 en 1934, waarmee ook het Pluto-thema meespeelt en de intensiteit van de veranderingen in deze periode verklaart. Het is het hoogtepunt van de Grote Depressie en in Duitsland leidt het enorme aantal werklozen tot de machtsovername van Adolf Hitler in januari 1933. Geschokt door de eisen van het Verdrag van Versailles en de grote existentiële onzekerheid, oefent de nazi-ideologie met de belofte van een nieuwe, efficiënte en sterke samenleving een grote aantrekkingskracht uit op het Duitse volk. Het effect ervan is echter niet beperkt tot de Duitsers, maar strekt zich ook uit naar het buitenland, zodat Hitler ook in jaren daarna van het ene succes naar het andere snelt, praktisch een heel decennium lang.

Tegelijkertijd gebruikte Stalin de eerste helft van de 30-er jaren om tegenstanders binnen de partij uit te schakelen en zijn machtsapparaat door middel van rigoureuze zuiveringen fors te versterken. Hij gebruikt zijn macht ook om meedogenloos de landbouw te hervormen tot staatsboerderijen, de zgn. kolchozen en sovchozen, om arbeidskrachten vrij te maken voor de industrialisatie. Dat leidde tot een enorme hongersnood met miljoenen hongerdoden, vooral in de Oekraïne vanaf de herfst van 1932, een genocide die als 'holodomor' of de 'Oekraïense genocide' de annalen in is gegaan.

In Oost-Azië vond Japan in de herfst van 1931 een voorwendsel om Mantsjoerije binnen te vallen en daar een marionettenstaat te vestigen. Toen de Chinezen vervolgens Japanse goederen boycotten, reageerde Japan met het bombardement op Shanghai in 1932, het eerste tapijtbombardement tegen een burgerbevolking, met 20.000 doden tot gevolg. Het betekende dat China de boycot moest laten varen.
Aan het einde van de periode met Saturnus in waterman begon Mao's 'Lange Mars', het begin van de beweging die 15 jaar later leidde tot de proclamatie van de Volksrepubliek China op 1 oktober 1949.

In de VS werd F.D. Roosevelt in november 1932 tot president gekozen, midden in de verwoestende Grote Depressie. Hij beheerste de crisis door middel van de 'New Deal', een sociaal programma waarmee hij erin slaagde de massa's te mobiliseren en het land over alle klassen heen te verenigen.

In vergelijking met de toenmalige Saturnus-in-waterman-periode spelen dezelfde staten als nu een rol. Ook toen speelde ruim een jaar voorafgaand aan intrede van Saturnus in waterman een ingaand Saturnus-Uranus-vierkant (1930-31). Het is duidelijk zichtbaar hoe een democratische oriëntatie invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het Oekraïense volk en hoe problematisch het langdurig in stand houden van een autoritair regime, zoals dat van Rusland, blijkt te zijn. Het lijkt alsof deze tijd - met dezelfde Saturnuspositie in waterman en dezelfde fase van de Saturnus-Uranuscyclus van 2021-22 zich na 90 jaar herhaalt en een vereffening tussen beide landen kan plaatsvinden.


2. 1962-64

Ook in deze periode speelt Pluto door de beginnende Uranus-Pluto-conjunctie in maagd mee in de thema's van deze tijd.
Het jaar 1962 werd gekenmerkt door de Cubacrisis, nadat de Verenigde Staten lanceerplatforms voor Sovjetraketten op het eiland hadden ontdekt. Dit vond plaats nadat in Berlijn was begonnen met de bouw van de Muur. Het bracht de wereld in oktober 1962 aan de rand van een nucleaire oorlog tussen de grootmachten. Geheime diplomatie slaagde er echter in de crisis te bezweren en de Sovjet-Unie gaf aan het einde van de maand het bevel om de raketbases in Cuba te ontmantelen - een diplomatiek succes toegeschreven aan John F. Kennedy. Maar 1962 is ook het jaar van een ontwapeningsconferentie in Genève tussen de VS en de Sovjet-Unie. In juni 1963 viert Kennedy feest bij de Berlijnse Muur met de beroemde uitspraak "Ich bin ein Berliner".
Pluto wat 8In juli van dat jaar leidde de rassendiscriminatie die in de VS nog steeds heerste tot gewelddadige rassenonlusten en kort daarop hield Martin Luther King tijdens een grote demonstratie van 200.000 Amerikanen als onderdeel van een mars op Washington zijn beroemde toespraak "I have a dream".
John F. Kennedy had zojuist een wetsvoorstel in het Congres ingediend om rassendiscriminatie landelijk af te schaffen. Het was echter pas in 1964 dat rassenscheiding in openbare instellingen officieel illegaal werd verklaard.
Op 22 november 1963 werd Kennedy in Dallas vermoord. De schok was diep en veel Amerikanen verloren een baken van hoop dat hen enig vertrouwen gaf voor een nieuwe, moderne wereld bevrijd van verstrikkingen uit het verleden.

De westerse wereld was hier in meerdere opzichten rijp voor. In 1963 maakten de Beatles hun wereldwijde doorbraak met de single 'I Want to Hold Your Hand' en brachten daarmee een nieuwe geest van optimisme over. Een uiting van een toenemende vrijheid was ook de in 1962 herontdekte minirok, die in de jaren daarna uitgroeide tot een bestseller.

Aan het eind van de Saturnus-in-waterman-periode vond het 'Tonkin-incident' plaats, dat wordt gezien als de eerste officieel bekende oorlogshandeling tussen Noord-Vietnam en de VS, een gebeurtenis die wordt beschouwd als het begin van de Vietnamoorlog.


3. 1991-1994

Het jaar 1991 begon met de oorlog tegen Irak met als doel de bevrijding van het door Irak bezettet Koeweit, vooral om de westerse oliebelangen veilig te stellen.
Maar het continent dat de grootste veranderingen onderging, was Europa. Eind juni 1991 viel de multi-etnische staat Joegoslavië uiteen in zijn afzonderlijke delen, die gepaard gingen met wrede burgeroorlogen. Kort daarna was het de beurt aan de Sovjet-Unie.
Pluto wat 9Het uiteenvallen begon met de verkiezing van de partijloze Boris Jeltsin tot president in juni 1991. De teloorgang van de Communistische Partij werd door de bonzen met lede ogen aangezien en in augustus vond een poging tot staatsgreep van anti-hervormingskrachten plaats tegen Jeltsin die steeds machtiger werd en tegen Gorbatsjov die met zijn 'glasnost' en 'perestrojka' alles in gang had gezet. Uiteindelijk werd de coup door het verzet van Jeltsin afgewend. In dat proces verloor Gorbatsjov zijn gezag en toen hij ontslag nam als secretaris-generaal van de partij, was dat ook het moment waarop verschillende republieken van de Sovjet-Unie hun onafhankelijkheid uitriepen. Dat gold ook voor Oekraïne, dat zich in november 1991 onafhankelijk verklaarde.

De onafhankelijk geworden deelrepublieken van de Sovjet-Unie kregen de mogelijkheid om toe te treden tot het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), dat op 8 december door Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland werd opgericht. Het was bedoeld als een confederatie, maar bleek uiteindelijk niet veel meer dan een lege doos.

Opm.: Een kritische analyse van de gebeurtenissen van 1991 zou later worden gegeven door Vladimir Poetin, als hij de president van Rusland is. Hij beschreef het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als de 'grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw'.
Het is onthullend dat Poetin pas onder de volgende van Saturnus-in-waterman-periode de ontwikkelingen van 1991 probeert terug te draaien door Oekraïne onder het mom van 'denazificering' aan te vallen. Het is ook veelzeggend dat de wreedheid van de Joegoslavische burgeroorlog, die begon met Saturnus in waterman in 1991 die toen door Rusland werd beschouwd als de belichaming van een 'terugval naar barbarij zoals Europa die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer had meegemaakt' wordt overtroffen met de oorlog tegen Oekraïne. Op deze manier zijn we als Europeanen getuige van de toename van een verwoestende ontwikkeling waarvan werd gehoopt dat deze voor altijd achter ons zou zijn gebleven.

Pluto wat 10Terwijl de Sovjet-Unie uiteenviel, kwam het democratische Europa dichter bij elkaar met het 'Verdrag van Maastricht' in december 1991 en de oprichting van de EU.

De periode met Saturnus in waterman wordt op het Afrikaanse continent gekenmerkt door het overwinnen van apartheid in Zuid-Afrika. Nadat Nelson Mandela in 1990 uit de gevangenis was vrijgelaten, begon de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk in februari 1991 met het afschaffen van verschillende apartheidswetten. In maart 1992 werd een referendum gehouden, dat de weg vrijmaakte voor het overwinnen van de apartheid, zodat de eerste verkiezingen zonder apartheid in 1994 konden plaatsvinden.

Pluto wat 11Een andere zeer welkome ontwikkeling was de historische Midden-Oostenconferentie van 30 oktober 1991 in Madrid, waar de eerste vredesconferentie sinds de oprichting van de staat Israël plaatsvond. Dit leidde in 1993 tot de ondertekening van de Gaza-Jericho-overeenkomst ten gunste van een vreedzaam naast elkaar leven tussen Joden en Arabieren. Tot 13 september van dat jaar werd onder auspiciën van de Amerikaanse president Bill Clinton een overeenkomst uitgewerkt over de autonomie van de Palestijnen in de door Israël bezette gebieden. Helaas heeft de moord op de Israëlische premier Yitzhak Rabin in 1995 deze veelbelovende ontwikkeling ongedaan gemaakt.


4. 2020-23

Net als in de periode 1932-35 wordt deze periode in 2021-2022 gevoed worden door een ingaand Saturnus-Uranus-vierkant, waarmee het conflict tussen het oude (Saturnus) en het nieuwe (Uranus) aangescherpt wordt.
Met de bovenbeschreven parallellen tussen Saturnus en Pluto is het zeer aannemelijk dat het verlaten van Saturnus uit het teken waterman, de energie van dit teken niet plotseling naar de achtergrond verdwijnt. Al op de 23e van deze maand wordt Saturnus in het teken Waterman vervangen door Pluto en een tekenwisseling van Pluto brengt vaak de kwaliteiten van het nieuwe teken in het bewustzijn.

Hooguit kunnen we een tijdelijke afname van de watermanenergie verwachten in de tweede helft van 2023, als Pluto zich voor 7 maanden weer terugtrekt in de steenbok. Door de verschillende wisselingen tussen steenbok en waterman in 2023 en 2024 zou Pluto ook de integratie van vernieuwende watermanimpulsen in de steenbokstructuren kunnen bevorderen.

Ik herinner er nog even aan dat waterman twee heersers heeft, Saturnus als oude en Uranus als nieuwe heerser. Met het tweejarige Saturnus-Uranus-vierkant in 2021-22 zijn de spanningen tussen Saturnus en Uranus duidelijk zichtbaar geworden. Nu, vanaf 2023, gestimuleerd door de krachtige en diepgaande Pluto, gaat het om het vinden van nieuwe vormen van synthese tussen Saturnus en Uranus, en daarmee tussen steenbok en waterman.
Voorbeelden hiervan zijn het omgaan met de dreiging van het zich nog steeds verspreidende coronavirus, zonder in de ene (zero covidbeleid met totale lockdowns en verplichte vaccinaties) of de andere (loslaten, negeren of zelfs ontkennen van de gevaren van covid) pool de overhand te geven. Pas toen de meest virulente varianten van het virus naar de achtergrond verdwenen en de lichtere omikronvariant ging domineren, was voor de meeste democratieën in de wereld het moment aangebroken om de beperkingen van burgerlijke vrijheden die in verband met covid waren opgelegd, in te trekken.

Vrijwel gelijktijdig met deze welkome verandering ontstond echter een nieuwe dreiging met de samentrekking van Russische tanks en legereenheden aan de Oekraïense grens. Dit leidde af van de 'oorlog tegen virussen' en maakte mensen bewust van het gevaar dat de sinistere ziekte kon worden gevolgd door echte vormen van oorlog tussen naties. Dit bedreigde de naoorlogse West-Europese orde inclusief de bijbehorende vrede die al meer dan 70 jaar bestond. Nu, aan de vooravond van Pluto naar waterman zitten we met de dreigende terugval naar vroegere tijden van fysieke en materiële onzekerheid.

Kenmerkend voor het teken waterman hebben we al enkele omkeringen van eerdere zekerheden ervaren. Eerdere aannames bleken ineens niet meer te kloppen en we moesten leren omdenken. Bijna volgens de boekjes ontstond zo'n situatie toen de planeet Uranus half augustus 2020 retrograde ging lopen. Na een goede start in januari 2021 toonde de nieuwe Amerikaanse regering van Joe Biden een politieke onervarenheid en wereldvreemdheid, toen ze in de tweede helft van augustus een haastige terugtrekking uit Afghanistan initieerde. Niet alleen werden progressieve ontwikkelingen in het land op een gemakkelijk afgemaakte manier ongedaan gemaakt, maar de mensen van het land (vooral vrouwen) die geloofden in een nieuwe samenleving en veelbelovende kansen voor ontwikkeling ervoeren een genadeloze vernietiging van hun mogelijkheden en toekomstperspectieven. Tegelijkertijd werd in diverse staten in eigen land de abortuswetgeving aangescherpt of teruggedraaid.

Veel commentatoren zijn het erover eens dat het grillige gedrag van de Amerikaanse regering, bv. de overhaaste terugtrekking van de Verenigde Staten uit Afghanistan, Putin en Xi Jinping deden geloven dat het Westen in verval was en Putins overtuiging versterkte dat er van de Amerikanen en in Europa weinig serieuze weerstand zou zijn met betrekking tot Oekraïne. Terwijl hij gedacht had de tegenstellingen in Europa uit te spelen, de NAVO te verdelen en Oekraïne binnen een paar dagen te kunnen innemen, pakte dat anders uit. Het bleek een misvatting die zich tegen hem keerde toen hij Oekraïne binnenviel.

De volgende grote verrassing kwam eind 2022, toen het Chinese volk, ondanks permanente controles, protesteerde tegen de extreem strenge zero-covid-maatregelen van de Chinese overheid, zodat die eind 2022 plots door de overheid werden geschrapt, echter zonder enige opvangmaatregelen voor de mensen die plots massaal besmet raakten.
En door de aardbevingen in Turkije wordt ineens ook het Erdogan-regime openlijk bekritiseerd, waardoor zijn dictatoriale machtspositie een behoorlijke deuk heeft opgelopen.

De conclusie van de periode Saturnus in waterman is dus dat, in tegenstelling tot eerdere aannames, de autoritaire regimes zichzelf het afgelopen jaar in diskrediet hebben gebracht, terwijl de democratieën, soms beschouwd als verzwakt, een veerkracht tonen die velen niet hadden geloofd. Dit zijn bemoedigende omstandigheden om Pluto's volgende uitdaging in waterman met vertrouwen tegemoet te treden.

Pluto wat 12Op 23 maart 2023 maakt Pluto zijn eerste intrede in het watermanteken. Dit zal echter maar een kort bezoekje zijn, want na nog geen halve graad te hebben afgelegd gaat hij op 1 mei op 0°22' retrograde lopen om dan op 11 juni 2023 weer terug te duiken in steenbok.
Pluto loopt nog een tijdje retrograde in steenbok en keert op 11 oktober op 27°53' steenbok weer om en begeeft zich opnieuw op weg naar waterman.
Op 21 januari 2024 loopt hij dan voor de tweede keer waterman in om op 2 mei 2024 op 2°06' pas op de plaats te maken en weer retrograde te gaan lopen. Op 1 september 2024 duikt hij voor de laatste keer terug naar steenbok. Na nog geen halve graad gaat hij op 12 oktober 2024 op 29°38' weer direct lopen en op 20 november 2024 betreedt hij definitief het teken waterman om daar tot maart 2043 te blijven.

Het bijzondere van deze ingressie is, dat het de allereerste overgang is van Pluto naar waterman sinds zijn ontdekking in 1930. Natuurlijk liep Pluto al talloze keren eerder het teken waterman binnen. Dit keer is dat voor de mensheid als een bewuste factor.

In een volgend deel van Pluto in waterman wil ik mij meer focussen op de verschillende fasen van de overgang van Pluto van steenbok naar waterman en de mogelijkheden, kansen en uitdagingen die deze Pluto-transit biedt.


Naar het volgende deel


1)   Zie mijn reader De Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie van 2020