Blog Uranus stier 1Het gebeurt maar eens in de zeven jaar dat Uranus, de snelste van de drie onzichtbare planeten, van teken wisselt. De afgelopen jaren heeft hij in ram gelopen en dinsdag 15 mei, vlak na de Nieuwe Maan maakt hij een eerste verkenning naar stier. Dit duurt tot 6 november. Dan keert hij voor de laatste keer terug in de ram, om op 6 maart 2019 definitief naar stier te verhuizen. Daar blijft hij tot 2025-26 wanneer hij zijn reis in tweelingen voortzet.

De overgang van een mysterieplaneet naar een nieuw teken is energetisch een uiterst krachtig moment, waarmee een nieuw tijdperk wordt ingeluid. Bij Uranus gebeurt dat, overeenkomstig zijn aard, veelal plotseling en onverwacht. Zo werd zijn intrede in het teken ram in 2010 begeleid door de kernramp van Fukushima in Japan, terwijl op het zelfde moment de ruimtesonde New Horizons Uranus passeerde. In deze periode zagen we een enorme opleving van het fundamentalisme, waarvan IS met talloze terroristische aanslagen de grootste exponent was. We zagen de Arabische lente, de Occupy-beweging en de Spaanse Indignados, beide ongeorganiseerde internationale protestbewegingen, gericht tegen sociale en economische ongelijkheid, die hun eerste acties in september 2011 voerden.

Met zijn overgang naar stier kunnen we eveneens iets verwachten dat we niet hebben zien aankomen, of als we dat wel zagen, dan toch op een andere manier dan gedacht.

Blog Uranus stier 2Een halve dag na de wisseling van Uranus naar stier, gaat Mars naar het door Uranus beheerste teken waterman en maakt daar direct een vierkant met Uranus. Daarmee lijkt hij de concurrentie met Uranus aan te gaan, hetgeen eveneens de nodige onrust zal veroorzaken.

Zo hebben we op 15 en 16 mei niet alleen twee tekenwisselingen, maar ook een wisseling van heerschappij: Uranus wordt, na een zevenjarig verblijf in ram onder de heerschappij van Mars, nu zelf heerser over deze planeet, een periode die langer dan gebruikelijk aanhoudt, omdat Mars in waterman retrograde gaat lopen. Ook het vierkant tussen Mars en Uranus is tot half oktober actief en wordt 3x exact.

Uranus zelf komt in stier dan weliswaar onder de hoede van Venus, toch blijft voorlopig het Marsgehalte groot. Dit wijst op thema's waarin mannelijke en vrouwelijke rollen kunnen botsen, evenals vragen die te maken hebben met oorlog en vrede, waarbij seksualiteit, machtsmisbruik of corruptie ook mee kunnen spelen.


Vroegere periodes met Uranus in stier

Als we kijken naar eerdere periodes waarin Uranus door stier liep, zien we enerzijds telkens thema's opduiken die met geld en waarde te maken hebben, anderzijds werden op wetenschappelijk gebied grote ontdekkingen gedaan.

Als we ruim 500 jaar teruggaan in de tijd, dat wil zeggen 6 Uranuscycli, komen we in een tijd, waarin er in de kerk een enorme handel in aflaten bloeide, waarmee de geldverslindende kathedralenbouw in Rome werd gefinancierd. Toen Uranus in stier kwam - en net als nu Pluto en Saturnus ook in steenbok liepen - stortte deze handel door de hervormingen van Marten Luther in.
Ook de verovering en uitbuiting van Zuid-Amerika door de Spanjaarden, in het bijzonder van de goud- en zilvermijnen in Mexico, dat als 'El Dorado' bekend stond, beloofden enorme rijkdommen.

Blog Uranus stier 3Nikolaus Kopernikus kennen we vooral van zijn 'ontdekking' (door berekening bewezen) dat de aarde om de zon draaide. Hoewel hij dit bewijs ten tijde van Uranus in stier al rond had, durfde hij dit toen uit angst voor de inquisitie nog niet openbaar te maken. Toen Uranus in stier kwam ging hij zich ook verdiepen in het geldwezen. Hij heeft als eerste de 'kwantiteitstheorie' van het geld opgesteld, die te maken heeft met het ontstaan van inflatie door toename van de hoeveelheid geld.

Eén Uranuscyclus later, van 1599 tot 1607, bevestigde Kepler het heliocentrische wereldbeeld met zijn Eerste Wet, waarin stond dat alle planeten in een elliptische baan om de zon draaien. Korte tijd later volgde zijn Tweede Wet over de relatie tussen baan en omloopsnelheid van de planeten. Galileo Galilei kon met behulp van de kort ervoor uitgevonden telescoop bewijzen, dat de zon het centrum was van het zonnestelsel, ook al leverde dit hem grote problemen met de kerk op.
Met dit nieuwe wereldbeeld ontstond gaandeweg ook een mentaliteitsverandering: Niet God en het leven na de dood (Memento Mori) waren het belangrijkst, maar de mens zelf en het leven op aarde kwam centraal te staan (Carpe Diem).

In deze Uranus-in-stier-periode werd ook de VOC opgericht, om met een monopolie de handel tussen Republiek der Verenigde Nederlanden en overzeese gebieden te waarborgen en beschermen.

Nog een cyclus later, van 1683 - 1691, publiceerde Newton zijn zwaartekrachtwetten, die sindsdien nog steeds leidend in de natuurkunde zijn. Tegelijkertijd werd in de Amerikaanse koloniën voor het eerst papiergeld ingevoerd.

De volgende Uranuscyclus was voor de toegepaste wetenschap van groot belang. In de tijd dat Uranus van 1767 - 1775 door stier liep - en evenals nu, Pluto door steenbok - vonden twee belangrijke uitvindingen plaats, die de industriële revolutie op gang brachten: Met de 'Spinning Jenny', de eerste industriële spinmachine, werd het mogelijk textiel te weven in een fractie van de tijd die tot dan toe nodig was. Daarnaast werd de stoommachine door James Watt zodanig verbeterd, dat deze grootschalig in werkplaatsen en fabrieken kon worden ingezet. Dit veranderde het leven totaal.
De natie die het meest profiteerde van de industrialisatie waren de Verenigde Staten. In de tijd dat Uranus door stier liep, verbraken veel kolonisten de contacten met hun Engelse moederland vanwege de hoge belastingen die op koloniën werden geheven. Met de slogan 'no taxation without represen­tation' kwam het tot een opstand, die de Amerikaanse Burgeroorlog inluidde, die uiteindelijk leidde tot de onafhankelijkheid in 1776.

Ook in de periode 1851 - 1859 verandert het leven ingrijpend als de aanleg van spoorwegen een enorme vlucht neemt. In Amerika wordt de eerste trans-Atlantische spoorlijn gebouwd en is het de tijd van de 'Goldrush'. Vele Europese avonturiers overspoelen het land en verdrijven de Indianen van hun land. De kwestie van de slavernij (bezit van mensen) loopt volledig uit de hand en het komt tot vele gewapende confrontaties. In London wordt de eerste wereldtentoonstelling gehouden en Darwin publiceert zijn evolutieleer.

De innovaties van de laatste periode dat Uranus zich in stier bevond, 1934 - 1941 lagen vooral op het militair gebied en in de luchtvaart. Het opkomend fascisme is gericht op de 'afwaardering' van Joden en de rassenwetgeving maakt deze bevolkingsgroep bezitloos.


Blog Uranus stier 4Uranus en Pluto weer terug

Intussen hebben Pluto en Uranus in steenbok en stier opnieuw de posities ingenomen die ze hadden tijdens de verovering van Mexico rond 1520 en de rebellie van de Amerikaanse kolonisten tegen hun oorspronkelijke vaderland rond 1770. Wij kunnen ons nu afvragen of de geschiedenis van de 'Nieuwe Wereld' en haar relatie met Europa zich met een vervolg verder gaat ontwikkelen.
Het is niet ondenkbaar dat in de komende jaren iets vergelijkbaars gebeurt als in de tijd van de reformatie, toen de heersende katholieke kerk haar religieuze en het daarvan afgeleide financiële monopolie kwijtraakte. In analogie met toen, zou het nu kunnen gaan om de heersende macht van banken en multinationals.
En gaat de hoogmoed van de Britse kroon ten opzichte van haar koloniën zich herhalen, nu het met Trump de Amerikanen zijn, die hun douanerechten en invoerbelastingen gaan opdrijven en hun bondgenoten ertoe brengen zich van hen los te maken? Zou Trump met zijn 'America-First'-politiek er de basis voor leggen dat de dollar straks zijn status als leidende munteenheid in de wereld kwijt is?

Op dit moment is bezit van persoonlijke gegevens en informatie over koopgedrag (stierthema's) een hot item. We worden ons ervan bewust dat complete bedrijven dit verzamelen uit commerciële overwegingen en de beurswaarde van een bedrijf wordt hoger, naarmate het beschikt over een groot en commercieel inzetbaar bestand van gebruikersinformatie. De profielen van onze interesses zijn geld waard! Of de nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van onze privacy, die 10 dagen na de tekenwisseling van Uranus dit aan banden gaat leggen is nog maar zeer de vraag. Het laatste woord hierover is beslist nog niet gesproken!


De Nieuwe Maan

Uit ervaring weten we dat een Nieuwe Maan vlak vóór een belangrijke astronomische gebeurtenis, zoals een tekenwisseling of een belangrijk aspect tussen twee of meer planeten, veelal van groot belang is. Voor de Nieuwe Maan van 15 mei betekent dit dat hij in potentie alle informatie in zich draagt over de komende 7-jarige periode van Uranus in stier.

Blog Uranus stier 5Zon en Maan staan op 24°36' stier, voor Nederland pal op het MC. (De lengtegraad waar de Nieuwe Maan precies op het MC staat, loopt over Parijs en Barcelona.) Zij maken een driehoek met Pluto op 21°10' steenbok, die nog net buiten het Zwarte-Maan-gebied valt. Ook Saturnus valt net buiten dit gebied; hij vormt met Mercurius in stier en de maagd-AC een grote aardedriehoek. Uranus maakt op de laatste boogminuut van ram  een exact vierkant met Mars, dat later op 2°33' en 1°52' stier-waterman nog twee keer vol zal worden. Aan het eerste vierkant neemt ook Mercurius buiten teken op 3° stier deel.

Verder is in deze horoscoop ook de toenemende driehoek tussen de retrograde Jupiter op 17°32' schorpioen en Neptunus op 16°10' vissen van belang. Ook deze wordt nog twee keer exact.

Uranus in verbinding met Mars en Mercurius is een zeer dynamische en vooruitstrevende energie, die de nodige onrust stress en nervositeit teweeg kan brengen. Aangezien Mars en Uranus beide in zekere zin met techniek en innovatie te maken hebben, kunnen we op dat gebied de nodige spanningen verwachten. Ook de nodige verkeersproblematiek, dat onder de heerschappij van Mercurius en Mars valt, kan in de komende maanden versterkt voorkomen. Voor terreinen waar veel creativiteit, flexibiliteit en improvisatietalent nodig is, is deze constellatie juist uitermate geschikt. Door de nauwe verbinding met Pluto en de Zwarte Maan, kunnen we ook heikele thema's tegenkomen, bijvoorbeeld die te maken hebben met macht of machtsmisbruik en bestaat het gevaar dat zaken escaleren.

Om dit te voorkomen kunnen we gebruik maken van de energie van de Jupiter-Neptunus-driehoek, door in de hectiek van wat er gaande is, bewust een stap terug te doen om het grotere plaatje te kunnen zien, het overzicht te bewaren en te kijken naar de langere termijn (Jupiter), of even een moment de ogen te sluiten, een paar keer diep adem te halen om weer tot jezelf en tot rust te komen en in de stilte naar je gevoel en intuïtie te luisteren (Neptunus).

Uranus in stier vraagt van ons de expressieve, naar buiten gerichte mannelijke energie, die onze maatschappij overheerst te verbinden met de afwachtende, ontvankelijke vrouwelijke energie, zodat wijzelf, en daarmee onze omgeving en de totale samenleving meer in balans kunnen komen.
Een mooi voorbeeld is de mythe van Atalanta, een volledig martiaanse vrouw, die haar vrouwelijke kant volledig heeft weggestopt. Het verhaal laat zien wat zij nodig heeft om haar verdrongen vrouwelijke energie terug te vinden.

Uranus in stier kan ons ook leren wat de kracht van onze geest is. Het begrijpen dat materie gestolde geest is, betekent dat het wel degelijk van belang is, wat en hoe wij denken. We zijn geen toeschouwers en niet betrokken buitenstaanders in het wereldgebeuren, maar medescheppers. Blog Uranus stier 6Door het uitzenden van constructieve, liefdevolle en vreedzame gedachten, kunnen wij bijdragen aan een positieve verandering van de wereld. Wetenschappelijk onderzoek, zoals het 'Global Coherence Initiative' toont aan, dat ieder van ons het vermogen heeft op een positieve manier te beïnvloeden. Het Global Coherence Initiative is een internationaal op wetenschap gebaseerd project dat miljoenen mensen samenbrengt in hartgerichte zorg en intentie om het wereldbewustzijn te veranderen van instabiliteit en tweedracht naar balans, samenwerking, eenheid en duurzame vrede.
Voor meer informatie over dit initiatief kun je kijken op: http://www.happynews.nl/2010/12/06/hartcoherentie-the-global-coherence-initiative of ga naar de officiële website: https://www.heartmath.org/gci.


Hoe ervaar jij de tekenwisseling van Uranus en welke ontwikkelingen verwacht je in de komende Uranus-in-stier-periode?


Aanvulling
Een mooi voorbeeld van Uranus in stier kunnen hebben we kunnen zien in het huwelijk van prins Harry en Megan, waarin zichtbaar werd, dat vaste tradities protocollen en gewoontes (stier) binnen het koningshuis doorbroken werden (Uranus) in de wijze waarop dit echtpaar hun huwelijk heeft vormgegeven.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.