Sat hor Hoe kan de astrologie ons nu behulpzaam zijn bij het vinden van de weg naar bewustwording, bij het ontwikkelen van ons zonnebewustzijn?
De symbolische weg van de mens die op weg gaat verloopt in drie fasen:
1.   De oude situatie is aan vernieuwing toe en moet worden verlaten.
2.   De reis, in een vreemde wereld waarin zoeken, beproeving en strijd als leerproces centraal staan.
3.   De terugkeer met nieuw verworven krachten in de oude wereld.
Deze fasen zijn te beschouwen als drie ontwikkelingsfasen, waarvoor in de astrologie ook een planeetsymboliek bestaat.


1.   Saturnus

Het saturnale bewustzijn is verbonden met de collectieve ziel en gebaseerd op zekerheid, traditie, vastliggende regels, wetten, normen en waarden. Het biedt zekerheid en structuur, maar verzet zich tegen verandering, want elke verandering is een potentiële bedreiging voor het bestaande.
De mens met saturnaal bewustzijn is afhankelijk van het materiële en van zijn lichamelijke gesteldheid. Hij reageert primair en voelt zich afhankelijk van erkenning door anderen. Zijn leven is geregeld en grotendeels vastgelegd. Hij voldoet aan de maatschappelijke norm, onderwerpt zich aan het gezag en doet wat van hem verwacht wordt. Hij weet niet anders. Tot het (nood)lot hem op weg stuurt....


2.   Maan

Het lunaire bewustzijn is verbonden met de individuele ziel en vergelijkbaar met de tweede fase van de reis, het binnengaan in het rijk van de duisternis, gekenmerkt door een toestand van conflict. Polariteiten worden bewust.
De mens ervaart zijn lijden en daarmee zijn angsten, voor het onbekende, voor de strijd, om alleen te zijn, om te verliezen of te sterven. De mens wordt in toenemende mate ontevreden met zijn lot en probeert zich te bevrijden van alles, wat hem belemmert. De mens wordt geconfronteerd met de extremen van liefde en haat, van sympathie en antipathie, "himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt". Deze ervaringen werken louterend en leiden tot ik-bewustzijn. Het is de grote zoektocht, een leerproces, waarin de mens met al zijn verschillende gevoelsinhouden wordt geconfronteerd. Ook wordt de mens zich bewust van verschillende gezichtspunten en de daaruit voortvloeiende conflicten. Hij ervaart dualiteit en in zijn denken overheerst twijfel. Maar dit is tevens de drijvende kracht van het zoeken naar waarheid, zin en zelfvervulling.


3.   Zon

Het niveau van het zonnebewustzijn, analoog aan de derde fase van de reis van de held, is verbonden met de transpersoonlijke ziel en wordt gekenmerkt door het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid. Hier staat het zoeken naar eigenheid, innerlijke vitaliteit en creativiteit en het bevrijden van invloeden van buitenaf centraal. In deze fase ontstaat zelfacceptatie en identificatie met zijn eigen levensopdracht.
De mens moet nu zijn verworven kwaliteiten en inzichten in de wereld van de dagelijkse realiteit in de praktijk brengen. Psychologisch gezien gaat het hierbij om de integratie van de eigen schaduw, dat wil zeggen, in zijn zonnebewustzijn heeft hij het lijdend voorwerp van zijn eigen fysieke gesteldheid, gevoelens en gedachtes overwonnen en is de mens in staat met behulp van zijn kwaliteiten en mogelijkheden zelfstandig te zijn, iets eigens te creëren verantwoordelijkheid te dragen en vrij te zijn.
De mens bezit nu een heldere realiteitszin, hij is geen slachtoffer meer van zijn eigen driften, verlangens en emoties en hij is in staat onafhankelijk en creatief te denken. Hij is met transpersoonlijke krachten in contact gekomen en ziet, dat hij naast het inrichten van zijn eigen persoonlijke leven ook een bijdrage aan de samenleving moet leveren, omdat zijn leven anders zinloos is. Hij is bezig een universeel eenheidsbewustzijn te ontwikkelen.
In de beeldentaal van de sprookjes wordt dit stadium bereikt, als de prins na zijn gevecht met de draak de prinses bevrijdt, de heerschappij van de oude koning overneemt en met zijn gemalin zijn koninkrijk sticht.


De weg van de held

Zoals bekend is het niveau van bewustzijn niet uit de geboortehoroscoop af te lezen. Maar de horoscoop kan wel degelijk een instrument zijn, de weg te vinden die de held moet gaan. Daarvoor is het niet meer zinvol de mens onder de collectieve leiding van de planeetgoden te laten gaan, zoals in oude tijden het geval was, maar hem zijn eigen individuele mythos te verschaffen, die hem naar het bewustzijn van zijn eigen kosmos kan leiden.

In de astrologische praktijk is het zo, dat maar zelden zelfverzekerde, stralende mensen op consult komen. Soms zijn het mensen die zekerheid zoeken in hun leven en van 'de sterren' willen weten, wat hun te wachten staat. Soms zijn het mensen die nieuwsgierig zijn en een bewijs zoeken voor de juistheid van de astrologie - of juist voor het omgekeerde: om te bewijzen dat astrologie níet werkt. Deze mensen hebben een saturnaal bewustzijn en de astroloog die niet zelf een saturnaal bewustzijn heeft - zichzelf niet hoeft te bewijzen - kan ze hooguit uitnodigen op reis te gaan. Hij kan dan fungeren als wegwijzer en de helper in het beginstadium van de reis, die enige informatie en goede raad mee kan geven.
Maar er komen ook veel mensen in zijn praktijk die deze drempel al over zijn en zich op hun heldenreis in de onderwereld bevinden. Zij horen bij de tweede fase van het maanbewustzijn en verkeren meestal in een levenscrisis: zij zijn de oude zekerheden al kwijt, verdwaald in de duisternis, in conflict met zichzelf en de wereld en zoeken hulp om hun positie te bepalen en de juiste richting om verder te gaan. Hier kan de astroloog begeleider zijn op de weg die zijn cliënt gaat.
De astroloog dient zich daarvoor bewust te zijn van het feit, dat ook hij onderweg is en uitsluitend op basis van zijn eigen ervaringen legitiem raadgever van zijn cliënt kan zijn. Het betekent ook, dat het astrologische symbolensysteem, dat gebruikt wordt om het leven en de levensloop te beschrijven niet vastgelegd is en dus het menselijke lot niet als vaststaand wordt beschouwd. De horoscoop bekijken als een matrix van levende energiestromen die elk mens in zich heeft, kan thema's in de verschillende levensfasen verhelderen en de hulpzoekende cliënt inzicht geven in de achtergronden van de gebeurtenissen in zijn leven. Alleen een dergelijke benadering zal de zoekende mens op z'n eigen verantwoordelijkheid aanspreken en hem een perspectief bieden zijn persoonlijke weg te gaan. Zijn horoscoop kan daarbij een landkaart en wegwijzer zijn naar zijn eigen innerlijk potentiaal.

Ieder mens staat in meer of mindere mate voor de opgave, zelf de weg van de held te gaan, het koninkrijk in zichzelf te ontdekken en meester van zichzelf te worden. De astrologie kan hem hierin ondersteunen, als een symbolensysteem dat informatie kan verschaffen over aanwezige energiepotentialen en ontwikkelingsmogelijkheden. Of en in welke mate de mens ze benut en op welke wijze is aan hemzelf. In deze context kan de moderne astrologie de vier functies, die de mythos voor de zichzelf ontwikkelende mens heeft, vervullen.


Tegenpolen

In de horoscoop vormt Saturnus een tegenkracht van Zon en Maan. Deze beide persoonlijke planeten representeren daarbij onze persoonlijkheid, waaraan Saturnus als vertegenwoordiger van het bovenpersoonlijke grenzen stelt (steenbok en waterman, de tekens waar Saturnus traditioneel over heerst staan tegenover de door Maan en Zon beheerste tekens kreeft en leeuw). Hij bezit daarmee de functie van het geweten, een belangrijk deel van elke ontwikkelde persoonlijkheid dat zich in de groeiende zelfontplooiing langzaam maar zeker van buiten naar binnen moet verplaatsen. Deze beperkende functie ervaren we als kind veelal in de vorm van regels en verboden van onze ouders, later via autoriteitsfiguren in de maatschappij. Onze individuele vrijheid wordt daarbij geconfronteerd met de behoeftes van anderen. Omdat deze beperkingen van ons ego gepaard gaan met frustratie en angst, geeft de positie van Saturnus in de horoscoop ook aan waar we als kind resignatie en beperking hebben ervaren, en tegelijkertijd structuur en grenzen nodig hadden en als zekerheid hebben ervaren. Als we later inzicht in de noodzaak van structuur en wetmatigheden ontwikkelen, beginnen we de Saturnusfunctie in onszelf te integreren. We passen ons aan de ordening aan en zijn dan 'in orde'.


De rol van Saturnus in de kinderhoroscoop

Saturnus speelt in meerdere opzichten een belangrijke rol. Traditioneel vertegenwoordigt Saturnus remmingen, blokkades en terreinen van onzekerheid. Tegenwoordig en in het bijzonder in de westerse cultuur wordt ook steeds meer de nadruk gelegd op het potentieel van Saturnus: hij vertegenwoordigt het vermogen aan moeilijke situaties het hoofd te kunnen bieden en door hard werken iets te bereiken. In dat licht krijgt hij in een kinderhoroscoop naast zijn vaak slechte reputatie ook een bijzondere betekenis, want het blijkt dat ook kinderen van deze kwaliteiten kunnen profiteren.
Hoewel over het algemeen in een kinderhoroscoop de plaatsing van planeten in de huizen van minder belang is dan in de tekens, lijkt dit bij Saturnus - evenals bij de Zuidelijke Maansknoop - juist wel van belang.
Daarnaast zijn de aspecten met persoonlijke planeten belangrijk.

Saturnus geeft aan op welke gebied het kind angsten heeft en waar het al gauw geneigd is zich te verdedigen, te verharden of af te sluiten. Tegelijkertijd verwijst de positie van Saturnus naar thema's die in het kind een bijzondere eerzucht opwekken: waar Saturnus staat wil het kind iets bereiken, doet het moeite, wil het presteren en zet het zich met een zekere verbetenheid daarvoor in. Op deze gebieden is het kind ook erg kwetsbaar als het fouten maakt, verwijten krijgt, niet serieus genomen of afgewezen wordt. Het wil gestimuleerd en gesteund worden en daagt op deze gebieden ook vaak ouders, leerkrachten, broers en zussen uit grenzen te stellen.

Voor ouders en verzorgers betekent dit een veeleisende dubbele taak. Aan de ene kant is het belangrijk het kind bij het overwinnen van zijn weerstanden en angsten te ondersteunen. Belangrijk daarbij is, het probleem niet voor het kind op te lossen of weg te halen, maar het kind mogelijkheden te bieden - gereedschappen ter beschikking te stellen - die het erbij kunnen helpen, zelfstandig oplossingen te vinden. Aan de andere kant heeft het kind op het terrein van Saturnus voldoende oefen- en leermogelijkheden nodig, om zo zijn eigen kwaliteiten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hier volgen een paar voorbeelden:


Saturnus in 1

Een kind met Saturnus in 1 wordt vaak als verlegen of teruggetrokken ervaren. Het heeft de neiging, vooral in nieuwe onbekende situaties zich eerst achter een van de ouders te verstoppen. Zijn grootste angst is het voor schut gezet en uitgelachen te worden. Het kind is bang om fouten te maken en heeft daarom moeite met spontaan zijn. Tegelijkertijd heeft het een grote behoefte, gezien en serieus genomen te worden. Als het kind zijn angst weet te overwinnen, kan het vastberaden en zeker optreden en een groot plichtsbesef tentoon spreiden. Het kind komt dan over als een kleine volwassene.
Een kind met een Saturnus-Mars-aspect is bovendien sterk prestatiegericht. Het zoekt voortdurend uitdagingen en wedstrijd zich met anderen te meten. Het gevaar bestaat hier teveel van dit kind te verwachten ofwel dat het zichzelf met te hoge eisen overvraagt. Dan is een mislukking a.h.w. voorgeprogrammeerd en zal het zich zijn eigen falen sterk aantrekken. Voor ouders is het belangrijk hun kind regelmatig passende opdrachten te geven, waar voldoende uitdaging in zit en tegelijkertijd genoeg ruimte te laten om te spelen; bovendien het kind af en toe aan te moedigen ook spontaan eens iets te ondernemen.


Saturnus in 4

Een kind met Saturnus in 4 heeft veel geborgenheid en zekerheid nodig. Het heeft al snel het gevoel dat de omstandigheden zich er niet toe lenen deze behoefte te bevredigen en dat bv. zijn ouders geen tijd of geen reden hebben, hem zorg en aandacht te geven. Om teleurstellingen te voorkomen zal dit kind zich al jong volwassen gaan gedragen, met name dan als het om emotionele behoeftes, geborgenheid en veiligheid gaat. “Je hoeft me niet meer naar bed te brengen, want ik ben al groot genoeg”, zegt zo'n kind bijvoorbeeld en het neemt daarmee afstand van de voor hem bijzondere belangrijke ervaring zich door zijn moeder te laten toestoppen, een verhaaltje te laten voorlezen en zich verzorgd te voelen. Dit kind zal ook geneigd zijn eigen behoeftes voor een jonger broertje of zusje aan de kant te zetten of begint zelf - vaak door de ouders daartoe aangemoedigd - een moederrol te vervullen. Voor ouders is het bijzonder belangrijk te zien, dat achter dit gedrag een enorme behoefte aan zorg en aandacht staat, verbonden met de angst afgewezen of alleen gelaten te worden. Dit kind heeft een gezinsstructuur nodig die warmte en veiligheid biedt. De eigen kamer of minstens een eigen plekje in huis is daarom van groot belang. Ook knuffels of een huisdier kan in dat verband een belangrijke plaats innemen. Aan de andere kant is het belangrijk dat het kind voldoende gelegenheid heeft kind te zijn en behoeftes toe te staan die het gezien de leeftijd schijnbaar niet meer nodig heeft.

Bij een Saturnus-Maan-aspect speelt de moeder, of iemand met een moederfunctie een belangrijke rol. Een kind met dit aspect lijkt vaak helemaal geen nabijheid te willen. De moeder ervaart bv. als ze het kind wil knuffelen een zekere weerstand of afwijzing. Deze frustrerende ervaring leidt bij een moeder dan al gauw tot de conclusie, haar kind met rust te laten. Maar voor dit kind is het erg belangrijk zelf te kunnen beslissen wanneer het vastgehouden wil worden, omdat het nabijheid al snel als benauwend ervaart. De ouders staan in dit geval voor de moeilijke opgave open te blijven voor het kind en hun eigen behoefte aan vastgehouden worden en knuffelen niet op het kind te projecteren. Het kind is daar zeer gevoelig voor.


Saturnus in 6

Een kind met Saturnus in 6 neemt graag de rol van moeders kleine helper op zich. Het wil graag nodig zijn en heeft een sterke drang bezig te zijn. Kleine taken krijgen en de verantwoordelijkheid voor bepaalde alledaagse verplichtingen te dragen, is voor dit kind belangrijk en noodzakelijk om zich zeker en serieus genomen te voelen. Maar tegelijkertijd heeft dit kind een sterke neiging tot perfectie met betrekking tot de aan hem gestelde eisen. Als het zijn taken niet naar eigen tevredenheid kan uitvoeren, is het gauw ontmoedigd. Het kind is dan ook bijzondere gevoelig voor kritiek. Afhankelijk van de rest van de horoscoop kan het dan ofwel snel opgeven en geloven helemaal niets te kunnen, ofwel eerzuchtig de inspanningen verdubbelen om het bij de volgende gelegenheid beter te doen. Daarbij is het gevaar groot teveel van zichzelf te eisen. Als dat gebeurt, reageert het kind vaak met lichamelijke klachten: hoofdpijn, buikpijn, benauwdheid, e.d. kunnen dan symptomen zijn voor de faalangst, te hoge eisen, overbelasting of angst voor kritiek, be- en veroordeling. Naast een zekere traagheid in het opnemen en verwerken van informatie, zien we bij dit kind ook vaak het probleem, niet te kunnen kiezen uit een veelheid van mogelijkheden. Het kind kan niet selectief zijn en heeft moeite met prioriteiten. Daardoor kan het als een berg tegen de meest eenvoudige karweitjes opzien en zich totaal overvraagd voelen. Voor ouders lijkt dit vaak een gemakkelijk en plichtsbewust kind, maar het gevaar is groot dit kind al snel te veel verantwoordelijkheid te geven. Daarom is het van belang het kind bij de leeftijd passende karweitjes en taken te geven en er op te letten, dat het kind zich hier niet te krampachtig in vastbijt of verzandt in details. Dit kind moet ook leren met reacties van anderen om te gaan en ervaren, dat kritiek niet een afwijzing van de hele persoon betekent.


Saturnus in 12

Kinderen met Saturnus in 12 hebben vaak te kampen met angsten en compensatiereacties die weinig concreet en moeilijk te vatten zijn. Vaak hebben ze een zekere angst voor alleen zijn en vinden ze het moeilijk als het stil is, zonder precies te weten wat ze daaraan onaangenaam vinden. Zodoende zijn veel van deze kinderen al vroeg druk bezig, ze helpen graag en nemen elke gelegenheid te baat om zichzelf nuttig te maken. Aan de andere kant voelen kinderen met Saturnus in 12 zich sterk aantrokken tot de wereld van het onzichtbare. Ze zijn gefascineerd door sprookjes, mythen en de wereld van dromen, engelen of kabouters. Ze hebben vaak een levendige fantasie die ze soms maar moeilijk van de realiteit kunnen onderscheiden, maar ze zijn tegelijkertijd bang zich hierin te verliezen. Dit kan bv. tot uitdrukking komen in de vraag van een kind, of het, als het slaapt en droomt, weg is en hoe zeker het is dat het de volgende ochtend weer terug is. Ook slaapproblemen kunnen hiermee te maken hebben. Voor ouders is het belangrijk het kind met zijn irrationele angsten serieus te nemen en ruimte te bieden zijn fantasieën door middel van tekenen of schilderen, verhalen vertellen, of op latere leeftijd schrijven, uit te leven. De houding van de ouders t.o.v. religieuze en mythische thema's is voor kinderen met Saturnus in 12 uitermate belangrijk en bepalend voor hun latere houding ten opzichte van hun fascinatie én angsten met betrekking tot deze thema's.


Belangrijke vragen m.b.t. Saturnus

Waarin heb ik zekerheid en structuur nodig?
      Op welke terreinen oriënteer ik mij sterk aan maatschappelijke normen en waarden?
      Wanneer gedraag ik me eerder behoudend en ben ik niet tot risico bereid?
      Wanneer ben ik bang niet te voldoen, en neig ik daarom tot perfectionisme?
Waar heb ik het gevoel dingen te moeten opgeven en meer te geven als te ontvangen?
      Waarbij heb ik het gevoel te kort te komen?
Wat ervaar ik in mijn leven als beperkend / belemmerend?
      Wanneer voel ik mij in mijn persoonlijke expressie beperkt?
      Op wat voor terreinen ervaar ik mijn eigen lichamelijke, emotionele en geestelijke grenzen? 
      Wat gebeurt er als ik die tegenkom?
Welke dingen in mijn leven probeer ik absoluut onder controle te houden en elk risico te vermijden?
      Wat is het ergste dat kan gebeuren, als ik deze controle kwijt raak?
Wanneer en van wie ervaar ik kritiek en afwijzing en hoe ga ik daarmee om?
Wanneer voel ik mij geremd en heb ik de neiging mij af te sluiten?
Hoe ga ik om met verantwoordelijkheid?
      Voor welke zaken ben ik al snel bereid de verantwoordelijkheid op me te nemen?
      Welke verantwoordelijkheden ben ik geneigd uit de weg te gaan?
Voor welke vormen van autoriteit en gezag heb ik bewondering?
      Wat schrikt mij af?
      Hoe ga ik zelf met gezag om?<
Wat zijn de belangrijkste doelen in mijn leven en hoe ga ik daarmee om?
Op wat voor terreinen heb ik het gevoel extra hard te moeten werken en meer dan gewone inspanning te moeten leveren om dat wat ik wil te bereiken?
      Ten aanzien van welke dingen in mijn leven ervaar ik prestatiedrang?
      Waar wil ik beter of efficiënter in zijn?
      Wat zijn volgens mij redenen / oorzaken, waardoor dit onmogelijk is of maar uiterst moeizaam gaat?
Ten opzichte van welke mensen of zaken heb ik schuldgevoelens?
      Welke invloed hebben deze gevoelens op mijn denken, voelen en handelen?
Ten opzichte van welke mensen of zaken ervaar ik wantrouwen en hoe ga ik daarmee om?
Welke zijn mijn grootste angsten en in welke omstandigheden ervaar ik die het sterkst?
      Voor welke dingen was ik vroeger wel bang en nu niet meer?
      Wat is er gebeurd, waardoor dit veranderd is of, wat heb ik gedaan om deze angst te overwinnen?
Waar heb ik een nuchtere, realistische instelling en maak ik mezelf geen illusies?
      Waar niet?
      Op wat voor terreinen ervaar ik vaker teleurstellingen, omdat ik de realiteit niet goed heb ingeschat?
      Wat voor signalen heb ik niet gehoord of over het hoofd gezien?
Hoe ervaar ik / heb ik mijn vader ervaren?


Literatuur en bronnen

Stephen Arroyo Astrologie, karma en transformatie
Liz Greene Saturnus - een nieuwe kijk op een oude boosdoener
Liz Greene De buitenplaneten
Karen Hamaker De transit van Saturnus door de huizen
Peter Orban Saturn und die Macht des Schicksals
Claude Weiss Karmische Astrologie - Band I
Gele Alstendorf Endlich die Wende?
Astrologie Heute (Astrodata)
en Astrolog (Huber)
diverse artikelen
Sterrengids (De Koepel) diverse nummers

Reageren?  Dat kan alleen nog via de mail.