Sat Plu tabel juniHoewel Saturnus en Pluto beide retrograde lopen en zich van elkaar verwijderen, waarmee het thema van de conjunctie enigszins naar de achtergrond lijkt te verdwijnen, wordt het in deze week toch geactiveerd door opposities van Mars en Mercurius. Op 14 juni komt Mars eerst in oppositie met Saturnus en op 20 juni met Pluto. Van 16 tot 19 juni loopt Mercurius door hetzelfde gebied en maakt op 18 juni de conjunctie met Mars, zodat in deze periode een krachtige meervoudige oppositie wordt gevormd.
Ook de planeetknopen van Saturnus en Pluto en de Maans­knopenas maken deel uit van deze oppositie: de Zuidelijke Maansknoop beweegt zelfs enige maanden lang met de retrograde Saturnus mee, waarmee ook drie keer een conjunctie wordt gevormd (20 mei, 23 juni en 15 september).
Daarnaast valt midden in deze week het tweede Jupiter-Neptunus-vierkant, waarvan het eerste op 13 januari van dit jaar viel en het laatste op 21 september wordt gevormd en is op 17 juni een Volle Maan.
Bijgaande tabel laat de belangrijkste aspecten zien.


Twee planeetparen

De planeetparen Saturnus-Pluto en Jupiter-Neptunus zijn momenteel bepalend voor de belangrijkste actuele thema's van maatschappelijke en politieke processen, waarbij met name in deze week vervormingen en uitwassen aan het licht kunnen komen.

Met de Zuidelijke Maansknoop die eind maart Pluto is gepasseerd en van mei tot en met september met de retrograde Saturnus meeloopt, worden gewoontes en patronen uit het verleden naar boven gehaald die te maken hebben met maatschappelijke structuren, regels en wetten, controlemechanismen, verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Omdat Saturnus en Pluto retrograde lopen, bewegen zij zich over graden waar zij in maart al zijn geweest en daardoor kunnen de thema's van die maand opnieuw geactiveerd worden. Het verschil is alleen dat de Zuidelijke Maansknoop in maart met Pluto verbonden was en nu in juni met Saturnus. De met Saturnus-Pluto samenhangende processen kunnen minder intensief en bedreigend lijken, omdat zij retrograde lopen en hun afstand groter wordt, maar de uitdagingen zullen eerder groter zijn, omdat de opponerende planeten Mars en Mercurius verbonden zijn met de Noordelijke Maansknoop. Zij bieden mogelijkheden om uit de hand gelopen processen bij te sturen en zich uit oude, vastgelopen thema's los te maken door nieuwe wegen te bewandelen en problemen anders dan tot nu toe gebruikelijk aan te pakken.
Daar staat wel tegenover dat de vertegenwoordigers van het oude zich zullen (blijven) verzetten, omdat dit hun controlesystemen en machtsstructuren ondermijnt en latente angsten, gevoelens van onmacht en de behoefte aan controle sterke drijfveren zijn tot het inzetten van autoriteit en gezag om macht te behouden. Ook is te verwachten dat de aanzetten die Mars en Mercurius geven in dit proces langer zullen doorwerken, want het is de eerste van drie Mercurius-Mars-conjuncties (18 juni, 9 juli en 3 september).

Op het persoonlijke vlak kunnen we te maken krijgen met rigide maatschappelijke instanties en overheden waar we tegenaan lopen, met voorschriften, regels of verplichtingen die niet constructief zijn, maar eisen aan ons stellen die ons eerder belemmeren dan vooruit helpen, met schuld- of strafthema's die voortkomen uit oude (innerlijke) opvattingen, ge- of verboden en de mogelijke gevolgen als zij 'overtreden' worden of met de algemene angst voor tekortschieten, falen of verlies.
De positie van de Noordknoop in kreeft geeft in zijn algemeenheid aan dat we zowel individueel als collectief voor de uitdaging staan meer of beter te luisteren naar ons eigen gevoel en onze werkelijke behoeftes, ons bewust te zijn van gezin, familie, sociale omgeving en samenleving waarvan we deel uitmaken, meer samen dan alleen te werken en zich voor elkaar in te zetten in plaats van te rivaliseren. Alleen dan is het mogelijk onze autoriteitsbeelden te veranderen en steeds meer op onze eigen innerlijke autoriteit te vertrouwen en te varen. Alleen zo kunnen we op den duur wezenlijke veranderingen tot stand te brengen.


Idealen

Jupiter en Neptunus zijn beide planeten die te maken hebben met idealen, visioenen en visie, verlangens, hoop en verwachtingen, als ook met globalisering, migratie, cultuur en cultuurvraagstukken, milieu en klimaat, religie en spiritualiteit. Met het tweede Jupiter-Neptunus-vierkant zullen we te maken krijgen met thema's op dit gebeid die in januari van dit jaar tijdens het eerste vierkant of ook met thema's die met het begin van deze Jupiter-Neptunus-cyclus in 2009 actueel waren.
In deze fase krijgen we versterkt te maken met het verlangen naar een betere wereld, het geloof in idealen, maar ook de neiging de werkelijkheid door een gekleurde bril te bekijken of te verdoezelen en teleurgesteld of verbitterd te raken. Discussies over verschillende wereldbeelden, onjuiste of onvolledige informatieverspreiding, fake-nieuws of het gedrag van leidende figuren, sterren en idolen kunnen ook op de nodige aandacht rekenen. Wat te rooskleurig is voorgesteld of met mooie woorden is goedgepraat, wat is verzwegen, verloochend of verdoezeld is, zal aan het licht komen en om uitleg en herziening vragen. Daarbij blijft het gevaar aanwezig de realiteit uit het oog te verliezen of verkeerd in te schatten.


Dromen en realiteit

Jupiter en Neptunus maken aspecten met Saturnus en de Maansknopenas, waardoor beide thema's verbonden zijn. Hiermee wordt ook de tegenstelling tussen de behoefte aan persoonlijke gelding, handhaving, zekerheid en stabiliteit enerzijds en de neiging zich te verliezen in dromen en illusies anderzijds benadrukt.
Met name de plaats van Neptunus, die de meervoudige oppositie harmonisch overbrugt, lijkt erop te wijzen dat empathie, meegevoel, holistisch denken en alles omvattende benaderingen en initiatieven een belangrijke rol kunnen spelen bij het oplossen van problemen, al kan de aan Jupiter toegeschreven tendens altijd te streven naar het hoogst haalbare en persoonlijke overtuigingen en het eigen geloof en wereldbeeld als maatstaf te nemen voor goed of fout beoordelingen, ook voor irritaties en conflicten zorgen.

Met Mars en Mercurius tegenover Saturnus en Pluto tussen 16 en 19 juni én de Volle Maan op 17 juni kunnen we stevige discussies verwachten over grenzen en grensoverschrijdend gedrag, regels en wetten, controle- en autoriteitsvraagstukken, veiligheid, verantwoordelijkheden en autoriteitsthema's, waarbij zowel gebeurtenissen die schrik en angst aanjagen kunnen plaatsvinden, maar ook belangrijke constructieve processen en aanzetten tot coöperatieve samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen. Het is de vraag hoe we met de weerstand en tegenwerking omgaan, of we in staat zijn tegenslagen, teleurstellingen en frustraties aan te pakken, dat wil zeggen vreedzaam en in de geest van gezamenlijkheid, of dat angst en eigenbelang de overhand nemen en omslaan in woede, agressie en rebellie.
In het eerste geval kunnen we verrassende ontwikkelingen verwachten die een verdere basis vormen voor echte verandering, in het tweede geval bestaat het gevaar dat veelbelovende initiatieven met repressie de grond in worden geboord. Laten we ons bewust zijn van onze verbale uitlatingen en reacties en onze acties en reacties bij teleurstelling en tegenslag. Alleen met constructief denken en handelen komen we verder!

 

Over de naderende meervoudige Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie heb ik een reader geschreven, die te bestellen is via mijn webshop.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.