Uranus en Chiron hebben een nogal ongebruikelijke en merkwaardige planetaire cyclus. Hun cyclus varieert behoorlijk, zowel in lengte, als in de verschillende aspecten die tijdens de cyclus worden gevormd.
De huidige cyclus van Chiron en Uranus, begonnen met de laatste conjunctie in 1898, duurt 144 jaar, maar de volgende, vanaf 2042 zal 'slechts' 107 jaar duren. Dit patroon van afwisselend meer dan 140 jaar en minder dan 110 jaar heeft zich het afgelopen millennium voltrokken en zal zich ook het huidige millennium voortzetten. De huidige cyclus is dus een van de langere.

De aspecten die beide hemellichamen met elkaar maken, terwijl ze hun gecombineerde cyclus doorlopen, kunnen van een jaar (één enkel exact aspect) tot enkele decennia (met meer dan 30 dezelfde exacte aspecten) duren. Dit komt omdat Chiron een zeer excentrische baan heeft die heen en weer slingert tussen de banen van Saturnus en Uranus. Daardoor varieert de tijdsduur van Chiron in elk teken van nog geen 2 jaar tot ruim 8 jaar (respectievelijk in weegschaal en ram), zoals in onderstaande afbeelding is te zien.

Chi Ura cyc 1

Ter vergelijking is ernaast de omloop van Uranus door de dierenriem afgebeeld. Deze kent zeer weinig fluctuatie. Zijn doorloop duurt grofweg tussen de 6,3 en 7,8 jaar per teken. Als gevolg hiervan zijn er momenten waarop Chiron en Uranus bijna dezelfde snelheid hebben en daardoor hebben ze vaak lange periodes waarin ze hetzelfde herhalende aspect maken.

Onze huidige cyclus van Chiron en Uranus begon met hun conjunctie in boogschutter in 1898. Het lijkt samen te vallen met zowel de gunstige als de negatieve effecten van technologische ontwikkeling, evenals met grote maatschappelijke veranderingen. Aan het begin van de 20e eeuw was er sprake van een snelle toename van het gebruik van nieuwe technologieën, waaronder elektriciteit, de gloeilamp, de auto, vliegreizen en de mogelijkheid om geluid op te nemen en af te spelen.
Dit was ook een tijd waarin de sociale veranderingen begonnen toe te nemen. De eeuwwisseling was het begin van wat in de VS bekend werd als het progressieve tijdperk. Deze periode kende aanzienlijke politieke en sociale veranderingen, zoals vrouwenrechten, alcoholverbod, toenemende welvaart en uitbreiding van stedelijke gebieden.
De conjunctie was op 4° boogschutter en Dane Rudyar beschrijft in zijn Astrologische Mandala deze graad als volgt: “Een oude uil zit eenzaam op de tak van een grote boom.” Over de grondtoon van dit beeld zegt hij: “Een evenwichtige en wijze benadering van het bestaan, gebaseerd op een heldere waarneming van onbewuste factoren en de werking daarvan.” De uil, van oudsher een symbool van wijsheid, kijkt door de duistere aspecten van het bestaan heen. Zijn ogen nemen waar wat mensen veelal niet kunnen zien. Zo vertegenwoordigt hij het bewustzijn van processen die aan de aandacht van het persoonlijk ego en het intellect ontsnappen.

In deze actuele cyclus zien we de evolutie van de klimaatverandering, vrouwenrechten, technologische ontwikkeling en meer weerspiegeld. Wat gebeurt er als de planeet van ontwrichting en bevrijding (Uranus) met de planeet van verwonding en genezing (Chiron) rond de dierenriem danst?

De cyclus van Chiron en Uranus brengt twee zeer verschillende energieën samen.
Chiron wordt geassocieerd met verwonding en genezing. Deze chironische genezing kunnen we vergelijken met het homeopathisch principe waarbij de geneeswijze wordt bepaald door de wond zelf: we dienen de pijn te omarmen, zodat er een nieuwe manier kan ontstaan om met de verwonding om te gaan.

Chi Ura cyc 2Of het kan worden vergeleken met de Japanse praktijk van kintsugi, de methode om gebroken aardewerk te repareren door er een geheel nieuw, nog mooier kunstwerk van te maken. Op dezelfde manier kan Chiron genezen door de wond mooi, nuttig of transformerend te maken.

Aan de andere kant kan Chiron ook het proces zijn van zichzelf verwonden. Door het bestaan van het probleem te accepteren, kunnen we ons bevrijden van het vastzitten in de wond. In die zin moeten we ‘buiten de gebaande paden denken’ om een frisse, ongebruikelijke manier te vinden om met het probleem om te gaan. Om de wond te herstellen moeten we dus ontwrichting, onbekendheid en dramatische verandering omarmen.

Uranus vertegenwoordigt de energie die nodig is om het oude vertrouwde te doorbreken, niet zozeer in de zin van genezing, maar om ruimte te geven om verder te groeien en te evolueren. Uranus schudt de boel wakker om de Saturnusvorm, die staat voor stabiliteit, weten waar je aan toe bent, vaste gewoontes, regels en patronen, te ondermijnen. Te veel Saturnus kan ervoor zorgen dat je vastloopt, dan komt Uranus langs om ons in staat te stellen nieuwe mogelijkheden te creëren en vooruit te komen in onze ontwikkeling.

Saturnus heeft Uranus nodig om ervoor te zorgen dat er altijd ruimte is voor iets nieuws. Uranus heeft Saturnus nodig om de zandkastelen te bouwen waar hij graag op stampt en afbreekt. Chiron wordt het proces waarbij deze stukken op een nieuwe manier weer in elkaar worden gezet.

Chiron kruist de banen van zowel Saturnus als Uranus. Als gevolg hiervan wordt Chiron de Regenboogbrug (Barbara Hand-Clow) genoemd, omdat deze de kloof overbrugt tussen de traditionele planeten (die zichtbaar zijn met het blote oog) en de moderne of transpersoonlijke planeten (die een telescoop nodig hebben om gezien te worden. - Uranus vormt soms een uitzondering, omdat het mogelijk is hem onder onberispelijke, optimale omstandigheden te zien.)


Uitzonderlijke aspecten

Het aantal jaren en het aantal keren dat Chiron en Uranus in één bepaald aspect doorbrengen varieert sterk gedurende de cyclus, maar varieert ook van cyclus tot cyclus. In de huidige cyclus zijn er zeer lange periodes in zowel het toenemende als het afnemende halfsextiel en van de oppositie.
Vergeleken met de vorige cyclus (1794-1899), bleef het toenemende vierkant 33 jaar intact (1804-1837), evenals de afnemende driehoek, die 34 jaar aanwezig bleef (1852-1886). In de cyclus daarvoor (1662-1796) duurde de beginconjunctie 28 jaar (tot 1690) en was er een lang toenemend inconjunct gedurende 33 jaar (1707-1740).

Onderstaande tabel laat zien hoe de aspecten in de huidige cyclus zich ontwikkelen.

Chi Ura cyc 3

In de huidige cyclus zagen we tijdens het eerste halfsextiel (1903-1934) de toenemende ontwikkeling van de politieke, sociale en technologische veranderingen die net op gang waren gekomen bij de conjunctie in 1898. 

De volgende lange aspectperiode vond plaats tijdens de oppositie, die tussen 1952 en 1989 in totaal 41 keer exact was. Deze opposities begonnen toen Chiron en Uranus respectievelijk in steenbok en kreeft stonden en gingen door totdat ze aan het eind van de oppositiereeks in de dierenriem van plaats waren gewisseld, met Chiron in kreeft en Uranus in steenbok.

Deze lange oppositie was een tijd van enorme technologische vooruitgang (Uranus), met name op het gebied van computerapparatuur. Helaas veroorzaakte dit ook enorme schade aan het milieu (Chiron), waarvan we nog steeds moeite hebben om dit te onderkennen als een dringende behoefte aan planetaire genezing, en om de beste manieren te vinden om deze enorme schade te herstellen. Tegelijkertijd zijn we aan het begin van deze periode begonnen met de aardgaswinning in Groningen, waar we nu met de schadelijke gevolgen in het reine moeten zien te komen.

Het was ook een tijd van enorme sociale veranderingen. Zo kende o.a. door de uitvinding van de anticonceptiepil en de legalisering van abortus in veel landen de vrouwenbeweging een sterke ontwikkeling en ontstond er een grote emancipatiegolf, waarin vrouwen zich konden bevrijden uit hun voorbestemde moederschap en huisvrouw zijn. 

 

Chi Ura cyc 4Het lange afnemende halfsextiel

We zitten ook nu weer in zo'n lange aspectfase. Chiron en Uranus maken tussen 2009 en 2038 in totaal 31 exacte halfsextielen. Deze periode valt in delen uiteen. Het eerste deel bestond uit een reeks van 26 exacte halfsextielen tussen 2009 en 2021. Momenteel zitten we in een pauze die duurt tot 2036, waarin het actuele halfsextiel niet exact wordt, omdat de bewegingssnelheid van Chiron zo langzaam is, dat de afstand tot Uranus voorlopig groter dan 30° bedraagt. Pas van 2036-2038 krijgen we een laatste reeks van 5 exacte halfsextielen. Kort daarna eindigt de huidige Uranus-Chiron-cyclus met de conjunctie op 14-11-2042 op 17°25' in leeuw.

Laten we eerst eens kijken naar de aard van dit aspect.

Halfsextiel

Dit is een aspect van 30° tussen twee punten in de dierenriem. Het halfsextiel wordt als een  mineur aspect beschouwd en zelden opgenomen in duidingen, misschien omdat eenheden van 30° de ongedifferentieerde bouwstenen zijn van de majeure aspecten. Voor dit aspect is een orb van 1 tot maximaal 2 graden gangbaar.

Chi Ura cyc 5Het halfsextiel lijkt een beetje op het inconjunct (150°), in die zin dat het twee tekens verbindt die niets gemeen hebben: ze behoren tot verschillende elementen, kruizen en polariteiten. Het enige dat halfsextiele posities gemeen hebben is 'de buurt': ze wonen naast elkaar. Maar buren hebben los van hun nabijheid zelden veel gemeen en kunnen misschien niet eens met elkaar overweg, afgezien van beleefd fatsoen.

Een halfsextiel verbindt in de regel twee opeenvolgende tekens. Een verbinding tussen twee opeenvolgende tekens duidt op een verbinding tussen twee tegengestelde energieën, waardoor het meer energie kost om de beide polen met elkaar te verbinden. Om deze reden wordt vaak gedacht dat halfsextielen twee planeten verbinden die moeite hebben met samenwerken. Het aspect wordt vaak geïnterpreteerd als een soort potentieel, afhankelijk van de aard, tekens en huizen van de betrokken planeten, maar een die moeilijk te realiseren is, vanwege de incongruente aard van de tekens. Ze zouden wijzen op moeilijkheden of uitdagingen, omdat twee energieën die vreemd aan elkaar lijken, geïntegreerd moeten worden. Er is sprake van een subtiele wrijving tussen de betrokken planeten of punten.

De spanning is veelal onderhuids en geeft vaak een gevoel van onvermogen de twee betrokken energieën adequaat te verbinden. De 'rust' in dit aspect is dan een gespannen rust, die voortvloeit uit onzekerheid en geen duidelijk zicht en grip heeft op de door beide punten aangegeven thema's en de voortdurende prikkel toch iets te ondernemen. Soms lijkt het et geeft een gevoel alsof de twee delen zo verschillend zijn, dat ze elkaar niet bestrijden, maar eerder negeren.

Planeten in halfsextiel bevinden zich dus min of meer in elkaars blinde vlek. Ze vangen misschien een glimp van elkaar op in hun zijzicht, maar - tenzij andere factoren tussenbeide komen - hun invloed is meestal vrij subtiel en gemakkelijk over het hoofd te zien. Daarom is het moeilijk om de betrokken planeten effectief te laten samenwerken. Het kan worden gekenmerkt door dubbelzinnigheid, ambivalentie, scepsis en/of besluiteloosheid.

Een alternatieve opvatting is dat de volgorde van de tekens in de dierenriem niet willekeurig is, maar een diepe logica bevat. De energie van elk teken van de dierenriem is een voorwaarde voor het volgende teken. Om deze reden kunnen twee planeten die verbonden zijn door een halfsextiel constructief samenwerken, terwijl ze hun duidelijk gedefinieerde rollen behouden. De planeet in het voorgaande teken baant als het ware de weg naar die in het volgende teken. Dit inzicht kan helpen om kansen te creëren uit de problemen die met halfsextielen gepaard gaan.


Laatste fase in de cyclus

Deze fase in de actuele cyclus is het afnemende halfsextiel aan het einde van de huidige Uranus-Chiron-cyclus, die leidt naar het begin van de volgende cyclus. Dit suggereert dat we ons in een afbouwproces bevinden dat gaat over het uitkristalliseren van de lessen van de cyclus als geheel. Omdat het algemene kenmerk van ingaande aspecten is dat er geoogst en verwerkt kan worden hoort bij deze fase ook het scheiden van wat we hebben geleerd en bereikt van de lessen die ons tot dit punt hebben gebracht en bepalen wat wordt meegenomen naar de volgende cyclus.

In de afgelopen jaren zien we een sterke terugtrekking van de progressieve benadering van politiek, sociale normen en technologie, en een sterke drang naar een meer conservatieve benadering. Gezien het feit dat we nog minimaal 15 jaar in de halfsextielfase van deze cyclus zitten, kunnen we stellen dat we nog zo lang tijd hebben om onze collectieve prioriteiten, behoeften en intenties te onderzoeken, en een onderhandelde oplossing te vinden voor onze aanhoudende conflicten.

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat we zo'n onwillige houding en aarzelend antwoord hebben op de nu zo dringende noodzaak om resolute stappen te zetten ten aanzien van de klimaatverandering. De groeiende realiteit van deze schade werd bekend tijdens de Cheiron-Uranus-oppositie in de tweede helft van de 20e eeuw, maar toch worstelen we nog steeds met het vinden van de beste manier om dit aan te pakken op een manier die effectief zal zijn en tegelijkertijd de schadelijke effecten op de wereldeconomie tot een minimum zal beperken.

Als we dit dilemma in ogenschouw nemen, samen met de lange halfsextiele fase, kan het nog twintig jaar duren voordat we echt tot een gezamenlijke actie komen - met andere woorden, wanneer we door de halfsextielen heen zijn en bij de volgende conjunctie in 2042-2043 aankomen. Die nieuwe conjunctie zal halverwege het teken leeuw vallen, een teken dat vastbesloten is het leven te vieren en er het maximale uit te halen. Het is ook een heel creatief teken, en dat geeft de hoop dat we een aantal frisse, innovatieve strategieën zullen ontwikkelen die onze planeet in de toekomst kan ondersteunen.

Chi Ura cyc 6

Er is een onderbreking van de exacte halfsextiel-aspecten tussen 2022 en 2035. Uranus en Chiron lopen gedurende deze tijd enigszins uit de pas, omdat Chiron in ram en stier het langzaamste deel van zijn baan doorloopt.

Tegen de tijd dat Chiron het halfsextiel Uranus weer oppakt, is hij door stier gegaan en bevindt hij zich in tweelingen (vanaf juli 2033). Tegen die tijd bevindt Uranus zich in Kreeft (vanaf augustus 2032). Ze voltooien hun halfsextielenserie met 5 exacte aspecten tussen 2036 tot 2038. En slechts vier jaar later, in 2042, bereiken ze hun volgende conjunctie in leeuw en start er een nieuwe cyclus.

Ik denk dus dat we gerust kunnen zeggen dat we nog een paar decennia van precaire en deels ongrijpbare moeilijkheden kunnen verwachten om onze milieu- en klimaatproblemen opgelost te krijgen. We kunnen ons voorbereiden op nog diverse vurige pogingen om de argumenten aan het ene of het andere uiterste te bekrachtigen. Dit aspect vraagt erom in conflictsituaties naar onze tegenstanders te luisteren met een minimum aan moreel oordeel.


Bron: 30-05-2023 Wendy Guy - www.evolvingdoorastro.com/articles/uranus-chiron-cycle