Dit blog is een vervolg op 4 eerdere blogs over Pluto in waterman.
Een historisch perspectief vind je in Pluto in waterman 1.
In Pluto in waterman 2 beschrijf ik de aanloop naar Pluto in waterman via Pluto in steenbok en Saturnus in waterman.
De eerste ingressiehoroscoop heb ik besproken in mijn blog Pluto in waterman 3.
Pluto in waterman 4 gaat over transformatieprocessen.


In 2023 en 2024 maakt Pluto de overstap naar waterman. Dat gebeurt in fasen, want door zijn jaarlijkse retrograde beweging keert Pluto na zijn eerste intrede in waterman nog twee keer terug naar steenbok.
Onderstaande grafische weergave laat dat zien: In het onderste lichtblauwe deel van de grafiek zien we de laatste graden van steenbok, in het bovenste lila deel de eerste graden van waterman. De golvende zwarte lijn die begint bij de rode pijl stelt de beweging van Pluto voor door de tijd heen. Het beeld begint linksonder in juli 2022 en eindigt rechtsboven in juni 2025. We zien deze lijn vijf keer de 0° watermanlijn passeren.

Pluto wat graf 1

De symmetrie in het beeld is opvallend en nauwkeurig, zoals onderstaande afbeelding laat zien.
Tussen de eerste overgang naar waterman en de terugkeer naar steenbok zitten precies 79 dagen, net zoveel als tussen de laatste terugkeer naar steenbok en de definitieve intrede in waterman in 2024.
En ook de tijd tussen de eerste terugkeer naar steenbok en de tweede overgang naar waterman is precies gelijk aan die van de tweede overgang naar waterman tot de tweede terugkeer naar steenbok: 224 dagen.

Pluto wat graf 2

Maar deze opvallende symmetrie houdt hier niet op. Hieronder zien we de stationaire posities van Pluto.
De graadposities van 0°22' waterman op 1 mei 2023 en die van 29°38' steenbok op 12 oktober 2024 zijn precies even ver van 0° waterman verwijderd, evenals die van 11 oktober 2023 op 27°54' steenbok en 2 mei 2024 op 2°06' waterman.
Bij de graadposities van 8 oktober 2022 op 26°07' steenbok en 4 mei 2025 op 3°49' waterman zien we een miniem verschil van 0°04', maar dat is simpel te verklaren, omdat door de excentrische baan van Pluto zijn baansnelheid om de Zon tussen boogschutter en ram langzaam afneemt.

Pluto wat graf 3

En kijk tenslotte nog even naar de opvallende overeenkomsten vóór en ná de middelste overgang van Pluto naar waterman op 21 januari 2024:

Pluto wat graf 4 

Pluto wat graf 5 

 Pluto wat graf 6

Pluto wat graf 7 

In deze symmetrie kunnen we duidelijk zien, dat het draaipunt valt bij de tweede ingressie op 21 januari 2024. Het is duidelijk dat we in de overgang van Pluto naar waterman kunnen spreken van een klein voorproefje van 79 dagen in het voorjaar van 2023, een hoofdovergang op 21 januari 2024 en een kleine laatste afronding van 79 dagen in het najaar van 2024.

Pluto wat graf 8


Het watermantijdperk

Pluto wat 14Er wordt regelmatig gezegd dat het watermantijdperk begint. Pluto naar waterman lijkt daar een belangrijke aanwijzing voor. Sommigen mensen hebben een vaste overtuiging wanneer dat precies is, anderen zien het als een ontwikkeling die verschillende impulsen en fasen kent.
Ik vind dit laatste zeer aannemelijk en wel om de volgende reden: Het vissentijdperk loopt ten einde. Dat is duidelijk. Vissen staat voor 'collectief' en 'het volgen van één religieus leider'. De kerken lopen leeg, 'god is dood' en tegen het eind van een tijdperk zie je ook vaak een opleving van de waarden en thema's van dat tijdperk, zoals we nu zien in de vorm van religieus fanatisme.
Waterman staat daarentegen voor 'individueel': het doen van dingen op je eigen manier, in je eigen tijd, individueel en zelf ervaren, i.p.v. aannemen van een ander. Dat maakt het logisch dat iedereen op zijn eigen tijd het watermantijdperk ingaat; we doen dit niet collectief. De één heeft dit al gedaan, de ander staat op het punt en weer een ander zal er in dit leven niet meer aan toekomen. De gehele mensheid zal wellicht over een paar honderd jaar in het nieuwe tijdperk zijn aangekomen.
Tegen de tijd dat het steenboktijdperk begint, over ruim 2100 jaar zullen we precies weten, wanneer de overgang is: steenbok staat nu eenmaal voor duidelijkheid, geeft exacte grenzen aan en heerst over de tijd. Maar om dat mee te maken, zullen we echter allemaal opnieuw moeten incarneren.

We kunnen dus stellen dat de overgang naar het watermantijdperk zich over een langere periode voltrekt. Misschien kunnen we dat vergelijken met de gefaseerde overgang van Pluto naar waterman in deze tijd. Er is een duidelijke eerste keer, een centrale overgang en een duidelijke laatste keer van deze tekenwisseling. We kunnen dit vergelijken met de voorgaande keer dat Pluto door waterman liep aan het eind van de 18e eeuw, met de huidige periode en met de volgende keer dat Pluto door waterman zal lopen in de 23e eeuw.

Pluto wat graf 9

We hebben gezien, dat zich tijdens de vorige periode van Pluto door waterman een aantal belangrijke gebeurtenissen hebben afgespeeld met een duidelijke watermansignatuur.
Zo werd om te beginnen in 1781 Uranus - de tegenwoordige heerser van waterman - ontdekt. Verder was in de Verenigde Staten zojuist de burgeroorlog beëindigd en de onafhankelijkheid uitgeroepen en voltrok zich in Europa de Franse revolutie onder de leuzen 'vrijheid, gelijkheid, broederschap'. En de eerste periode sloot wellicht af met de Uranus-Neptunus-conjunctie van 1821 en de vorming van een democratisch Europa.

De tweede periode van overgang naar het watermantijdperk is nu bezig en duurt wat langer. Het is de kern van de overgang en daarmee de belangrijkste periode in dit proces. Deze fase is wellicht begonnen in de 60-er jaren met opnieuw een sterke democratiseringsgolf, vooral ontstaan vanuit de studentenbewegingen. Een andere belangrijke impuls in deze fase was de Uranus-Neptunus-conjunctie van 1993, een tijd waarin de Europese Unie een feit werd en de binnengrenzen werden opgeheven, apartheid werd afgeschaft, maar het kunstmatig gevormde Joegoslavië uiteen viel in onafhankelijke staten, die deels door oorlog hun onafhankelijkheid moesten bevechten. Op vele plekken in de wereld zagen we een krachtige opleving van oude systemen en waarden die met het oude, verdwijnende tijdperk verbonden zijn. En dat gebeurde op vele terreinen. Steeds gaat het om macht en machtsbehoud, eigenbelang, geld, ieder voor zich en geen middel wordt geschuwd om het onderste uit de kan te halen.
De grote meervoudige conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter in 2020 wordt algemeen beschouwd als het kantelpunt in een mondiale politieke, economische, sociale, culturele en klimaatcrisis. We kregen een spiegel voorgehouden de noodzaak om politieke doelstellingen te herformuleren naar een meer principiële, progressieve en vooruitstrevende agenda, wordt steeds dringender.
Door de coronacrisis die op dat moment ontstond, werd iedereen op zichzelf teruggeworpen en brak een tijd aan van innerlijk opschonen, geconfronteerd worden met oude shit en deze opruimen en leren varen op de eigen innerlijk autoriteit, een belangrijke voorwaarde voor het watermantijdperk.

In de laatste periode valt rond 2282-83 in elk geval een grote luchtdriehoek tussen Pluto in waterman, Neptunus in weegschaal en Uranus in tweelingen. Misschien is dat we een waardige en definitieve afsluiting van de overgang naar het watermantijdperk.


Een spirituele beschouwing van het watermantijdperk

De overgang van het vissen- naar het watermantijdperk is tevens een overgang van het beweeglijke naar het vaste kruis. Wat heeft dit voor onze toekomst te betekenen? Laten we eerst de betekenis van de kruizen eens wat nader te bekijken.

Zoals bekend vertegenwoordigt het hoofdkruis een beginnend stadium; het is het kruis van het worden.
Het oude is afgesloten en de blik is naar voren, op de toekomst gericht. Het hoofdkruis is de impuls van een nieuw begin. Het symboliseert de zichtbare verschijningsvorm en heeft als taak kaders te scheppen en vormen en structuren te creëren. Het is de opbouwfase van alle leven. Het hoofdkruis wordt beheerst door de Maan. Het symbool voor het hoofdkruis is de voorwaarts gerichte pijl:  Plu wat graf 18

Het vaste kruis heeft de opdracht de door het hoofdkruis voortgebrachte impulsen van het worden op te nemen, inhoud te geven en te verdiepen. Het is het kruis van het heden. Er bestaat een verleden (hoofdkruis) en een toekomst (beweeglijke kruis) en daartussen is de uiterst smalle marge van het nu. Het hoofdkruis brengt de ideeën voort, in het vaste kruis gaat het om daden. Terwijl het hoofdkruis de impuls van het worden vertegenwoordigt, staat het vaste kruis voor het zijn: je hoeft niets meer te worden, je bent al iets en daar moet je mee aan het werk. In het vaste kruis vindt het ontstaan van zelfbewustzijn plaats. Omdat het vaste kruis het midden van elk kwadrant vertegenwoordigt, wordt het ook wel het verborgen kruis genoemd. De hoofdheerser van het vaste kruis is de Zon. Het symbool voor het vaste kruis is de punt:

Het beweeglijke kruis rondt een fase af en bereidt voor op de volgende. Het is het kruis van de herinne-ring. Er is geen toekomst meer in de huidige fase en zodoende is het beweeglijke kruis gericht op het verleden.
Herinneren betekent teruggaan vanuit het nu en de consequenties overzien van je handelen. Het heeft tot taak de spanning tussen de uiterlijke verschijningsvorm van het hoofdkruis - het raamwerk - en de ritmische levenssubstantie - de inhoud - van het vaste kruis met elkaar in evenwicht te brengen en om te zetten in harmonische bewegingen. In het beweeglijke kruis komen hoofd- en vaste energie bij elkaar op zoek naar een synthese. Dit gebeurt door middel van verwerken, relativeren en abstraheren.
Het is de afrondingsfase die de weg vrij moet maken voor een nieuw begin. Mercurius en Jupiter zijn de heersers van dit kruis. Het symbool voor het beweeglijke kruis is de terugwaarts gerichte pijl:  Plu wat graf 19

De kruizen zijn als volgt samen te vatten:

hoofd

vast

beweeglijk

 

begin

midden

einde

van het kwadrant

toekomst

heden

verleden

 

hoop

handeling

herinnering

 

jeugd

volwassenheid

ouderdom

 

worden

zijn

vergaan

 

opgaan

blinken

verzinken

Korteweg

collectief

individueel

transpersoonlijk

 

lichaam

ziel

geest

 

vorm

inhoud

inzicht

 

Maan

Zon

Mercurius en Jupiter

 

these

antithese

synthese

 

 Plu wat graf 18

  •

 Plu wat graf 19

 

Deze laatste beide omschrijvingen lijken met elkaar in tegenspraak, want de weergave  Plu wat graf 18   •  Plu wat graf 19  drukt ook een andere volgorde uit:
Plu wat graf 18  staat voor de these
Plu wat graf 19  geeft de tegengestelde reactie weer, de antithese
  •  is het symbool voor de synthese.
Kennelijk is er sprake van twee verschillende bewegings­richtingen door de kruizen.

De volgorde  H - V - B - H - V - B  is overeenkomstig de loop van de planeten door de dierenriem en heeft betrekking op onze beleving van tijd en de ontwikkeling van de mens als individu.
De omgekeerde volgorde  H - B - V - H - B - V  is overeenkomstig de retrogradegang van het lentepunt en representeert de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. Het is de beweging met de klok mee en voor het individu wordt deze ontwikkelingsgang pas van belang, als hij tot wereldburger is geworden en zijn persoonlijke lot gekoppeld heeft aan het lot van de wereld.


Plu wat graf 11

of:

Plu wat graf 12


De kruizen zijn in dat verband als volgt samen te vatten:
Plu wat graf 18  Dit is het kruis dat naar buiten gericht is en openlijk verschijnt. In onze huidige astrologie is dit het hoofdkruis.
Plu wat graf 19  Dit komt overeen met het verborgen kruis, dat achter de uiterlijke verschijningsvormen verborgen ligt. In onze huidige astrologie is dit het vaste kruis.
  •  Dit is het kruis dat beide andere verenigt. Het is de spiegel van het openlijk zichtbare kruis, maar zo, dat het het verborgen kruis mee omvat. Met andere woorden, het heeft de mogelijkheid het verborgen kruis ook (mee) te laten verschijnen en zichtbaar te maken. In onze huidige astrologie is dit het beweeglijke kruis.

De wereldgeschiedenis ontwikkelt zich langs de dierenriem ín de richting van de klok.
Het lentepunt zou je hiervan de tijdwijzer kunnen noemen. Een wereldjaar duurt ± 25.900 jaar.
Dit komt neer op een periode van ± 2160 jaar voor het doorlopen van één dierenriemteken ofwel ± 72 jaar, gemiddeld een mensenleven, voor één graad van de dierenriem. Momenteel bevindt zich het lentepunt in de overgang van vissen naar waterman.

De dierenriemtekens stemmen niet overeen met de achterliggende sterrenbeelden. Het begin van de lente wordt gemarkeerd door het punt 0° ram. Tegen de achtergrond van de sterrenbeelden bevindt zich dit punt momenteel echter tussen waterman en vissen. Zo'n 2000 jaar geleden bevond zich dit punt op de grens van vissen en ram en kwamen de dierenriemtekens overeen met de achtergrond van de sterrenbeelden.
Kennelijk is toen de dierenriem vastgelegd.

Nog eens ruim 2000 jaar daarvoor bevond het lentepunt zich in de overgang van stier naar ram. De heerschappijen van de planeten over de tekens is vermoedelijk in deze tijd vastgelegd, want het symmetriekruis van de heersers van de tekens is nu in evenwicht:

Plu wat graf 13

De twee lichten Zon en Maan staan bovenaan, daarnaast Mercurius, de bode der goden, als linker en rechterhand van de koning en koningin. Saturnus, de gevallen engel Lucifer, geeft helemaal onderin, zonder de hulp van de hemelse goden, zijn eigen wereld vorm. De horizontale lijn tussen ram en stier aan de ene kant en weegschaal en schorpioen aan de andere kant symboliseert de Aarde, die zich in ons zonnestelsel tussen Venus en Mars beweegt. Venus en Mars staan voor het mannelijke en vrouwelijke en betekenen de seksuele ontmoeting tussen man en vrouw, die slechts hier op aarde plaats kan vinden. We bevinden ons nog in het gouden tijdperk van het paradijs, waar alles nog volkomen in harmonie is. Satan doet in de gedaante van een slang zijn eerste poging Adam en Eva te verleiden en het duurt niet lang meer of de harmonie is verstoord en de eerste stap op de lange weg naar volledig bewustzijn is gezet.


De tijdperken

Om tot een beter begrip te komen van wat ons in het komende watermantijdperk te wachten staat, is het zinvol in het licht van de kruizen een korte blik terug te werpen op voorafgaande tijdperken.

Plu wat graf 14

HET RAMTIJDPERK

Het ramtijdperk begint als het lentepunt overgaat van stier naar ram.
Als we naar de kruizen kijken dan kunnen we vaststellen, dat wat nu in onze huidige astrologie het vaste kruis is (stier, leeuw, schorpioen, waterman), zich toen in het hoofdkruis bevond. De geestkracht van de Zon kon openlijk naar buiten treden. Het beweeglijke kruis van Mercurius en Jupiter was toen verborgen. Dat betekent, dat een verstandelijke benadering van het leven in die tijd niet openlijk toegankelijk was, maar als geheime leer bij sjamanen, medicijnmannen of priesters berustte. Ook de leefgewoontes waren in die tijd niet erg beweeglijk. In elk geval was het een tijdperk, waarin voor de gewone mens het spon-tane leven veel meer op de voorgrond stond dan het nadenken over het leven. Als uitdrukkingsvormen van het ramtijdperk zijn de Romeinse strijd- en veroveringscultuur en de Griekse cultuur van het indivi-dualisme het bekendste.

Plu wat graf 15

HET VISSENTIJDPERK

Het volgende tijdperk begint als het lentepunt overgaat van ram naar vissen. Hier werd de dierenriem verankerd en losgekoppeld van de sterrenbeelden. Dit komt overeen met de ordening die we heden ten dage nog kennen en gebruiken. Deze vastlegging vond eigenlijk 2000 jaar te laat plaats; als dit in dezelfde periode was gebeurd, waarin de toewijzing van de planeetheerschappijen over de tekens heeft plaats gevonden, dan hadden we een absoluut eeuwig perfect systeem gehad. Maar aangezien dit niet het geval is gebruiken we sinds 2000 jaar een 'verkeerde' of een vertekende astrologie. Dat deze toch functi-oneert ligt niet aan de inhoud, maar aan de manier waarop zij gebruikt wordt, en die juiste conclusies uit verkeerde uitgangspunten mogelijk maakt. In dit tijdperk kan dan ook slechts de Schijn (stoffelijke vorm-kracht van de Maan) door het hoofdkruis openlijk naar buiten treden. Het Zijn (de wezenskracht van de Zon) is verborgen. De geestkracht wordt door de materie verborgen.


HET WATERMANTIJDPERK

Als de verankering van de dierenriem voor de laatste 2000 jaar juist is geweest, dan kan dat niet voor al-tijd zo blijven. Voor het komende tijdperk zouden we het lentepunt opnieuw vast moeten leggen tussen vissen en waterman. Onze lente begint dan op 21 maart met de Zon op 0° vissen en de zomer op 0° tweelingen.

Plu wat graf 16

Het nu beweeglijke kruis wordt dan het hoofdkruis en uit ons geloof in en onze gerichtheid op de toe-komst zal een terugblik op het verleden moeten volgen. Mercurius en Jupiter worden de planeten van het openlijk verschijnende kruis en we zullen met verstand en wijsheid de gevolgen van ons beleid in het voorgaande tijdperk moeten aanpakken. Daarvoor zullen we evenwichtig met Mercurius en Jupiter moe-ten leren omgaan. De materialistische schijnwereld van de Maan (ons huidige hoofdkruis) verdwijnt in het verborgen kruis en het nu vaste kruis van de Zon wordt in het watermantijdperk beweeglijk. Daar-mee kan een leven in een wereld van geestelijk en doelbewust zijn (Zon-Saturnus) ontstaan als synthese van verstand (Mercurius-Jupiter) en realiteit (Maan-Saturnus).

Elke overgang naar een volgend tijdperk betekent bovendien de verandering van het ene in het andere element. Dit is slechts mogelijk met behulp van de kruizen. Ieder kruis omvat elk van de vier elementen en kan zodoende tussen twee elementen bemiddelen. De overgang naar het watermantijdperk bete-kent de overgang van water naar lucht. Chemisch gezien is dit een soort distillatie. Alchemisten noemen dit proces sublimatio. In de psychoanalyse spreekt men van de sublimatie van driften (water) en hun om-zetting in geestelijke doelen (lucht). Deze omzetting mag overigens niet plaats vinden door het ontken-nen van de driften, want dat is verdringing en beslist geen oplossing.

De sleutel tot verandering is het kruis waartoe het teken van het tijdperk behoort, dat opgelost moet worden en wel het teken uit het verleden dat vierkant op dat van het op z'n einde lopende tijdperk staat. Alleen dit teken is in staat het huidige kruis met het komende element te verbinden.
Voor de overgang van het ram- naar het vissentijdperk was dat het hoofd- en waterteken kreeft. Het verbindt zodoende het hoofdteken ram met het waterteken vissen. De wereldleraar uit die tijd, die de overgang naar de nieuwe (vissen)tijd met zijn eigen leven als voorbeeld stelde, was Jezus Christus. Hij werd aan het (hoofd-)kruis geslagen (ram) om na zijn dood als mystieke verschijning (vissen) te herrijzen. In veel christelijke rituelen is ook het hoofdkruis goed herkenbaar. De toenmalige toekomst van het vis-sentijdperk werd o.a. in Jezus' gelijkenis van de voetwassing tot uitdrukking gebracht.

Het verbindende teken voor de overgang van het vissen- naar het watermantijdperk is het beweeglijke luchtteken tweelingen. Het is de flexibiliteit van onze geest, ons vermogen óm te denken en om ná te denken, die ons naar het nieuwe tijdperk kan helpen.
In het luchtteken waterman is de Geest met ons. Maar Geest is als de wind: wij kunnen hem nooit bezit-ten, hooguit erdoor aangeraakt worden. Soms waait Mercurius - of de Heilige Geest - door ons heen en ervaren we iets van zijn realiteit door middel van denken, voorstellingen, ideeën, ingevingen of visioe-nen. Niets van dit alles behoort ons toe, wij kunnen het hooguit doorgeven. Het denken dat we hebben geleerd, zal in het komende watermantijdperk op een hoger bewustzijnsniveau kunnen worden ge-bracht. In het daarop volgende steenboktijdperk gaan we in elk geval op de knieën, hetzij uit dankbaar-heid, hetzij onder dwang van het lot.

De wereldhoroscoop

Van Gret Baumann-Jung stamt het volgende idee om een astrologisch tijdperk in een horoscooptekening te vatten. Het teken, dat heerst over het betreffende tijdperk wordt op de Ascendent van de horoscoop geplaatst en vervolgens de overige cuspen volgens het systeem van de gelijke huizen.

Op deze manier is het mogelijk een indruk van een tijdperk te krijgen in termen van normen, waarden, ethiek, opvattingen t.a.v. verschillende levenssferen, e.d.

Plu wat graf 17 

In de horoscoop van het vissentijdperk dat nu op z'n eind loopt, staat de Ascendent in het begin van het teken vissen. Het tweede huis begint in dit tijdperk in ram. Dit geeft bijvoorbeeld aan, dat de algemeen collectieve instelling ten aanzien van zekerheid, geld, bezittingen, e.d. in het vissentijdperk een onder-nemende en avontuurlijke, maar ook een zekere agressieve en egoïstische tendens zal dragen. Leeuw op de cusp van het zesde huis bv. zou kunnen duiden op een sterke individualistische instelling t.a.v. werk en plichten en schorpioen op de cusp van het negende huis kan een aanwijzing zijn voor de vele gods-dienstoorlogen die op leven en dood zijn uitgevochten in het vissentijdperk.

De Ascendent van het voor ons liggende watermantijdperk zouden we kunnen valt waterman. Op de cusp van het tweede huis staat dan het teken vissen. Dat wijst erop dat de collectieve normen en waar-den t.a.v. bv. geld en bezittingen in het watermantijdperk veel meer gekleurd zullen gaan worden door sociale gevoelens. Het teken leeuw verschuift van het zesde naar het zevende huis: "Het pad van de indi-viduele ontwikkeling zal eerder gaan lopen via onze innerlijke en uiterlijke relaties, dan via goed werk en overdreven plichtsbesef", aldus Liz Greene. En met de cusp van het negende huis in weegschaal, zou er ten aanzien van religieuze opvattingen een gemeenschappelijke noemer op basis van wederzijdse accep-tatie gevonden moeten worden.

De Ascendent van het voor ons liggende watermantijdperk zouden we kunnen valt waterman. Op de cusp van het tweede huis staat dan het teken vissen. Dat wijst erop dat de collectieve normen en waar-den t.a.v. bv. geld en bezittingen in het watermantijdperk veel meer gekleurd zullen gaan worden door sociale gevoelens. Het teken leeuw verschuift van het zesde naar het zevende huis: "Het pad van de indi-viduele ontwikkeling zal eerder gaan lopen via onze innerlijke en uiterlijke relaties, dan via goed werk en overdreven plichtsbesef", aldus Liz Greene. En met de cusp van het negende huis in weegschaal, zou er ten aanzien van religieuze opvattingen een gemeenschappelijke noemer op basis van wederzijdse accep-tatie gevonden moeten worden.

Het is ook mogelijk in deze wereldhoroscoop de transiterende planeten in te tekenen. Met name de langzame planeten zullen daarin een patroon weergeven van tijdstromingen, van het opkomen en weer verdwijnen van opvattingen, overtuigingen, bewegingen, enz.
Als we de actuele overgang van Pluto naar waterman bekijken in het licht van het vissentijdperk, dan valt deze overgang op cusp 12 en wist op een sterke onbewuste kant in het collectief over de betekenis en bedoeling van deze overgang. Maar in de horoscoop van het watermantijdperk valt deze op de Ascen-dant. Dat wijst op een veel bewustere potentie te laten zien, wat de bedoeling is van deze Plutofase.
Zo laat de horoscoop van het óude' vissentijdperk zien dat de huidige doorgang van Neptunus door vis-sen - een duidelijk symbool voor klimaatvraagstukken - plaatsvindt in het eerste huis. Het is inmiddels in het bewustzijn en er wordt van alles over geroepen, nog zonder dat er veel concreets wordt gedaan. De geest van het watermantijdperk laat met deze transit door het tweede huis duidelijk zien, dat er hele praktische en concrete plannen kunnen worden gemaakt, waarbij kennis, vaardigheden en talenten op-timaal kunnen worden ingezet. En dat daarnaast de technologisch innovaties van Uranus (momenteel in stier) - nu nog vanuit het derde huis - worden beschouwd als handelswaar, zonder te kijken naar gevol-gen. Vanuit de geest van het watermantijdperk zullen hierbij thema's als veiligheid en de vraag of het (ethisch) verantwoord is een veel grotere rol spelen.

Door op deze manier naar de wereldhoroscoop te kijken, kunnen we enerzijds onderzoeken welke accenten er komen te liggen op het gebied van bv. werk en ambitie, gezondheid, familie, relaties, spiritualiteit, e.d. en anderzijds welke invalshoeken, benaderingen, gedrag, e.d. oud (vissentijdperk) zijn en welke nieuw (watermantijdperk). Zo bezien kan de wereldhoroscoop wellicht een stuk inzicht geven in de processen die momenteel aan de gang zijn. Ik nodig iedereen uit hier zelf ideeën over en voorbeelden van te delen. 

 Pluto wat 17

When the Moon is in the seventh house
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius
Aquarius!
Aquarius!


Naar het voplgende deel