De komende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020

                                --samenvatting --


JupSatPlu1In 2020 vindt een drievoudige conjunctie plaats tussen Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok. De rij begint met een Saturnus-Pluto-conjunctie, gevolgd door een drievoudige Jupiter-Pluto-conjunctie en de reeks eindigt met een Jupiter-Saturnus-conjunctie. Zo'n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten komt zelden voor en belooft zowel collectief als individueel een belangrijke periode.

De intrede van Saturnus in zijn eigen domein - op 20 december 2017 - kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende Saturnus-Pluto-conjunctie. De huidige Saturnus-Pluto-cyclus is eind 1982 in weegschaal is begonnen en eindigt met de conjunctie in 2020. Ook toen zagen we een inluidende periode van ruim 2 jaar die begon toen Saturnus het teken weegschaal binnenging. En evenals nu hadden we in die periode een drievoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter.
Ook de graadpositie vertoont frappante overeenkomsten: toen Saturnus (samen met de Zon) in september 1980 de weegschaal binnenkwam, stond Pluto op 20° van dat teken. Nu, met de intrede van Saturnus in steenbok (eveneens samen met de Zon), zal Pluto op 18° staan. In beide situaties duurt het ruim 2 jaar voor de conjunctie tussen beide planeten tot stand komt.

We kunnen dus met recht aannemen, dat als we de ontwikkelingen in de periode 1980-82 onderzoeken, we op zijn minst een beeld kunnen krijgen van wat zich de komende jaren kan ontvouwen. Daarbij valt nog wel te bedenken, dat de periode 1980-82 wellicht een milde afspiegeling zal zijn van de komende jaren, vanwege de weegschaalachtergrond, die over het algemeen een wat vriendelijkere en zachtere uitstraling heeft dan steenbok.

Jupiter-Saturnus-Pluto-conjuncties vinden overigens niet plaats in een ritme van 40 jaar, maar zijn veel zeldzamer. Dat heeft te maken met het gegeven, dat tussen de tijd tussen Saturnus-Pluto-conjuncties door de excentrische baan van Pluto onregelmatig is, en dus afhankelijk van de plaats van Pluto in de dierenriem.Voor de laatste grote conjunctie van dit drietal vóór 1981-82 moeten we 100 jaar terug: deze was in 1881-83 in stier. Daarvoor was het ruim 60 jaar terug tot 1819-21 en daarvoor zelfs 140 jaar tot 1680-83.De eerstvolgende periode met een dergelijke drievoudige conjunctie vindt pas plaats in 2179-81 in kreeft.

 

De betekenis van een Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie

Bij de duiding van drievoudige conjuncties geeft de conjunctie tussen de twee langzaamste planeten en het teken waarin dat gebeurt het voornaamste thema aan. Evenals nu was ook in de periode 1981-82 de Saturnus-Pluto-conjunctie bepalend. Door de weegschaalachtergrond stond deze conjunctie vooral in het teken van goede relaties opbouwen, want men wist dat met samenwerking, goede afspraken en wederzijdse ondersteuning  meer te bereiken valt dan alleen.

Zo begon in de 80-er jaren een ongekende golf van fusies, die tot steeds machtiger multinationals leidden die meer invloed hadden dan de politici. Managersalarissen en -bonussen konden door speculaties aan de beurzen meer dan vertienvoudigden. Tot er in 2000 - het jaar waarin Saturnus in oppositie met Pluto kwam - een kentering kwam, de beurzen inzakten en banken en zelfs complete landen gered moesten worden met gemeenschapsgelden. En doordat winsten werden geprivatiseerd en schulden gesocialiseerd, werd de kloof tussen arm en rijk steeds groter.
Waar op dit moment sinds de verkiezingen in de USA Trump als een karikatuur van de excessen van de Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 1981-82 in weegschaal zijn invloed doet gelden en als een clown de verschillende kanten van het oude uitvergroot, lijkt in Frankrijk met de verkiezing van Macron een vertegenwoordiger van de herstructurering aan de macht te zijn gekomen.

JupSatPlu 2

Ook voor de komende drievoudige conjunctie zal de Saturnus-Pluto-conjunctie - nu in steenbok - de leidraad zijn, waarmee we thema's als leiderschap, politieke en economische machtsvraagstukken, omgang met onze natuurlijke grondstofbronnen, met investeringen, schulden en kredieten, maar ook versobering en duurzaamheid kunnen verwachten.

Jupiter en Saturnus representeren een samenspel van ideeën, potenties en mogelijkheden (Jupiter) en hun manifestaties in de concrete, materiële wereld (Saturnus). Omdat Pluto te maken heeft met collectieve krachten, kunnen de Jupiter-Pluto- en de Saturnus-Pluto-cyclus worden geassocieerd met de ontwikkeling van een gestructureerde hervorming en uitwerking van maatschappelijke processen, waarbij oude en vastgelopen structuren moeten worden afgebroken en geherstructureerd. Veelal gaat dit samen met gecontroleerd (of opgedrongen) gebruik van collectieve macht.

Hoe langer Pluto door een bepaald teken loopt, hoe sterker de veranderingen - analoog aan de kwaliteit van dit teken - zichtbaar worden ervaren en waargenomen. Dit geldt overigens ook op persoonlijk gebied: hoe langer Pluto door een huis loopt, des te meer voelbaar en onontkoombaar de veranderingen die met de thema's van dit huis te maken hebben, zich voordoen. Zodra Saturnus dan het teken (of huis) binnenkomt, waarin Pluto al aan het werk is, nemen de transformaties en omwentelingen, die Pluto al heeft ingeleid - ook zonder dat deze duidelijk aanwijsbaar of zichtbaar waren - concrete vorm aan. Door de deelname van Jupiter aan de conjunctie wordt extra energie aan de Saturnus-Pluto-processen toegevoegd, veelal in de vorm van creatieve ideeën, een langetermijnvisie en een enorm potentieel aan mogelijkheden.

 

De komende jaren...

Sinds Pluto in steenbok loopt, eind 2008, hebben we een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis zien ontstaan: een kredietcisis met omgevallen banken en failliete landen, een Arabische Lente en het ontstaan van IS, vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal voortekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. Als vanaf december 2017 Saturnus ook door steenbok gaat lopen, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen meer gestalte zullen gaan krijgen.

In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de komende Saturnus-Pluto-conjunctie de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven. Om te beginnen de drie weken rond de jaarwisseling.

De intrede van Saturnus in het steenbokteken op 20 december wordt vergezeld door de Zon. De Zon maakt op 9 januari een conjunctie met Pluto en brengt in deze periode als het ware het bewustzijn van Saturnus naar Pluto. Van 13 tot 24 januari 2018 doet Mercurius hetzelfde.
Het jaar erop gebeurt hetzelfde: De Zon verbindt Saturnus en Pluto tussen 2 en 11 januari.Op 6 januari 2019 is het Nieuwe Maan, precies tussen Saturnus op 12° en Pluto op 21° steenbok.Direct aansluitend verbindt Mercurius beide planeten tussen 13 en 18 januari. Zij vormen dan al een conjunctie met een orb van 8°.

In 2017-18 trekt het Zwarte Maangebied ook door steenbok. in de 2e helft van 2017 valt Saturnus in het Zwarte Maangebied, in de eerste helft van 2018 Pluto.
Tussen half maart en half mei 2018 ligt het hele Zwarte Maangebied tussen Saturnus en Pluto.
In die tijd loopt ook Mars door steenbok en in de periode van 2 tot 26 april verbindt hij Saturnus en Pluto. Op 14 april staat hij - in het Zwarte Maangebied - precies tussen Saturnus en Pluto in en maakt met beide een conjunctie.


- Hoe zie jij de ontwikkelingen naar de conjunctie van 2020?
- In welk huis van jouw geboortehoroscoop valt deze conjunctie en welke planten worden geraakt?
- Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen hiermee?

  14 april is energetisch een krachtig moment om in actie te komen en iets rond de naderende Saturnus-Pluto-conjuctie te organiseren.
- Hoe zou jij een themadag rond Saturnus-Pluto willen vormgeven?


Aanvulling:

Op 14 april is door 'De Ster van het Noorden' in Sierswoude een themadag georganiseerd waarin we we met een groep van 17 deelnemers d.m.v. een grote mundane opstelling dit thema hebben onderzocht. Deze liet mooi zien dat een grote maatschappelijke en sociale verandering noodzekelijk is (en ook al is ingezet), willen we onze aarde behouden als leefgebied voor de mensheid.

Intussen is er ook een reader verschenen, waarin de verschillende cycli - Saturnus-Pluto, Jupiter-Puto en Jupiter-Saturnus worden beschreven. Je kunt 'm via de webshop bestellen: De Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.