Blog Uranus stier 1Het gebeurt maar eens in de zeven jaar dat Uranus, de snelste van de drie onzichtbare planeten, van teken wisselt. De afgelopen jaren heeft hij in ram gelopen en dinsdag 15 mei, vlak na de Nieuwe Maan maakt hij een eerste verkenning naar stier. Dit duurt tot 6 november. Dan keert hij voor de laatste keer terug in de ram, om op 6 maart 2019 definitief naar stier te verhuizen. Daar blijft hij tot 2025-26 wanneer hij zijn reis in tweelingen voortzet.

De overgang van een mysterieplaneet naar een nieuw teken is energetisch een uiterst krachtig moment, waarmee een nieuw tijdperk wordt ingeluid. Bij Uranus gebeurt dat, overeenkomstig zijn aard, veelal plotseling en onverwacht. Zo werd zijn intrede in het teken ram in 2010 begeleid door de kernramp van Fukushima in Japan, terwijl op het zelfde moment de ruimtesonde New Horizons Uranus passeerde. In deze periode zagen we een enorme opleving van het fundamentalisme, waarvan IS met talloze terroristische aanslagen de grootste exponent was. We zagen de Arabische lente, de Occupy-beweging en de Spaanse Indignados, beide ongeorganiseerde internationale protestbewegingen, gericht tegen sociale en economische ongelijkheid, die hun eerste acties in september 2011 voerden.

Met zijn overgang naar stier kunnen we eveneens iets verwachten dat we niet hebben zien aankomen, of als we dat wel zagen, dan toch op een andere manier dan gedacht.

Blog Uranus stier 2Een halve dag na de wisseling van Uranus naar stier, gaat Mars naar het door Uranus beheerste teken waterman en maakt daar direct een vierkant met Uranus. Daarmee lijkt hij de concurrentie met Uranus aan te gaan, hetgeen eveneens de nodige onrust zal veroorzaken.

Zo hebben we op 15 en 16 mei niet alleen twee tekenwisselingen, maar ook een wisseling van heerschappij: Uranus wordt, na een zevenjarig verblijf in ram onder de heerschappij van Mars, nu zelf heerser over deze planeet, een periode die langer dan gebruikelijk aanhoudt, omdat Mars in waterman retrograde gaat lopen. Ook het vierkant tussen Mars en Uranus is tot half oktober actief en wordt 3x exact.

Uranus zelf komt in stier dan weliswaar onder de hoede van Venus, toch blijft voorlopig het Marsgehalte groot. Dit wijst op thema's waarin mannelijke en vrouwelijke rollen kunnen botsen, evenals vragen die te maken hebben met oorlog en vrede, waarbij seksualiteit, machtsmisbruik of corruptie ook mee kunnen spelen.


Vroegere periodes met Uranus in stier

Als we kijken naar eerdere periodes waarin Uranus door stier liep, zien we enerzijds telkens thema's opduiken die met geld en waarde te maken hebben, anderzijds werden op wetenschappelijk gebied grote ontdekkingen gedaan.

Als we ruim 500 jaar teruggaan in de tijd, dat wil zeggen 6 Uranuscycli, komen we in een tijd, waarin er in de kerk een enorme handel in aflaten bloeide, waarmee de geldverslindende kathedralenbouw in Rome werd gefinancierd. Toen Uranus in stier kwam - en net als nu Pluto en Saturnus ook in steenbok liepen - stortte deze handel door de hervormingen van Marten Luther in.
Ook de verovering en uitbuiting van Zuid-Amerika door de Spanjaarden, in het bijzonder van de goud- en zilvermijnen in Mexico, dat als 'El Dorado' bekend stond, beloofden enorme rijkdommen.

Blog Uranus stier 3Nikolaus Kopernikus kennen we vooral van zijn 'ontdekking' (door berekening bewezen) dat de aarde om de zon draaide. Hoewel hij dit bewijs ten tijde van Uranus in stier al rond had, durfde hij dit toen uit angst voor de inquisitie nog niet openbaar te maken. Toen Uranus in stier kwam ging hij zich ook verdiepen in het geldwezen. Hij heeft als eerste de 'kwantiteitstheorie' van het geld opgesteld, die te maken heeft met het ontstaan van inflatie door toename van de hoeveelheid geld.

Eén Uranuscyclus later, van 1599 tot 1607, bevestigde Kepler het heliocentrische wereldbeeld met zijn Eerste Wet, waarin stond dat alle planeten in een elliptische baan om de zon draaien. Korte tijd later volgde zijn Tweede Wet over de relatie tussen baan en omloopsnelheid van de planeten. Galileo Galilei kon met behulp van de kort ervoor uitgevonden telescoop bewijzen, dat de zon het centrum was van het zonnestelsel, ook al leverde dit hem grote problemen met de kerk op.
Met dit nieuwe wereldbeeld ontstond gaandeweg ook een mentaliteitsverandering: Niet God en het leven na de dood (Memento Mori) waren het belangrijkst, maar de mens zelf en het leven op aarde kwam centraal te staan (Carpe Diem).

In deze Uranus-in-stier-periode werd ook de VOC opgericht, om met een monopolie de handel tussen Republiek der Verenigde Nederlanden en overzeese gebieden te waarborgen en beschermen.

Nog een cyclus later, van 1683 - 1691, publiceerde Newton zijn zwaartekrachtwetten, die sindsdien nog steeds leidend in de natuurkunde zijn. Tegelijkertijd werd in de Amerikaanse koloniën voor het eerst papiergeld ingevoerd.

De volgende Uranuscyclus was voor de toegepaste wetenschap van groot belang. In de tijd dat Uranus van 1767 - 1775 door stier liep - en evenals nu, Pluto door steenbok - vonden twee belangrijke uitvindingen plaats, die de industriële revolutie op gang brachten: Met de 'Spinning Jenny', de eerste industriële spinmachine, werd het mogelijk textiel te weven in een fractie van de tijd die tot dan toe nodig was. Daarnaast werd de stoommachine door James Watt zodanig verbeterd, dat deze grootschalig in werkplaatsen en fabrieken kon worden ingezet. Dit veranderde het leven totaal.
De natie die het meest profiteerde van de industrialisatie waren de Verenigde Staten. In de tijd dat Uranus door stier liep, verbraken veel kolonisten de contacten met hun Engelse moederland vanwege de hoge belastingen die op koloniën werden geheven. Met de slogan 'no taxation without represen­tation' kwam het tot een opstand, die de Amerikaanse Burgeroorlog inluidde, die uiteindelijk leidde tot de onafhankelijkheid in 1776.

Ook in de periode 1851 - 1859 verandert het leven ingrijpend als de aanleg van spoorwegen een enorme vlucht neemt. In Amerika wordt de eerste trans-Atlantische spoorlijn gebouwd en is het de tijd van de 'Goldrush'. Vele Europese avonturiers overspoelen het land en verdrijven de Indianen van hun land. De kwestie van de slavernij (bezit van mensen) loopt volledig uit de hand en het komt tot vele gewapende confrontaties. In London wordt de eerste wereldtentoonstelling gehouden en Darwin publiceert zijn evolutieleer.

De innovaties van de laatste periode dat Uranus zich in stier bevond, 1934 - 1941 lagen vooral op het militair gebied en in de luchtvaart. Het opkomend fascisme is gericht op de 'afwaardering' van Joden en de rassenwetgeving maakt deze bevolkingsgroep bezitloos.


Blog Uranus stier 4Uranus en Pluto weer terug

Intussen hebben Pluto en Uranus in steenbok en stier opnieuw de posities ingenomen die ze hadden tijdens de verovering van Mexico rond 1520 en de rebellie van de Amerikaanse kolonisten tegen hun oorspronkelijke vaderland rond 1770. Wij kunnen ons nu afvragen of de geschiedenis van de 'Nieuwe Wereld' en haar relatie met Europa zich met een vervolg verder gaat ontwikkelen.
Het is niet ondenkbaar dat in de komende jaren iets vergelijkbaars gebeurt als in de tijd van de reformatie, toen de heersende katholieke kerk haar religieuze en het daarvan afgeleide financiële monopolie kwijtraakte. In analogie met toen, zou het nu kunnen gaan om de heersende macht van banken en multinationals.
En gaat de hoogmoed van de Britse kroon ten opzichte van haar koloniën zich herhalen, nu het met Trump de Amerikanen zijn, die hun douanerechten en invoerbelastingen gaan opdrijven en hun bondgenoten ertoe brengen zich van hen los te maken? Zou Trump met zijn 'America-First'-politiek er de basis voor leggen dat de dollar straks zijn status als leidende munteenheid in de wereld kwijt is?

Op dit moment is bezit van persoonlijke gegevens en informatie over koopgedrag (stierthema's) een hot item. We worden ons ervan bewust dat complete bedrijven dit verzamelen uit commerciële overwegingen en de beurswaarde van een bedrijf wordt hoger, naarmate het beschikt over een groot en commercieel inzetbaar bestand van gebruikersinformatie. De profielen van onze interesses zijn geld waard! Of de nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van onze privacy, die 10 dagen na de tekenwisseling van Uranus dit aan banden gaat leggen is nog maar zeer de vraag. Het laatste woord hierover is beslist nog niet gesproken!


De Nieuwe Maan

Uit ervaring weten we dat een Nieuwe Maan vlak vóór een belangrijke astronomische gebeurtenis, zoals een tekenwisseling of een belangrijk aspect tussen twee of meer planeten, veelal van groot belang is. Voor de Nieuwe Maan van 15 mei betekent dit dat hij in potentie alle informatie in zich draagt over de komende 7-jarige periode van Uranus in stier.

Blog Uranus stier 5Zon en Maan staan op 24°36' stier, voor Nederland pal op het MC. (De lengtegraad waar de Nieuwe Maan precies op het MC staat, loopt over Parijs en Barcelona.) Zij maken een driehoek met Pluto op 21°10' steenbok, die nog net buiten het Zwarte-Maan-gebied valt. Ook Saturnus valt net buiten dit gebied; hij vormt met Mercurius in stier en de maagd-AC een grote aardedriehoek. Uranus maakt op de laatste boogminuut van ram  een exact vierkant met Mars, dat later op 2°33' en 1°52' stier-waterman nog twee keer vol zal worden. Aan het eerste vierkant neemt ook Mercurius buiten teken op 3° stier deel.

Verder is in deze horoscoop ook de toenemende driehoek tussen de retrograde Jupiter op 17°32' schorpioen en Neptunus op 16°10' vissen van belang. Ook deze wordt nog twee keer exact.

Uranus in verbinding met Mars en Mercurius is een zeer dynamische en vooruitstrevende energie, die de nodige onrust stress en nervositeit teweeg kan brengen. Aangezien Mars en Uranus beide in zekere zin met techniek en innovatie te maken hebben, kunnen we op dat gebied de nodige spanningen verwachten. Ook de nodige verkeersproblematiek, dat onder de heerschappij van Mercurius en Mars valt, kan in de komende maanden versterkt voorkomen. Voor terreinen waar veel creativiteit, flexibiliteit en improvisatietalent nodig is, is deze constellatie juist uitermate geschikt. Door de nauwe verbinding met Pluto en de Zwarte Maan, kunnen we ook heikele thema's tegenkomen, bijvoorbeeld die te maken hebben met macht of machtsmisbruik en bestaat het gevaar dat zaken escaleren.

Om dit te voorkomen kunnen we gebruik maken van de energie van de Jupiter-Neptunus-driehoek, door in de hectiek van wat er gaande is, bewust een stap terug te doen om het grotere plaatje te kunnen zien, het overzicht te bewaren en te kijken naar de langere termijn (Jupiter), of even een moment de ogen te sluiten, een paar keer diep adem te halen om weer tot jezelf en tot rust te komen en in de stilte naar je gevoel en intuïtie te luisteren (Neptunus).

Uranus in stier vraagt van ons de expressieve, naar buiten gerichte mannelijke energie, die onze maatschappij overheerst te verbinden met de afwachtende, ontvankelijke vrouwelijke energie, zodat wijzelf, en daarmee onze omgeving en de totale samenleving meer in balans kunnen komen.
Een mooi voorbeeld is de mythe van Atalanta, een volledig martiaanse vrouw, die haar vrouwelijke kant volledig heeft weggestopt. Het verhaal laat zien wat zij nodig heeft om haar verdrongen vrouwelijke energie terug te vinden.

Uranus in stier kan ons ook leren wat de kracht van onze geest is. Het begrijpen dat materie gestolde geest is, betekent dat het wel degelijk van belang is, wat en hoe wij denken. We zijn geen toeschouwers en niet betrokken buitenstaanders in het wereldgebeuren, maar medescheppers. Blog Uranus stier 6Door het uitzenden van constructieve, liefdevolle en vreedzame gedachten, kunnen wij bijdragen aan een positieve verandering van de wereld. Wetenschappelijk onderzoek, zoals het 'Global Coherence Initiative' toont aan, dat ieder van ons het vermogen heeft op een positieve manier te beïnvloeden. Het Global Coherence Initiative is een internationaal op wetenschap gebaseerd project dat miljoenen mensen samenbrengt in hartgerichte zorg en intentie om het wereldbewustzijn te veranderen van instabiliteit en tweedracht naar balans, samenwerking, eenheid en duurzame vrede.
Voor meer informatie over dit initiatief kun je kijken op: http://www.happynews.nl/2010/12/06/hartcoherentie-the-global-coherence-initiative of ga naar de officiële website: https://www.heartmath.org/gci.


Laat in het reactieveld hieronder weten, hoe jij de tekenwisseling van Uranus ervaart en welke ontwikkelingen je in de komende Uranus-in-stier-periode verwacht. In ruil daarvoor krijg je van mij het verhaal van Atalanta. Wil je dit verhaal als klein boekje ontvangen stuur me dan een mail met je postadres.

Aanvulling:
Een mooi voorbeeld van Uranus in stier kunnen hebben we kunnen zien in het huwelijk van prins Harry en Megan, waarin zichtbaar werd, dat vaste tradities protocollen en gewoontes (stier) binnen het koningshuis doorbroken werden (Uranus) in de wijze waarop dit echtpaar hun huwelijk heeft vormgegeven.

Elke 29,5 dagen is het Nieuwe Maan. De komende is op zaterdag 17 maart om 14:12 in vissen. NM vissen 1
Dit is een Nieuwe Maan die ons met diepe emotionele lagen in contact kan brengen: aan de ene kant met de beperkingen van ons lichaam en onze kwetsbaarheid, aan de andere kant met onze onsterfelijke, spirituele kant. Goed omgaan met deze thema's vraagt veel inlevingsvermogen, zachtheid, intuïtie en zorgzaamheid, zowel naar anderen als naar onszelf toe. Deze Nieuwe Maan kan oude wonden naar boven halen, wat uitermate pijnlijk en verwarrend kan zijn. Tegelijkertijd ligt daarin een grote kans besloten, oud zeer definitief op te ruimen en innerlijk een enorme groei door te maken.

Laten we eens kijken naar de Nieuw Maanshoroscoop:

nm-vissen

Deze Nieuwe Maan valt in Nederland in het 9e huis op 27° maakt een nauwe conjunctie met Chiron op 28° vissen. Direct betrokken bij deze Nieuwe Maan zijn Mars in de laatste graad van boogschutter en Jupiter op 23° schorpioen, met Mars een vierkant, met Jupiter een driehoek.


De laatste graden van vissen

Vrijwel gelijktijdig met deze Nieuwe Maancyclus, die van 17 maart tot 16 april duurt, eindigt ook de zevenjarige reis van Chiron door vissen: één dag na afloop van deze Maancyclus gaat op 17 april Chiron naar ram. Dit wijst op een afronding en voorbereiding op een nieuw begin. In deze maancyclus valt ook Pasen, het feest dat symbool staat voor de lijdensweg en wederopstanding. Net als Chiron zijn eigen wond niet kon genezen, was Jezus aan het kruis niet in staat aan zijn eigen lijden te ontkomen, zelfs niet als zoon van god. Pas door volledige overgave en acceptatie van de situatie, kwam de verlossing en bevrijding.

Chiron leert ons, dat we als mens onvolkomen en kwetsbaar zijn, omdat we aardse wezens zijn. Aan deze ervaring kunnen we niet ontsnappen. Daarom horen leed, pijn, verdriet, hopeloosheid en onmacht bij ons bestaan. Het enige wat we met zulke situaties kunnen doen, is onze innerlijke houding veranderen: toelaten en liefdevol accepteren wat er is geeft rust en werkt transformerend. Dan kunnen we ook de genezende kracht van Chiron ervaren. Heling ontstaat als we in onszelf liefde, acceptatie, rust, respect en verzoening kunnen toelaten. Deze Nieuwe Maan nodigt daartoe uit.

NM vissen 3De komende weken vragen om pas op de plaats en bezinning, tijd om de dynamiek van ons eigen innerlijk te onderzoeken, ons af te vragen waarom we voelen wat we voelen en waarom we handelen zoals we handelen. Daarmee kunnen we een zaadje van bewustzijn planten.
Deze Nieuwe Maan kan ons zachter en gevoeliger maken, maar ook kwetsbaarder. Daarom is het belangrijk goed naar onszelf te luisteren en onze emoties serieus te nemen. Mogelijk hebben we wat meer tijd voor onszelf nodig en hebben we behoefte aan stilte en alleen zijn. De buitenwereld kan te hard, te ruw, te luidruchtig overkomen en een sterke behoefte oproepen, ons daarvoor af te schermen.
'Geduld is een schone zaak', luidt een bekend spreekwoord en dat is zeer van toepassing op de komende cyclus. Het is niet verkeerd een situatie of beslissing tweemaal te overdenken en erover te reflecteren. En wellicht komen we een innerlijke onzekerheid of twijfel tegen. Kijk en luister daarnaar en wacht liever even af, want er kan een diepe wijsheid in verborgen liggen.


Mars en Jupiter

Het vierkant met Mars in boogschutter wijst op een spanning tussen afwachten, invoelen en terughoudendheid aan de ene kant en enthousiasme tot actie en doorpakken aan de andere kant.
De driehoek naar Jupiter in schorpioen biedt grote mogelijkheden tot diepgang, verhelderende inzichten en nieuwe wijsheid.

Op collectief vlak komen in deze cyclus in vissen mogelijk thema's naar voren die te maken hebben met milieu, klimaat, schulden of minderheden, zoals asielzoekers en vluchtelingen. Hierbij bestaat het gevaar tot afweer, gevoelens van twijfel, angst of onzekerheid te onderdrukken of overspelen. Maar als dit vermeden kan worden, kunnen ook positieve ontwikkelingen, nieuwe inzichten en verstandige besluiten het resultaat zijn.

Persoonlijk zullen we ons regelmatig op een of ander manier onder druk gezet of uitgedaagd voelen om te handelen, waarbij ook gemakkelijk gevoelens van boosheid en irritatie kunnen ontstaan. Met name als we ons onterecht behandeld, genegeerd of afgewezen voelen, kunnen we een sterke impuls ervaren van ons af te bijten of terug te slaan. Maar dit aspect biedt ook gelegenheid, zaken die moeilijk en gevoelig liggen of lang onuitgesproken zijn, te uiten en bespreekbaar te maken en zo oud zeer op te ruimen en schoon schip te maken. Voorwaarde is dan wel, de ander open en zonder vooroordelen tegemoet te treden, als ook de bereidheid tot luisteren, zodat een gelijkwaardige gesprek kan ontstaan dat de relatie diepgang en nieuwe energie zal geven.

Bedachtzaamheid oefenen kan van onschatbare waarde zijn, als na deze Maan- en Chironcyclus in vissen, de volgende Nieuwe Maan en Chiron in ram komen. In dit teken kunnen gevoelens van boosheid snel opflakkeren en als we niet oppassen, destructief werken. Zo kunnen we deze cyclus ook beschouwen als een voorbereiding op de komende jaren.
Bedachtzaamheid zal gemakkelijker zijn als we een diep gevoel van verbondenheid met mens en natuur, met de wereld om ons heen hebben. Misschien is dat wel de essentie van deze Nieuwe Maan in vissen: het versterken van het gevoel van ingebed zijn in het grote geheel. Zolang we ons voornamelijk door ons ego laten leiden, is de kans groter te lijden onder de angst om te falen, afgewezen te worden, verbittering en eenzaamheid.NM vissen 2

Deze Nieuwe Maan herinnert ons eraan, dat we in essentie spirituele wezens zijn en dat er in ons iets is, dat onverwoestbaar is. Iets dat, hoe turbulent, moeilijk of onvoorspelbaar ons leven ook is, altijd blijft leven en intact en heel blijft. Als we met deze laag contact kunnen maken, kunnen we innerlijke rust vinden, van waaruit tegenstellingen kunnen worden overwonnen, verschillen kunnen worden overbrugd en oude wonden kunnen genezen.

Om je bewust met de energie van de Nieuwe Maan te verbinden, kun je het best Kairostijd creëren, je af en toe in stilte terugtrekken, een moment lang al je activiteiten stilleggen en je op je ademhaling concentreren. Stel jezelf dan de vraag: "Wat wil ik loslaten?" "Welke oude pijn speelt mij nog parten?" Voel de pijn  en frustratie ervan en geef jezelf toestemming dat het mag veranderen. Misschien is het nodig, daarvoor een ander te vergeven. Onderzoek of je dat kunt. Mogelijk heb je hier meer tijd voor nodig. Gun die jezelf. Als dat lukt, kun je vrede sluiten en weer opener en vrijer in het leven staan.


Reageren kan alleen nog bia de mail.

 

DE HOROSCOOP VAN 2018


Hor18 dataHor18 tek

Bovenstaande horoscoop is gemaakt voor Nederland op de lengtegraad van 4°27' OL. Dat is ongeveer de lijn Noordwijk - Roosendaal. Ten oosten van die lijn staat het MC al in kreeft en de AC al in weegschaal; ten westen ervan staat het MC nog in tweelingen en de AC nog in maagd. Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°33' kreeft en de AC op 1°57' weegschaal. Voor het uiterste westen staat het MC op 29°00' tweelingen en de AC op 29°15' maagd. Alleen voor Neptunus betekent dit dat hij in het westen van het land meer in het 6e huis en in het oosten meer in het 5e huis werkzaam is.


­

Zoals gebruikelijk staat de Zon in de jaarhoroscoop in het 4e huis. Hier staat sinds 2008 ook Pluto. Dit jaar bevindt zich echter ook Saturnus - nog maar net in zijn eigen teken - op het IC. Saturnus beweegt naar Pluto toe en zal in januari 2020 een conjunctie maken. Maar deze conjunctie zal in 2018 al voelbaar zijn want de Zon, verbonden met Venus, staat precies tussen Saturnus en Pluto in en maakt met beide een conjunctie.

­

Sat steenbokDe intrede van Saturnus in zijn eigen domein kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende conjunctie. Deze planeet staat dan ook centraal in de horoscoop van 2018. Saturnus in eigen teken vraagt beperking tot het wezenlijke, daagt uit tot eigen verantwoordelijkheid en weloverwogen handelen, inclusief alle daarmee samenhangende consequenties. Het vierkant met Chiron, dat door de tekenwisseling naar ram vanaf half april ontstaat, stelt ons de vraag voor wat of wie het echt de moeite waard is zich in te zetten, met name op het gebied van werk, milieu en gezondheid. Wat is aan verandering toe, ook al gaat dit soms tegen weerstanden in gaan? Half mei krijgt dit proces hulp van Uranus, die naar stier gaat en van daaruit een driehoek vormt met Saturnus. Deze driehoek biedt mogelijkheden oude, vastgeroeste patronen en achterhaalde principes (inclusief eigen gedrag, gewoontes en ideeën) aan de kaak te stellen en ze te hervormen. Dat zal ons van oude lasten bevrijden.

­

Het teken steenbok representeert de wijze waarop wij omgaan met ordening, regels, gezag, afspraken, verantwoordelijkheid en principes, die zichtbaar worden in bestaande maatschappelijke en sociale structuren. Pluto vertegenwoordigt het thema omwenteling en transformatie, in die zin dat Pluto ons confronteert met alles, wat vastgeroest, oud en achterhaald is en niet meer bij ons past.


­

Pluto

Pluto is al over de helft van het teken steenbok, waar hij nog tot 2024 zal blijven.
Hij beweegt tot 21°17' steenbok en gaat op 22 april retrograde lopen.
Op 1 oktober gaat hij op 18°45' weer direct lopen.
Aan het eind staat hij op 20°36' steenbok.

­

Toen Pluto, de machtige heer van het ondermaanse, in 2008 het teken steenbok binnenkwam, werden we geconfronteerd met een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis met omgevallen banken, een Arabische Lente, het ontstaan van IS, enorme vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal voortekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. Ook in het komende jaar zet hij zijn werk voort en we ervaren keer op keer dat alles waar we altijd op konden bouwen, dat onverwoestbaar, onbreekbaar en voor de eeuwigheid gecreëerd leek, ondermijnd en afgebroken wordt. Nu Pluto het laatste deel van steenbok gaat doorlopen, zullen ook meer en meer bazen, gezagsdragers, leiders en andere autoriteiten tot aan politieke machthebbers en multinationals het moeten ontgelden. Daardoor kunnen de confrontaties heftiger worden, want aangezien zij de macht hebben, zullen ze nog wel enige tijd compromisloos hun machtsposities blijven verdedigen.
De turbulente wereld waarin we al enige tijd leven, grijpt diep in ons persoonlijke leven in. En dit brengt een steeds grotere behoefte aan stabiliteit, zekerheid en controle met zich mee. Als gevolg daarvan zien we aan de ene kant dat sterke leiders met dubieuze machtsbelangen worden gekozen en banken en multinationals hun machtposities proberen te versterken, aan de andere kant zien we ook initiatieven ontstaan, waarin een eigen verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de wereld hoog in het vaandel staat.


­

Saturnus

­

Saturnus is aan het begin van het jaar nog maar net 10 dagen in steenbok.
Hij beweegt tot 9°09' steenbok en gaat op 18 april retrograde lopen.
Op 6 september gaat hij op 2°33' weer direct lopen.
Aan het eind van het jaar staat hij op 11°22' steenbok en is hij Pluto tot op 9° genaderd.

­

Saturnus is de planeet van de structuur en vormgeving en nu deze planeet het steenbokteken is binnen gegaan, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen steeds meer gestalte zullen gaan krijgen. In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de naderende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020 de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven.
Om te beginnen de drie weken rond de jaarwisseling: De intrede van Saturnus in het steenbokteken op 20 december wordt vergezeld door de Zon. De Zon maakt op 9 januari een conjunctie met Pluto en brengt in deze periode als het ware het bewustzijn van Saturnus naar Pluto.
Van 13 tot 24 januari 2018 doet Mercurius hetzelfde.
Aan het begin van de zomer gebeurt iets vergelijkbaars als eerst Mercurius en aansluitend de Zon in de oppositie van Saturnus en Pluto voorbijtrekken.


­

Op weg naar de Saturnus-Pluto-conjunctie

­

Een mooie illustratie van wat de Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok kan bieden, is de vergelijking met de historische gebeurtenis van de reformatie. Tot het begin van de 16e eeuw was de handel met aflaten, waarmee je boetedoening kon afkopen, een uiterst lucratieve business voor de katholieke kerk. Tot Martin Luther zich ermee bemoeide en een streep door de rekening trok, toen hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel aan de kerkdeur van Eisleben spijkerde. Dit gebeurde kort voor de laatste Saturnus-Pluto-conjunctie in steenbok, precies 500 jaar geleden in januari 1518. Het was het begin van het einde van de aflatenhandel. Nu zouden de tussenliggende jaren 2018 en 2019 voor de conjunctie de voorbereidingen kunnen treffen voor een soort 'reset', een 'reformatie', waarin evenals toen, financieel-economische wantoestanden aan het licht gebracht en aan de kaak gesteld worden.


­

Sat Plu 1Zwarte Maan

­

Het Zwarte Maangebied wordt begrensd door de ware en de gecorrigeerde Zwarte Maan.
In 2017-18 trekt ook het Zwarte Maangebied ook door steenbok.
In de tweede helft van 2017 schoof het gebied over Saturnus; in de eerste helft van 2018 schuift het over Pluto.

­

Het Zwarte-Maangebied in de horoscoop laat zich het best omschrijven als een pure essentie, die we echter vaak helemaal niet als zodanig ervaren. Beschouw het als een soort loep waarmee je de dingen haarscherp en oordeelsvrij kunt waarnemen: zien wat ontbreekt, wat teveel is, hoe iets in elkaar zit, welke invloeden ergens van uitgaan en waarop. Het is een vorm van transpersoonlijk ervaren en waarnemen die elke invloed van buitenaf negeert, veelal op een manier die we niet eens in de gaten hebben. Juist omdat het leven vol zit met verplichtingen, conditioneringen, mentale en emotionele belastingen, zijn we geneigd ons ervoor af te sluiten en daarmee ook voor de pure essentie en vermogens die in de kern verborgen zitten.Als zich in dit gebied een planeet bevindt, dan hebben we op de daarmee verbonden energie ook vaak weinig zicht. Zo zullen in het afgelopen half jaar de vormgevende potenties van Saturnus vaak onderkend zijn en in het komende half jaar het belang van de transformerende Plutokrachten niet worden gezien. Hoe dit precies uitwerkt, is moeilijk te voorspellen, maar het is niet ondenkbaar dat de behoudende tegenkrachten van macht en autoriteit nog wel een tijdje zullen proberen hun posities te behouden en versterken. In het bijzonder het weekend van 14-15 april, als Mars - in het Zwarte Maangebied - precies tussen Saturnus en Pluto in staat is hier gevoelig voor. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat dit weekend sterk gekleurd wordt door vernieuwende acties, die het noodzakelijke hervormingsproces van de komende jaren een belangrijke impuls geven.


­

Jupiter

­

Jupiter komt halverwege de schorpioen het jaar in, in conjunctie met Mars.
Op 9 maart retrograde op 23°13' schorpioen.
Op 9 mei oppositie met de Zon op 18°29' stier.
Op 25 mei driehoek met Neptunus op 16°19' vissen.
Op 10 juli direct op 13°21' schorpioen.
Op 19 augustus opnieuw driehoek Neptunus op 15°36' vissen.
Op 8 november naar boogschutter.

­

Jupiter loopt het grootste deel van het jaar door schorpioen. Dit geeft de potentie van zien wat zich onder oppervlakte, tussen de regels door en achter de schermen afspeelt. Daarmee kunnen diepe inzichten, een beter begrip van de zin en bedoeling van alles wat er momenteel gaande is en grote lijnen en samenhangen worden verworven. In die zin kan Jupiter, die zich in 2020 aansluit bij de Saturnus-Pluto-conjunctie, vanuit visie een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke veranderingsprocessen in de komende jaren. Met name in de maanden oktober en november, als Jupiter door het gebied van de slangendrager loopt, kunnen belangrijke beslissingen worden genomen, die op termijn uitermate belangrijk zijn voor helende veranderingsprocessen, met name ten aanzien van milieu, klimaat en vluchtelingenproblematiek. Het onderzoeken en aan het licht brengen van verborgen zaken kan, omdat Jupiter dit jaar samengaat met Mars, echter ook veel weerstand en confrontaties oproepen, die in behoudende kringen zeker niet altijd gewenst zijn en de nodige crises kunnen veroorzaken. Op het persoonlijke vlak worden we door Jupiter op onszelf teruggeworpen. Hij confronteert ons met belemmerende overtuigingen en diepliggende angsten, hetgeen gevoelens van onmacht en andere sterke emoties kan oproepen. Hij vraagt ons over het leven na te denken: wat beweegt mij, op wie kan ik bouwen, wat blijft er over als dat waarmee ik me altijd heb geïdentificeerd wegvalt, mijn werk, mijn status, mijn geld of mijn relatie?
Het gevoel op jezelf te worden teruggeworpen is niet gemakkelijk. Maar het biedt ook de gelegenheid, ons diepste zelf te leren kennen, dat wat we in essentie zijn. Zodra Jupiter in boogschutter komt, gaat het erom dat we ons met onze ervaringen uit de schorpioenfase gaandeweg weer op de toekomst gaan richten. Dat lukt natuurlijk het best als we schoon schip hebben gemaakt en bereid zijn geweest onze overbodige ballast, afhankelijkheden, verstrikkingen, leugens, illusies en alles wat onze verdere ontwikkeling in de weg stond, onder ogen hebben kunnen zien en transformeren.


­

Maan en Mercurius

­

De Maan, symbool voor het volk, staat in tweelingen in 9 (huisdomein van Jupiter). De communicatieplaneet Mercurius staat ertegenover in boogschutter (tekendomein van Jupiter) in 3. Het volk is nieuwgierig en wil weten hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn, erover in gesprek en discussie en... gehoord worden. Dit kan met name in de politiek ook leiden tot felle debatten over de voors en tegens van allerlei zaken en beslissingen die moeten worden genomen.
Nieuwe en Volle Maan zijn krachtige energetische momenten, die actuele thema's kunnen versterken of een nieuwe impuls geven. Verbonden met een andere planeet worden de thema's die deze planeet representeert, geactiveerd.

­

De Nieuwe Maan van 17 maart valt samen met Chiron. Dit kan wijzen op het tegenkomen van onverwerkte pijn of oud-zeer-thema's en biedt de gelegenheid hieraan te werken en deze op te lossen.
De Nieuwe Maan van 16 april valt samen met Uranus. Hierin kunnen onverwachte gebeurtenissen nieuwe kansen geven, belangrijke stappen te zetten of veranderingen teweeg te brengen.
De Volle Maan van 28 juni valt op Saturnus, hetgeen thema's als beperking tot het wezenlijke, verantwoordelijkheid en weloverwogen stappen zetten om doelen te bereiken op de voorgrond brengt.
Met de Nieuwe Maan van 13 juli, die precies tegenover Pluto valt, worden crisis- en machtsthema's en zaken van dringende verandering nog eens onder de aandacht gebracht.
De Volle Maan van 27 juli valt precies samen met Mars en werkt extra sterk omdat hij samengaat met een verduistering. Thema's als wilskracht, actie, aanpakken, de strijd aangaan, doorzetten en voor jezelf opkomen worden actueel.
De Nieuwe Maan van 9 september valt tegenover Neptunus, waarmee je geconfronteerd kunt worden met onduidelijkheden, leugens, illusies, maar ook meer zicht kunt krijgen op je diepste verlangens en dromen.
De Volle Maan van 25 september valt opnieuw op Chiron, waarmee het proces en de thema's van 17 maart een nieuwe impuls krijgen.
De Volle Maan van 24 oktober valt opnieuw op Uranus, waarmee het proces en de thema's van 16 maart een nieuwe impuls krijgen.
De Volle Maan van 23 november valt op Jupiter. Deze nodigt uit, de ervaringen en inzichten van het afgelopen jaar, de tijd dat Jupiter door schorpioen liep, om te gaan zetten naar nieuw beleid en nieuwe toekomstperspectieven.


­

Neptunus en ChironSat Plu 2

­

Neptunus loopt het hele jaar in vissen en beweegt zich tussen 11°54' en 16°30', de graad waarop hij op 19 juni retrograde gaat lopen.
Op 25 mei en 19 augustus driehoek met Jupiter.
Chiron loopt door de laatste graden van vissen en gaat op 17 april voor het eerst naar ram.
Vanaf 26 september is hij tot het eind van het jaar terug in vissen.

­

Met Neptunus en Chiron in vissen in 6 lijkt het erop, dat er op arbeidsgebied dit jaar nog niet zoveel verandert. Veel oneerlijkheid, onzekerheid en oud zeer wordt weliswaar aan de orde gesteld, maar er zal ook veel worden verzwegen, ondoorzichtig blijven of als illusie worden afgedaan, waardoor echte veranderingen uitblijven. Tegelijkertijd zijn er ook kleinschalig nieuwe en vernieuwende initiatieven op arbeids- en milieugebied te verwachten, die later als voorbeeld kunnen dienen voor echte vernieuwingen op de arbeidsmarkt.

­

Tenslotte geeft deze horoscoop ook aan dat we deze tijd moeten leren samenwerken, ons te verbinden met anderen die vergelijkbare ideeën hebben, zonder overigens onze eigenheid uit handen te geven. Dat vraagt in eerste instantie veel luisteren, delen en overleggen hoe we het best gezamenlijk aan onze doelen kunnen werken.

­

Ik ben benieuwd naar commentaar, reacties en aanvullingen op deze duiding.

JupSatPlu1De komende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020

                                --samenvatting --


In 2020 vindt een drievoudige conjunctie plaats tussen Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok. De rij begint met een Saturnus-Pluto-conjunctie, gevolgd door een drievoudige Jupiter-Pluto-conjunctie en de reeks eindigt met een Jupiter-Saturnus-conjunctie. Zo'n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten komt zelden voor en belooft zowel collectief als individueel een belangrijke periode.

De intrede van Saturnus in zijn eigen domein - op 20 december 2017 - kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende Saturnus-Pluto-conjunctie. De huidige Saturnus-Pluto-cyclus is eind 1982 in weegschaal is begonnen en eindigt met de conjunctie in 2020. Ook toen zagen we een inluidende periode van ruim 2 jaar die begon toen Saturnus het teken weegschaal binnenging. En evenals nu hadden we in die periode een drievoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter.
Ook de graadpositie vertoont frappante overeenkomsten: toen Saturnus (samen met de Zon) in september 1980 de weegschaal binnenkwam, stond Pluto op 20° van dat teken. Nu, met de intrede van Saturnus in steenbok (eveneens samen met de Zon), zal Pluto op 18° staan. In beide situaties duurt het ruim 2 jaar voor de conjunctie tussen beide planeten tot stand komt.

We kunnen dus met recht aannemen, dat als we de ontwikkelingen in de periode 1980-82 onderzoeken, we op zijn minst een beeld kunnen krijgen van wat zich de komende jaren kan ontvouwen. Daarbij valt nog wel te bedenken, dat de periode 1980-82 wellicht een milde afspiegeling zal zijn van de komende jaren, vanwege de weegschaalachtergrond, die over het algemeen een wat vriendelijkere en zachtere uitstraling heeft dan steenbok.

Jupiter-Saturnus-Pluto-conjuncties vinden overigens niet plaats in een ritme van 40 jaar, maar zijn veel zeldzamer. Dat heeft te maken met het gegeven, dat tussen de tijd tussen Saturnus-Pluto-conjuncties door de excentrische baan van Pluto onregelmatig is, en dus afhankelijk van de plaats van Pluto in de dierenriem.Voor de laatste grote conjunctie van dit drietal vóór 1981-82 moeten we 100 jaar terug: deze was in 1881-83 in stier. Daarvoor was het ruim 60 jaar terug tot 1819-21 en daarvoor zelfs 140 jaar tot 1680-83.De eerstvolgende periode met een dergelijke drievoudige conjunctie vindt pas plaats in 2179-81 in kreeft.

 

De betekenis van een Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie

Bij de duiding van drievoudige conjuncties geeft de conjunctie tussen de twee langzaamste planeten en het teken waarin dat gebeurt het voornaamste thema aan. Evenals nu was ook in de periode 1981-82 de Saturnus-Pluto-conjunctie bepalend. Door de weegschaalachtergrond stond deze conjunctie vooral in het teken van goede relaties opbouwen, want men wist dat met samenwerking, goede afspraken en wederzijdse ondersteuning  meer te bereiken valt dan alleen.

We kennen allemaal de Maansknopen en gebruiken die in onze horoscopen. Wij weten dat planeten in de buurt van de Zuidelijke Maansknoop met oude thema's te maken hebben en dat planeten aan de Noordelijke Maansknoop uitdagingen symboliseren. We weten ook dat de Maansknopenas te maken heeft met onze zielsontwikkeling en dat de knopen een rol spelen bij verbindingen en scheidingen.

Het is ook bekend dat de Maansknopenas ongeveer 18,6 jaar nodig heeft om een keer rond te gaan door de dierenriem en dat als beide lichten samen of tegenover elkaar bij de knopen staan, we te maken hebben met een verduistering van een van de beide lichten.

Naast de bekende Maansknopen zijn er ook de knopen van de andere planeten. In de astrologie zijn deze slechts zijdelings bekend.
Heliocentrisch gezien beschrijven alle planeten een elliptische baan om de Zon en vormen een serie concentrische kringen, waarbij geen enkele planeet dichter bij de Zon komt dan de voorgaande - met uitzondering van Pluto, die ongeveer 20 jaar van zijn omloop binnen de baan van Neptunus beweegt.
De hellingsvlakken van de planeetbanen zijn echter niet hetzelfde, maar snijden elkaar. De lijn die wordt gevormd met de aardbaan, noemen we Knopenas van die planeet.
Zoals de Maansknopen worden bepaald door de snijlijn van de Maanbaan en de Zonnebaan (ecliptica), zo worden de planeetknopen bepaald door de snijpunten van hun eigen baan met de ecliptica. Net als bij de Maansknopen hebben de planeetknopen ook een Noordelijke en een Zuidelijke knoop.


Heliocentrische en geocentrische knopen

Alle planeten hebben een baanvlak dat het baanvlak van de aarde kruist. De snijpunten van de beide baanvlakken geven, geprojecteerd in de dierenriem, twee posities die we de Planeetknopen noemen. Voor astronomen gaat het om de punten waar het baanvlak van een planeet de omloopbaan van de aarde kruist. We kunnen deze punten ook zien op de plek waar het baanvlak van de aarde de omloopbaan van de planeet kruist. Ruimtelijk gezien zijn dit niet dezelfde punten, want het ene punt ligt op de omloopbaan van de aarde, terwijl het andere punt op de omloopbaan van de planeet ligt.
Als we een lijn trekken vanuit de zon naar het verst gelegen punt, dan gaat deze lijn automatisch ook door het dichtstbij liggende punt op de omloopbaan van de aarde. Deze lijn doorgetrokken naar de andere kant, loopt dan ook door beide tegenoverliggende punten. Eigenlijk kunnen we hiermee vaststellen dat het niet zozeer om een aantal mathematische punten gaat, maar om een mathematische lijn, vanuit de Zon in tegenovergestelde richtingen tot in het oneindige. Het baanvlak van de planeet en dat van de baan van de aarde vallen dus samen in deze lijn, die de de dierenriem in twee tegenoverliggende punten snijdt. We noemen ze de heliocentrische Planeetknopen.

Als we echter vanuit de aarde naar de op de baan van de planeet liggende knooppunten kijken, vinden we geen vaste posities in de dierenriem, maar zien we ze door het jaar heen bewegen. Dat komt, omdat de aarde zelf ook beweegt. Dit noemen we de geocentrische Planeetknopen. Als de aarde in zijn baan de mathematische lijn kruist, dan vallen de helio­centrische en geocentrische planeetknopen samen. Dat gebeurt 2x per jaar. Halverwege, als de aarde in zijn baan de grootste afstand tot deze lijn heeft bereikt, is de geocentrische planeetknoop naar zijn maximale afstand tot de heliocentrische knoop verschoven. Ook dit gebeurt 2x per jaar en zo zien we de geocentrische planeetknoop door het jaar heen een keer links van de heliocentrische planeetknoop een maximum bereiken, zich dan weer naar de heliocentrische planeetknoop toe bewegen, deze passeren en vervolgens rechts ervan een maximum bereiken en weer terugkeren.

Planeetknopen grafisch

De Maansknopen bewegen met een min of meer constante snelheid door de dierenriem. Bij de planeetknopen is dit dus, tenminste vanuit aards perspectief niet het geval. Vanuit heliocentrisch perspectief liggen de Noord- en Zuidknoop van elke planeet altijd recht tegenover elkaar en vormen dus een oppositie. Maar in tegenstelling tot de snelheid van de Maansknopen bewegen de planeetknopen uiterst langzaam. Zij hebben 100 - 200 jaar nodig om 1° in de dierenriem af te leggen.

We hebben gezien dat door de beweging van de planeten én die van de aarde zelf de Planeetknopen vanuit geocentrisch perspectief door het jaar heen verschillende posities in de dierenriem innemen. Daarbij geldt, dat hoe verder de planeet van de Zon is verwijderd, hoe kleiner de spanbreedte. Zie onderstaande tabel.

Bij de langzame planeten liggen de Noord- en Zuidknoop nog min of meer tegenover elkaar, bij Mercurius en Venus - omdat dit binnenplaneten zijn - liggen Noord- en Zuidknoop juist dicht bij elkaar. De bewegingen van de geocentrische Mercurius- en Venusknopen door het jaar zijn tamelijk snel en ze doorlopen de hele dierenriem.
Planeetknopen posities


Betekenis

Vanuit het heliocentrische astrologische gezichtspunt hoort de betekenis van iedere planeet uit te gaan van zijn afstand tot de Zon. De fundamentele betekenis van de planeten heeft betrekking op hun plaats in de rij: zij vertegenwoordigen fasen in een proces dat met de voortgaande differentiatie van de zonnekracht te maken heeft. Mercurius vertegenwoordigt de bipolaire elektrische energie. Venus voegt hier magnetisme aan toe en wijst op elektromagnetische velden. De Aarde geeft soliditeit en biologische eigenschappen aan deze velden. Mars heeft te maken met het vrijkomen van energie uit alle organische systemen, etc. (Dane Rudhyar - The Practice of Astrology). Iedere planeet vertegenwoordigt dus als het ware een kosmische kwaliteit.

Astronomische gezien oriënteren de planeten zich in hun bewegingsritme op de Zon als centrum van het zonnestelsel. Van daaruit kunnen we in de astrologische symboliek de planeten beschouwen als bijzondere, en tot op zekere hoogte onafhankelijke deelpersoonlijkheden van de persoonlijkheid - of mundaan­astrologisch: als onderdelen van een maatschappij, een staat of organisatie. Zij richten zich in hun oriëntatie en werking op het centrale bewustzijnscentrum dat de persoonlijkheid - of de samenleving - bepaalt en door de Zon tot expressie wordt gebracht. De planeten zijn hierin dimensies van een ervaringsniveau en representanten van een bepaald bewustzijnsniveau. Het is een voortdurend proces deze door de planeten gerepresenteerde deelgebieden te ontwikkelen en te integreren. Daarvoor hebben we wel duidelijkheid nodig over waar zij voor staan, wat zij willen, hoe zij zich manifesteren en hoe hun potenties (het best) tot uitdrukking kunnen worden gebracht. In analogie met de Maansknopenas kunnen we de Planeetknopen in hun inhoudelijke betekenis het best beschouwen als ontwikkelingsassen van deelpersoonlijkheden of van sociaal-culturele en maatschappelijke facetten van de samenleving. Als bijvoorbeeld Uranus de vernieuwende kracht vertegenwoordigt, die de mensheid als geheel van universele inspiratie en ingevingen voorziet, dan zullen de Uranusknopen en Uranus zelf ten opzichte van die knopen iets zeggen over de manier waarop deze vernieuwende kracht momenteel werkt.


De Planeetknopenas

De Planeetknopen symboliseren de relatie tussen een planeet en de Aarde als twee bestanddelen van het zonnestelsel. Als we deze knopen op de geboortehoroscoop van iemand toepassen, dan is het duidelijk dat deze relatie te maken heeft met de meest fundamentele factoren, eigen aan de essentiële bestemming van die mens. Het zijn factoren die dieper gaan dan de natuurlijke psychische functies, die planeten gewoonlijk in een horoscoop vertegenwoordigen, omdat de hele baan van de planeet als een kosmisch gegeven in de planeetknopen wordt weerspiegeld.
De planetaire knopen vormen een as en worden nooit alléén beschouwd, net zoals AC en DC, of MC en IC een onafscheidelijk paar vormen: Iemands vermogen voor relaties (DC) hangt af van zijn houding tot zichzelf (AC), zoals iemand zichzelf ziet (AC), relateert hij aan anderen (DC) en de manier waarop iemand relaties onderhoudt (DC), bepaalt de ontwikkeling van de ervaring van zichzelf (AC). Dit geldt voor de polen van elke as. Ook de Noord- en Zuidknoop van een planeet vormen geen afzonderlijke punten met een individuele betekenis, maar twee polaire aspecten van een enkel proces.

Planeetbanen zijn ellipsen met twee brandpunten, waarbij de Zon het gemeenschappelijke brandpunt van alle banen vormt. Zo gezien is het hele zonnestelsel een geïntegreerd krachtenveld, een kosmisch organisme en de banen van de planeten vormen verschillende functionele gebieden hierin.
Bij de Planeetknopen gaat het om de fundamentele relatie tussen een planeet en onze Aarde als twee familieleden van het zonnestelsel. In de individuele geboortehoroscoop betekent dit, de manier waarop de essentiële kwaliteit van een planeet de basisstructuur en wortels van onze individualiteit als lid van de menselijke soort beïnvloedt. Omdat iedereen deze knoopposities op dezelfde graad van de dierenriem heeft en dus gelijktijdig ervaart, worden de persoonlijke ervaringen massaal weerspiegeld in een collectieve stroom. Mundaan-astrologisch staan zij voor de evolutionaire ontwikkeling van het door de planeet beheerste deelgebied.

De Planeetknopen behoren tot de 'astrologie van de ruimte', die met de absolute basiskenmerken van de planeten te maken heeft als leden van het zonnestelsel en met de grote cycli: de banen in plaats van de planeten als lichamen. In de filosofische tradities over de betekenis van de astrologie werd gezegd dat de fundamentele werkelijkheid van een planeet niet zijn massa is, maar de ruimte die door zijn beweging wordt bepaald.

Als we de posities van de Planeetknopen beschouwen, valt op dat zij binnen 90 graden verzameld zijn rondom de zomer- en winterzonnewende: de Noordknopen tussen die van Mercurius op 17°23' stier en die van Neptunus op 11°51' leeuw; de Zuidknopen hier dus tegenover.
Het midpunt van de Planeetnoordknopen ligt tussen 28° en 29° tweelingen, waar de grote ster Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion zich bevindt, waarvan Rudhyar heeft gezegd, dat deze een speciale relatie heeft met het watermantijdperk (Astrological Timing - The Transition to the New Age).
Het midpunt van de Planeetzuidknopen ligt ertegenover tussen 28° en 29° boogschutter. Hier bevindt zich het galactisch centrum van de Melkweg.

Een cirkel heeft één brandpunt, terwijl een ellips er twee heeft. In een van beide staat de Zon, het symbool voor levenskracht en licht. Dit is het gemeenschappelijke brandpunt van alle planeetbanen. Maar de planetaire omloopbanen hebben ook hun 'individualiserende brandpunt'. Dit is het symbool van de individuele 'kwaliteit van zijn', dat de gehele planeetbaan symboliseert. Een planeet is het dichtst bij zijn individualiserende brandpunt in z'n aphelium, als hij het verst van de Zon is verwijderd.
Voor de Aarde ligt dit punt dicht bij de zomerzonnewende, als de Zon het teken kreeft binnenkomt. Onze planeet is dus in haar baan het dichtst bij haar individualiserende brandpunt, als ze in dat deel van de dierenriem is, waar de Noordknopen van de planeten zich nu bevinden.
We kunnen zodoende het gemiddelde van de Planeetknopen in verband brengen met het intensieve proces van individualisatie van de mensheid en de nadruk op specialisatie en verscheidenheid.


Zuid- en Noordknoop

De Zuidelijke Planeetknoop beschrijft houdingen en gedrag met betrekking tot persoonlijkheidsdelen die uit het verleden zijn meegebracht, die bekend en vertrouwd zijn en zekerheid geven. Omdat het over zaken uit het verleden gaat, moeten ze met behulp van de tegenpool tot actie gebracht en getransformeerd worden, zodra de actuele situatie veranderd is en ze niet meer in het heden passen. Dan worden bij de Zuidelijke Planeetknoop vaak grenzen, beperkingen en weerstanden ervaren. Deze zijn bedoeld als prikkel om te motiveren voor de ervaringen van de tegenpool, overeenkomstig het kosmische ontwikkelingsprincipe dat leidt naar synthese en integratie van beide polen. In dit proces willen afgescheiden delen gezien en erkend worden en een plek krijgen in het grote geheel. Daardoor kan de individuele ziel of de samenleving als collectief heler worden. Als we deze grenzen en beperkingen niet zouden tegenkomen, zou er geen enkele impuls zijn de uit het verleden meegebrachte oriëntaties te veranderen. Een planeet aan zijn eigen Zuidknoop kan ook wijzen op een soort psychologische vlucht, waardoor de persoon (of mundaan: de natie of organisatie) de door deze planeet vertegenwoordigde thema's of uit de weg gaat, ofwel passief ondergaat en laat gebeuren.

De Noordelijke Planeetknoop beschrijft innerlijke ontwikkelingsthema's van deelpersoonlijkheden waar we in een soort innerlijke dynamiek naar toe gebracht worden om er actief mee aan het werk te gaan. Het is de tegenpool die in tegenstelling tot de Zuidelijke Planeetknoop een nieuwe ervaring aanreikt, die tegelijkertijd de kwaliteiten van de Zuidelijke Planeetknoop transformeert en geschikt maakt om in het heden opnieuw in te zetten. Noordelijke Planeetknopen geven een nieuwe manier aan om met thema's om te gaan, wijzen op een levensdoel of ontwikkelingsnoodzaak of op instellingen en gedragspatronen die we met onze innerlijke kwaliteiten en kracht kunnen verbinden, waardoor we meer eenheid, heelheid en geluk ervaren.

De Noordelijke Planeetknoop is gericht op integratie, de Zuidelijke op oplossen en loslaten. In de Noordelijke Planeetknoop nemen we op en assimileren we, in de Zuidelijke ervaren we afscheid en bevrijding.

Mundaanastrologisch staat de Zuidelijke Planeetknoop voor ontwikkelingen die uit het verleden voortkomen, maar intussen een last of belasting zijn geworden. Ze vertegenwoordigen collectieve gedragspatronen, bewustzijnsstructuren, instellingen, sociale en culturele gewoontes die ingesleten, maar door inmiddels opgekomen nieuwe ontwikkelingen, tradities en cultuurvormen achterhaald zijn. Planeten aan hun Zuidknoop laten nog eenmaal het opkomen en vasthouden van de collectieve gewoontes zien, aan de Noordknoop ontstaan impulsen tot nieuwe tradities, waarin het oude getransformeerd geïntegreerd is.

In de mundane astrologie staat de Zon voor de essentie van een volk, cultuur of gemeenschap en de instanties en instituten die dit vertegenwoordigen. Denk hierbij aan de regering of het parlement, maar ook aan de nationale symbolen van een land, de collectieve mythen en beelden, als ook de collectieve projecties. De planeten beschrijven maatschappelijke deelgebieden, zoals bijvoorbeeld Mercurius: communicatie, verkeer, wegen- en spoornet, handel en wetenschap. Of Jupiter, die gaat over de toekomstvisie van een land, collectieve normen- en waarden en onderwijs. De Planeetknopen geven aan welke ontwikkelingen op de verschillende terreinen van het staatsbestel mogelijk, gewenst en nodig zijn; ze vertegenwoordigen een markant punt in de ontwikkeling van de planeetkwaliteit. Bij het passeren van zijn eigen Knoop vertoont een planeet een bijzondere werking: bij het passeren van de Noordknoop stimulerend en actief, bij het passeren van de Zuidknoop eerder ontvankelijk en afwachtend.

Vergelijkbaar met declinaties wijzen posities op noordelijke breedtes op een naar buiten gerichte energie en activiteit. Ze laten aanwezige talenten, kwaliteiten en capaciteiten zien die in de toekomst verder ontwikkeld willen worden. Dit in de persoon of maatschappij aanwezig potentieel is in aanleg aanwezig, maar moet actief worden aangegaan om het tot verdere ontwikkeling te brengen. Planeten op noordelijke breedtes zijn daarmee hulpmiddelen voor persoonlijke ontwikkeling en het gaat erom de mogelijkheden te benutten.
De werking op zuidelijke breedtes is eerder passief, subjectief en naar binnen gericht. Ze hebben te maken met onbewuste vibraties, karmische patronen of ingesleten gedrag dat voortkomt uit oude ervaringen van het verleden en die erom vragen getransformeerd en geïntegreerd te worden.

Op de knopenas van een planeet is de noodzaak van het vinden van een goede balans tussen de extremen van de Zuid- en Noordknoop die de thema's van deze planeet vertegenwoordigen het grootst. Hierbij staat de Zuidknoop voor wat bekend en vertrouwd is en de Noordknoop voor wat er geleerd moet worden. De grootste uitdaging is de juiste balans te vinden tussen beide polen.

Met de Zuidknopen in steenbok is de levensinstelling geworteld in een sterke afhankelijkheid van orde en structuur, die door de maatschappij en autoriteitspersonen wordt bepaald. Op zijn best betekent dit dat iedereen vanuit eigen vermogen en verantwoordelijkheid zijn bijdrage levert aan het collectief. In het slechtste geval zijn repressie, schuld en angst de drijvende krachten binnen de samenleving. De planetaire Noordknopen in kreeft weerspiegelen de noodzaak om een zachtere en meer emotionele benadering van leven te ontwikkelen. Sommigen omschrijven dat als de terugkeer van het vrouwelijke of de godin na duizenden jaren van patriarchale overheersing.


Inhoud ©1992 - Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532