NM 03 2019Woensdag 6 maart om 17:05 uur is het Nieuwe Maan in vissen. Deze Nieuwe Maan is om meerdere redenen een heel bijzondere. In de eerste plaats omdat hij samenvalt met Neptunus, de heerser van het vissenteken. Daar komt bij dat Mercurius, die bezig is een lus te maken (door een gebied van de dierenriem beweegt, dat hij drie keer bestrijkt), aan het begin ervan een eerste conjunctie met Neptunus maakte, nog geen dag ervoor op de laatste graad van vissen retrograde is gaan lopen en zich opnieuw richting Neptunus beweegt. Tijdens deze Nieuwe Maancyclus zal hij voor de tweede keer een conjunctie met Neptunus maken op 24 maart en aan het eind van de cyclus op 2 april, kort voor de volgende Nieuwe Maan. voor de derde keer. Interessant is ook dat hij weer direct gaat lopen op 28 maart op dezelfde graad van deze Nieuwe Maan.
Dit geeft deze Nieuwe Maan een hoog vissengehalte en daarmee uitermate sensitieve en hoge spirituele energie.

Met de sterke vissenenergie is het goed de tijd te nemen om je bezig te houden met je diepste verlangens, wat je echt aan het hart gaat en je daarop af te stemmen. Zorg, aandacht, bezinning, rust, contact maken met en luisteren naar je gevoel, zachtheid, je openstellen voor anderen, solidariteit en meegaan op de stroom zijn essentiële sleutels in dit proces, niet alleen voor jezelf, maar ook voor het collectief. Hoe meer jij daarmee in contact bent, hoe meer positieve impulsen er vrijkomen voor je omgeving en voor de hele samenleving.
De aan de vooravond van deze Nieuwe Maan door SIRE gestarte campagne #doeslief is een mooi voorbeeld hiervan.

De met Neptunus verbonden Nieuwe Maan kan ook duiden op verborgen wensen, onuitgesproken behoeftes,  onbewuste hunkering of sluimerende verlangens, die zo maar naar boven kunnen komen door dingen die we meemaken en waar we gevoelsmatig sterk door geraakt worden. Dat kunnen ontmoetingen zijn, films die we zien, verhalen die we horen, muziek waar we naar luisteren, dromen of gewoon gedachtes of beelden die ongemerkt in onszelf naar boven komen. Ze lijken precies onze eigen persoonlijke thema's te weerspiegelen en ons er bewust van te maken dat we deze te weinig aandacht schenken, uit rationele overwegingen naar de achtergrond hebben verdrongen of tegen beter weten in veel te lang hebben geslikt, verdragen of opgekropt.

Onze verlangens wijzen ons de weg naar de toekomst. Ze bevatten een enorm potentiaal aan groeimogelijkheden. Daarom mogen we ze zeker niet afdoen als onrealistisch, zwak of naïef. Beter kunnen we ze, juist in deze tijd, serieus nemen en de ruimte geven.
Mars in stier en Saturnus in steenbok die harmonisch met de Nieuwe Maan verbonden zijn, kunnen ons goed ondersteunen om onze dromen te realiseren, waarbij Mars de nodige wilskracht en Saturnus volharding en discipline kan geven.

De nog geen dag eerder retrograde geworden Mercurius in vissen vraagt de nodige voorzichtigheid bij het nemen van harde beslissingen, want ongewilde miscommunicatie en teleurstellingen liggen op de loer. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar om een situatie helder te kunnen beoordelen, maar ook verkeerde interpretaties, vooroordelen, goedgelovigheid of onbewuste emoties kunnen een rol spelen, waardoor misverstanden en verkeerde beslissingen tot stand komen.

Het speciale aan deze Nieuwe Maan is, dat ons hart ervan opengaat. We zijn gevoeliger en ervaren verbondenheid en solidariteit en bieden bereidwillig onze hulp aan, maar met het gevaar een situatie mooier te maken dan hij is, iets goed te praten of iemand te idealiseren, om er later achter te komen dat we misleid, bedrogen of uitgebuit zijn. Dan slaan nabijheid en verbondenheid om in afstandelijkheid en eenzaamheid.


Uranus stierUranus naar stier

Maar deze Nieuwe Maan valt ook samen met de definitieve intrede van Uranus in stier. De tekenwisseling van een langzame planeet is energetisch een krachtig moment met een enorme energieverschuiving, die bepalend is voor de komende jaren. Zodoende kunnen we deze Nieuwe Maan ook beschouwen als een tijdvenster voor de komende zeven jaar - de tijd dat Uranus door stier loopt - en een die veel verder reikt dan de gemiddelde 4 weken van een maancyclus of 6 maanden van een eclips-Nieuwe Maan.

Langzame planeten zoals Uranus, Neptunus en Pluto hebben in de regel een aanloop nodig, voor ze definitief een nieuw teken in gaan. De eerste intrede kunnen we zien als een proefperiode van een paar maanden voor bij de definitieve tekenwisseling de nieuwe energie echt manifest en zichtbaar wordt. Soms is het zelfs zo dat bij de eerste, voorlopige intrede in het nieuwe teken andere thema's naar voren komen, dan bij de tweede, definitieve intrede, alsof nog afgetast moet worden welke het belangrijkst zijn om in de komende periode mee aan het werk te gaan.

De vorige definitieve intrede van Uranus in ram viel samen met een zware aardbeving in Japan, die eerst een tsunami en vervolgens de uitschakeling van de kerncentrales van Fukushima veroorzaakte.
Vaak hebben we bij een tekenwisseling van een langzame planeet niet alleen met bijzondere natuurverschijnselen, maar ook met een door mensen zelf veroorzaakte ramp te maken. Zo werd de eerste tekenwisseling van Uranus in vissen op 10 maart 2003 enkele dagen later gevolgd door de beslissing van G.W.Bush een oorlog tegen Irak te beginnen onder het mom van de vermeende aanwezigheid van massavernietigingswapens. En daags na de definitieve intrede van Uranus in vissen werd in Nederland de tabakswet van kracht, die onder andere werknemers het recht geeft op een rookvrije werkplek.
De eerste twee tekenwisselingen van deze eeuw hebben verstrekkende gevolgen voor de hele wereld gehad. Of dat ook geldt voor de komende tekenwisseling van Uranus naar stier moeten we afwachten, maar is aannemelijk. Wel is duidelijk dat de aard van de gebeurtenissen een zichtbare analogie vertonen met het nieuwe teken. Bij Uranus naar vissen was dat een onverwachte aanval gebaseerd op vooronderstellingen en misleidende informatie en speelden onuitgesproken geheime oliebelangen op de achtergrond mee. Ook de tabakswet past helemaal bij het vissenteken. Bij Uranus naar ram zijn in de aardbeving en explosie van de kerncentrale het signalement van ram en het beginnende Uranus-Pluto-vierkant duidelijk herkenbaar.
Analoog aan het teken stier zullen nu andere thema's naar voren komen. In mijn blog van 15 mei vorig jaar bij de eerste intrede van Uranus in stier heb ik deze tekenwisseling in een historische context geplaatst en vergeleken met eerdere periodes van Uranus in stier.

De twee voorafgaande tekenwisselingen van Uranus vonden net als deze plaats in dezelfde tijd van het jaar: 16 jaar geleden ging Uranus op 10 maart 2003 naar waterman en 8 jaar geleden op 12 maart 2011 naar ram. Dat betekent dat de Zon tussen 15 en 21 graden vissen staat en - vanwege het bijzondere 8-jaren-ritme van Venus - dat Venus zich tussen 6 en 12 graden waterman bevindt. Vandaag gaat Uranus naar het Venus-teken stier, terwijl Venus - evenals alle voorgaande tekenwisselingen deze eeuw - zich in het Uranus-teken waterman bevindt.
Dit kan een sterke aanwijzing zijn dat op het gebied van bezit, zaken van waarde, omgang met en betekenis van geld en kapitaal, grondstoffen, voedsel en natuur het nodige zal veranderen. Er zullen gebeurtenissen plaats vinden die ons noodzaken anders met onze behoeftes aan zekerheid en materie om te gaan. Misschien worden we ons ervan bewust dat zijn belangrijker is dan hebben.


Computerdata als kapitaal

Het zal niemand verbazen dat de meest waardevolle bedrijven van tegenwoordig te vinden zijn in de informatietechnologie (Apple, Google, Microsoft, FaceBook en Amazon) en de nieuwe kapitalisten zijn diegenen die over grote dataverzamelingen beschikken. Wie het individuele profiel en de interesses van honderden miljoenen consumenten kent, is in staat een uiterst efficiënte en doelgerichte marketing uit te voeren, waarbij potentiële klanten precies met die boodschap kunnen worden benaderd, waar zij gevoelig voor zijn, en waarbij internationale grenzen geen rol van betekenis meer spelen. Met gerichte aanbiedingen via social media worden mensen verleid hun meest persoonlijke voorkeuren en verlangens aan het web toe te vertrouwen, wat hen een gevoel geeft lid te zijn van een grote familie. Een overtuigendere analogie met Uranus in stier is nauwelijks te bedenken.

Uiteraard heeft dit ook politieke consequenties. Zo zou een totalitair regime deze gegevens ook kunnen misbruiken om politieke voorkeuren van mensen te onderzoeken en verregaande controle uit te oefenen. En we zien nu al, dat politieke ontwikkelingen in andere landen in het voordeel van andere regimes beïnvloed kunnen worden.
Terwijl bij de vorige overgang van Uranus naar stier de strijd ging tussen het liberale westen onder aanvoering van de USA en het fascistische blok, aangevoerd door Duitsland en Japan om de heerschappij over atoomtechnologie, zien we nu een strijd om wereldheerschappij over informatietechnologie.
In dit licht zijn de pogingen van de USA te verklaren om aanwezigheid van Huawei - en daarmee de Chinese staat - in eigen land en andere bevriende naties zoveel mogelijk tegen te werken. Er wordt voor gewaarschuwd dat China in staat zou zijn, door het gebruik van deze smartphones informatie over burgers in de hele wereld te krijgen en deze niet alleen te bekijken, maar ook naar behoefte te manipuleren.

De Neptunus-gekleurde Nieuwe Maan in vissen, die nagenoeg samenvalt met de tekenwisseling van Uranus naar stier laat zien dat veel van de potenties en ontwikkelingen op dit gebied nog verborgen zijn. We weten dat het mogelijk is, maar niemand weet hoever de ontwikkelingen zijn en wat er al wordt toegepast.
Aangezien Uranus staat voor het op zijn kop zetten en doorbreken van algemeen gangbare en aanvaarde denkwijzen en  verklaringsmodellen, is het beslist mogelijk dat het gangbare causaliteitsdenken (denken,  redeneren en verklaren in termen van oorzaak en gevolg) meer en meer plaats gaat maken voor het synchroniciteitsdenken (het gelijktijdig plaatsvinden van verschijnselen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben). Deze gedachte past prima in het horoscoopbeeld van zowel de Nieuwe Maan als dat van de tekenwisseling van Uranus naar stier, waarin Neptunus in vissen een uitermate belangrijke rol speelt.

Een andere, problematische kant hiervan is, dat de algemeen aanvaarde principes van democratie en gelijkstelling van mensen aangetast en ondermijnd kunnen worden, wat betekent dat de bereidheid toeneemt zich door angst te laten regeren en zich door populisten te laten verleiden. Dit gebeurde ook in 1934, toen Uranus de stier inging. Interessant is overigens ook dat in die periode van Uranus in stier de levendige uitwisseling tussen psycholoog Jung en natuurwetenschapper Pauli plaatsvond die leidde tot het gezamenlijke werk "Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge", waarmee het dictaat van de westerse natuurwetenschap, dat elk verschijnsel een oorzaak moet hebben, was doorbroken. De komende periode van Uranus in stier kan er zodoende ook op wijzen dat vaste principes, normen, waarden en overtuigingen opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Nieuwe Maan in vissen
Deze Nieuwe Maan lijkt de scheidslijnen tussen de gewone dagelijkse werkelijkheid en andere dimensies dunner te maken. Dat geldt zowel op het persoonlijke als het collectieve vlak. Wie daar gevoelig voor is, kan zomaar te maken krijgen met onverwachte heldere beelden, intuïtieve ingevingen, sterke dromen of andere 'spirituele' ervaringen. Tegelijkertijd kan het, zeker voor mensen voor wie dat nieuw is, ongemakkelijk en onzeker voelen om geraakt te worden en emotioneler of sensitiever te zijn. Belangrijk is dan, dicht bij jezelf te blijven, te luisteren naar je innerlijke stem en te vertrouwen op je gevoel.

hor 2019Hiernaast zie je de horoscoop van 2019 berekend voor de meridiaan van 4°41' OL. Dat is ongeveer de lijn Haarlem - Breda - Leuven. Ten westen van deze lijn bevindt het MC zich nog in tweelingen en de Ascendant in maagd; ten oosten ervan staan MC en AC in kreeft en weegschaal.
Voor Mars betekent dit dat hij ten westen van deze lijn een conjunctie maakt met de DC en in het 7e huis werkt, ten oosten ervan in 6 werkzaam is.
Voor het uiterste westen staat het MC op 29°04' tweelingen en de AC op 28°47' maagd. Het meest oostelijke deel van ons land heeft het MC op 2°19' kreeft en de AC op 1°45' weegschaal. Voor Venus betekent dit, dat zij in het oosten in het 2e huis staat en hoe verder naar het westen, zij des te meer in het 3e huis werkzaam is.

Hoewel deze datum en dit tijdstip in feite niets meer zijn dan een afspraak, waarin wij met z'n allen hebben bepaald wanneer het nieuwe jaar begint, kunnen we de horoscoop van dit moment wel beschouwen als de 'geboorte' van het nieuwe jaar. Er valt ook iets te zeggen voor de horoscoop die het begin van de winter markeert en als zodanig iets vertelt over de eerste drie maanden van het nieuwe jaar. Zie hiervoor mijn blog van 17 december 2018: De mystieke betekenis van de winterzonnewende.
De belangrijkste informatie over het jaar 2019 ontleen ik aan de actuele astrologische thema's die tijdens het jaar plaatsvinden. Laten we die eerst eens op een rijtje zetten.

Het jaar 2019 laat een aantal markante tekenwisselingen van en aspecten tussen buitenplaneten zien.
Een tekenwisseling van een buitenplaneet markeert veelal het einde van een oude en het begin van een nieuwe ontwikkelingsfase. In dit geval gaat het om de definitieve intrede van Uranus in stier en van Chiron in ram. Beide planeten zullen daar de komende zeven jaar verblijven. Ook hebben beide planeten in 2018 al een voorproefje van hun verblijf in het nieuwe domicilie gegeven: Uranus van 15 mei tot 6 november, Chiron van 17 april tot 26 september. Voor een impressie van de werking van Uranus in stier verwijs ik naar mijn blog van 10 mei 2018: Uranus in stier 15 mei 2018.

Ook is opvallend dat dit jaar veel planeten in eigen teken lopen: Saturnus en Neptunus het hele jaar, Jupiter het hele jaar tot tot 2 december, Mars van 1 januari tot 14 februari, Venus van 15 mei tot 9 juni (stier) en van 14 september tot 8 oktober (weegschaal), Mercurius van 21 mei tot 4 juni (tweelingen) en van 29 augustus tot 14 september (maagd) en de Zon van 23 juli tot 23 augustus. Als we de periodes dat de Maan in kreeft loopt ook meerekenen, zijn er verschillende periodes dat zich 5 planeten tegelijkertijd in eigen teken bevinden. Dit zijn:
  *    19 januari  4:45 tot 21 januari  4:56  (Maan, Mars, Jupiter, Saturnus en Neptunus)
  *    21 mei 12:53 tot 4 juni 22:06  (Mercurius, Venus, Jup[iter, Saturnus en Neptubus)
  *    29 juli 13:32 tot 31 juli 15:19  (Maan, Zon, Jupiter, Saturnus en Neptunus)
  *    22 september  6:51 tot 24 september 11:20  (Maan, Venus, Jupiter, Saturnus en Neptunus)
  *    en alleen op 4 juni van 18:18 tot 22:06 uur 6 planeten in eigen teken  (Maan, Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus en Neptunus) !
Een planeet in eigen teken is een krachtige energie, omdat de werking van de planeet in dat teken het meest optimaal tot zijn recht kan komen. Een aanwijzing dat als een planeetenergie zich manifesteert, dit vaak ook bijzonder krachtig en indringend kan zijn.

Het belangrijkste aspect in dit jaar is het vierkant tussen Jupiter en Neptunus. Beide planeten lopen in hun eigen teken en het vierkant wordt door de retrogradebeweging van Jupiter drie keer exact in januari, juni en september. Hierover verderop meer.

Het tweede belangrijke aspect is tussen Saturnus en Pluto in steenbok. Deze conjunctie wordt weliswaar pas in januari 2020 exact, maar als we de gangbare orb van 8° voor een conjunctie aanhouden, is dit aspect het gehele jaar aanwezig: eind april, als beide planeten retrograde gaan lopen is de afstand nog maar 2°38', in september, als beide planeten weer direct gaan lopen is de afstand 6°46'.

Het derde aspect is een drievoudig sextiel tussen Saturnus en Neptunus. Ook deze beide planeten staan in eigen teken, hetgeen een zeker gewicht aan dit aspect geeft.

Tenslotte is er de beweging van de Maansknopenas waarvan de Zuidelijke Maansknoop in april over Pluto (4-04) en Saturnus (30-04) loopt.

Nieuwe en Volle Manen

Een Nieuw of Volle Maan is een energetisch krachtig moment: De Nieuwe Maan sluit een oude cyclus af en markeert het begin van een nieuwe, de Volle Maan markeert het hoogtepunt van de cylus.
De Nieuwe Maan van 6 januari  - tevens zonsverduistering - valt precies tussen Saturnus en Pluto in en verbindt beide planeten.
Corresponderende data zijn:
  *    Zon conjunct Saturnus: 2 januari op 11°30' steenbok.
  *    Maan naar steenbok op 4 januari 20:55 uur.
  *    Maan conjunctie Saturnus op 5 januari 19:33 uur op 11°56' steenbok.
  *    Nieuwe Maan op 6 januari 2:29 uur op 15°'25' steenbok. Saturnus staat dan 11°59' en Pluto 20°46'.
  *    Maan conjunctie Pluto op 6 januari 13:12 uur op 20°47' steenbok. (Uranus gaat direct lopen)
  *    Maan verlaat steenbok op 7 januari 7:46 uur.
  *    Zon conjunct Pluto: 11 januari op 20°57' steenbok.
De Nieuwe Maan van 6 maart valt exact samen met Neptunus (orb 21').
De Volle Maan op 21 maart, pal na aanvang van de lente, is op 0°09' weegschaal en staat recht tegenover Chiron op 1°44' ram.
De Nieuwe Maan van 2 juli op 10°38' kreeft gaat samen met een totale zonsverduistering, die alleen zichtbaar zal zijn in Chili en Argentinië.
De Volle Maan van 16 jul op 24°04' steenbok is een gedeeltelijk verduisterde en valt conjunct Pluto op 21°50' steenbok.
De Nieuwe Maan van 1 augustus op 8°37' leeuw is conjunct Venus (5°00' leeuw) en vierkant Uranus (6°34' stier).
De Volle Maan van 14 augustus op 21°05' vissen valt samen met een exacte Mars-Neptunus-oppositie op 17°12' maagd-vissen.
De Nieuwe Maan van 30 augustus is deel van een stellium dat begint bij Mercurius op 2°13', gevolgd door Zon en Maan op 6°47', Mars op 7°46' en eindigt met Venus op 11°14' maagd.
De Nieuwe Maan van 28 september is op 5°20' weegschaal en valt opposiet Chiron op 3°35' ram.
De Volle Maan van 13 oktober op 20°14' ram staat vierkant Pluto op 20°40' steenbok.
De Nieuwe Maan van 28 oktober op 4°25' schorpioen valt exact tegenover Uranus op 4°37' stier.
De Nieuwe Maan van 26 december op 4°07' steenbok gaat gepaard met een ringvormige zonsverduistering, zichtbaar in Saoedi-Arabië, India en Indonesië en is conjunct Jupiter op 5°20' steenbok.

Op 24 augustus is er een Venus-Mars-conjunctie. Dit is een van de bijzondere Venus-Mars-conjuncties die gemiddeld om de 6 jaar en 5 maanden samenvalt met de Zon. De conjunctie begint rond 10 augustus en eindigt rond 10 september en beslaat de tweede helft van leeuw en de eerste helft van maagd.
  *    De Venus-Mars-conjunctie valt op 4°08' maagd. De Zon staat dan op 1°15' maagd.
  *    De Zon-Venus-conjunctie is op 14 augustus op 21°11' leeuw. Mars staat dan op 27°29' leeuw.
  *    Op 18 augustus om  7:18 uur gaat Mars naar maagd. (Zon: 25°00' leeuw, Venus 26°05' leeuw)
  *    Op 21 augustus om 11:06 uur gaat Venus naar maagd. (Zon: 28°02' leeuw, Mars 2°00' maagd)
  *    Op 23 augustus om 12:02 uur gaat de Zon naar maagd. (Venus: 2°31' leeuw, Mars 3°18' leeuw)
  *    De Zon-Mars-conjunctie is op 2 september op 9°41' maagd. Venus staat dan op 14°59' maagd.


2019 jupiJupiter in boogschutter

  *    Jupiter loopt bijna het hele jaar in boogschutter. Hij gaat op 2 december naar steenbok.
  *    Jupiter gaat op 10 april op 24°21' retrograde lopen.
  *    Op 10 juni staat hij in oppositie met de Zon op 19°29' boogschutter.
  *    Op 11 augustus gaat Jupiter op 14°30' weer direct lopen.
  *    De tijd dat Jupiter het gebied dat 3x bestrijkt doorloopt, is van 14 januari tot 6 november.
Jupiter is de planeet die te maken heeft met groei en expansie. In positieve zin is hij optimistisch en toekomstgericht. Hij is de wijze leraar en representeert hij vertrouwen, inzicht, overzicht en het vermogen om samenhang te creëren tussen losse onderdelen. Maar hij kan ook de betweter worden, als hij overtuigd van zichzelf en zijn eigen waarheid zijn mening opdringt, overdrijft en alles naar zijn hand probeert te zetten.
Elke 12 jaar loopt Jupiter een jaar lang door zijn eigen teken. Omdat hij over boogschutter heerst hebben teken en planeet veel overeenkomstige eigenschappen. Jupiter wordt wel gezien als de 'grote weldoener' onder de planeten. Aan hem wordt een gunstig lot, geluk, veel mogelijkheden en zelfvertrouwen toegeschreven. Hij geldt als optimistisch, gul en tevreden. Ook boogschutter wordt beschouwd als een ongebreidelde, extraverte, expansieve energie, waarmee steeds gezocht wordt naar verbetering, uitbreiding, groei en manieren om het positieve in het leven te bevorderen. Jupiter gaat over reizen, nieuwe horizonnen, studie, inzichten en ervaringen uitdragen, over filosofie, geloof en religie.
Jupiter en boogschutter houden zich niet met kleine dingen en details bezig, in tegendeel, hen wordt vaak verweten, altijd het bos te zien, maar niet de afzonderlijke bomen. Zij denken groot en wie in grote lijnen denkt, ziet het alledaagse vaak over het hoofd en bestaat de neiging het zowel het goede, als het slechte te overdrijven. Excessen en overspannenheid zijn vaak het gevolg en beslist ook kenmerken van Jupiter en boogschutter.
Met Jupiter in boogschutter kunnen we het komende jaar plannen verwachten, die groots gebracht worden en overkomen als uitermate doordacht en winstgevend, maar waarbij de gedetailleerde informatie vaak ontbreekt, en als er al naar gevraagd wordt met joviale gebaren en een 'dat komt wel goed'-houding  gemakkelijk weggewuifd wordt. Met een goed verhaal, een joviaal gebaar, een gulle lach en een hoop zelfvertrouwen kom je een heel eind.


2019 neptNeptunus in vissen

  *   Neptunus loopt sinds 2012 in zijn eigen vissen en is nu halverwege het teken.
  *   Dit jaar beweegt hij tussen 14°05' en 18°43' vissen.
  *   Neptunus gaat op 21 juni retrograde lopen en op 27 november op 15°56' vissen weer direct lopen.
  *   Begin 2026 zal hij dit teken definitief verlaten.
      Neptunus is de planeet die te maken heeft met idealisme, spiritualiteit en verbondenheid met klimaat en natuur, als ook met vluchtelingen en minderbedeelden. In positieve zin staat hij voor aanvoelings- en inlevingsvermogen, voor transparantie en het besef dat er meer is dan alleen de zichtbare en tastbare werkelijkheid. Ook sprookjes, betoverende muziek en prachtige schilderijen behoren tot zijn domein. Maar in negatieve zin staat hij voor alcohol en drugs, voor illusie en bedrog, voor teleurstelling, ongrijpbaarheid, onzichtbaarheid en totaal gebrek aan realiteitszin.
Het teken vissen heeft een sterk gevoelsmatige natuur. Elke planeet in dit teken werkt het liefst onzichtbaar van achter de schermen. Voor Neptunus sluit dit perfect aan. Deze stand maakt zijn positieve potenties sterker, maar ook zijn negatieve kanten.


Jupiter vierkant Neptunus

Dit aspect is een ingaand vierkant en komt elke 13-14 jaar voor. Alleen dit keer zal de werking ervan veel indringender zijn, omdat beide planten in hun eigen teken lopen. Met dit aspect wordt het laatste kwart van de Jupiter-Neptunus-cyclus ingeluid, die begonnen is in 2009.
  *    Direct vanaf het begin van het jaar is het vierkant prominent aanwezig met een orb van ruim 2°.
  *    Op 13 januari wordt op 14°23' van boogschutter naar vissen het eerste vierkant tussen Jupiter en Neptunus gevormd.
  *    Op 30 maart heeft Jupiter zijn maximale afstand van 7°07' tot Neptunus bereikt, als hij twee weken later op 24°21' boogschutter
        retrograde gaat lopen en de orb weer kleiner wordt.

  *   Op 16 juni is het vierkant voor de tweede keer exact op 18°43' boogschutter-vissen. Dit is 5 dagen voor Neptunus stationair wordt en retrograde gaat lopen.
  *   Op 4 augustus wordt, een week voor Jupiter weer direct gaat lopen, opnieuw een maximale orb bereikt: 3°39'.
  *   De derde keer dat het vierkant exact is, valt op 17°00' boogschutter-vissen op 21 september.
      Daarna verwijdert Jupiter zich snel van Neptunus en begin november raakt het vierkant buiten orb.
      Al met al kunnen we stellen dat dit Jupiter-Neptunus-vierkant vrijwel het hele jaar actief is.

Met het vierkant tussen beide planeten is het gevaar aanwezig dat wij te maken krijgen met ondoorzichtige voorstellingen van zaken, met uitermate vertrouwensvolle en overtuigende ideeën, waar geen vinger achter te krijgen is, met fake-nieuws, misleiding en om te tuin geleid worden zonder dat we dat in de gaten hebben, met goedbedoelde, idealistische principes, die echter onhaalbaar, onrealistisch en onuitvoerbaar blijken. Daardoor ontstaat onzekerheid en verwarring over de toekomst. Hoe vaker dergelijke situaties zich voordoen, des te groter het gevaar op onvoorziene, onvoorspelbare en onberekenbare reacties. Met name in de periodes dat dit vierkant exact is - januari, juni en september - is dit gevaar het grootst. Het kan zich afspelen op elk gebied in de samenleving: politiek, wetenschap, economie, natuur en klimaat, gezondheid, sociale en culturele thema's, enz. enz.

De centrale vraag van het Jupiter-Neptunus-vierkant is: Is dit werkelijkheid of schijn? Deze constellatie laat zien dat we ongemerkt in een bubbel zitten, die zomaar opeens tot een grote ontnuchtering kan leiden.
Om misleiding en teleurstelling te voorkomen hebben we gezond verstand nodig. Dit wordt vertegenwoordigd door de planeet Mercurius, in de horoscoop van 2019 te vinden in boogschutter in het 3e huis. Deze stand wijst aan de ene kant op een sterk vermogen om inzicht te krijgen door vragen te stellen en informatie uit te wisselen en daarmee jezelf zodanig goed te informeren, tot alles glashelder is. Aan de andere kant is het ook mogelijk met dezelfde Mercurius bedrog, illusie of fake-nieuws zodanig overtuigend te brengen, dat we er met open ogen intrappen en geloven wat gezegd wordt. Om dit te voorkomen hebben we onze voelsprieten nodig, waarmee we kunnen aanvoelen, of wat er gezegd wordt klopt en we er op kunnen vertrouwen.

Zoals gezegd zijn Jupiter en Neptunus heerser van resp. boogschutter en vissen en staan zijn beide in eigen teken. Hun tegenpolen zijn tweelingen en maagd, teken die beide beheerst worden door Mercurius.
Daarom zullen de periodes dat Mercurius zich met Jupiter-Neptunus verbindt, en met name als dit gebeurt vanuit tweelingen of maagd, sterke impulsen zijn in de werking van dit vierkant.
Periodes dat Mercurius actief is ten aanzien van het vierkant tussen Jupiter en Neptunus:
  *    Tijdens het eerste vierkant tussen Jupiter en Neptunus bevindt Mercurius zich op 13°13' steenbok, sextiel Neptunus.
  *    Op 3 februari vormt Mercurius vanuit waterman een sextiel met Jupiter.
  *    Dan volgt een drievoudige conjunctie met Neptunus op 19 februari (15°34' vissen), 24 maart (16°50' vissen) en 2 april (17°08').
        Alle drie conjunctie vormen een sextiel met Saturnus. De corresponderende vierkanten met Jupiter zijn op 22 februari (21°07' vissen-boogschutter),
        15 maart (23°20' vissen-boogschutter) en 12 april (24°21' vissen-boogschutter).

  *    Op 3 mei maakt Mercurius vanuit ram een driehoek naar Jupiter ( 23°35').
  *    Op 30 mei is vanuit tweelingen eerst een vierkant met Neptunus (18°35'), gevolgd door een oppositie met Jupiter op 31 mei (20°48').
  *    Tijdens het tweede Jupiter-Neptunus-vierkant staat Mercurius conjunct de Noordknoop op 18°55' kreeft, exact driehoek Neptunus.
  *    Op 6 september maat Mercurius in nauwe conjunctie met Zon en Mars vanuit maagd eerst een vierkant met Jupiter (15°30')
        en precies een dag later een oppositie met Neptunus (17°24').

  *    Tijdens het derde Jupiter-Neptunus-vierkant maakt Mercurius vanuit weegschaal een sextiel met Jupiter en Saturnus vanuit steenbok
        een sextiel met Neptunus.

  *    Dan volgt vanuit schorpioen een drievoudige driehoek met Neptunus op 16 oktober (16°24'), 13 november (15°59') en 28 november (15°56').
  *    Tenslotte volgt op 20 december vanuit boogschutter nog een vierkant met Neptunus op 16°04'.


2019 satSaturnus

  *   Saturnus begint dit jaar op 11°22' steenbok, in nauwe conjunctie met de Zon (10°13' steenbok).
  *   Op 22 januari betreedt Saturnus het gebied van de dierenriem, dat hij 3x zal bestrijken.
  *   Hij loopt tot 20°31' steenbok, waar hij op 30 april retrograde gaat lopen.
  *   Op 18 september gaat hij op 13°55' steenbok weer direct lopen.
  *   Op 24 december tot 3 februari 2020 doorloopt Saturnus het gebied van de dierenriem, waar hij in één keer doorheen loopt
       en waarin de exacte conjunctie met Pluto plaatsvindt.

  *   Aan het eind van het jaar staat hij op 21°23' steenbok en is hij Pluto tot op precies 1° genaderd.
Saturnus is de planeet van de structuur en vormgeving en nu deze planeet in december 2017 het steenbokteken is binnen gegaan, is te verwachten dat gaandeweg de door Pluto in steenbok ingezette hervormingen steeds meer gestalte zullen gaan krijgen. In de tijd dat Saturnus door steenbok loopt en Pluto nadert, zijn er verschillende periodes waarin de naderende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020 de nodige extra aandacht krijgt en er impulsen zullen zijn deze conjunctie gestalte te geven. 


Pluto

  *   Pluto is al over de helft van het teken steenbok, waar hij nog tot 2024 zal blijven. 
  *   Hij beweegt tot 23°09' steenbok en gaat op 24 april retrograde lopen.
  *   Op 3 oktober gaat hij op 20°38' weer direct lopen. Dit is exact de graad waar hij het jaar begon.
  *   Aan het eind van het jaar staat hij op 22°23' steenbok. Saturnus is dan tot op precies 1° genaderd.
Toen Pluto ruim 10 jaar geleden definitief het teken steenbok binnenkwam, werden we geconfronteerd met de grootste financiële crisis sinds de 30-er jaren van de vorige eeuw en alles waar we altijd op konden bouwen, dat onverwoestbaar, onbreekbaar en voor de eeuwigheid gecreëerd leek, werd successievelijk ondermijnd en afgebroken.  Ook bazen, gezagsdragers, leiders en andere autoriteiten tot aan politieke machthebbers en multinationals moeten het ontgelden en daarmee worden de confrontaties heftiger, want degenen die de macht hebben, hebben meestal ook voldoende middelen om compromisloos hun machtsposities te blijven verdedigen. 
De turbulente wereld waarin we al enige tijd leven, grijpt diep in ons persoonlijke leven in. En dit brengt een steeds grotere behoefte aan stabiliteit, zekerheid en controle met zich mee. Als gevolg daarvan zien we aan de ene kant dat sterke leiders met dubieuze machtsbelangen worden gekozen en banken en multinationals hun machtposities proberen te versterken, aan de andere kant zien we ook initiatieven ontstaan, waarin een eigen verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de wereld hoog in het vaandel staat.


2019 sat pluSaturnus conjunct Pluto

  *    Als het jaar begint staat Saturnus op 11°22' en Pluto op 20°36' steenbok.
        De conjunctie staat op punt van beginnen.
  *    Saturnus loopt naar Pluto toe en op 24 april gaat Pluto retrograde lopen op 23°09' steenbok.
        Saturnus volgt op 30 april op 20°31' steenbok en beide planeten zijn elkaar dan op 2°38' genaderd.

  *    In hun retrogradegang lopen ze weer van elkaar weg en als Saturnus op 18 september en Pluto op
        2 oktober weer direct gaan lopen op resp. op 13°55' en 20°38' steenbok is hun afstand gegroeid tot ruim 6°.

  *    Nu loopt Saturnus weer naar Pluto toe en aan het eind van het jaar is hij Pluto tot precies 1° genaderd.
De conjunctie is op 12 januari 2020 op 22°47' steenbok. Met deze conjunctie komt een einde aan de huidige cyclus, die begonnen is op 8 november 1982 op 27°36' weegschaal. B
ijzonder is dat toen, evenals bij de komende conjunctie van 2020 sprake was van een meervoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter.

De intrede van Saturnus in zijn eigen domein - op 20 december 2017 - kunnen we beschouwen als een opmaat voor de komende Saturnus-Pluto-conjunctie. Ook bij de vorige Saturnus-Pluto-conjunctie zagen we een inluidende periode van ruim 2 jaar die begon toen Saturnus het teken weegschaal binnenging.
Zelfs de graadpositie vertoont frappante overeenkomsten: toen Saturnus (samen met de Zon) in september 1980 de weegschaal binnenkwam, stond Pluto op 20° van dat teken. Nu, met de intrede van Saturnus in steenbok (eveneens samen met de Zon), stond Pluto op 18°. In beide situaties duurt het ruim 2 jaar voor de conjunctie tussen beide planeten tot stand komt.

We kunnen dus met recht aannemen, dat als we de ontwikkelingen in de periode 1980-82 onderzoeken, we op zijn minst een beeld kunnen krijgen van wat zich de komende jaren kan ontvouwen. Daarbij valt nog wel te bedenken, dat de periode 1980-82 wellicht een milde afspiegeling zal zijn van de komende jaren, vanwege de weegschaalachtergrond, die over het algemeen een wat vriendelijkere en zachtere uitstraling heeft dan steenbok.
De vorige periode werd gekenmerkt door het overbruggen van polariteiten, maar ook het creëren ervan. De wapenwedloop tussen de machtsblokken oost en west ontspande en de koude oorlog werd beëindigd. Een eerst ontmoeting tussen Nixon en Mao Zedong vond plaats en in dezelfde periode de beroemde tweekamp om het wereldkampioen­schap schaken: Bobby Fischer (Amerika) versloeg Boris Spasski (Rusland). Hier zien we op verschillende vlakken de signatuur van weegschaal. In Ierland werd de vrede getekend, in Zuid-Afrika apartheid afgeschaft, maar in andere delen van de wereld vielen kunstmatig bij elkaar gehouden landen uit elkaar: Rusland, Joegoslavië.

Als we op zoek gaan naar eerdere Saturnus-Pluto-conjuncties in steenbok, komen we terecht in januari 1518. Dit was de tijd dat met de 95 door Marten Luther geformuleerde stellingen tegen de aflatenhandel van de katholieke kerk, de reformatie begon. 
Beide periodes kenmerken zich door grote maatschappelijke en politieke veranderingen, waarbij machtsposities en geloofssystemen waaraan macht wordt ontleend, opgeschud worden. In deze tijden botsen politieke en religieuze denkbeelden en gaat het om geld, rijkdom en toegang tot en omgang met bodemschatten.

Als we kijken naar de geldzucht rond de Saturnus-Pluto-conjunctie van 1518 en kort voor die van 2020, dan moeten we vaststellen dat de ongebreidelde mogelijkheden van leidende politici, prelaten, banken, (zorg)verzekeraars, en andere sociaal-maatschappelijke instellingen om aan geld te komen geen grenzen lijkt te kennen. De verantwoordelijken lijken zich niets aan te trekken van anderen en al helemaal niet van enige morele overwegingen. Dit leidt ertoe dat de geloofsuitdragers van toen en de schuldeisers van nu met fake-papieren, die net zoveel waard zijn als de waarde die je er zelf aan hecht - aflaten (toen), aandelen en derivaten (nu) - hun macht in stand houden en het geld dat ze ermee 'verdienen' voornamelijk gebruiken voor zelfverrijking.

De waarde van de aflaten uit de 16e eeuw kon alleen in stand gehouden worden, zolang de katholieke kerk in staat was het geloof aan de werking ervan bij de gelovigen in stand te houden.
Ook de waarde van het papiergeld van nu (het zgn. fiatgeld) is alleen maar gebaseerd op het algemene vertrouwen dat het iets waard is. Het is geld waarvan de waarde niet meer gedekt wordt door de waarde die het als gebruiksgoed, zoals bv. goud of zilver, heeft. Bovendien is het niet vrijwillig gekozen op de markt, maar door de overheid verplicht als betaalmiddel ingevoerd. Het is tegenwoordig zo abstract dat we het niet eens meer in de hand hebben, maar als een serie getalletjes op een rekening hoger en lager zien worden.

De uitwassen van het aflatensysteem leidden er rond de Saturnus-Pluto-conjunctie van 1518 toe, dat iemand de stoute schoenen aantrok, om het schijnbaar sterk gevestigde collectieve geloof hierin aan de kaak te stellen. En met succes, want vanaf dat moment was het hek van de dam en begonnen steeds meer gelovigen te twijfelen aan dat, waar ze voordien nog heilig van overtuigd waren, zodat de katholieke kerk deze praktijken uiteindelijk moest opgeven.
2019 bitcVoor de tegenwoordige tijd moeten we vaststellen, dat door de loskoppeling van het geld met een vaste, onveranderlijke en tastbare waarde, zoals dat tot 1971 aan de goudwaarde gekoppeld was, een wonder­baarlijke geldvermeerdering mogelijk werd. Daarbij blijft het geloof en vertrouwen in de waarde van het geld overeind, zolang er maar economische groei is. Zo zijn er wereldwijd velen bezig, de indruk in stand te houden dat de wereld in orde is, omdat er groei is.
Maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan het afschaffen van contant geld om volledig over te stappen op administratief geld, waarmee de relatie met een concrete waarde niet meer kan worden gelegd. In dat geval wordt geld iets fictiefs, waarvan de waarde op elk gewenst moment door de machthebbers kan worden gewijzigd, zonder dat de gewone man daar iets tegen in kan brengen. De cryptomunten die in opkomst zijn, zijn daar al een mooi voorbeeld van.

Met de economische groei gaat het helemaal niet zo goed, als men probeert te doen voorkomen. Wereldwijd groeit de schuldenberg namelijk wezenlijk sneller dan de economie. Volgens de cijfers van het Institute of International Finance bedroeg de wereldwijde schuldenberg (van overheden, bedrijven en particulieren samen) in het derde kwartaal van 2017 230 miljard dollar, 16 miljard meer dan eind 2016. Daartegenover staat een economische omzet van 75 miljard eind 2016 en 79 miljard in 2017 wereldwijd. Dat betekent dat de schuldenberg ruwweg 300% van de omzet bedraagt. Dit gaat zolang goed, tot het geloof en vertrouwen in indrukwekkende toekomstige winsten overeind blijft.
Maar op enig moment zal ook deze ballon knappen en vervolgens zal iedereen zich afvragen, hoe het toch mogelijk was dat men zo lang door een fictief concept verblind kon worden. Dan zal er, net zoals 500 jaar geleden het systeem van inkomsten door de aflatenhandel als gevolg van de reformatie instortte, een eind komen aan het systeem van speculaties met geld dat losgekoppeld is van enige reële waarde en er zal een wereldwijde schuldensanering moeten plaatsvinden.


Populisme

De laatste decennia stonden in het teken van globalisering en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in internationale structuren, die het de mens mogelijk moesten maken zich volgens vooruitstrevende, gelijkwaardige principes binnen land of een unie van staten te ontwikkelen. Daarvoor zijn mooie humanitaire concepten ontwikkeld, maar als bepaalde bevolkingsgroepen, regio's of hele landen daar geen toegang toe hebben, ontstaat al snel een gevoel van buitengesloten zijn. En juist dat is de voedingsbodem voor populisten, die de frustraties van deze bevolkingsgroepen oppikken en duidelijk maken dat het niet hun eigen schuld is, maar dat de verantwoordelijkheid voor hun slechte situatie bij de elite ligt. Als populisten gekozen worden, beloven zij compensatie en de 'rechtmatige' eisen van de teleurgestelde en gefrustreerde bevolking kracht bij te zetten. Dergelijke tendensen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden en hebben onder meer geleid tot de brexit, het verzet tegen de vluchtelingenpolitiek van Merkel, de gele-hesjesbeweging in Frankrijk, de verkiezing van Trump en een populistisch Italiaanse regering, verdeeldheid tussen Oost- en West-Europese landen binnen Europa oost en west wereldwijd.

Met een nauwe Zon-Saturnus-conjunctie in de horoscoop lijkt 2019 het jaar waarin dit op scherp wordt gesteld: enerzijds de roep om een sterke leider, die helder en duidelijk stelt, waar het heen gaat en welke weg daarvoor gevolgd dient te worden, anderzijds het aangaan van persoonlijke verantwoordelijkheid voor alles wat er in en met ieders leven gebeurt. Vanuit verlichte en vooruitstrevende inzichten kunnen we over het populisme klagen en dit veroordelen, maar het biedt geen oplossing voor het probleem.

Astrologisch kunnen we een link legen met de tekenwisseling van Uranus naar stier. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1934-35, toen het nationalisme hoogtij vierde en de negatieve uitwassen ervan in Duitsland leidden tot de nationaalsocialistische anti-Joodse rassenwetten van Neurenberg. Als we voorbereid willen zijn op ontwikkelingen die in de zelfde richting gaan, is er een ding dat we zeker niet moeten doen: het fenomeen populisme bagatelliseren en laten voor wat het is.


2019 sat nepHet sextiel tussen Saturnus en Neptunus

  *   De sextielen zijn exact op 31 januari (14°55'), 18 juni (18°43') en 9 november (16°01' steenbok-vissen).
  *   De orb is op 1 januari 2°42', maximaal op 9 april (2°48') - 3 weken voor Saturnus retrograde gaat lopen -
  *   op 1 september (3°25') - 2½ week voor Saturnus weer direct gaat lopen en op 31 december  5°08'.
  *   Dit betekent, dat ook dit aspect het hele jaar 2019 actief zal zijn.
  *   Dit aspect legt een verbinding tussen het Jupiter-Neptunus-vierkant en de Saturnus-Pluto-conjunctie.
Op zichzelf besteden we in een duiding weinig aandacht aan een sextielaspect tussen twee langzame planeten. In dit geval heeft het aspect om verschillende redenen toch een bepaald gewicht. In de eerste plaats staan beide planeten in eigen teken. Dat maakt hun werking over het algemeen krachtiger.
Tegelijkertijd zijn de energieën van Saturnus en Neptunus nogal tegengesteld. Saturnus heeft alles te maken met het concrete, met vorm, structuur, doelen, plannen, verantwoordelijkheid, weten wat je wil en er voor gaan. De energie van Neptunus daarentegen staat voor alles wat niet concreet is, zoals dromen, fantasieën en intuïtie, voor het gevoelsmatige meegaan op de stroom, loslaten, terugtrekken en achter de schermen blijven. Deze tegenstelling verwijst ook naar het bovengenoemde thema, dat we alert moeten zijn voor misleiding, bedrog en illusies en de noodzaak daar adequaat op te reageren.
Het sextiel is een kans-aspect. Dat wil zeggen dat er steeds weer gelegenheden en mogelijkheden zijn deze tegenstelling te overbruggen en verbinding te vinden tussen het concreet-praktische en het gevoelsmatig-intuïtieve.

Winterzonnewende Stonehenge

Op de dag van de winterzonnewende bereikt de zon op het noordelijk halfrond zijn laagste stand en hebben we de kortste dag en de langste nacht. In alle oude culturen had de winterzonnewende een speciale, mystieke betekenis. Het was het moment dat de heilige verbinding met het licht, het goddelijke werd gevierd.
De terugkeer van het licht was uitermate belangrijk voor onze voorouders, want meer licht betekende meer zon en warmte, en daarmee een nieuwe groeiperiode voor de gewassen. Het is dus ook niet vreemd dat daarom dit bij uitstek een tijd was om feest te vieren. Het donkerste deel van de winter was namelijk bereikt en vanaf nu kon men gaan uitkijken naar de tijd dat de natuur weer in bloei zou komen. Onze voorouders zagen dit feest dan ook als het midden van de winter, vandaar ook de naam  Midwinter.

Traditioneel zijn de dagen rond de winterzonnewende altijd en overal al een tijd voor religieuze festiviteiten, ceremonies en rituelen geweest. In het oude Rome werden de Saturnalia gehouden, een festival ter ere van de landbouwgod Saturnus, de landbouwgod die niet de dood, maar de levenskracht die de dood overwon belichaamde. De naam is afgeleid van saturn: 'het gezaaide', en saturare: 'in overvloed schenkend'. Saturnus moest weer wakker geschud worden om de laatste vonk van leven weer aan te wakkeren. Dit Midwinterfeest begon op 17 december en werd 12 dagen lang gevierd. Deze 12 dagen waren een tijd waarin alles anders was. Buiten tijd en ruimte werd alles omgedraaid. Slaven werden door meesters bediend, oorlogen werden tijdelijk onderbroken en scholen en openbare gebouwen waren gesloten. Men bezocht vrienden en familie en bracht kleine, maar waardevolle geschenken mee. Vooral waskaarsen waren een populair geschenk. Ze waren in die tijd kostbaar en symboliseerden het terugkerende licht. Daarnaast gaf het licht van de kaarsen de mensen de gelegenheid om na de duisternis nog activiteiten te doen. Huizen werden versierd met groene takken als symbool van het eeuwige leven. 
De derde dag was altijd gewijd aan Ops, de echtgenote van Saturnus en godin van de vruchtbaarheid.

Volgens de oude Keltische overlevering bevalt op donkerste dag van het jaar de grote godin diep in de aarde van het terugkerende zonlicht. Dat dit een belangrijk moment was, kunnen we afleiden uit het gegeven dat er zoveel verschillende bouwwerken zo ontworpen zijn, dat het zonlicht precies tijdens Midwinter naar binnen kon vallen. Bekend is Stonehenge, de beroemde megalithische stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Minder bekend is Newgrange in Ierland, een grafmonument dat volgens koolstofmetingen ouder is dan de piramides van Gizeh in Egypte en Stonehenge in Engeland. De tombe is cirkelvormig en heeft een doorgang van 19 meter. Elk jaar valt tussen 18 en 24 december met zonsopgang 15 minuten lang het zonlicht in de doorgang. In deze nachten schenkt de godin het leven aan het licht. De zon keert weer terug, geboren uit de donkere en voedende schoot van Moeder Aarde, de grote godin. Men kan zich tegenwoordig aanmelden om dit moment zelf mee te maken. Uit de lijst van ingeschrevenen wordt dan een twintigtal mensen ingeloot. Winterzonnewende Yule

Bij de Germanen werd Yule of Joel gevierd. Het oude Yulefeest duurde ook 12 dagen. Oorspronkelijk vierden onze Germaanse voorouders deze 12 dagen vanaf de eerste Volle Maan na de zonnewende.
Gedurende deze 12 nachten leek het alsof de zon stil blijft staan en de nachten lang zouden blijven - het wiel van het jaar leek vast te zitten en de zon stil te staan. Met uitbundige vuren en feesten werd de geboorte van het licht gevoed en het wiel van het jaar weer in beweging gebracht zodat de dagen weer zouden lengen.
Volgens de Germaanse mythologie raasde Wodan met de geesten van onze voorouders als zijn volgelingen door de nacht om hun afstammelingen de zegen te geven. Maar ook de godin Holda nam een belangrijke rol in. Zij was de moe­dergodin die de doden toedekte. De tocht van Wodan en Holda met hun luidruchtige gevolg van doden werd ook wel de wilde jacht genoemd. De jacht was op de wolf Fenrir, die de zon had verslonden.

Midwinter was zo ingeworteld en belangrijk in het leven van onze voorouders, dat de christelijke bekeerders het zelfs met dreigementen van hel en verdoemenis niet uitgeroeid kregen en geen andere keus hadden dan de oorspronkelijke feesten te kerstenen. Het feest van de geboorte van Jezus Christus werd aan de winterzonnewende gekoppeld. Zelfs vandaag de dag zien we in de kerstviering nog veel heidense gebruiken terug komen, zoals de kerstboom, de cadeautjes en het gezamenlijke feestelijke kerstmaal. Ook kennen we de serie van 12 heilige dagen na de kerst, eindigend met Driekoningen op 6 januari.

De christelijke kerk schoof zelfs heiligen naar voren om de aandacht van de heidense winterfeesten af te leiden. Lucia, geboren in de 3de eeuw, gaf haar verloving op om zich te wijden aan haar christelijke roeping, waarvoor zij tijdens de christenvervolging werd vermoord. Haar naam betekent licht en ze werd in de late middeleeuwen verbonden met de terugkeer van het licht. Tijdens het Luciafeest (in Scandinavië gevierd op 13 december) ging de jongste dochter gekleed in het wit met een kroon van brandende kaarsen de slaapkamers af om alle huisgenoten koffie en lekkernijen te brengen.

Winterzonnewende hoornblazenOp Sint Thomas (21 december) was het gebruikelijk om in de nacht alles op zijn kop te zetten. Jongeren gooiden kruiken tegen deuren kapot en in de kerk werd gedanst. Ook het Thomasluiden was bedoeld om nieuwe levenskracht op te wekken. Met name in het noorden van ons land was het gebruikelijk om tussen 21 en 31 december de hele dag de klok te luiden. Het  midwinterhoornblazen hangt daar ook mee samen en is tot op heden vooral in Twente nog steeds populair.
In vele religies werd tijdens  Midwinter de lichtgod geboren, zoals Mithras en Osiris. Of er was sprake van verjonging van de zonnegod zoals Sol Invictus. De kerk schoof Jezus naar voren als zonnegod, want ook hij stond symbool voor het licht dat de duisternis verdreef. Er is nooit overeenstemming geweest over de juiste geboortedag van Jezus. In alle waarschijnlijkheid vond deze plaats in het voorjaar.

In eerste instantie werden Yule en het christelijke kerstfeest ook op dezelfde datum, namelijk op 25 december gevierd. Maar de Juliaanse kalender begon steeds meer achter te lopen langzaam maar zeker viel de zonnewende waarop Yule gevierd werd steeds eerder. Toen de  gregoriaanse kalender werd ingevoerd, heeft de kerk van deze gelegenheid gebruik gemaakt om beide feesten te scheiden van elkaar. Het was hen namelijk al lang een doorn in het oog dat kerst tegelijkertijd met het heidense Yule gevierd werd. Zij hielden dus kerst op de oorspronkelijke datum 25 december, terwijl Yule door de aangepaste kalender voortaan op 21 december zou zijn. Echter, de gebruiken die bij Yule hoorden waren inmiddels zo verweven in de kerst dat deze ook nu nog gebruikt worden. Sterker nog, tegenwoordig lijken de heidense gebruiken meer synoniem te zijn met de kerst dan de geboorte van Jezus Christus zelf.


De legende van koning Hulst en koning Eik

Winterzonnewende Koning Hulst EikKoning Eik is de heer van het groene woud, van het lengen der dagen. Zijn heerschappij begint met Midwinter en eindigt met Midzomer wanneer zijn broer koning Hulst de scepter overneemt. Met Litha (21 juni) en Yule (21 december) vechten de broers symbolisch om de gunst van de godin in haar aspect van levenschenker in de dood. Dood en wedergeboorte van het licht vormen het thema. De Eikkoning staat voor belofte, leergierigheid en groei. Hij is god van de toenemende zon. Zijn broer de Hulstkoning vertegenwoordigt inkeer, wijsheid en rust. Hij is god van de afnemende zon. Hun symbolische strijd laat niet de dood van de een zien, maar de over­heersende invloed van de ander. De geest van de geslagen koning waart nog rond, maar zijn energie is afnemend, zoals de energie van de overwinnaar toenemend is. De godin is altijd aanwezig, zij is de cirkel van het leven. Zij wordt bevrucht, geeft en neemt leven. De god, gesymboliseerd door de koningen in hun twee verschijningsvormen voeden de godin met hun energie, strijden voor haar, staan in dienst van haar, van dood en leven. Tijdens Yule en Litha gaat één aspect van hen te ruste en wordt het andere aspect geboren. Deze eeuwige cyclus is een symbolische weergave van wat wij waarnemen en voelen in de natuur om ons heen en in onszelf. Koning Hulst regeert van Midzomer tot Midwinter. Koning Eik heerst van Midwinter tot Midzomer.

De oorspronkelijke yuleboom was een eikenboom, die met Yule in de brand werd gestoken als vuuroffer aan de lichtgod. Het yuleblok is een groot stuk hout, meestal eikenhout, kersenhout of pruimenhout, dat gebrand werd tijdens Yule. Het moest blijven branden tot het einde van de Yuletijd en als het vroegtijdig doofde, was dit een slecht voorteken voor het komende jaar. De oudste vermelding van het yuleblok is te vinden in de Capitula van Martinus van Braga uit de 6e eeuw als een door de kerk verboden nieuwjaarsgebruik. Het wordt daarin beschreven als een wortelvormig stuk eikenhout, de onderkant van de stam. Dit blok werd in de haard gestookt en men goot er bier, mede of wijn over en voegde er veldvruchten en zout aan toe. De as hiervan werd over de akkers uitgestrooid.
Als het vuur eenmaal was aangestoken, moest het gedurende twaalf nachten blijven branden. Voordat het was opgebrand, sneed men een stuk van de wortelstam af, om te bewaren voor het komende jaar. Met dit stuk werd dan het nieuwe yuleblok aangestoken. Het symboliseert dus het 'eeuwige vuur'. De as van het yuleblok werd ook gebruikt om dingen die men nieuw wilde beginnen te bekrachtigen.

De riten van de winterzonnewende hebben allemaal betrekking op de heropleving van het zonlicht, dat zo essentieel is voor het leven op aarde. Ons hele leven is afhankelijk van de zon: zonder licht geen leven. Met de winterzonnewende bereikt dit levengevende principe het punt van minimale kracht en expansie. Maar het is ook een keerpunt en geeft daarmee de zekerheid dat het licht uiteindelijk onoverwinnelijk is. Vanaf dit moment neemt het licht weer toe. Eerst nog onmerkbaar, maar na een paar weken, meestal vanaf Driekoningen (6 januari), worden de dagen zichtbaar steeds langer en de straling van het licht sterker.
In het persoonlijke leven staat de winterzonnewende symbool voor de hoop en de telkens terugkerende ervaring dat onze essentie onverwoestbaar en onsterfelijk is, zelfs op momenten dat pikzwarte duisternis ons omringt. Dit licht is een innerlijke licht in ons, het licht van onze ziel die ons leidt en beschermt.

Het moment van de winterzonnewende was in de oude culturen altijd het moment, dat de heilige verbinding met het goddelijke werd gevierd. Hieraan ligt het idee ten grondslag dat er één leven in het heelal werkzaam is. Dit hoogste leven wordt alom vertegenwoordigd en manifest door de zon. Het astrologische symbool van de zon, een cirkel met een stip in het midden, vertegenwoordigt dit grote licht. Kosmische levenskracht stroomt van hogere niveaus naar de zon en van daar wordt het doorgegeven aan elk bezield wezen binnen ons zonnestelsel. Het hele zonnestelsel is doordrongen van één bewustzijn, één leven, één energie. De zon is de belichaming daarvan binnen ons systeem.

In India noemen de Rishis de zon ook Brahma. Daarmee verwijzen ze naar de goddelijke kracht die achter de fysieke vorm van de zon schuil gaat. De zon is het centrum van alle kennis en kracht. Ze is een intelligente en levende entiteit, een bron van diepe wijsheid die het lot van de aarde en haar bewoners vormt. Dat maakt het wellicht begrijpelijk, dat vrijwel alle oude beschavingen zulke  monumentale en artistieke structuren hebben ontworpen volgens de positie van de zon: Stonehenge voor de winter- en zomerzonnewende, Newgrange en de lange smalle as van de Karnaktempel in Egypte voor de winterzonnewende, de centrale toren van de enorme tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja voor de lente- en herfsteveningen of de tempelpiramide van de Maya's op het Mexicaanse schiereiland Yucatan voor zelfs alle vier de kardinale punten.
Vanuit een astrologisch oogpunt zijn deze vier punten in de loop van het jaar nog om een andere reden interessant, omdat zij de kwaliteit van de tijd van de komende 3 maanden beschrijven. Dienovereenkomstig beschrijft het moment van de winterzonnewende het potentieel van het volgende kwartaal, in dit geval tot de lente-evening van 2019.

Winterzonnewende 2018De horoscoop van de winterzonnewende is berekend voor het moment dat de zon het teken steenbok binnengaat. De winterzonnewende valt dit jaar op 21 december om 23:23 uur plaatselijke tijd. Het donkerste moment van het jaar en het donkerste moment van de dag vallen hier nagenoeg samen. Een interessante symboliek. Maar beide vertegenwoordigen geen eindpunt, maar een omslagpunt, waaruit het nieuwe voortkomt.

Als we naar deze horoscoop kijken, valt de graadnauwe conjunctie tussen Mercurius en Jupiter in boogschutter het meest op. Deze constellatie stimuleert een prikkelende, horizonverbredende uitwisseling met mensen van allerlei pluimage, die bereid zijn hun gedachten en ideeën te delen en ter discussie te stellen. In zulke ontmoetingen is het mogelijk mooie ervaringen op te doen, elkaar te inspireren, op nieuwe ideeën te brengen en persoonlijke inzichten te delen.
Met de Maan in tweelingen kunnen we gemakkelijk kennis, ervaringen en inzichten delen, waardoor we onze mogelijkheden beter leren benutten. We hebben steeds weer andere mensen nodig, die ons stimuleren dingen te zien en te ervaren waar we zelf op eigen kracht nog niet toe in staat zijn. Deze constellatie kan fungeren als een soort verloskundige: plotseling zien we onze visie duidelijk voor ons. En de vormgevende kracht van steenbok, die de Zon en Saturnus kleurt, geeft ons het noodzakelijke doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen, nieuwe ideeën en inzichten ook concreet om te zetten.

Het halfsextiel met Saturnus geeft echter ook aan, dat we misschien wel een aantal valkuilen zullen moeten vermijden en hindernissen uit de weg ruimen. Dit aspect kan enerzijds de energiestroom blokkeren, omdat we met onbekende ideeën en standpunten en waarheden te maken krijgen, anderzijds ook onze wil om de uitdagingen waar we mee te maken krijgen, versterken. Daarvoor is dan wel een voorzichtige en doordachte benadering belangrijk. De Zon staat vierkant Chiron, wat een indicatie is dat we onze doelen alleen bereiken, als we ons bewust zijn van de grenzen van wat passend en mogelijk is en daarmee in overeenstemming handelen. Het gaat er dan om dat wij onze eigen lichamelijke en geestelijke beperkingen respecteren en onze kracht niet verspillen, zoals de conjunctie met Mars in vissen kan aangeven. Want als we teveel willen en ons door stresssituaties uit balans laten brengen, kan dit tot misstappen en foute beslissingen leiden, vaak met onaangename gevolgen.

Een mooi aspect in deze horoscoop is de driehoek tussen Venus in schorpioen en Neptunus in vissen. Het wekt onze behoefte aan solidariteit, saamhorigheid en emotionele nabijheid en biedt ons gelegenheid dergelijke momenten in ons leven te ervaren. Dit is vooral merkbaar op vierde advent wanneer de actuele Maan in het teken kreeft loopt en van daaruit met beide een grote driehoek vormt. De Maansknopenas geeft aan dat we op dat vlak best nog het een en ander te oefenen en leren hebben.

Mars 1Deze zomer geeft Mars een bijzondere voorstelling aan de hemel, waar hij laag boven de horizon bijzonder opvallend te zien is tegen de achtergrond van de sterrenbeelden boogschutter en steenbok. Ook in het collectieve bewustzijn van de menselijke psyche zal Mars de nodige beweging veroorzaken.
Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • Mars loopt van 26 juni tot 27 augustus retrograde en daarmee in oppositie met de Zon. Het deel van de dierenriem dat hij dit keer 3x bestrijkt loopt van 28°37' steenbok tot 9°13' waterman en duurt van 12 mei tot 8 oktober.
  • Mars beweegt van half mei tot half oktober in de buurt van de Zuidelijke Maansknoop en maakt er een drievoudige conjunctie mee, op 14 juni, 18 juli en 22 september.
    Op 13 en 27 juli en 11 augustus vinden tussen twee gedeeltelijke zonsverduisteringen een volledige maansverduistering plaats.
  • Mars maakt van half april tot half oktober een langdurig vierkant met Uranus. In deze periode is dit vierkant drie keer exact en wel op 16 mei, 2 augustus en 19 september.
  • Deze periode wordt ook gekenmerkt door een drievoudige doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied, de eerste keer half april in steenbok, de tweede keer begin augustus in waterman en de laatste keer in de eerste 2 weken van oktober, eveneens in waterman.
  • Tenslotte loopt Chiron vanaf half april door het Marsteken ram, voorlopig tot eind september.

Al deze astrologische factoren samen vragen om speciale verdieping van de verschillende facetten het Marsthema, omdat het niet ondenkbaar is dat allerlei aan Mars gerelateerde opvattingen, overtuigingen, beelden, associaties, oude verhalen en persoonlijke ervaringen naar het bewustzijn zullen komen. Hierbij zijn het vooral de kwetsbare, oude, verdrongen, pijnlijke en oncontroleerbare aspecten van Mars, die veel aandacht vragen.


Mars 2De retrograde Mars en het onderzoeken van onze motivaties

In de periode dat Mars retrograde loopt, is het zinvol goed te plannen voordat je ergens aan begint. Als je te snel in actie komt, loop je het risico opnieuw te moeten beginnen, omdat sommige dingen vooraf onvoldoende zijn overwogen en obstakels worden. Deze periode kan goed gebruikt worden om de achterliggende motieven die aan ons handelen ten grondslag liggen te onderzoeken, zodat als we in actie komen, we dat ook doen in overeenstemming met wat bij ons past. Maar de van ons gevraagde discipline tot zelfonderzoek met betrekking tot ons actieve handelen, zal echter niet altijd even makkelijk op te brengen zijn in deze periode. Omdat gedurende de hele periode Mars vierkant Uranus loopt, kunnen we van tijd tot tijd geconfronteerd worden met plotselinge, impulsieve, soms gekke ingevingen en ideeën, die we het liefst direct ten uitvoer brengen.
Wat echter telt met Uranus in stier zijn tastbare resultaten en dit is ook een reden om onze energie niet achteloos in wilde impulsen te steken, maar de creatieve energie ervan te gebruiken voor zinvolle lange-termijnvernieuwing. In het proces onze energie te richten op waardevolle doelen, kunnen we echter ook oude, onopgeloste thema's tegenkomen en is het niet ondenkbaar dat we in conflict komen met situaties waarin we ons ooit hebben aangepast, tegen onze eigen behoeftes of principes in. Nu kunnen we onze drijfveren opnieuw beoordelen en nieuwe prioriteiten stellen die beter bij ons passen.


Mars 3Mars rond de Zuidelijke Maansknoop

Door zijn retrograde beweging komt Mars drie keer in conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop. Als hij op 14 juni de eerste conjunctie maakt, duurt het niet lang meer voor hij zelf retrograde gaat lopen. Zijn snelheid is dan al afgenomen en hij verwijdert zich nauwelijks meer verder van de Zuidknoop.
Als hij op 26 juni retrograde gaat lopen is hij nog geen 2° van de Zuidknoop verwijderd. Omdat de knopenas zelf per definitie altijd retrograde loopt, gaan Mars en Zuidknoop lange tijd min of meer gelijk op, vormen op 18 juli opnieuw een conjunctie en als Mars op 27 augustus weer direct gaat lopen, bevindt hij zich minder dan 6° van de Zuidknoop af, om vervolgens weer naar de Zuidknoop toe te bewegen tot op 22 september de derde conjunctie plaatsvindt.

Ook deze langdurige conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop wijst op het thema strijd om oude patronen onder ogen te zien en oude, achterhaalde en dwangmatige gedragspatronen te veranderen. Oude strijd, die niet definitief is uitgevochten, ruzies die niet zijn uitgepraat of conflicten die niet zijn opgelost kunnen onverwacht weer oplaaien en vragen alsnog om verwerking. Daarbij is het niet ondenkbaar dat we ook onze zwakte moeten toegeven of onze kwetsbaarheid laten zien. In dit proces spelen ook onze basisprincipes, diepere drijfveren en achterliggende motivaties een belangrijke rol. Wat niet echt is, valt door de mand. Wellicht worden we ook uitgedaagd onze instelling ten aanzien van winnen en verliezen te veranderen, want blijven steken in en teruggrijpen op oude overtuigingen werkt in deze tijd niet meer.


Drie keer een uitdagende eclips

Ook deze eclipsserie speelt een belangrijke rol in de hele Marsthematiek, omdat tijdens de middelste van de drie, Volle Maansverduistering Mars samenvalt met de Maan. Ik heb hierover een kleine twee weken geleden een blog over geschreven: Hier is de link.


Mars 5Mars vierkant Uranus

Het bijzondere aan het actuele Mars-Uranus-vierkant is, dat het in tegenstelling tot andere Mars-Uranus-aspecten door de retrograde beweging van Mars extra lang aanhoudt en in plaats van ongeveer drie weken gewoonlijk, nu bijna een half jaar duurt. Als we een orb van 8° hanteren, duurt dit vierkant van 25 april tot 8 oktober 2018. Het eerste deel van deze periode loopt Uranus nog in ram en heest Mars dus over Uranus. Na half mei, als vrijwel gelijktijdig Uranus naar stier gaat en Mars naar waterman, zijn de rollen omgedraaid en heerst Uranus over Mars.

De Mars-Uranus-cyclus waarvan dit aspect deel uitmaakt is begonnen op 27 februari 2017 met conjunctie op 22° ram in vrijwel exact oppositie met Jupiter. Nog geen halve dag ervoor was het Nieuwe Maan met zonsverduistering die samenviel met Neptunus in vissen. Twee nogal tegengestelde energieën die deze Mars-Uranus-cyclus kleur geven, maar die beide wijzen op een sterke behoefte aan verandering, vernieuwing en een nieuw begin. Nu met het ingaande vierkant worden we gestimuleerd het conflict tussen onze persoonlijke en sociale behoeftes op te lossen en onze persoonlijke doelen te relativeren en af te stemmen op grotere gezamenlijke belangen.

Dit is een aspect van radicale ingrepen en snelle en soms voorbarige acties met de bedoeling snel verandering tot stand te brengen. Het archetypische beeld van dit aspect is dat van de revolutionair, de vrijheidsstrijder, maar ook van de huurling of de terrorist. De fanatieke sporter, de ontdekkingsreiziger of uitvinder passen eveneens in dit beeld. Bij zowel Albert Schweizer als Anders Breivik zien we Mars vierkant Uranus in hun horoscoop. En van beide is bekend wat ze deden en dat ze nogal opvliegend konden zijn. Met Mars vierkant Uranus is er onrust en ongeduld en vaak een kort lontje: er is iets dat irritatie veroorzaakt en niet langer kan wachten. En dat móet veranderen! En het moet nú gebeuren! Vaak manifesteert zich dit vierkant als een obstakel dat in de weg staat, waar we overheen of doorheen moeten. Vaste tekens kunnen behoorlijk star zijn en weinig bereid om te schikken. Stier staat bekend om zijn koppigheid, waterman kan zich enorm vastbijten in ideeën.

Mars vierkant Uranus is een krachtige energie om ons van beperkingen te bevrijden en tegen autoriteiten te rebelleren. Dit brengt ook risico's van onvoorspelbare reacties met zich mee. In dit aspect komt ook het thema 'onafgemaakte zaken' naar voren en we worden uitgedaagd flexibel(er) te zijn en nieuwe inzichten toe te laten, die misschien onze vaste gewoontes en patronen overhoop halen om tot ander gedrag te komen.


Mars 6Mars en de Zwarte Maan

Deze periode wordt ook gekenmerkt door een drievoudige doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied, aan het begin van 13 tot 19 april in steenbok, halverwege van 31-07 tot 10-08 in waterman en aan het eind van 1 tot 13 oktober eveneens in waterman.

De Zwarte Maan is een symbool voor het onderdrukte en afgewezen vrouwelijke en met Mars in dit gebied kunnen we thema's verwachten die te maken hebben met onderdrukte woede en agressie.
Omdat de eerste doorgang van Mars door het Zwarte Maangebied in steenbok plaatsvindt, kunnen maatschappelijke normen, waarden en regels aanleiding zijn, met deze onderdrukte woede in contact te komen. De confrontatie met de loze toezeggingen, inhoudsloze afspraken of onwerkzame regels, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, milieu­, klimaat, belastingen, e.d. kan felle reacties oproepen. Dit kan evengoed persoonlijk als collectief zijn.
Normen en waarden zijn bedoeld om sociale structuren in stand te houden. Ze staan niet op zichzelf, maar ze vertegenwoordigen waarden die voor een hele samenleving of een grotere groep mensen van belang zijn. Veel regels zijn impliciet en nergens precies gedefinieerd. Ze moeten in een veranderende maatschappij steeds aangepast en door vallen en opstaan opnieuw geleerd en geoefend worden.
Met de volgende twee doorgangen in waterman kunnen veranderingen en vernieuwingen aanleiding zijn voor frustratie en boosheid. Nu zal ook duidelijk worden, dat ook ondanks beoogde verandering en vernieuwingen Mars tegen veel diep ingesleten overtuigingen, verwachtingen en principes ten aanzien van hoe Mars hoort te zijn, aan kan lopen. En ook dat zal de nodige frustratie naar buiten brengen.


Mars 6Chiron in ram

De overgang van vissen naar ram is speciaal, want met ram begint symbolisch de dierenriem. Een oude cyclus is hier afgerond en een nieuwe begint.
Met Chiron over dit punt kunnen we verwachten dat in de komende cyclus veel staat te gebeuren op het gebied van overleven op onze planeet. Chiron in ram brengt ons in contact met de gevolgen van ons handelen. Omdat deze in ram snel zichtbaar en voelbaar worden, ligt daarin ook een grote kans. Want over het algemeen zijn wij mensen pas bereid ons gedrag aan te passen als de schadelijke gevolgen van ons handelen rechtstreeks zichtbaar worden en we die aan den lijve ervaren. Maar we zijn ook in staat misstanden te herkennen en we weten dan precies wat er nodig is om verdere schade te voorkomen. Bovendien we zijn in staat oplossingen en alternatieven daarvoor te vinden.
De grootste moeilijkheid is het omzetten van erkenning in daden. Chiron in ram confronteert ons hiermee en daagt ons uit dit probleem aan te pakken.  Naast de nodige bewustzijnsverandering zullen vooral nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het gebied van milieu helpen deze kloof te overbruggen. De doorgang van Uranus door stier sluit daar perfect bij aan.

Mars 8Uranus en Chiron

In het deel van Chirons baan door vissen, ram en stier, beweegt Chiron het dichtst bij de baan van Uranus en hebben Chiron en Uranus vrijwel dezelfde snelheid. Ze wisselen vrijwel gelijktijdig van teken en lopen dus lange tijd op dezelfde afstand van elkaar, 1 teken van elkaar verwijderd, in halfsextiel. Dit betekent ook dat Chiron door deze tekens over die graden van de dierenriem beweegt, die Uranus ongeveer zeven jaar ervoor geactiveerd heeft.

Uranus schept nieuwe dingen. Hij staat voor nieuwe ideeën en innovatie. Tijdens zijn ramperiode (2011-2018) heeft de digitalisering een enorme vlucht genomen en ons leven behoorlijk veranderd. Zowel Uranus als ram staan symbool voor actie, versnelling, mobiliteit, innovatie en techniek.
Chiron representeert het principe dat gebreken en de kwetsbaarheid van alle nieuwe technologieën als ook de negatieve en pijnlijke gevolgen daarvan in ons leven aan het licht brengt. Alles mag er aan de buitenkant prachtig, aantrekkelijk, spannend en supermodern uitzien, Chiron laat ons de schaduwkanten van de medaille zien.

In de tijd dat Uranus door vissen liep, werd het internet wereldwijd vrijwel geheel dekkend en namen social media en de smartphone een enorme vlucht. In de afgelopen zeven jaar met Chiron door vissen, werden de schaduwkanten zichtbaar: verslaving en eenzaamheid, digitalisering in de zorg en het onderwijs, het privacy probleem en manipulatie van social media door fake-accounts en fake-news. Sindsdien zijn we bezig oplossingen te vinden om onszelf uit de permanente omklemming van de moderne communicatiemiddelen te bevrijden.

Vergelijkbaar hiermee kunnen we in de komende jaren met Chiron door ram verwachten dat overal waar met de ontwikkelingen van Uranus in raam onrecht, misstanden en schade is ontstaan, waar de natuur en het milieu in gevaar zijn gekomen, en waar de integriteit van het leven op het spel staat, tegenreacties zullen ontstaan.

Mars 9In de periode die voor ons ligt worden we uitgedaagd een houding te ontwikkelen, die niet meer in de eerste plaats het eigenbelang dient, maar die rekening houdt met andere mensen en de wereld waarin we leven. Egoïsme zal zeker voortbestaan, maar waar dit zichtbaar schade berokkent aan wie of wat dan ook, zal dit ook lastige en wellicht pijnlijke consequenties hebben.
De geschiedenis leert dat in voorgaande periodes met Chiron in ram er een verhoogde bereidheid bestaat misstanden aan de kaak te stellen en ons te engageren voor een betere wereld. Veel van wat de 60-er jarenbeweging op gang heeft gebracht, milieubewustzijn, meer democratische structuren, burgerrechtenbewegingen, vrouwenemancipatie en afschaffing van rassendiscriminatie (USA) hebben in de tijd dat  Chiron door ram liep (1968-1977) pas echt bestaansrecht gekregen.
In de tijd van Uranus en (met name de begintijd van) Chiron in ram zien we ook een opleving van agressieve, extremistische tendensen, zoals het ontstaan van het nazisme eind 20-er en eerste helft 30-er jaren van de vorige eeuw en de moord op Marten Luther King in de USA, de Baader-Meinhof-groep in Duitsland en de Rode Brigades in Italië eind 60-er en begin 70-er jaren. In de afgelopen jaren hebben we tijdens de Arabische Lente IS en verwoestende burgeroorlogen in Syrië en Jemen zien ontstaan.
In de periodes van Chiron in ram zien we echter ook dat de gevolgen van al dit geweld aan het licht komen en worden aangepakt. De komende jaren zullen we met alle schade, pijn, verdriet en negatieve gevolgen van de oorlogen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te maken krijgen.

Mars 10Met Chiron in ram is er maar weinig voor nodig een klein vuurtje tot een grote brand te ontwikkelen. Diepgewortelde woede, ontstaan door vroegere trauma's, machtsmisbruik, vernederingen, gevoelens van schaamte of minderwaardigheid kan bij het minste of geringste in agressie of geweld ontbranden.
Daarom is verwerking van oude trauma's en bewustzijnsontwikkeling uitermate belangrijk. Alleen zo kan de grote kracht die in Chiron in ram verscholen ligt tot ontwikkeling komen: de kracht van het bedachtzaam handelen.
De kunst is nu ons bewust te worden van onze innerlijke boosheid en frustraties, die aanleiding kunnen zijn tot ondoordacht handelen. Als we deze emoties niet om ons heen strooien, onderdrukken of uit de weg gaan, maar bewust en gericht ruimte kunnen geven, kunnen zij transformeren tot innerlijke kracht Met deze houding, en zelfs als met de intentie er zo mee om te gaan, kan de huidige periode met Mars retrograde, een drievoudige eclips, het langdurige Mars-Uranus-vierkant, de verbinding van Mars met de Zwarte Maan en Chiron in ram een krachtige impuls zijn om zowel persoonlijk, als ook als mensheid een enorme ontwikkelingsstap te maken.

Eclips 1Deze zomer hebben we een dubbele zonsverduistering, dat wil zeggen: tijdens twee opvolgende Nieuwe Manen wordt de zon verduisterd. Daar tussen valt een Volle Maan met volledige maansverduistering.
Deze eeuw gebeurde dat twee keer eerder, in 2000 en 2011. Dit is mogelijk, omdat deze eclips aan de rand van het gebied valt waarbinnen een verduistering mogelijk is, binnen 18,5° verwijderd van de Knopenas.
Deze periode valt van half juli tot half augustus en begint met een Nieuwe Maan met zonsverduistering precies tegenover Pluto op 13 juli. Daarna volgt een Volle Maan met verduistering in oppositie met Mars op 27 juli en op 11 augustus is er een afsluitende Nieuwe Maan met zonsverduistering, die apex vormt van een jod. Verder is op 2 augustus het vierkant tussen Mars en Uranus voor de tweede keer exact.

Een Nieuwe Maan met verduistering heeft een grotere impact en een langere werkingstijd dan een gewone Nieuwe Maan.
Zoals bekend staan de fasen van een Maancyclus voor verschillende kwaliteiten zoals een nieuw begin, groei, hoogtepunt, verspreiding en afronding. Met Nieuwe Maan, als de cyclus begint, wordt telkens een nieuwe impuls gegeven, die zich in de loop van de cyclus kan ontwikkelen. Nieuwe Maan is daarom heel geschikt om iets nieuws te beginnen, zich op de toekomst in te stellen en in gedachten een zaadje daarvoor te planten. Hoe meer onze intenties zijn afgestemd op de kwaliteit van de tijd, des te makkelijker kunnen ze gedijen.
Eclips 2Als een Nieuwe Maan samengaat met een eclips, dan ligt het allemaal een beetje anders.
Een verduistering zwakt de levenskracht en groeiprocessen eerder af, dan dat ze worden bevorderd. Logisch eigenlijk want de levengevende zonnestralen worden tijdelijk onderbroken en kunnen de aarde niet bereiken. Daarom wordt in de biologisch-dynamische landbouw een verduistering als problematisch gezien en wordt zaaien op de dagen rond die verduistering vermeden, want ze leiden tot chaotische bodemprocessen en deformaties in de ontwikkeling van planten. De in 2012 overleden onderzoekster, Maria Thun, heeft baanbrekend onderzoek op dat gebied verricht.

Deze periode van drie verduisteringen binnen één maand is ook het zwaartepunt van de gehele retrograde periode van Mars en het proces van reflectie op het omgaan met onze Mars-energie en de Volle Maaneclips valt precies op Mars.

Eclips 3De eerste verduistering is een gedeeltelijke zonsverduistering op 13 juli om 4:48 uur op 20°41' kreeft. Recht tegenover de Nieuwe Maan staat Pluto op 20°01' steenbok. Voor Nederland en een groot deel van West- en- Zuid-Europa van de Nieuwe Maan in het 7e huis, het levensgebied dat verbonden is met relaties.
Deze constellatie wijst dan ook op relationele thema's, waarbij lastige verstrikkingen aan het licht kunnen komen. In zulke relaties, waarin we vast zitten in patronen die we zelf gecreëerd hebben of die bij de ander zijn ontstaan (bv. door ziekte of onvermijdelijke keuzes van de ander) waardoor je zelf vast bent komen te zitten, worden we geconfronteerd met diepliggende, veelal onbewuste emoties die door deze verstrikkingen veroorzaakt worden. We worden uitgedaagd te onderzoeken, wat onze diepere drijfveren zijn en waar we met onze blinde vlekken te maken krijgen in het contact met anderen. We worden als het ware uitgenodigd schaduwthema's van onze persoonlijkheid onder ogen te komen die een stempel drukken op onze relaties.
Deze eclips biedt grote mogelijkheden, oude patronen en gewoontes af te breken. Dat vraagt in de eerste plaats om loslaten en wie niet daartoe bereid is, wordt veelal ertoe gedwongen. Dat kan er toe leiden dat we diepgaande en indringende veranderingen in ons leven doormaken, die te maken hebben met onze eigen schaduwkanten. Uit ervaring weten we, dat maar weinigen vrijwillig oude gewoontes opgeven en dat op dat gebied lastige en uiterst vermoeiende machtsconflicten kunnen plaatsvinden. Als we flexibel genoeg zijn en in staat zijn tot de nodige zelfreflectie, kunnen we in deze periode ook grote stappen in onze ontwikkeling zetten en ontstaat een nieuwe oriëntatie op het leven, waarin we bevrijd van oude lasten verder kunnen.
Vooral mensen die geboren zijn tussen 8 en 17 juli of 6 en 15 januari zullen deze energie sterk ervaren. Maar ook mensen met andere planeten in dit gebied, bv. mensen die geboren zijn rond 1992-94 met Uranus en Neptunus rond 18° - 24° steenbok of 1990 met Saturnus in dit gebied, zullen deze periode niet ongemerkt aan zich voorbij zien gaan.

Ook collectief bestaat er veel spanning tussen de politiek en het gewone volk, tussen wat we zelf willen en wat de maatschappij van ons eist. Zo kunnen politieke doofpotthema's, gedwongen regels en belastende structuren felle emotionele reacties kunnen oproepen, omdat de machtsspelletjes van politiek en multinationals niet langer gepikt worden. Het doorbreken van deze patronen vraagt naast kennis van zaken, die overigens steeds gemakkelijker toegankelijk wordt, ook bewustzijn, maar kan echter ook angst, twijfel en onzekerheid oproepen en het is van belang ons daar niet door te laten inpakken.

Eclips 4De Volle Maan als symbool voor oogsten staat niet op zichzelf. Hij valt op de Maansknopenas en maakt een exacte conjunctie met Mars. Deze bloedmaan-verduistering is op 27 juli om 22:21 uur op 4°45' waterman. De Zon-Mars-oppositie is dezelfde dag om 7:13 uur en de Maan-Mars-conjunctie om 20:48 uur.
Deze constellatie biedt volop gelegenheid ons automatische handelen en reageren op allerlei situaties te veranderen. Het gaat dan vooral om automatismen die voortkomen uit onzekerheid, onveiligheid, niet geuite boosheid en onopgeloste conflicten. Bedoeling is om je handelen beter af te stemmen op je ware zelf, je authenticiteit zonder je te laten leiden door oude patronen of laten beïnvloeden door wat anderen van je vinden.

Eclips 5Het laatste deel van de verduisteringstrilogie is de gedeeltelijke zonsverduistering van 11 augustus 11:58 uur op 18°42' leeuw. Deze Nieuwe Maan is apex van een jod die gevormd wordt vanuit Neptunus en Pluto.
Ook deze horoscoop verwijst met een Venus-Chiron-oppositie naar het relatiethema. Hierbij gaat het erom dat we onszelf meer gaan laten zien. Als we dit doen vanuit het ego, kan dit leiden tot chaos en ongewenste confrontaties. Het is de bedoeling dat we ze essentie, onze eigenheid, onze authenticiteit tonen, vanuit het hart. Dat betekent voor velen, anders dan we gewend zijn te gaan reageren en handelen.


Mars rond de Zuidelijke Maansknoop

Door de retrograde beweging van Mars komt hij drie keer in conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop.
Als Mars op 14 juni de eerste conjunctie maakt, duurt het niet lang meer voor hij zelf retrograde gaat lopen. Zijn snelheid is dus al afgenomen en hij verwijdert zich nauwelijks meer verder van de Zuidknoop.
Als hij op 26 juni retrograde gaat lopen is hij nog geen 2° van de Zuidknoop verwijderd. Omdat de knopenas zelf per definitie altijd retrograde loopt, gaan Mars en Zuidknoop lange tijd min of meer gelijk op, vormen op 18 juli opnieuw een conjunctie en als Mars op 27 augustus weer direct gaat lopen, bevindt hij zich minder dan 6° van de Zuidknoop af, om vervolgens weer naar de Zuidknoop toe te bewegen tot op 22 september de derde conjunctie plaatsvindt.

Ook deze langdurige conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop wijst op het thema strijd om oude patronen onder ogen te zien en oude, achterhaalde en dwangmatige gedragspatronen te veranderen. Oude strijd, die niet definitief is uitgevochten, ruzies die niet zijn uitgepraat of conflicten die niet zijn opgelost kunnen onverwacht weer oplaaien en vragen alsnog om verwerking. Daarbij is het niet ondenkbaar dat we in dit proces ook onze zwakte moeten toegeven of onze kwetsbaarheid laten zien. In dit proces spelen ook onze basisprincipes, diepere drijfveren en achterliggende motivaties een belangrijke rol. Wat niet echt is, valt door de mand. Wellicht worden we ook uitgedaagd onze instelling ten aanzien van winnen en verliezen te veranderen, want blijven steken in en teruggrijpen op oude gewoontes werkt in deze tijd niet meer.

Eclips 6Samenvattend zouden we kunnen zeggen, dat we momenteel door een fase van zuivering gaan, waarin we op een andere manier om moeten leren gaan met onze mannelijke energie. Velen zullen geconfronteerd worden met oude emoties die te maken hebben onderdrukte boosheid en onopgeloste conflicten, waarmee we in deze periode radicaal kunnen afrekenen. Bij dit proces kan onze innerlijke stem ons met subtiele signalen en wijsheid leiden naar meer vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustzijn van de nieuwe tijd.
Ook collectief worden we genoodzaakt onze overgecompenseerde patriarchale structuren en daaruit voortvloeiende opvattingen, gewoontes en gedrag te herzien, om het mannelijke en vrouwelijke meer in balans te brengen. Machthebbers als Trump, Putin, Erdogan en anderen maken ons hiervan bewust door ons uitvergroot te laten zien, hoe deze structuren werken. Het is aan ons hierin verandering te brengen door zelf onze houding en ons handelen los te maken van ego-gedreven motieven.

Deze drievoudige eclips valt in het hart van de retrograde periode van Mars en het langdurige Mars-Uranus-vierkant, die beide met dit thema verbonden zijn. Dit wil ik in een volgende blog verder bespreken.

Leestip: Manuela van de Knaap heeft op haar website een artikel over deze drievoudige eclips geschreven, de moeite waard om te lezen: Op zoek naar structuur van authentieke vrijheid
Ook kwam ik een mooi artikel van over deze eclips van Yvonne Weber tegen: Kosmisch weerbericht: Roep van de ziel

 

Inhoud ©1992 - Hans Planje
Hans Planje     E:      T: 053-4772532