Vrouw of man, we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke aspecten in ons karakter. Onze mannelijke eigenschappen zorgen ervoor dat we een eigen wil hebben, voor onszelf opkomen en onze eigen weg gaan, ons verdedigen of de strijd aangaan en van ons afbijten als dat nodig is.
Met onze vrouwelijke eigenschappen zijn we in staat ons op een ander af te stemmen, te luisteren, te bemiddelen, compromissen te sluiten en de lieve vrede te bewaren.

Astrologisch praten we over Mars en Venus.
In vele opzichten zijn zij tegenpolen.
Zij zijn als het yin en yang, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en samen een eenheid vormen.
We kunnen dit overal terugvinden en bekijken vanuit de astronomie, vanuit hun symbolen, vanuit hun heerschappijen in de dierenriem, vanuit de leer van de kruizen en elementen, vanuit de mythologie, vanuit de psychologie en zelfs vanuit de chemie, fysica en (kwantum)mechanica.

Venus Mars symbolen

Venus en Mars zijn de planeten die het dichtst bij de Aarde zijn. Venus loopt binnen de baan van de Aarde en is Zongebonden, d.w.z. als we naar Venus kijken, kijken we altijd in de richting van de Zon. Zij is de poort naar binnen en onderhoudt het contact met ons wezen (de Zon).
Mars loopt buiten de baan van de Aarde en is als zodanig een brand¬punt voor alles wat naar buiten toe uitgedrukt wordt. Hij is de poort naar de ruimte: hij verdedigt en valt aan.
Venusenergie is verbindend; zij wil tegendelen met elkaar verenigen, integreren en harmoniseren. Marsenergie is differentiërend; hij wil zich van de ander onderscheiden, initiatief nemen en zich losmaken. Waar Venus het uiteenstrevende wil samenhouden en verbinden, brengt Mars onrust in de bestaande orde. Venus trekt aan, Mars stoot af. Venus harmoniseert, Mars ontregelt. Venus is yin, Mars is yang.


Yin Yang symboolZoals het yin het yang in zich draagt en het yang het yin, zo zijn Venus en Mars met elkaar verbonden. Ze zijn elkaars tegenpool, maar hebben elkaar nodig om te kunnen zijn, zoals het begrip licht pas betekenis krijgt, als er ook duisternis bestaat. Achter iedere drijfveer om te handelen en zichzelf actief uit te drukken (Mars), ligt de behoefte aan waardering, schoonheid en vervolmaking (Venus). Als iemand in vrede en harmonie met zichzelf en zijn omgeving leeft (Venus), zal slechts het in actie komen (Mars) ertoe kunnen leiden, een groter en breder mentaal en spiritueel evenwicht te bereiken.
Venus is de weg naar binnen, naar het innerlijk centrum, Mars is de weg naar buiten, naar de ruimte, de maximale zelfexpressie. Tussen deze twee polen schommelt het gevoelsleven van de mens. Het is het gebied, waar de mens van nature met zijn ware wezen contact zoekt en van daar¬uit zichzelf in pure zelfexpressie zo probeert uit te druk¬ken, dat het hem goed, waardevol en voldoening gevend lijkt. Venus bepaalt het karakter en het wezenlijke van de innerlijke realisering van het Zelf, Mars is het verlangen en het vermogen om dit waar te maken.


Tegenpolen in oppositie

Venus en Mars bewegen net als de aarde in een baan om de zon. Venus doet ongeveer een jaar over een rondje door de dierenriem, Mars doet er ongeveer twee jaar over. Dat betekent dat van tijd tot tijd Venus Mars inhaalt. Als dat gebeurt spreken we van een conjunctie (samenstand). Als we dan naar buiten kijken zie we beide hemellichamen dan ook dicht bij elkaar. Een tijd later staan ze recht tegenover elkaar - in oppositie. Dan komt Venus op als Mars ondergaat en omgekeerd. Beide periodes in deze Venus-Mars-cyclus duiden op een krachtige verbinding tussen beide planeten en hun energetische eigenschappen.

In de astrologie kennen we ook verwantschappen tussen planeten en dierenriemtekens. Zo is Mars heerser over het dierenriemteken ram en heerst Venus over weegschaal. Deze tekens staan in de dierenriem tegenover elkaar. Op 3 mei is Venus het 'Mars'teken ram binnengegaan en zij heeft tot 29 mei nodig dit teken te doorlopen. Al die tijd beweegt Mars door het 'Venus'teken weegschaal. Op zondag 11 mei komen zij in elkaars teken precies tegenover elkaar te staan. Een soort van dubbelop tegenstelling, dus.

Wat kunnen we verwachten bij een dergelijke stand? Bij een oppositie worden de tegenstellingen tussen beide polen versterkt. Ze staan immers lijnrecht tegenover elkaar. Maar in deze polariteit ligt ook het verlangen besloten tot een zeker evenwicht te komen, een balans waarin beide polen tot hun recht komen.
In dit geval gaat het om Venus en Mars, het mannelijke en vrouwelijke. Maar dit keer geen scherpe tegenstellingen, want Mars in weegschaal is niet de woeste en onbezonnen krijger die alleen zijn eigen weg gaat en doet wat hij wil. Hij heeft zich de afgelopen maanden teruggetrokken, gereflecteerd over zijn gedrag en zichzelf de vraag gesteld, hoe hij met zijn gedrag overkomt bij anderen. En Venus is niet de altijd attractieve, meegaande en dienstbare vrouw, die het de ander naar de zin moet maken en de lieve vrede bewaart. Nee zij is juist aan het oefenen, meer voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen.
Half mei komen zij elkaar tegen: een uitgelezen periode meer begrip voor elkaar op te brengen en oude gedragspatronen - met name die, die rolbevestigend en -versterkend zijn - los te laten en te veranderen naar meer evenwicht.

Venus-MarsEn de Zon die in zelfde periode precies tegenover Saturnus komt, zal een krachtige impuls geven om vernieuwing in onze relaties ook daadwerkelijk vorm te geven.


En daarna...

Direct aansluitend aan deze periode ontstaat een grote waterdriehoek tussen Saturnus in schorpioen, Jupiter in kreeft en Chiron in vissen.
Dit patroon biedt kansen en mogelijkheden om oude en pijnlijke thema's op te lossen. Daarvoor zullen we om te beginnen moeten accepteren dat we het leven nooit kunnen controleren en dat het in onze ogen zelfs erg oneerlijk kan zijn. Maar in het besef van een veel grotere context , kunnen we soms een glimp opvangen van de 'kosmische' bedoeling achter zulke gebeurtenissen. Chiron confronteert ons met oud zeer; de driehoek met Jupiter en Saturnus geeft inzicht en gelegenheid te hervormen; het waterelement laat het stromen. Dit kan een periode zijn voor belangrijke inzichten en veranderingen, die eerder intuïtief dan rationeel tot stand komen, vooral voor mensen die het pad van spiritualiteit bewandelen of hiervoor openstaan.

Let er deze maand maar eens op welke rol- en relatiethema's zich in jouw leven aandienen en gebruik de impulsen die er zijn om oude rollen af te leggen en meer balans te creëren. Ook oud-zeer-thema's kunnen opduiken, die de nodige aandacht vragen en (verder) opgelost willen worden. Het vraagt alleen de nodige aandacht en een beetje moed om de eerste stappen te zetten, maar al gauw zal blijken dat het heel erg meevalt.
De tijd is er rijp voor...


Reageren?  Dat kan alleen nog via de mail.