Eind juli vindt een bijzondere astrologische constellatie plaats, die de gehele tweede helft van 2022 zal kleuren. Dit is de conjunctie tussen Uranus en de altijd achterwaarts door de dierenriem bewegende Maansknopenas. Deze conjunctie is exact tussen 26 en 31 juli op 18°35' stier.

Ura NK 1aOngeveer 2 maanden ervoor komt de conjunctie binnen orb, vlak na de exacte conjunctie gaat Uranus retrograde lopen en daardoor beweegt Uranus tot het eind van het jaar in zelfde richting als de Maansknoop. Als Uranus zijn maximale retrograde snelheid heeft, is deze nagenoeg gelijk aan die van de Noordknoop. Dat is in oktober en de orb blijft dan langere tijd blijft steken rond 3½°. De conjunctie raakt pas in januari 2023 - als Uranus weer direct gaat lopen - buiten orb, waardoor deze conjunctie in totaal 8 maanden actief zal zijn tussen 9° en 22° stier.


Uranus

Uranus vertegenwoordigt het principe van vernieuwing. Zijn werking is over het algemeen plotseling en onverwacht en zijn intentie is het, oude en niet meer functionele structuren, patronen, gewoontes en gedrag te doorbreken. Door het radicale en onvoorspelbare karakter van Uranus kunnen zaken opeens op z'n kop worden gezet, wat vaak een shockeffect en chaos veroorzaakt. Uranus wordt ook geassocieerd met onze individualiteit en vrijheid. Met Uranus in stier zien we zijn werkzaamheid momenteel vooral op het gebied van stierthema's als geld, veiligheid, normen en waarden en onze omgang met de aarde zelf en het milieu.


Noordelijke Maansknoop

De Maansknopenas is een symbool voor de weg van onze ziel. Daarbij wordt de Zuidelijke Maansknoop geassocieerd met het verleden en alle ervaringen die onze ziel ooit heeft meegemaakt, en de Noordelijke met onze toekomst, dat wat we nog te ervaren en leren hebben. In die zin staat de Noordknoop voor de uitdagingen die we in ons leven tegenkomen en persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken.


Ura NK 2aDe conjunctie

Wanneer Uranus en de Noordknoop samenkomen, ontstaat zowel voor ieder persoonlijk als voor de samenleving als geheel, een energie die prikkelt en uitdaagt (misschien door eerst chaos te veroorzaken) tot verandering en vernieuwing en daarmee uiteindelijk meer vrijheid, gelijkheid en respect voor elkaar en de wereld waarin we leven.
Omdat de conjunctie in stier plaatsvindt, zie we ons vooral geconfronteerd met thema's als klimaat, landbouw en veeteelt, omgang en grondstoffen en geld en verdeling van rijkdommen, veiligheid, duurzaamheid.

Mensen met een dergelijke conjunctie in de geboortehoroscoop (mei-september 1946, juli-oktober 1961, juli-november 1976, september 1991 - januari 1992, februari-mei 2007) hebben vaak een fascinatie voor progressieve, nieuwe technologieën en niet-traditionele manieren van leven, maar kunnen tegelijkertijd ook terughoudend zijn om dit te omarmen. Zij zijn vaak anders dan anderen, buitenbeentjes in hun manier van denken, doen en laten en kunnen daardoor afstandelijk overkomen. Zij zijn creatief van geest en werken vaak vanuit visionaire inspiratie, die in eerste instantie tot grillige of inconsistente resultaten kunnen leiden, maar later ook tot geniale invallen, ontdekkingen of uitvindingen.

Ura NK 3aDe actuele conjunctie tussen Uranus en de Noordelijke Maansknoop is tussen 26 juli (gemiddelde knoop), en 31 juli (ware knoop). Deze conjunctie wordt onmiddellijk gevolgd door de passage van Mars, die op 1 augustus over beide Maansknopen en op 2 augustus over Uranus loopt. Daarmee worden de laatste dagen van juli en de eerste week van augustus door deze drievoudige conjunctie gekleurd. Zij vormen de apex van een T-vierkant naar Saturnus in waterman en Mercurius in leeuw, terwijl Venus in deze periode in verbinding met Lilith een sextiel maakt met het drietal. Bijgaande horoscoop is van het moment van de exacte Mars-Uranus-conjunctie in Nederland.
In Europa valt deze conjunctie in Portugal precies op de AC, in Azië staat de conjunctie op de lijn Krasnojarsk - West-Mongolië - Myanmar op de Midhemel en in de Verenigde Staten hebben de staten Ohio, Georgia en Florida de conjunctie op het IC.


De invloed van de tegenkracht Saturnus

Het jaar 2021 werd astrologisch gekenmerkt door een drievoudig vierkant tussen Saturnus en Uranus, symbolen voor 'het oude' en 'het nieuwe', het verleden en de toekomst. Met dit aspect hebben we in het afgelopen jaar een enorm gevecht gezien tussen de vele impulsen om op allerlei maatschappelijke terreinen te veranderen en het verzet daartegen door machthebbers die met angst zaaien, vaccinatiedwang en lockdowns vernieuwing de kop in probeerden te drukken. Voor een uitgebreide beschrijving van dit thema kun je mijn blog 'Het Saturnus-Uranus-vierkant van 2021' lezen.

In de herfst komt dit vierkant nog eenmaal terug en hoewel het niet meer exact wordt, komen beide planeten van half september tot half oktober binnen 1° nauwkeurig opnieuw haaks op elkaar te staan. Maar dit jaar voert zonder meer Uranus de boventoon: Allereerst begon het jaar met een krachtige driehoek tussen Zon en Uranus, daarna hadden we op 30 april een Nieuwe Maan met zonsverduistering conjunct Uranus en op 8 november zal een volle maansverduistering binnen 1° eveneens samenvallen met Uranus.
Hier heeft Saturnus weinig in te brengen!

De strijd tussen oud en nieuw krijgt een andere dimensie, want samenvallend met het Uranus-Noordknoop-aspect kwam Saturnus in april vierkant op de knopenas te staan. Dit vierkant was op 21 april exact, maar omdat Saturnus in mei retrograde is gaan lopen, beweegt ook hij mee met de knopenas en zal ook dit aspect tot het eind van zijn retrograde periode in oktober nog binnen orb blijven.

Daarom mogen we de kracht van Saturnus niet onderschatten. Hij valt namelijk ook op de 'Beest'-positie van de Maansknopenas. Deze positie verwijst naar een primaire, instinctieve en ongestructureerde energie, die er in eerste instantie alleen op gericht is om beperkende, oude en achterhaalde denkbeelden, ideologieën of machtsstructuren omver te halen, zonder daar direct een goed alternatief tegenover te stellen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig voor de behoudende Saturnus, maar op dezelfde positie kan deze Saturnus ook volkomen onredelijk, buitenproportioneel als een blinde kracht die zonder onderscheid alles verzwelgt dat op zijn pad komt, zijn eigen belangen verdedigen en in stand willen houden en daarmee elke vernieuwing blokkeren.
Het vierkant met Mars kan daar elementen van irritatie, ruzie, geweld of opstand aan toevoegen. Het legt druk op het gezag, de politie, bewakers en het leger. En het stimuleert de noodzaak van actie en eigen initiatief. Het vierkant naar Uranus kan het geheel onvoorspelbaar maken door onverwachte gebeurtenissen, plotselinge veranderingen, wilde ingrepen of nerveuze reacties.

Sat vrk Ura 2Sat vrk Ura 4Ondanks het gegeven dat vernieuwing en verandering zowel voor onze persoonlijke ontwikkeling als voor de evolutie van de mensheid noodzakelijk en onontkoombaar is, gaat het er niet om het oude te bestrijden en overboord te gooien. Deze constellatie stelt ons eerder vragen als: "Wat willen we uit het verleden behouden en waar moeten we afstand van nemen?" "In hoeverre zijn we gehecht aan materiële en emotionele zaken, die ons geen goed meer doen en ons alleen maar steeds meer gaan belasten?" en "Kunnen we de angst om iets te verliezen omzetten in vertrouwen, dat het nieuwe dat daar voor in de plaats komt, ondersteunt en verder brengt?"

Met de sterke Uranische invloeden in de komende tijd, worden we voortdurend uitgenodigd en uitgedaagd naar binnen te gaan om onze eigen angsten te onderzoeken, onze oude shit op te ruimen en ons voor te bereiden en in te stellen op een nieuwe tijd: Een andere manier van omgaan met elkaar, met bezit, geld, hiërarchie, met de aarde, de wereld waarin we leven, met klimaat en milieu. Wie hierin niet mee gaat, zich verzet en zijn eigen belangen blijft verdedigen, blijft ook steken in angstdenken, afhankelijkheid en machtsstructuren. Dit zijn de negatieve kanten van schorpioen, de tegenpool van stier.


Ura NK 4aDe moeizame weg naar het watermantijdperk

Het lijkt erop dat met deze langdurige conjunctie tussen Uranus en de Noordknoop de dringende noodzaak om te veranderen nog eens extra benadrukt wordt. Dit veranderen betreft vooral onze houding ten opzichte van de materiële wereld, de aarde, geld en middelen. We kunnen dit zien als een proces van wakker worden dat in deze tijd een extra impuls krijgt. Deze energie kan ook plotselinge en onomkeerbare veranderingen op het gebied van klimaat en milieu of nieuwe economische, financiële en gezondheidscrises teweeg brengen, hetgeen we dan ook kunnen zien in het licht van het grotere ontwaken.

Een andere schaduwkant van deze conjunctie is het misbruik van kunstmatige intelligentie (AI) om ons nog meer van ons lichaam en van de werkelijkheid te scheiden. AI zal ongetwijfeld in sommige omstandigheden nuttig zijn, maar veel AI-innovaties worden tot stand gebracht puur uit winstbejag, zonder moraal en bewustzijn over de gevolgen ervan op lange termijn voor de rest van het organisme - de mens of de hele aarde. We zijn ons te weinig bewust van de diepe waarheid dat alle leven met elkaar verbonden is en kunnen niet zomaar ergens iets doen en denken dat het geen invloed zal hebben op andere gebieden van het leven. Dit vereist een brede visie, maar veel zaken worden nog steeds gedaan met de focus op geld en macht.

Ura NK 3Samenvallend met de Uranus-Noordknoop-conjunctie zien we Mars die zowel Uranus als de Noordelijke Knoop activeert op 1 augustus. Dit zou een kantelpunt kunnen zijn in de omslag van oud naar nieuw, een soort point of no return. Steeds meer mensen krijgen te maken met de noodzaak om het heft in eigen hand te nemen, in hun eigen kracht en autoriteit te stappen en hun eigen weg te gaan. Falende overheid, politie, zorg, onderwijs, we kunnen er niet langer op vertrouwen en zullen onze eigen koers moeten varen.
Tot slot: de heerser van het teken waarin deze conjunctie plaatsvindt, is de liefdes- en relatieplaneet Venus. Zij maakt een sextiel met de conjunctie en geeft daarmee aan dat veel van wat we persoonlijk tegenkomen in het proces naar vernieuwing door zal werken in onze relaties. Venus werkt samen met de Zwarte Maan, symbool voor het verdrongen en afgewezen vrouwelijke.

We leven in een heftige en vervreemdende tijd, waarin keer op keer toezeggingen van de regering niet waar gemaakt worden en na verloop van tijd weer ingetrokken of tegengesproken worden. Dat sterkt ons vertrouwen in de overheid bepaald niet en eens te meer worden we op onszelf teruggeworpen. Falende overheid, politie, zorg, onderwijs, we kunnen er niet langer op vertrouwen en zullen onze eigen koers moeten varen.
Maar het is ook een tijd waarin we in vertrouwen met elkaar kunnen toewerken naar een menselijke samenleving met goede zorg, waarbij niet de politicus of viroloog het voor het zeggen heeft, maar jijzelf vanuit je eigen innerlijk autoriteit, zo nodig gesteund door een professional.

Iedereen voelt zo langzamerhand wel dat er krachten werkzaam zijn die zich niet meer laten tegenhouden. De afgelopen maanden hebben we heel wat mogen oefenen om overeind te blijven en niet meegesleept te worden in energieën die oud en onwaarachtig zijn. Zij zijn niet meer voedend en verstoren de nieuwe, hoogfrequente energieën die zich steeds krachtiger aandienen. Soms lukt het om dicht bij onszelf te blijven, maar de patronen om vanuit onze persoonlijkheid op lastige of pijnlijke situaties te reageren zitten diep. We kunnen we onszelf, lichamelijk, emotioneel of mentaal behoorlijk tegenkomen in het proces om het heft in eigen hand te nemen, in onze eigen kracht en autoriteit te stappen en onze eigen weg te gaan. En het kan heel moeilijk zijn om dat wat zich aandient toe te laten, te onderzoeken en te omarmen. Een steuntje in de rug kan dan zeer welkom zijn.


SAMEN onderweg

Ura NK 5a

In dat verband bied ik het najaar samen met Tosho Kooimans een korte intensive aan, waarin persoonlij-ke thema's rondom je relaties centraal staan. We werken vanuit het systemisch denken, met o.a. de fa-milieopstelling. De cyclus is erop gericht ondersteuning te bieden bij het aangaan van lastige, actuele thema's en opruimen van ongewenste afhankelijkheden, oude angsten blokkades, waardoor je weer in je eigen kracht kunt komen, zelfstandig, autonoom en varend op je eigen autoriteit.

Deze cyclus bestaat uit 5 tweewekelijkse workshopdagen vanaf 15 oktober.
Vrijblijvende introductie en kennismaking op 3 en 24 september.
Onder deze link vind je alle informatie hierover.

Ook bieden we een individueel online traject van 4 sessies aan.
Volg deze link voor meer informatie hierover.

Maak nu ook gebruik van de actuele Mars-energie en meld je deze week nog aan
voor deelname aan deze cyclus. Tot 2 augustus krijg je € 75,- korting.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.