Dit artikel is een vervolg op het blog Het patroon van de Venus-Mars-conjuncties.


De actuele Venus-Mars-conjunctie

Momenteel zitten we in een Venus-Mars-conjunctie type 4 die net niet exact wordt. De planeten naderen elkaar tot 3°28' op 2 juli 2023 in het laatste deel van leeuw. Als we een orb van 8° aanhouden dan is de conjunctie werkzaam van 8 juni tot 21 juli 2023.

Bijzonder is dat bij deze conjunctie ook de Lilith, de Zwarte Maan betrokken is.

Op 21 juni passeert Mars de Zwarte Maan op 18°19' leeuw. De afstand tot Venus is dan 5°. Venus passeert de Zwarte Maan op 28 juni op 19°09' leeuw met Mars op 3°41' voor zich. Maar op 2 juli is de snelheid van Venus zover afgenomen dat zij Mars niet verder inhaalt en de afstand tussen Venus en Mars wordt weer groter. De conjunctie verdwijnt uit het zicht als Mars op 10 juli naar maagd gaat.
Venus komt op 23 juli op 28°36' leeuw tot stilstand en gaat retrograde lopen, om vervolgens op 8 augustus opnieuw de Zwarte Maan te ontmoeten, nu op 23°41' leeuw.
Op 4 september gaat Venus op 12°12' leeuw weer direct lopen om op 9 oktober na een verblijf van ruim 4 maanden het teken leeuw te verlaten. Nog dezelfde dag vindt haar derde conjunctie met de Zwarte Maan plaats, nu op 0°43' maagd.

We gaan met deze drievoudige Venus-Lilith-conjunctie een periode in, waarin we naar verwachting met diverse thema's rond vrouwelijke energie te maken zullen krijgen, zowel op individueel als op collectief niveau. Om te beginnen wil ik eens kijken met welke vrouwelijke energieën we met Venus en de Zwarte Maan te maken hebben.


Lilith - de Zwarte Maan

De godin Lilith is zo oud als de mensheid. Maar ons huidige beeld van deze godin heeft zich pas in de laatste halve eeuw ontwikkeld.
Naast oergodin is Lilith is een oudtestamentisch figuur, een hoofdpersoon uit het scheppingsverhaal van de mens, maar een zorgvuldig uit de bijbel weggeschreven vrouw. Zij is de eerste vrouw van Adam. Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Ze waren door god immers uit dezelfde stof gemaakt en om die reden gelijkwaardig. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn, een houding die haar grote populariteit onder feministen heeft bezorgd.
Het ontstane conflict maakte dat Lilith de Hof van Eden al snel ontvluchtte. Ze verdween, dook onder in de Rode Zee, symbool voor het onbewuste. Hoewel Adam smeekte om haar terug te halen, kreeg zelfs God dat niet voor elkaar. Lilith heeft dus de kracht en macht om gods wil te weerstaan.  

De mythologische Lilith
LilithZo’n 3000 jaar voor Christus vond de overgang van het matriarchaat naar het patriarchaat plaats. In die tijd is de mythe van Lilith ontstaan. Aan de tijd van de grote godin was een einde gekomen en Lilith werd langzaam maar zeker verdrongen door mannelijke goden. Maar Lilith was niet gewend op de tweede plaats te komen en ze trok zich terug uit de strijd tegen onderwerping en dook onder in het collectief onbewuste. Daarmee accepteerde ze dat ze gedemoniseerd zou worden.
Het verhaal van Lilith komt voor het eerst weer tevoorschijn in de Walpurgisnacht van Goethes 'Faust'. Hier treedt ze in een korte scene op als onbekende tussen de heksen, dwaallichten en duivels. Deze passage is een première voor Lilith. Bijna 600 jaar na het verschijnen van de Zohar verschijnt zij voor het eerst weer in de literatuur.
In de 19e eeuw begint zij aan bekendheid te winnen, zowel in de literatuur, als ook in de schilderkunst, de muziek en het theater. Maar zij wordt in die tijd nog altijd als boosaardig, wraakzuchtig, demonisch, pervers, en als verleidster, heks en schaduwkant van seksualiteit neergezet.
Pas in de loop van de vorige eeuw begon het beeld van Lilith te veranderen, met name door onderzoek van de joodse religiehistoricus Gershom Scholem (1897-1982). Hij wordt gezien als herontdekker van de Kabbala, die tot dan als bijgeloof werd afgedaan en veracht. Zijn uitgebreide studie van oude geschriften leidde tot een herbezinning op de oorspronkelijke Lilith en uiteindelijk in de 60-er jaren tot een verandering in het denken over de godin Lilith.

De astrologische Lilith
Dit had grote uitwerking op de astrologie, het feminisme en de psychologie. Met het werk van Joëlle de Gravelaine werd Lilith pas in 1969 voor het eerst als astrologische grootheid beschreven, samen met het idee, dat het niet om een fysiek hemelobject gaat, maar om een mathematisch berekend punt, bekend als de Zwarte Maan.

Dit nieuwe Lilithbeeld is ook van invloed op de ontwikkeling van de vrouwelijke identiteit van de 70-er jaren en uiteraard drukte het feminisme ook een stempel op de ontwikkeling van Lilith in de astrologie en psychologie. Lilith wordt steeds meer gezien als een persoonlijke kernkwaliteit, die afgewezen en verdrongen is en die pas door middel van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn tot leven kan komen.
In Frankrijk bracht Jean Carteret het thema onder de aandacht en via hem in Nederland George Bode.
De Duitse psychiater Hans-Joachim Maaz schetst in zijn boek 'Der Lilith-Komplex' in 2003 een totaalbeeld van de psychosociale gevolgen van de nog altijd diep liggende Lilith-ontkenning. Zijn cultuurkritische aanzet leidt tot een verrassend overtuigende herinterpre­tatie van mannelijke neuroses en om met Freud af te rekenen: 'De psychoanalyse heeft een oedipuscomplex ontwikkeld, om het lilithcomplex niet aan te hoeven gaan.'

Lilith de tegenkracht
Tegenwoordig wordt alom gezegd, dat we Lilith moeten ont-demoniseren, integreren en ons met haar verzoenen. Dat is echter niet zo gemakkelijk bij zo'n kleurrijke persoonlijkheid als Lilith, aan wie zeer tegenstrijdige en deels onverenigbare eigenschappen worden toegewezen.
En ondanks de vele en verschillende mythen over haar oorsprong, wordt daarin één ding duidelijk: ze is een tegenkracht, een evenwicht-herstellende factor, een tegendeel van god, en even krachtig. Als tegendeel van de mannelijke godheid is ze vrouwelijk, als tegendeel van al het positieve dat in de mannelijke godheid wordt geprojecteerd, draagt Lilith de schaduwzijden: dat wat verdrongen wordt. 

Uit historisch perspectief is de opmars van Lilith nog maar net begonnen. Wat nog veranderen moet, is de maatschappelijke en morele waarde die de godin krijgt toebedeeld. Om Lilith werkelijk te ont-demoniseren en integreren, moeten we nog een flink aantal taboes doorbreken, die weliswaar op de voorgrond achter­haald zijn, maar waarvan het leven van alledag nog net zomin 'verlost' is als de Zwarte Maangodin zelf.


Venus - Aphrodite en Eva

Als we aan Venus denken, dan denken we vooral aan iets goeds. Van oudsher wordt zij in verband gebracht met schoonheid, harmonie, vrede, kunst, zinnelijkheid, vreugde, genot, verbinding, maar ook met erotiek en verleiding. Maar bovenal is Venus de planeet van de liefde.
Venus is, als Eva, de tweede vrouw van Adam, geschapen uit een rib van hem, en als zodanig een deel van Adam. Terwijl man en vrouw in het oorspronkelijke scheppingsverhaal gelijkwaardig uit hetzelfde 'stof der aarde' gemaakt waren, is Eva wat dat betreft dus niet de gelijke van Adam, maar ondergeschikt aan hem.

De mythologische Venus
Venus geboorteJe verbinden met een ander is niet aantrekkelijk, wanneer je jouw vrijheid dreigt te verliezen. De mythologische Venus, Aphrodite, beheerst dit spel van aantrekken, verbinden en afstoten, loslaten als geen ander. Zij is de godin van de liefde, met alle facetten die daar aan vast zitten.
En dat terwijl ze zelf is ontstaan uit een scheiding!
De mythe vertelt dat ze is ontstaan uit het afgehakte geslachtsdeel van Uranos (Uranus), dat door zijn zoon Kronos (Saturnus) in zee werd geworpen. Uit het schuim dat ontstond, is Aphrodite (Venus) geboren. Ze is niet het kind van twee geliefden, want Gaia ‑ doodmoe van de ontembare geslachtsdrift van Uranus ‑ baart haar niet. Ze ontstaat uit een castratie en verder uit een generatieconflict tussen vader en zoon (Uranus en Kronos) en uit een geslachtsconflict tussen man en vrouw (Gaia en Uranos).

Als Aphrodite vandaag de dag naar een psychiater zou gaan, zou deze waarschijnlijk een zwaar geboortetrauma diagnosticeren. Geboren uit een gebrek aan liefde, verbinding en genegenheid, wordt het bereiken van een dergelijk doel tot haar levenswerk. Verenigen en verbinden wordt haar hoogste goed, ongeacht ethische waarden of maatschappelijke normen, ongeacht ook alle consequenties.

De mythologische Aphrodite kent geen andere wetten dan die van haarzelf; ze is van niemand behalve van zichzelf. Ze heeft lief en verleidt tot liefhebben, onafhankelijk van de gevolgen en soms ook van de wil van degenen, die ze verbindt.

De astrologische Venus
In de astrologie duiden we Venus voornamelijk als positief, liefdevol, vriendelijk, zacht en ontvankelijk. Ze zegt iets over onze behoeftes in relaties, onze smaak en gevoel voor schoonheid. In de klassieke astrologie is ze steevast een benefic. Maar  ze stelt geen figuur van betekenis voor, ze komt steeds op de tweede plaats. Ze is de dochter, de zuster, de tante, de partner van. Ze is betrokken op anderen, past zich aan en heeft weinig eigen inbreng. Haar transits worden nauwelijks opgemerkt en geduid.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dan hebben misschien te maken met een Venus in aspect met Pluto. Maar in grote lijnen kunnen we stellen dat de oorspronkelijke kracht van Venus met het verdwijnen van de grote godin en het onderduiken van Lilith grotendeels verloren is gegaan.

Maar gaandeweg begint de pendel weer naar de andere kant uit te slaan en vindt er een ommekeer plaats: Lilith is weer uit de vergeethoek gekomen, en ook astronomisch zijn er verschillende aanwijzingen voor een verandering in de omgang met vrouwelijke energie. Daardoor zullen ook Venus en de andere vrouwelijke planeten aan kracht winnen en zullen hun thema’s gaandeweg belangrijker worden.


Venus en Lilith

We kunnen Lilith beschouwen als de oergodin, het archetype van het vrouwelijke. Elke godin, ongeacht uit welke cultuur, is voor haar kracht verbonden met deze oerbron en weerspiegelt een facet van Lilith. Haar terugtrekken in het onbewuste en de overname door mannelijke goden beroofde alle godinnen van hun energiebron en maakte ze steeds zwakker. Het is opvallend dat juist de vrouwelijke godinnen uit de tijd van vóór 3000 voor Christus veel kracht en macht hadden. Denk aan de Egyptische godin Isis, de Soemerische Inanna, de Babylonische Ereshkigal of de Akkadische Ishtar. Ten tijde van de Griekse mythologie was de macht van de godinnen al aan het afnemen ten gunste van hun mannelijke collega’s. Later in de Romeinse tijd was er van de vrouwelijke krachten helemaal weinig meer over.
Zo werd de aanvankelijk machtige Aphrodite in de loop der tijd gereduceerd tot een vriendelijke, liefdevolle godin, die zeggenschap had over schoonheid en kunst.


Twee kanten van Venus
Maar een verdrongen kracht gaat niet verloren. Hij werkt ondergronds, in het onbewuste en manifesteert zich vaak in een ongecontroleerde of verwrongen vorm.
Zo is Aphrodite weliswaar de godin van de liefde, maar zij gaat uitsluitend van haar eigen normen en waarden uit. Jaloezie, wraak en straf zijn haar niet vreemd. Ze duldt geen tegenspraak en eist totale aandacht op. Als iets haar niet zint, kan ze meedogenloos straffen, zo nodig met de liefde zelf.

In 'Aan Genesis Voorbij' van Zecharia Sitchin, betekent het 'eten van de appel' onder andere het verrichten van de geslachtsdaad. Adam en Eva mogen geen gemeenschap hebben, want dan zullen ze ontdekken dat ze zich voort kunnen planten. Hun ogen zullen geopend worden. De rest van het verhaal kennen we: ze worden als straf uit het paradijs verdreven.

Of dit nu allemaal waar is of niet, één ding is zeker: de vrouw is twee keer geschapen. Lilith, de eerste en Eva, de tweede vrouw van Adam. Ze verschillen nogal van elkaar. Lilith, dierlijk en goddelijk, weigert zich te onderwerpen en eist haar rol op als gelijke aan de man. Eva, dierlijk noch goddelijk, maar vooral menselijk, stelt zich vrijwillig onderschikt op aan de man. Lilith onsterfelijk, Eva sterfelijk. Lilith, oermoeder van de instinctieve, vrije en onafhankelijke vrouwelijke geest. Eva, oermoeder van het vlees, daardoor gekluisterd aan de stof en verantwoordelijk voor het nageslacht.


Lilith, de kracht en Eva, de liefde

V L 3Deze twee vrouwen zitten stevig verankerd in het collectieve onbewuste. Lilith de vrije vrouwelijke geest en Eva, de gevangen vrouwelijke geest zijn als archetypische vrouwelijke krachten werkzaam in mannen én vrouwen. Alleen Eva heeft als oermoeder duizenden jaren de rol van de vrouw bepaald als de tweede vrouw van Adam.
En Lilith leeft al die jaren in het verborgene en heeft zich als een slang opgerold in de kundalini van ons onbewuste.
Dit spreekt enorm tot de verbeelding en zet, wanneer je erover nadenkt, direct iets in beweging, vooral bij vrouwen. Het laat een strijd zien die bijna iedere vrouw in zichzelf voert: als ik kinderen krijg, kan ik me dan nog wel ontplooien?
Eva vertegenwoordigt de behoefte aan liefde en verbinding, en streeft naar eenheid tussen man en vrouw.  In onze tijd vertegenwoordigt Lilith de vrije vrouw, de minnares, die haar eigen seksualiteit bepaalt, zelfbewust is en volkomen gelijkwaardig aan de man. Ze is ongebonden, vurig, amoreel, opstandig. Lilith is de kracht in de vrouw, wil zelfstandig zijn. Zij wil niet liefhebben om de soort in stand te houden, maar wil bemind worden in haar totale vrouw zijn.

Lilith was de eerste vrouw van Adam en onsterfelijk. Eva was de tweede vrouw, sterfelijk en de oermoeder van de stof. Zij is door een wereldwijd opgelegd cultuurpatroon van duizenden jaren gekluisterd aan de stof: zij mag alleen de rol spelen van echtgenote en moeder. Er zijn nog steeds veel culturen die vrouwen streng straffen wanneer ze uit willen breken en vrij hun weg willen gaan. De vrouw heeft duizenden jaren 'onder gelegen' en is gevangen geraakt in een door culturen en geloof opgelegde rol. Hierdoor zijn het mannelijke en het vrouwelijke in een grote onbalans terechtgekomen, met veel onderdrukking, geweld en oorlog tot gevolg.
Doordat Lilith wordt bevrijd en in haar ware aard erkend, kan er een kentering op gang komen en het mannelijke en vrouwelijke steeds meer in evenwicht gebracht worden.

Het vrouwelijke wordt als minder machtig, minder belangrijk en voornamelijk in dienst van het mannelijke beschouwd. Hoewel we in de astrologie inmiddels het uranische principe van gelijkheid kennen, worden de vrouwelijke planeten Maan en Venus als zwakke, meegevende, en tot opoffering neigende elementen beschreven.

Het is aannemelijk dat in de matriarchale tijd - van enkele tienduizenden tot ongeveer 3000 jaar voor Christus - aan deze vrouwelijke planeetsymbolen een grote macht werd toegeschreven en het mannelijke juist een aanvullende rol had. We mogen ervan uitgaan dat het watermantijdperk met betrekking tot deze rolverdeling verandering brengt in de richting van meer gelijkwaardigheid. Hoewel hier nog lang geen sprake van is, zijn inmiddels wel vele tekens zichtbaar.
De in de 60-er jaren van de vorige eeuw ontstane emancipatiebeweging met al haar vruchtbare en verwrongen kanten, had daar een belangrijk aandeel in. De nadruk ligt voornamelijk op beroepsmatige ontwikkelingsmogelijkheden en politieke rechten. Veel vrouwen hebben geleerd assertief te zijn en op te komen voor zichzelf en veel meer hun eigen weg te kiezen in de maatschappij.
Astrologisch gezien, zou je kunnen zeggen, dat zij de energieën van de mannelijke planeten - Zon en Mars -  in hun horoscoop voor een belangrijk deel uit de projectie hebben gehaald en zelf zijn gaan uitleven. Hoe belangrijk ook, het is slechts een deel van volledige gelijkheid, omdat - overeenkomend met de tijdgeest - alleen de yang-kwaliteit, de mannelijke planeten zijn gelijkgesteld.
Het feit dat ook de vrouwelijk planeten veel macht kunnen hebben, leek aanvankelijk voor het grootste deel vergeten.

Nu Lilith volop in de belangstelling staat en het bewustzijn  van de mensheid binnendringt, komen matriarchale waarden ook steeds meer onder de aandacht. Uitgaande van de in vele werken beschreven en algemeen geaccepteerde wetmatigheid, dat dat wat in het collectief bewustzijn van de mensheid wordt geactiveerd, zich ook kan gaan manifesteren, is het aannemelijk dat met deze verandering ook de vrouwelijke planeten anders benaderd en geduid zullen gaan worden. Laten we eens kijken:


De Maan

De kwaliteit van de Maan wordt hoofdzakelijk beschreven als polariteit van en aanvulling op de Zon.

Terwijl de Zon onze zelfverwezenlijking symboliseert, onze behoefte en mogelijkheden, dat te worden wie we in essentie zijn, staat de maanenergie voor de voedingsbodem, die deze ontwikkeling mogelijk moet maken. De Maan symboliseert onze basisbehoeftes, zoals voedsel, bescherming en veiligheid, warmte en aandacht die, als ze niet bevredigd worden, het uitermate moeilijk maken om met onze persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Deze basisbehoeftes zijn van levensbelang en duidelijk zichtbaar bij een zuigeling - een oersymbool van de maan. In onze westerse geciviliseerde maatschappij worden deze basisbehoeftes over het algemeen zo goed vervuld - uitzonderingen te na gelaten - dat we nauwelijks nog waarnemen, dat ze er zijn. Pas in crisissituaties - oorlog of een natuurramp - kunnen we ons weer bewust worden hoe belangrijk deze thema's in ons leven zijn.

Deze basisbehoeftes gelden niet allen op het lichamelijke vlak, maar ook op een complexer psychisch niveau. Lichaam en psyche zijn nauw met elkaar verbonden en reageren ook op elkaar. Als voorbeeld kun je denken aan mensen die uit eenzaamheid ongecontroleerd gaan snoepen of die uit angst zich terugtrekken en afsluiten. Naast de bovengenoemde thema's gaat de Maan ook over ons gevoelsleven en speelt een rol in de manier waarop wij met onze emoties omgaan.

De kracht van de Maan is het vermogen onze behoeftes precies waar te nemen en voor de bevrediging ervan te zorgen. Dit klinkt simpel. Het betekent dat we als volwassen mens met onze Maan in staat zijn, waar te nemen wat we voelen en nodig hebben en ook de daaraan verbonden behoeftes te vervullen. De meeste mensen hebben dit vermogen echter maar beperkt beschikbaar.

De eerste hindernis zit al bij de waarneming. Veel mensen hebben als kind niet geleerd met emoties om te gaan. Dit betekent op latere leeftijd dat we onze behoeftes al snel niet serieus nemen, wegwuiven, belachelijk maken, ontkennen of verkeerd interpreteren.
Op die manier wordt de Maan voor een belangrijk deel naar het onbewuste verdrongen of op anderen geprojecteerd. Natuurlijk worden we vervolgens als volwassene van tijd tot tijd geconfronteerd met lastige, onwelkome, irrationele gevoelens, natuurlijk juist op momenten dat het niet uitkomt. Of we maken onze partner, kinderen of vrienden verantwoordelijk voor hoe we ons voelen.
Zo wordt de macht van de Maan vanuit ons onbewuste of via onze omgeving zichtbaar.

De eerste stap naar terugwinnen van de macht van de Maan bestaat uit het goed leren waarnemen van eigen emoties en daaruit voortkomende behoeftes. Belangrijke vraag hierbij is: "Wat heb ik nodig om mij fundamenteel veilig en lekker te voelen?" Het antwoord zal bij ieder mens anders zijn en misschien zelfs verrassend, omdat het anders kan zijn dan verwacht. De plaatsing van de Maan in de horoscoop kan daarover veel informatie geven. Als we bereid zijn deze basisbehoeftes te erkennen en ze te vervullen, kunnen we een innerlijke psychische basis ontwikkelen, die het mogelijk maakt krachtig met onze zonne-energie naar buiten te komen en onszelf te verwezenlijken in het leven en in de wereld.
Als deze basis er is, is het ook mogelijk aandacht te geven aan actuele gevoelens en behoeftes. Het zal niet altijd mogelijk zijn deze direct te vervullen, maar als ze serieus worden genomen, lukt het ook dit voor een bepaalde tijd uit te stellen, zonder dat emotionele reacties bij andere bezigheden en contacten direct ondermijnend worden.
Verder kan dit verscherpt waarnemen leiden tot een zekere autonomie in het omgaan met emotionele thema's en het beter waarnemen van de behoeftes en gevoeligheden van anderen.


Venus

Om de kracht van Venus echt te kunnen gebruiken is het noodzakelijk de Maanbehoeftes tot op zekere hoogte te kennen en de daarmee samenhangende emoties te kunnen hanteren. Een van de Venusthema's is het vermogen waar te nemen, wat ons bevalt en daarin te keuzes te maken. Waar de Maan staat voor het algehele 'lekker-in-je-vel' zitten, maakt Venus een selectie mogelijk. Keuze is uiteraard pas mogelijk als er genoeg is om uit te kiezen.
Stel je voor, je bent hongerig omdat je al een tijd niets hebt gegeten. Als jou dan iets te eten wordt aangeboden, zul je waarschijnlijk blij zijn dat je je honger kunt stillen en alles wat enigszins smakelijk is aannemen. Mogelijk zelfs - als je grote honger hebt - iets dat je eigenlijk niet lekker vindt. Dat is het niveau van de Maan, omdat het om het vervullen van een basisbehoefte gaat.
Stel je verder voor, dat je voor een buffet staat met een verscheidenheid aan lekkere hapjes. Waarschijnlijk loop je er eerst langs om te kijken wat er allemaal is. Dan pak je een bord en kiest die dingen waar je het meeste zin in hebt en die jou het lekkerst lijken, terwijl je dingen waar je geen trek in hebt en die niet bij jouw momentane smaak passen gewoon overslaat. Dat is het niveau van Venus. Iedere mens maakt keuzes volgens een individueel patroon, overeenkomstig de plaatsing van Venus in de horoscoop.

Maar lang niet ieder mens maakt keuzes volgens eigen smaak en actuele lust. Ook op dit gebied spelen vroege ervaringen en vervormingen van de Venus-thema's een belangrijke rol. Mensen die zich richten naar maatstaven van buitenaf, zullen de oorspronkelijke gave van Venus - waar te nemen wat goed voor je is -  kwijtgeraakt zijn. Zij laten zich hoofdzakelijk bepalen door wat in het algemeen als gangbaar, acceptabel, gezond, passend of modern wordt beschouwd.
Behoeftes die samenhangen met de persoonlijke Venus, die niet waargenomen en dus niet uitgeleefd worden, komen vaak via andere kanalen en daardoor onzuiver tot uiting. Mensen die bv. een dieet volgen, dat niet bij ze past, kunnen het idee hebben gezond te doen, maar ervaren ook vaak dat ze weliswaar genoeg hebben, maar tegelijkertijd ook tekort komen en innerlijk niet bevredigd zijn. Sommige van hen vervallen direct weer in hun oude eetgewoontes zodra het dieet is beëindigd, anderen compenseren door heel aanhankelijk te worden en veel aandacht te vragen of geven geld uit aan spullen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Uiteindelijk zijn deze vervangende handelingen vervormingen van Venus en leveren ze niet de bevrediging die eigenlijk te verwachten was.

Omdat Venus ook relatiethema's symboliseert, zullen alle niet-waargenomen eigen Venusthema's ook onbewust op relaties met anderen worden overgedragen. Zo worden vaak de eigen patronen met betrekking tot Venus uit de kindertijd herhaald: we kregen over het algemeen niet wat ons goed deed of wat ons beviel, maar we werden verlaten, moesten voor we iets kregen eerst iets anders doen, werden gemanipuleerd of konden niet op de relatie vertrouwen.

De eerste stap om de Venus-energie van jezelf te maken, is je eigen voorkeuren en smaak leren kennen. Dat geldt voor de meest uiteenlopende terreinen en niveaus, zoals voor dat wat je eet, je kleding, het inrichten van je kamer of woning, maar ook voor de keuze van mensen die we in onze nabijheid laten komen. Het gemakkelijkst is om met de meest oorspronkelijke Venus-functie te beginnen: bij het eten bewust waarnemen wat je echt smaakt en waar je zin in hebt. Dat betekent niet ongecontroleerd eten, omdat de oorspronkelijke smaakzintuigen door de lichamelijke behoefte wordt gestuurd en dus ook reageert op te snel of te veel eten. Een keuze maken betekent vervolgens ook, een levensmiddel waar je zin in hebt ook aan te schaffen. Omdat dan de oorspronkelijke Venus-behoefte aan bod komt, is een actie die wat meer (tijd, geld of moeite) kost lonend, omdat er geen vervangende behoeftes meer hoeven te worden vervuld.

Een andere mogelijkheid de eigen Venus-energie te activeren, is het bewust kiezen van kleding, zodat die past bij je eigen smaak, voldoet aan je momentane behoefte en bovendien lekker zit. Als de kleur past bij je actuele behoefte, stemt ze met de persoonlijkheid overeen en werkt daardoor harmoniserend op de psyche. Het is ook de moeite waard op z'n minst een plek in huis in te richten met je eigen schoonheids- en harmoniedingen. Voor de een kan dit een mooie wandposter zijn, voor een ander een klein tafeltje met een paar mooie voorwerpen en voor weer een ander een gemakkelijke stoel of een sfeerlamp. Daarmee baken je niet alleen een eigen plekje af, het heeft ook een weldadige werking op de persoonlijkheid.

Als de eigen Venus-energie op een dergelijke manier wordt geactiveerd, wordt ze op verschillende manieren ook een kracht. De harmonie van voedsel, kleding en omgeving met de persoonlijkheid leidt tot wat we over het algemeen een goede uitstraling noemen en zelfs meer: ze werkt als een magnetische aantrekkingskracht op dat wat ons bevalt en waar we van houden.
En dat komt overeen met het Lilith-aspect van Venus. Mensen die op zo'n manier in harmonie met zichzelf leven, zijn niet afhankelijk van relaties of de waardering van anderen, maar bezitten een gezonde zelfwaardering. Daardoor wordt een echte relatie met de ander mogelijk, die niet gekleurd wordt door onbevredigde behoeftes en oude patronen, maar van waarachtige wederzijdse waardering.

Om de Venus-energie echter volledig als vrije keuze te kunnen inzetten, is als basis een bevredigd Maan-niveau noodzakelijk, want alleen als de basisbehoeftes zijn vervuld, kan vrije keus bij Venus ontstaan. Een hongerig mens eet, wat hem wordt aangeboden, iemand die het koud heeft, trekt aan wat er toevallig is en iemand die zich eenzaam voelt, is tevreden met vrijwel elk gezelschap.

Samen kunnen Maan- en Venuskracht ons sterker en zekerder maken en in relaties tot iemand die veel te geven heeft en een magnetische uitstraling en aantrekkingskracht bezit.

De actuele drievoudige conjunctie van Venus met de Zwarte Maan geeft aan dat het proces van emancipatie, van meer aandacht voor en erkenning van vrouwelijke waarden een nieuwe impuls krijgt. Ook thema's die te maken hebben met normen, waarden, bezit en geld, alsmede relaties zullen meer in de picture komen. De bedoeling is om ongeziene, ontkende en ondergewaardeerde aspecten van deze thema's aandacht en ruimte te geven. Wat we in deze tijd te zien en te horen krijgen rond het thema slavernijverleden is een sprekend voorbeeld hiervan.

In het proces rond bovengenoemde thema's zijn met name de periodes eind juni - begin juli, de tweede week van augustus en de eerste week van oktober geaccentueerd. Zie bijgaande tabel.