Voorgeschiedenis

AstrodramaIn het zoeken van de mens naar zijn eigen wezen biedt de astrologie een stevig hulpmiddel.
De individuele geboortehoroscoop wordt daarbij gezien als een dynamisch energiepatroon, dat op verschillende niveaus geleefd kan worden. De geboorte ‑ of beter gezegd: hergeboorte ‑ van astrodrama, van de experimentele, ervaringsgerichte astrologie is voortgekomen uit de sociale onrust en veranderingen van de zestiger jaren van de vorige eeuw. De spirituele gemeenschap in Findhorn in Schotland begon astrologische rituelen en vieringen te gebruiken en in Europa en de Verenigde Staten begonnen individuele astrologen onafhankelijk van elkaar vormen van ervaringsgerichte astrologie te ontwikkelen - samengevat onder de naam astrodrama. De wens van de hippies om terug te keren naar de natuur sprak velen aan. Ondanks 'my generation' en de 'yuppificatie' van de westerse wereld is de geest van deze beweging gebleven. Een blik in de agenda van Koorddanser, Onkruid, Bres en andere periodieken toont ons steeds meer activiteiten die te maken hebben met het beleven van natuur en kosmos.

Astrologen zijn bezig de mens opnieuw in contact te brengen met de kosmische energieën van elementen, planeten en dierenriemtekens. En de mens die op zoek is naar de essentie van het leven, misschien het gevoel heeft dat hij iets mist of aanvoelt dat astrologie meer is dan kennis, berekeningen en technieken én die zich open kan stellen voor de mogelijkheden, kan via astrodrama meer leren over astrologie, maar vooral over zichzelf.

Voor mij persoonlijk is astrodrama ontstaan als een synthese van astrologie en psychodrama. In zijn essentie is astrodrama het verbeelden van de astrologie door het inleven in en ervaren van onze eigen geboortehoroscoop. Door deze te 'dramatiseren' ontstaat enerzijds inzicht in ons eigen functioneren, anderzijds een dieper inzicht in de werking van de astrologie. Dit inzicht wordt vaak nog versterkt, doordat astrodrama gewoonlijk in groepsverband plaats vindt.

De universele principes van de astrologie, zoals de vier elementen, de tekens van de dierenriem en de planeten zijn in iedereen werkzaam, maar ze worden door iedereen anders beleefd en gehanteerd.

Astrodrama houdt zich bezig met het zichtbaar maken van menselijke en intermenselijke processen en ontleent zijn kracht aan haar mogelijkheden met deze processen zelf diepgaand in verbinding te treden.
De werking ligt niet in de toegepaste technieken op zich, maar vooral in het niveau van waaruit de begeleider ermee omgaat.

In zijn therapeutische vorm is astrodrama te zien als een persoonlijkheidstraining - zowel op het individuele als op het sociale vlak - en een holistische benadering van de mens in het algemeen.


Astrodrama en de horoscoop

De geboortehoroscoop is een model van onze totale psyche. Hier liggen onze wezenskrachten opgeslagen, van waaruit het 'drama' van het leven ontstaat. Drama betekent letterlijk: 'handeling'.
Van ons eigen handelen zijn wijzelf zowel de regisseur als de acteur. We spelen verschillende rollen in ons eigen stuk.
We ontmoeten 'onze planeten' ook in de belangrijkste mensen in ons leven: in ouders, partners, collega's, bazen of vrienden.
Voortdurend zijn we bezig onze horoscoop uit te drukken in de wereld om ons heen. Astrodrama kan ons leren hoe we dat doen; waarom we zijn zoals we zijn. En als we niet tevreden zijn met de manier waarop we onze horoscoop uitleven, als we iets willen veranderen, dan kan dat ook.
Door middel van astrodrama kunnen we niet alleen inzicht krijgen in wat ons van binnenuit beweegt, we kunnen ook andere oplossingen uitproberen en nieuw gedrag oefenen, om te beginnen binnen de veiligheid van een besloten groep.

Astrodrama combineert het beste van twee werelden: de rijkdom aan beelden en inzichten uit de astrologie en de praktische, ervaringsgerichte methodiek van psychodrama.
Psychodrama is een beproefde methode om kleine en grote problemen en conflicten uit te spelen, te verhelderen en op te lossen. Het maakt een levensgroot verschil, of je een mogelijke verklaring leest of hoort over een bepaalde planeetstand in je geboortehoroscoop of dat je (aan den lijve) ondervindt, hoe die stand uit kan werken, ervaart wat je er zelf mee doet in je leven en wat je er zelf nog meer mee kunt doen.


Emanciperend leren

AstrodramaEmancipatie betekent: zich van belemmeringen bevrijden. Het duidt op een ontwikkelingsproces naar meer wijsheid, vrijheid en eigenheid; naar meer mens-zijn. In feite is emancipatie de levensopgave van elk mens.
Astrologie kan daarbij een belangrijke rol vervullen, voor zover zij aanzet tot zelf ontdekken en leren.
De huidige astrologische praktijk richt zich nog maar al te vaak op de beschrijving van bepaalde eigenschappen of van iemands karakter als een vast gegeven. Maar ieder mens is meer dan dat.
Jezelf ontplooien betekent kwaliteiten ontwikkelen als creativiteit, eigenheid, eerlijkheid, echtheid, onafhankelijkheid, originaliteit, speelsheid, levendigheid en directheid.
Deze eigenschappen zijn niet te programmeren; ze komen tot leven in de gezonde, zich zelf verwerkelijkende mens.
Het zijn bijproducten van werken aan jezelf, van groei en ontplooiing, van worden wat je in wezen bent.
Ze zijn niet voor te wenden of even erbij te leren; ze impliceren een grote mate van vrijheid en onafhankelijkheid en een aanwezigheid zonder pose.


Toeval en verantwoordelijkheid

Toeval is wat je toe-valt, wordt wel gezegd. Deze in astrologische kringen vaak gebezigde opmerking getuigt van een levensvisie die nogal verschilt van de gebruikelijke. Het heeft te maken met het eeuwenoude probleem van lot of vrije wil, of anders gezegd, voorbestemming of eigen verantwoordelijkheid. "Waarom moet mij dit overkomen?" is een vaak gehoorde klacht en de astroloog heeft meteen de horoscoop klaar om te wijzen op die moeilijke Saturnus of transit over de Maan.
De bedoeling is natuurlijk, aan te geven dat die 'kosmische samenhang' inderdaad werkt: een moment van ontzag en de realisering dat wat je overkomt geen toeval is, maar deel uitmaakt van een groter proces.
Toch is het effect ervan nogal eens, dat angst en moedeloosheid toeslaan of dat de neiging ontstaat om verantwoordelijkheid (wat doe je met die planeetstand of transit) te verwarren met schuld (tekort schieten, afgaan, falen, straf).
Het woord verantwoordelijkheid klinkt namelijk al gauw naar ‘eigen schuld!’ Dit angst- en schulddenken is diep in onze samenleving verankerd: het is de keerzijde van onze grote gerichtheid op succes en maatschappelijk aanzien.

Ver-antwoord-elijkheid heeft te maken met: 'antwoord geven', aanspreekbaar zijn, je aangesproken voelen - ook als het toeval toeslaat en je daar niet meteen een passend antwoord op hebt. Het houdt in, niet weg te lopen van de noodzaak binnen jezelf te zoeken naar antwoorden op wat het leven aan dilemma's en paradoxen te bieden heeft.


Terug