Opleiding tot astrologiedocent

voor mensen die professioneel les willen geven in astrologie


Astrologie geniet een toenemende belangstelling. Veel mensen ontdekken dat het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan zelfkennis en zelfontwikkeling, meer inzicht in denken, voelen en handelen van jezelf, je medemens en je leefwereld.

Astrologie is een vak en het bekwaam uitoefenen ervan vraagt een gedegen studie.
Dat geldt ook voor het lesgeven in astrologie: daar komt meer bij kijken dan alleen kennis van de astrologie.

In de specialisatie Astrologiedocent komen de volgende thema’s aan de orde:

Kennis van de astrologie
Voor een astrologiedocent is het in de eerste plaats van belang dat zijn astrologische kennis voldoende is. Daarbij gaat het o.a. ook om kennis van achtergronden, filosofieën, samenhangen en verschillende systemen en scholen. Ook bekendheid met (astrologische) hulpmiddelen, aanschouwelijk lesmateriaal, modellen en bronnen is belangrijk.

Didactische en pedagogische vaardigheden
Didactische en pedagogische vaardigheden hebben te maken met de wijze waarop je lesgeeft en hoe je reageert op wat er in de groep gebeurt. Daaronder valt o.a. informatie overbrengen, het gebruik van lesmateriaal, werken met leerdoelen, lesinhoud bepalen, instructies en feedback geven en toetsen.

Kennis van groepsdynamica<br /> Kennis van groepsdynamica is van belang voor het inzicht in de specifieke processen die zich in elke groep voordoen en het goed begeleiden daarvan. Hierbij spelen groepsdoelen, verwachtingen, vertrouwen, normen en waarden van de groep en interacties een grote rol. Ook thema’s als ‘goede’ en ‘slechte’ leerlingen, niveau­verschillen in de groep of inbreng van de groepsleden komen hierbij aan bod.

Therapeutische vaardigheden
Therapeutische vaardigheden zijn belangrijk voor het adequaat kunnen begeleiden van individuele studenten tijdens de studie. Een studie astrologie zal regelmatig persoonlijke thema’s activeren en het is belangrijk individuele studenten daarin voldoende te kunnen begeleiden. Een goed zicht op overdracht en projecties op de docent is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Visie, stijl en beroepshouding
Tenslotte zijn visie, stijl en beroepshouding essentiële uitgangs­punten en bepalend voor veel keuzes in het hoe en waarom van een bepaalde manier van het werken met studenten en cliënten. Hier komen o.a. thema’s als je eigen stijl, P.R. en werving, een cursus opzetten, zelf lesmateriaal ontwikkelen en ethiek aan bod.

De specialisatie astrologiedocent kan worden gevolgd na afronding van de beroepsopleiding astrologie.
Het omvat:
• Het zelfstandig opzetten en in eigen beheer uitvoeren van een oriëntatie- of basiscursus astrologie
• Minimaal 3 stagelessen in verschillende groepen
• Minimaal 6 supervisie bijeenkomsten, waarin bovengenoemde thema’s aan de orde komen

De specialisatie wordt afgesloten met een openbare les of lezing en een eindgesprek met een 2e examinator.
De kosten voor de specialisatie bedragen € 560,-.


Terug naar de pagina 'Opleiding en cursussen'