Lilith tweel1
Op 18 juli gaat Lilith - de Zwarte Maan - naar tweelingen om daar de komende 9 maanden tot 15 april 2022 te blijven. In de maanden dat zij zich in dit teken bevindt, zal zij alle thema's die met tweelingen in verband worden gebracht onder de loep nemen. Daarbij moeten we denken aan communicatie in al zijn vormen, netwerken en uitwisseling, taal van het gesproken en geschreven woord, journalistiek, social media, kennis, scholing, onderwijs, en ook terreinen als handel, koerier- en postdiensten, spoorwegen, transport en verkeer.
Voor een beter begrip van de betekenis van Lilith, de Zwarte Maan verwijs ik naar mijn blog Lilith in de astrologie.

Lilith haalt op deze gebieden alles naar boven wat niet deugt, wat uit balans is, wat verdraaid, vertekend of misleidend is, wat verborgen gehouden of geheim is, waar taboes op rusten en dingen in het verleden fout gegaan, scheefgegroeid of vastgelopen zijn.
In essentie gaat het er bij Lilith om, eenzijdige informatiestromen, gefixeerde overtuigingen en vastgeroeste overlevingspatronen - zowel individueel als collectief - aan de kaak te stellen met de intentie ons daarvan te bevrijden. Ze zal er beslist geen doekjes om winden en ongenadig en onverbiddelijk haar zegje doen. Om dat aan te gaan zullen we wel de nodige moed, openheid en bereidheid nodig hebben en vaak zien we het tegendeel gebeuren: We hebben de neiging ons te verharden en te verzetten in de tegenbeweging. Daarbij kunnen verschillende fronten hard op elkaar botsen en lijkt polarisering eerder toe- dan af te nemen. We hebben dit in de afgelopen tijd met Lilith in het teken stier goed kunnen zien, waar het gaat om stierthema's, zoals vaste structuren, zekerheden waar we ons in vastbijten, economie en financiële zaken. Lilith heeft aan het licht gebracht hoe vast de huizenmarkt zit, hoe vastgoedhandelaren de prijzen opdrijven en er steeds minder woningen beschikbaar zijn voor gewone mensen. Er blijken zelfs talloze huisbazen te zijn die bij het opzeggen van de huur weigeren om de vooraf betaalde borg terug te betalen.

Als we de gecorrigeerde Zwarte Maan erbij betrekken, waarmee het zgn. Zwarte Maangebied ontstaat, kunnen we spreken van een overgangsperiode van stier naar tweelingen. Deze periode is begonnen op 29 mei met de ware Zwarte Maan op 24°25' stier. In deze fase dienen zich de eerste tweelingen thema's al aan. Kijk bijvoorbeeld eens naar de onderhandelingen over een nieuw kabinet...
Ook aan de eind van de Zwarte-Maan-door-tweelingentijd is een overgangsperiode die loopt van 11 april tot 11 juni 2022, als de ware Zwarte Maan al op 6°26 in de kreeft staat.
Er is zelfs een korte onderbreking van het volledige Zwarte Maangebied in tweelingen tussen 14 september en 30 oktober 2021, als de ware Zwarte Maan tussen 6°29' en 11°32' loopt en de gecorrigeerde Zwarte Maan zich nog even in stier bevindt.

In de rest van het verhaal zal ik uitgaan van de positie van Lilith, de ware Zwarte Maan.

horLil MknOp dezelfde dag dat Lilith naar tweelingen gaat, maakt de Zon een oppositie met Pluto. Als we de horoscoop van het moment dat Lilith in tweelingen komt als uurhoek nemen voor de periode dat zij actief zal zijn op dit terrein, geeft deze Zon-Pluto-oppositie ook een sterke aanwijzing, dat de onderste steen boven moet komen.

Zoals gezegd zullen met de Lilith door dit teken allerlei tweelingenthema's aan de orde komen. Deze kunnen variëren van taboes en schandalen tot vooruitstrevende, wegwijzende nieuwe ontwikkelingen.
Laten we eens een paar tweelingenthema's onder de loep nemen.

Onderwijs
Het inzicht dat het weinig zin heeft alle kinderen in een groep op dezelfde manier te benaderen en les te geven zal steeds meer terrein winnen. Bepaalde scholen zullen tijdens de passage van Lilith door tweelingen stappen zetten naar een meer holistische onderwijsvorm, waarin ieder kind veel meer les krijgt dat afgestemd is op zijn persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten. Tegelijkertijd zullen veel scholen, die dit overwegen onmiddellijk te kampen krijgen met grote problemen, omdat het ze ontbreekt aan ruimte, middelen en leerkrachten om dit uit te voeren.
Ook het omgaan met pestgedrag van bepaalde scholieren en scholierengroepen, o.m. op social media zal een heet hangijzer zijn. Mogelijk zullen er - met name in het lager onderwijs - ook bepaalde politieke besluiten genomen worden, die misschien goede intenties hebben, maar ook veel weerstand kunnen oproepen.

Media
Voor veel media betekent de passage van Lilith door tweelingen een onderzoek naar hun eigen status quo en positie in medialand. Daaruit kunnen nieuwe en onconventionele ontwikkelingen voortkomen die meer en beter afgestemd zijn op de toekomst. In omroepland zijn zowel in positieve als negatieve zin rigoureuze besluiten te verwachten ten aanzien van de inhoudelijke invulling en presentatie van diverse programma's.
Er zullen steeds weer opnieuw grenzen worden opgezocht. Fake news, privacy en persvrijheid lijken in deze periode ook hete hangijzers te worden.
Ook de social media zullen onder druk komen te staan. Aan de ene kant zullen we meer schandalen, laster, leugens, samenzweringscampagnes zien, maar ook is het mogelijk dat nieuwe wetgeving of aanscherping van bestaande tegen misbruik of ongewenste beïnvloeding door media, schending van privacy of mobbing ontstaat. Bepaalde platforms sterk aan populariteit inboeten.
Het is te hopen dat er in de media ook meer ruimte en aandacht komt voor klimaatthema's, duurzaamheid, innovatieve projecten, of interviews met mensen die met hun kracht en wijsheid anderen kunnen inspireren, meer diepgang en goed nieuws in het algemeen.

Handel en transport
Met Lilith in tweelingen komt ook het thema handel op de agenda. Het is te verwachten dat alle scheefgroei op dat gebied de revue zal passeren, of het nu gaat om eenzijdige handelsakkoorden, de rol van banken, vastgoed- en mediamagnaten, huisjesmelkers, hedgefonds of speculatie met geld en goederen in het algemeen.
Ook overeenkomsten met multinationals die ingaan tegen het algemeen belang, projecten waarbij persoonlijke belangen de overhand of de positie en rol van tussenhandelaren kunnen opeens onderwerp van stevige discussies worden. Ook thema's als transport, post en koeriersdiensten vallen onder dit hoofdstuk. Er kunnen op dat gebied ingrijpende innovaties en veranderingen plaatsvinden, waarbij alternatieven gevonden worden voor onnodige en vervuilende tansporten op de weg en in de lucht, in de verbetering van het openbaar vervoer of in de vele bezorgdiensten voor onze internetbestellingen.

Communicatie en taal
Taal vormt ons bewustzijn. Daarom is het niet onbelangrijk, hoe we iets beschrijven en welke woorden we gebruiken. Wat als algemeen taalgebruik gangbaar wordt en wat niet, kan met Lilith door tweelingen de gemoederen behoorlijk verhitten. Te denken valt bijvoorbeeld aan controversiële thema's als onderscheid in ras, geloof of gender. Waar de een kan vallen over bepaalde woorden die wijzen op discriminatie of gevoelig liggen met betrekking tot een bepaald geloof, haalt een ander de schouders op. Denk aan de discussie over sinterklaas, wat we wel en niet kunnen en mogen zeggen over 'de profeet' of standpunten over de regenbooggemeenschap. Ook op deze terreinen zijn zowel aanvallen als constructieve acties te verwachten. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we onze tegenpool, degene met een ander standpunt, meer gaan zien en ruimte geven.
Deze passage van Lilith door tweelingen kan haarscherp aan het licht brengen waar we iets anders zeggen dan wat we bedoelen en zaken anders doen voorkomen dan ze in werkelijkheid zijn. Het zal ons aan het denken zetten over de manier waarop we communiceren, hoe we informatie overbrengen en welke onbewuste signalen we uitzenden. Als we hiervoor open staan kunnen we zowel persoonlijk als collectief grote stappen zetten in het 'geweldloos' communiceren.

Contacten
Niet alleen de vraag hoe we communiceren, maar ook met wie zal naar voren komen. De meeste mensen hebben een netwerk van contacten om zich heen, variërend van mensen die we dagelijks zien tot mensen die we kennen, omdat we ze ooit een keer hebben ontmoet en waar we misschien ooit nog eens contact mee zullen opnemen, tot mensen die we alleen kennen door social media. Wat betekenen al deze contacten voor ons?
In ons netwerk zullen mensen zijn die we al zo lang niet meer hebben gezien of gesproken, dat sommige daarvan zullen ons niets meer zeggen. Ten opzichte van anderen voelen we ons misschien niet meer vrij om contact op te nemen of kunnen we ons geblokkeerd voelen. Het kan omgekeerd natuurlijk ook zijn, dat anderen het contact met ons verbreken. Sommige contacten zijn misschien stilgevallen, omdat er iets is voorgevallen, dat niet is uitgesproken of opgelost en dat er nu als een blok tussen staat. Maar Lilith kan ons ook confronteren met mensen die we liever links laten liggen, mensen die iets weerspiegelen van onze eigen innerlijke duistere en voor de buitenwereld verborgen kant, waar we dan opeens openlijk mee geconfronteerd worden. We worden uitgedaagd ons denken en doen en onze mentale en emotionele kanten met elkaar in balans brengen.
Deze tijd nodigt ons ook uit ons netwerk op te schonen. Met wie willen we in contact blijven? In welke mensen steken we onnodig of tevergeefs energie? Met wie hebben we nog iets uit te praten? En wat doet het met ons als anderen afscheid van ons nemen?


Het vierkant met Jupiter

Zodra Lilith op 18 juli in tweelingen komt, zal zij een vierkant maken met Jupiter, die op 20 juni op 2°11' vissen retrograde is gaan lopen en bezig is zich voorlopig uit de vissen terug te trekken. Nog geen week nadat Lilith de tweelingen is binnengegaan is op 23 juli het vierkant exact op 0°32' tweelingen/vissen. Het vierkant is ten einde als Jupiter de vissen verlaat en weer terug is in waterman op 28 juli.

Lilith JupiterDit vierkant stelt ons voor de opgave ons met overtuigingen, dogma's en geloofsthema's bezig te houden. Het gevaar met Jupiter in vissen is dat we dat wat we geloven voor waar aannemen en alleen nog voor opvattingen en standpunten die daarbij aansluiten open kunnen staan. Maar Jupiter in vissen heeft ook de potentie onze geest te verruimen en zo gezien is het conflict met andersdenkenden ook een grote uitnodiging voor onszelf tot diepgaande spirituele ervaringen en contact met diepere innerlijk lagen, die de persoonlijkheid overstijgen. Zo kunnen we in contact komen met kennis die tot dan toe verborgen of onbereikbaar was en het gevoel krijgen door een hogere macht gesteund, gedragen of geleid te worden. Diep van binnen heeft ieder mens het verlangen naar ervaringen die ons leven zin geven. En juist in deze periode liggen die voor het oprapen, vooropgesteld dat we er voor open staan. Een beetje tijd inruimen voor rust, meditatie of gewoon even zitten, je ogen dichtdoen en wat mijmeren en wegdromen zal ons dichter bij zulke ervaringen brengen. Maar ook ligt steeds het gevaar op de loer dat we de realiteit uit het oog verliezen of de realiteit naar onze lievelingsbeelden en -voorstellingen ombuigen. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn, anders lopen we het risico dat iets wat we voor waar aannemen, even later een illusie blijkt. Lilith wil fantasie en realiteit, geloof en kennis, gevoel en verstand, het irrationele en rationele op een constructieve manier met elkaar verbinden. In tweelingen zal ze logica en helder denken eisen en tijdens het vierkant met Jupiter met name ten aanzien van irrationele thema's.

De thema's die in de korte periode van de tweede helft van juli met het vierkant tussen Lilith en Jupiter geactiveerd worden, zullen in de periode van januari tot april 2022 opnieuw en in groter verband terugkeren.

Lilith maakt dan eerst een vierkant met Neptunus in vissen op 26 januari op 21°15' tweelingen en Jupiter een conjunctie met Neptunus op 12 april op 23°58' vissen, enkele dagen voor Lilith het teken tweelingen verlaat. Het vierkant tussen Lilith en Jupiter wordt nog wel opnieuw geactiveerd, maar net niet meer exact half juni 2022 rond 6° ram/kreeft.


De conjunctie met de Noordknoop

Mars 3Als Lilith op 18 juli in tweelingen komt, bevindt zich de Noordelijke Maansknoop op 8°22' in dat teken. Dat is het begin van een conjunctie die als we een orb van 8° aanhouden tot eind oktober duurt. Het hoogtepunt is op 7 september van dit jaar als beide een conjunctie vormen op 5°39' tweelingen.
Een cyclus van Zwarte Maan en Noordelijke Maansknoop duurt vrijwel exact 6 jaar en elke volgende conjunctie van deze beide punten valt 244° verder in de dierenriem. Dat wil zeggen, dat 7 of 8 opeenvolgende conjuncties in hetzelfde element vallen.
De vorige conjunctie was op 9 september 2015 op 1°39' weegschaal, waarmee een serie in het luchtelement is begonnen. De volgende is op 6 september 2027 op 9°40' waterman; daarna volgt er een op 5 september 2033 op 13°41' weegschaal. De voorlopig laatste conjunctie tussen Lilith en Noordknoop in het luchtelement is op 31 augustus 2057 op 29°44' tweelingen. Daarna volgt een serie van 7 conjuncties in het waterelement.

Dit patroon doet denken aan het patroon van Mercurius, die - weliswaar achterwaarts - ook 5 tot 7 achtereenvolgende retrograde periodes in hetzelfde element maakt.

Oerkracht en bestemming
Met de Noordknoop als symbool voor dat wat we te leren hebben en Lilith als symbool voor het herontdekken en integreren van dat wat we altijd hebben afgewezen en verdrongen, ontstaat in deze periode een krachtige impuls om te hervormen.
Dane Rudyar geeft in zijn boek over de graadbetekenissen van de dierenriem het beeld van werknemers die naar olie boren. Letterlijk genomen kan deze conjunctie een aanwijzing zijn voor een oplevende discussie over de noodzakelijke energietransitie waar we in de wereld voor staan, van fossiel naar duurzaam.
Op een diepere laag staat het boren naar olie voor het aanboren van oude, archaïsche kennis, die we nodig hebben om tot echte transformatie te komen. En gelukkig zien we veel kleine nieuwe initiatieven, die de overstap naar duurzaam en holistisch maken. Het is belangrijk dat zulke initiatieven meer aandacht krijgen en conjunctie van Lilith met de Noordknoop leent zich daar uitstekend voor.

Voor een persoonlijke duiding van deze conjunctie is het van belang ook te kijken naar de positie van de Maan zelf. Zowel Lilith (Zwarte Maan) als de Maansknopen zijn afgeleid van en hangen nauw samen met de Maan. De Maan staat symbool voor dat wat je nodig hebt (en onbewust gedrag om dat te krijgen) om je op je gemak en lekker in je vel te voelen. Daarnaast is de Maan een symbool voor het kind in ons, de ervaringen die we als kind hebben opgedaan en de patronen die daaruit zijn ontstaan. In het licht van de verschillende tweelingenthema's is het goed als we ons bewust zijn van onze oude patronen, ons 'kindgedrag' en onze automatismen, met name op het gebied van onze communicatie. De aanstaande conjunctie biedt dan ook volop mogelijkheden oude, onbewuste en ongewenste patronen onder ogen te zien en te veranderen en verder te groeien naar meer volwassenheid.

Het bijzondere aan de komende Lilith-Noordknoop-conjunctie is dat hij nagenoeg samenvalt met de Nieuwe Maan enkele uren eerder die dag op 14°38' maagd. In die zin kunnen we de komende conjunctie tussen Zwarte Maan en Noordelijke Maansknoop ook beschouwen als een nieuw begin.

De opdracht van de doorgang van de Zwarte Maan door het teken tweelingen is dat we meer gaan communiceren vanuit het hart en tijdens het eerste deel van deze doorgang zal de Noordknoop ons zowel individueel als collectief voor flinke uitdagingen stellen.

 Lilith tweel2


Reageren? Dat kan alleen nog via de mail.