NM 03 2019Woensdag 6 maart om 17:05 uur is het Nieuwe Maan in vissen. Deze Nieuwe Maan is om meerdere redenen een heel bijzondere. In de eerste plaats omdat hij samenvalt met Neptunus, de heerser van het vissenteken. Daar komt bij dat Mercurius, die bezig is een lus te maken (door een gebied van de dierenriem beweegt, dat hij drie keer bestrijkt), aan het begin ervan een eerste conjunctie met Neptunus maakte, nog geen dag ervoor op de laatste graad van vissen retrograde is gaan lopen en zich opnieuw richting Neptunus beweegt. Tijdens deze Nieuwe Maancyclus zal hij voor de tweede keer een conjunctie met Neptunus maken op 24 maart en aan het eind van de cyclus op 2 april, kort voor de volgende Nieuwe Maan. voor de derde keer. Interessant is ook dat hij weer direct gaat lopen op 28 maart op dezelfde graad van deze Nieuwe Maan.
Dit geeft deze Nieuwe Maan een hoog vissengehalte en daarmee uitermate sensitieve en hoge spirituele energie.

Met de sterke vissenenergie is het goed de tijd te nemen om je bezig te houden met je diepste verlangens, wat je echt aan het hart gaat en je daarop af te stemmen. Zorg, aandacht, bezinning, rust, contact maken met en luisteren naar je gevoel, zachtheid, je openstellen voor anderen, solidariteit en meegaan op de stroom zijn essentiële sleutels in dit proces, niet alleen voor jezelf, maar ook voor het collectief. Hoe meer jij daarmee in contact bent, hoe meer positieve impulsen er vrijkomen voor je omgeving en voor de hele samenleving.
De aan de vooravond van deze Nieuwe Maan door SIRE gestarte campagne #doeslief is een mooi voorbeeld hiervan.

De met Neptunus verbonden Nieuwe Maan kan ook duiden op verborgen wensen, onuitgesproken behoeftes,  onbewuste hunkering of sluimerende verlangens, die zo maar naar boven kunnen komen door dingen die we meemaken en waar we gevoelsmatig sterk door geraakt worden. Dat kunnen ontmoetingen zijn, films die we zien, verhalen die we horen, muziek waar we naar luisteren, dromen of gewoon gedachtes of beelden die ongemerkt in onszelf naar boven komen. Ze lijken precies onze eigen persoonlijke thema's te weerspiegelen en ons er bewust van te maken dat we deze te weinig aandacht schenken, uit rationele overwegingen naar de achtergrond hebben verdrongen of tegen beter weten in veel te lang hebben geslikt, verdragen of opgekropt.

Onze verlangens wijzen ons de weg naar de toekomst. Ze bevatten een enorm potentiaal aan groeimogelijkheden. Daarom mogen we ze zeker niet afdoen als onrealistisch, zwak of naïef. Beter kunnen we ze, juist in deze tijd, serieus nemen en de ruimte geven.
Mars in stier en Saturnus in steenbok die harmonisch met de Nieuwe Maan verbonden zijn, kunnen ons goed ondersteunen om onze dromen te realiseren, waarbij Mars de nodige wilskracht en Saturnus volharding en discipline kan geven.

De nog geen dag eerder retrograde geworden Mercurius in vissen vraagt de nodige voorzichtigheid bij het nemen van harde beslissingen, want ongewilde miscommunicatie en teleurstellingen liggen op de loer. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar om een situatie helder te kunnen beoordelen, maar ook verkeerde interpretaties, vooroordelen, goedgelovigheid of onbewuste emoties kunnen een rol spelen, waardoor misverstanden en verkeerde beslissingen tot stand komen.

Het speciale aan deze Nieuwe Maan is, dat ons hart ervan opengaat. We zijn gevoeliger en ervaren verbondenheid en solidariteit en bieden bereidwillig onze hulp aan, maar met het gevaar een situatie mooier te maken dan hij is, iets goed te praten of iemand te idealiseren, om er later achter te komen dat we misleid, bedrogen of uitgebuit zijn. Dan slaan nabijheid en verbondenheid om in afstandelijkheid en eenzaamheid.


Uranus stierUranus naar stier

Maar deze Nieuwe Maan valt ook samen met de definitieve intrede van Uranus in stier. De tekenwisseling van een langzame planeet is energetisch een krachtig moment met een enorme energieverschuiving, die bepalend is voor de komende jaren. Zodoende kunnen we deze Nieuwe Maan ook beschouwen als een tijdvenster voor de komende zeven jaar - de tijd dat Uranus door stier loopt - en een die veel verder reikt dan de gemiddelde 4 weken van een maancyclus of 6 maanden van een eclips-Nieuwe Maan.

Langzame planeten zoals Uranus, Neptunus en Pluto hebben in de regel een aanloop nodig, voor ze definitief een nieuw teken in gaan. De eerste intrede kunnen we zien als een proefperiode van een paar maanden voor bij de definitieve tekenwisseling de nieuwe energie echt manifest en zichtbaar wordt. Soms is het zelfs zo dat bij de eerste, voorlopige intrede in het nieuwe teken andere thema's naar voren komen, dan bij de tweede, definitieve intrede, alsof nog afgetast moet worden welke het belangrijkst zijn om in de komende periode mee aan het werk te gaan.

De vorige definitieve intrede van Uranus in ram viel samen met een zware aardbeving in Japan, die eerst een tsunami en vervolgens de uitschakeling van de kerncentrales van Fukushima veroorzaakte.
Vaak hebben we bij een tekenwisseling van een langzame planeet niet alleen met bijzondere natuurverschijnselen, maar ook met een door mensen zelf veroorzaakte ramp te maken. Zo werd de eerste tekenwisseling van Uranus in vissen op 10 maart 2003 enkele dagen later gevolgd door de beslissing van G.W.Bush een oorlog tegen Irak te beginnen onder het mom van de vermeende aanwezigheid van massavernietigingswapens. En daags na de definitieve intrede van Uranus in vissen werd in Nederland de tabakswet van kracht, die onder andere werknemers het recht geeft op een rookvrije werkplek.
De eerste twee tekenwisselingen van deze eeuw hebben verstrekkende gevolgen voor de hele wereld gehad. Of dat ook geldt voor de komende tekenwisseling van Uranus naar stier moeten we afwachten, maar is aannemelijk. Wel is duidelijk dat de aard van de gebeurtenissen een zichtbare analogie vertonen met het nieuwe teken. Bij Uranus naar vissen was dat een onverwachte aanval gebaseerd op vooronderstellingen en misleidende informatie en speelden onuitgesproken geheime oliebelangen op de achtergrond mee. Ook de tabakswet past helemaal bij het vissenteken. Bij Uranus naar ram zijn in de aardbeving en explosie van de kerncentrale het signalement van ram en het beginnende Uranus-Pluto-vierkant duidelijk herkenbaar.
Analoog aan het teken stier zullen nu andere thema's naar voren komen. In mijn blog van 15 mei vorig jaar bij de eerste intrede van Uranus in stier heb ik deze tekenwisseling in een historische context geplaatst en vergeleken met eerdere periodes van Uranus in stier.

De twee voorafgaande tekenwisselingen van Uranus vonden net als deze plaats in dezelfde tijd van het jaar: 16 jaar geleden ging Uranus op 10 maart 2003 naar waterman en 8 jaar geleden op 12 maart 2011 naar ram. Dat betekent dat de Zon tussen 15 en 21 graden vissen staat en - vanwege het bijzondere 8-jaren-ritme van Venus - dat Venus zich tussen 6 en 12 graden waterman bevindt. Vandaag gaat Uranus naar het Venus-teken stier, terwijl Venus - evenals alle voorgaande tekenwisselingen deze eeuw - zich in het Uranus-teken waterman bevindt.
Dit kan een sterke aanwijzing zijn dat op het gebied van bezit, zaken van waarde, omgang met en betekenis van geld en kapitaal, grondstoffen, voedsel en natuur het nodige zal veranderen. Er zullen gebeurtenissen plaats vinden die ons noodzaken anders met onze behoeftes aan zekerheid en materie om te gaan. Misschien worden we ons ervan bewust dat zijn belangrijker is dan hebben.


Computerdata als kapitaal

Het zal niemand verbazen dat de meest waardevolle bedrijven van tegenwoordig te vinden zijn in de informatietechnologie (Apple, Google, Microsoft, FaceBook en Amazon) en de nieuwe kapitalisten zijn diegenen die over grote dataverzamelingen beschikken. Wie het individuele profiel en de interesses van honderden miljoenen consumenten kent, is in staat een uiterst efficiënte en doelgerichte marketing uit te voeren, waarbij potentiële klanten precies met die boodschap kunnen worden benaderd, waar zij gevoelig voor zijn, en waarbij internationale grenzen geen rol van betekenis meer spelen. Met gerichte aanbiedingen via social media worden mensen verleid hun meest persoonlijke voorkeuren en verlangens aan het web toe te vertrouwen, wat hen een gevoel geeft lid te zijn van een grote familie. Een overtuigendere analogie met Uranus in stier is nauwelijks te bedenken.

Uiteraard heeft dit ook politieke consequenties. Zo zou een totalitair regime deze gegevens ook kunnen misbruiken om politieke voorkeuren van mensen te onderzoeken en verregaande controle uit te oefenen. En we zien nu al, dat politieke ontwikkelingen in andere landen in het voordeel van andere regimes beïnvloed kunnen worden.
Terwijl bij de vorige overgang van Uranus naar stier de strijd ging tussen het liberale westen onder aanvoering van de USA en het fascistische blok, aangevoerd door Duitsland en Japan om de heerschappij over atoomtechnologie, zien we nu een strijd om wereldheerschappij over informatietechnologie.
In dit licht zijn de pogingen van de USA te verklaren om aanwezigheid van Huawei - en daarmee de Chinese staat - in eigen land en andere bevriende naties zoveel mogelijk tegen te werken. Er wordt voor gewaarschuwd dat China in staat zou zijn, door het gebruik van deze smartphones informatie over burgers in de hele wereld te krijgen en deze niet alleen te bekijken, maar ook naar behoefte te manipuleren.

De Neptunus-gekleurde Nieuwe Maan in vissen, die nagenoeg samenvalt met de tekenwisseling van Uranus naar stier laat zien dat veel van de potenties en ontwikkelingen op dit gebied nog verborgen zijn. We weten dat het mogelijk is, maar niemand weet hoever de ontwikkelingen zijn en wat er al wordt toegepast.
Aangezien Uranus staat voor het op zijn kop zetten en doorbreken van algemeen gangbare en aanvaarde denkwijzen en  verklaringsmodellen, is het beslist mogelijk dat het gangbare causaliteitsdenken (denken,  redeneren en verklaren in termen van oorzaak en gevolg) meer en meer plaats gaat maken voor het synchroniciteitsdenken (het gelijktijdig plaatsvinden van verschijnselen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben). Deze gedachte past prima in het horoscoopbeeld van zowel de Nieuwe Maan als dat van de tekenwisseling van Uranus naar stier, waarin Neptunus in vissen een uitermate belangrijke rol speelt.

Een andere, problematische kant hiervan is, dat de algemeen aanvaarde principes van democratie en gelijkstelling van mensen aangetast en ondermijnd kunnen worden, wat betekent dat de bereidheid toeneemt zich door angst te laten regeren en zich door populisten te laten verleiden. Dit gebeurde ook in 1934, toen Uranus de stier inging. Interessant is overigens ook dat in die periode van Uranus in stier de levendige uitwisseling tussen psycholoog Jung en natuurwetenschapper Pauli plaatsvond die leidde tot het gezamenlijke werk "Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge", waarmee het dictaat van de westerse natuurwetenschap, dat elk verschijnsel een oorzaak moet hebben, was doorbroken. De komende periode van Uranus in stier kan er zodoende ook op wijzen dat vaste principes, normen, waarden en overtuigingen opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Nieuwe Maan in vissenDeze Nieuwe Maan lijkt de scheidslijnen tussen de gewone dagelijkse werkelijkheid en andere dimensies dunner te maken. Dat geldt zowel op het persoonlijke als het collectieve vlak. Wie daar gevoelig voor is, kan zomaar te maken krijgen met onverwachte heldere beelden, intuïtieve ingevingen, sterke dromen of andere 'spirituele' ervaringen. Tegelijkertijd kan het, zeker voor mensen voor wie dat nieuw is, ongemakkelijk en onzeker voelen om geraakt te worden en emotioneler of sensitiever te zijn. Belangrijk is dan, dicht bij jezelf te blijven, te luisteren naar je innerlijke stem en te vertrouwen op je gevoel.


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.